INWENTARZ KSIĄŻKOWY DOKUMENTOW ARCHIWALNYCH

przygotowany przez : Barbara GROSPIERRE-LISOWSKA

Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych

WSTĘP DO INWENTARZA

Dzieje ustrojowe twórcy zespołu.

Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych została powołana do życia 13 marca 1994 roku pod nazwą Federacja Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie. Działania Federacji opierają się na statucie, który został uchwalony tego samego dnia (jego ostatnia modyfikacja nastąpiła w grudniu 2000 roku). Głównym inicjatorem powstania Federacji na przełomie lat 90-tych był dr Kazimierz Nowak z Londynu. W październiku 1993 roku przedstawiciele czterech emigracyjnych związków medycznych: Związek Lekarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, Związek Lekarzy Pochodzenia Polskiego we Francji w Paryżu, Zrzeszenia Pracowników Służby Zdrowia Pochodzenia Polskiego we Francji z siedzibą w Lille oraz Stowarzyszenia Medyków Polskich w Szwecji – Sztokholm zdecydowały o powstaniu Federacji, której oczekiwania i cele określono następująco: wymiana doświadczeń, współpraca zawodowa i kontakty towarzyskie pomiędzy organizacjami członkowskimi; reprezentowanie wspólnych interesów organizacji członkowskich w stosunkach ze środowiskiem medycznym w Polsce oraz na terenie międzynarodowym; współpraca zawodowa, naukowa i koleżeńska ze środowiskami medycznymi i naukowymi w Polsce, oraz organizowanie spotkań i konferencji dla Polonii medycznej.

Głównym organem Federacji jest Rada Federacji, w skład której wchodzą jedna, dwie lub trzy osoby z każdej organizacji członkowskiej. Liczba przedstawicieli w Radzie zależy od liczby członków wybranej organizacji. Rada wybiera prezesa, 3 wiceprezesów (do spraw Ameryki, Europy Zachodniej i Europy Wschodniej), sekretarza, skarbnika i dwóch członków zarządu. W skład pierwszego zarządu Federacji wybranego 13 marca 1994 roku weszli: Kazimierz Nowak, Londyn (prezydent), Hanna Sannelli-Łapkiewicz, Lille (wiceprezydent), Julian Szymasiuk, Sztokholm (sekretarz) i Barbara Lisowska-Grospierre, Paryż (skarbnik).

Do Federacji może przystąpić każde takie stowarzyszenie działające poza granicami Polski, które popiera cele określone przez statut Federacji. Przyjęcie do Federacji odbywa się drogą głosowania, w którym biorą udział wszyscy członkowie Rady Federacji. Organizacje przystępujące do Federacji zachowują swoją niezależność, działają według własnych statutów, posiadają także własne cele i styl działania. Także zasady przyjmowania swoich członków, ich prawa i obowiązki regulują one we własnym zakresie. Organizacje członkowskie są reprezentowane przez Federację w uzgodnionym zakresie i w sposób służący ich wspólnym celom.

W dniu 19 czerwca 1994 roku została przyjęta do Federacji Polish American Health Association z Waszyngtonu, oraz 29 września tego samego roku – Polish American Medical Society z Chicago. 26 listopada 1994 r. na zebraniu w Lille została powołana Komisja Statutowa w składzie: Piotr Konopka (Paryż), Krzysztof Murawski (Waszyngton), Marceli Bochenek (Sztokholm). Jej zadaniem było uzupełnienie statutu i wprowadzenie zmian technicznych. Zmieniona została zasada przyjmowana nowych członków- zamiast jednomyślności przyjęto zasadę większości głosów. Kolejne zebranie Rady Federacji odbyło się w Waszyngtonie 15 października 1995 roku.

W dniu 11 października 1996 r. na zebraniu Rady Federacji w Paryżu wybrano nowe władze Federacji. W ich skład weszli: Krzysztof Murawski (Waszyngton) – prezes, Janusz Kasina (Sztokholm) – sekretarz, Barbara Roniker (Chicago) – skarbnik, funkcję wiceprezesa objęła Anna Koralewska-Makar (Malmö). Na zebraniu przedstawiono nowy plan działania: wydawanie biuletynu, którego celem będzie publikowanie wiadomości o działalności organizacji członkowskich, materiałów medycznych i innych materiałów służących celom Federacji; stworzenie ośrodka informacji o stypendiach zagranicznych dla polskich lekarzy; rozszerzenie działalności Federacji przez zaproszenie do przyłączenia się tych polskich organizacji medycznych, które jeszcze do Federacji nie należą.

Dnia 5 grudnia 1996 r. do Federacji przystąpiły Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie z siedzibą w Wilnie oraz Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Grodzieńszczyźnie z siedzibą w Grodnie. 4 lutego 1997 roku do Federacji wstąpiło Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie i Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech z siedzibą w Krefeld. Dnia 9 czerwca 1997 na zebraniu Rady Federacji, które odbyło się w Krakowie wprowadzono kolejne zmiany w statucie Federacji: funkcji prezesa, sekretarza i skarbnika nie można było sprawować dłużej niż dwie kolejne kadencje; organizacje liczące ponad 200 członków uzyskały delegata do Rady Federacji, którzy spotykają się raz na dwa lata. Tego samego dnia uchwalono również priorytety działania, które mówiły o tym, że Federacja powinna uzyskać niezależność finansową oraz pomoc z Polski, z którą będzie dążyć do utrzymania obustronnych relacji. Zwrócono także uwagę na potrzebę uruchomienia szerokich kontaktów międzynarodowych, w tym nawiązania współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, oraz zwiększenia intensywności współpracy pomiędzy organizacjami należącymi do Federacji. W późniejszym okresie do Federacji wstąpiły jeszcze: Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej z siedzibą w Cieszynie Czeskim, Polskie Towarzystwo Lekarskie w Baranowiczach, Stowarzyszenie Lekarzy Polskich przy Związku Polaków w St. Petersburgu, Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii z siedzibą w Bielcach, Niemiecko-Polskie Towarzystwo Medyczne z siedzibą w Berlinie oraz Koło Lekarskie przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia z siedzibą w Użgorodzie. W chwili obecnej Federacja liczy szesnaście organizacji członkowskich. W czerwcu 1999 uznano Federację za reprezentanta polskich lekarzy na emigracji. Rok później nazwę Federacji drogą korespondencyjną zmieniono na „Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych”.

Charakterystyka archiwalna zespołu

Wszystkie dokumenty zostały przekazane przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych w Paryżu za pośrednictwem Pani Barbary Lisowskiej – Grospierre.

Tytuł zespołu to „Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych”.

Akta paryskie składają się z 6 odrębnych serii, wydzielonych tematycznie: „Akta ogólne”, „Rady Federacji”, „Korespondencja”, „Seminaria, zjazdy, konferencje i kongresy”, „Biuletyny” oraz „Materiały szkoleniowe”. Najobszerniejszą cześć dokumentacji obejmuje seria Korespondencja, zawierająca w większości materiały z prowadzonych dyskusji między członkami Federacji, jak i osobami pośrednio z nią związanymi. Każdej serii została nadana sygnatura składająca się z numeru porządkowego od 1 do 37, który odzwierciedla nadane miejsce w układzie danej jednostki archiwalnej. Teczki ułożone zostały zgodnie z układem chronologicznym.

Granice chronologiczne zespołu obejmują lata [1993]1996-2004 [2010].

Materiały archiwalne obejmują szeroki zasięg terytorialny wynikający ze specyfiki funkcjonowania Federacji i komunikacji między poszczególnymi organizacjami członkowskimi. Działalność swoją zakorzeniła w Londynie, Chicago, Paryżu, Lille, Wiedniu i Sztokholmie.

Serie od 1 do 6 obejmują łącznie 37 jednostek archiwalnych, 4 płyty CD dotyczące historii, statutu, zebrań i kroniki Federacji. Jest to około ¼ zasobu, ponieważ dotyczy głownie działalności Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Paryżu. Wewnątrz jednostek archiwalnych znajduje się głównie dokumentacja aktowa tj. druki, maszynopisy i rękopisy. W skład teczek wchodzą również, biuletyny informacyjne Federacji, broszury, wydruki komputerowe fotografii, korespondencja, wycinki prasowe, plakaty oraz dyskietki zawierające dane związane z działalnością Federacji.

Ogólny stan zachowania zasobu jest bardzo dobry. W żadnym procencie zasób nie podlega zniszczeniom środowiskowym czy użytkowym. Zawartość osiągnęła dopiero 19 lat od czasu swojego powstania co nie przyniosło jeszcze negatywnych skutków widocznych w stanie jej zachowania.

Zawartość zespołu

Wpływ na zawartość zespołu miała działalność prowadzona przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych. Współpraca zawodowa z innymi organizacjami członkowskimi, reprezentowanie wspólnych interesów organizacji członkowskich w kontaktach ze środowiskiem medycznym w Polsce oraz na terenie międzynarodowym, organizowanie konferencji, zjazdów i spotkań dla Polonii medycznej mają znaczący wpływ na wytwarzaną przez aktotwórcę dokumentację. Akta obejmują znaczące informacje na temat historii Federacji, jej przeszłości, dokonań i stosunków Federacji z innym członkami organizacji. Materiały te były gromadzone na użytek własny Federacji, ale zasób jest także doskonałym źródłem informacji dla poszukiwaczy wiedzy na temat Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, jak i wielu aspektów aktywności Polonii za granicą. Liczna dokumentacja ilustruje zakres działalności Federacji. Zasób stanowi niezwykle cenną dokumentacje pomocną do odtworzenia dziejów Polonii Medycznej jak i samej Federacji.

Seria 1 nazwana „Aktami Ogólnymi” jest źródłem dostarczającym bardzo cennych informacji na temat okoliczności i przyczyny powstania Federacji, podstaw prawnych powołujących tą Organizacje do życia, a także głównych etapów jej rozwojów i działalności. Są to materiały najcenniejsze do spełnienia potrzeby informacyjnej użytkowników. Seria ta ma najmniejszą objętość.

Seria 2 – „Rady Federacji” jak sama nazwa serii informuje, dotyczy zebrań Rady Federacji i porządku w jakim się odbywały, protokołów z posiedzeń, głosowań i wszelkiej innej działalności członków Rady Federacji.

Seria 3 to „Korespondencja”. Zawiera listy, e-maile, faksy i inne kanały komunikacyjne. Korespondencja dostarcza informacji na temat tego o czym komunikowali się członkowie Federacji. Tematyka jest bardzo rozległa. Dotyczy głównie spraw służbowych, ale pojawiają się niej także sprawy prywatne działaczy Federacji. Dzięki korespondencji Federacja, która funkcjonuje międzykontynentalnie, umożliwione było rozwiązywanie problemów organizacyjnych związanych z działalnością Federacji jak i podtrzymywanie przyjacielskich stosunków z innymi członkami oraz działaczami związanymi z Federacją. Seria 3 jest najobszerniejsza, zawiera 13 jednostek archiwalnych.

Seria 4 została nazwana „Kongresy, Konferencje, Zjazdy, Seminaria”. Zawartość teczek obejmuje programy kongresów czy zjazdów, które się odbywały. Zgodnie z porządkiem, który nadają programy kongresów Federacji została ułożona pozostała część materiałów. Są to głównie teksty przemówień uczestników konferencji, kongresów czy zjazdów, zaproszenia ważnych osobistości na planowane uroczystości, listy uczestników, artykuły prasowe dotyczące obchodów i spotkań Federacji, a także sprawozdania Zjazdów i organizowanych Konferencji. Znaczną część dokumentacji serii 4 obejmuje korespondencja między członkami Federacji związane głownie ze sprawami organizacyjnymi, a także między członkami Federacji, a uczestnikami zaproszonymi do wzięcia udziału w nadchodzących wydarzeniach. Jest to jedna z najbardziej obszernych serii dokumentacji Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych na Obczyźnie.

Seria 5 „Biuletyny”, zawiera 2 jednostki. Wewnątrz teczek znajdują się broszury, ulotki, zaproszenia, komunikaty, wycinki prasowe, Biuletyny Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Biuletyny Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie. Celem zawartości serii jest spełnianie potrzeby informacyjnej użytkowników jak i samych członków Federacji.

Ostatnią serią, jest seria 6 – „Materiały szkoleniowe”. Seria 6 różni się znacząco od pozostałych serii. Są to dwa podręczniki, jeden w języku polskim, drugi jest przełożony na język angielski – „Efektywne uczenie się w praktyce lekarza rodzinnego”. Dalszą część zawartości serii stanowią dwa segregatory, również w języku polskim i angielskim – „Kurs Leonardo EURACT – szkolenie dla nauczycieli medycyny rodzinnej”.

Materiały wchodzące w skład zespołu Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych są efektem wspaniałej działalności tej Organizacji, która opiera się na wieloletnim doświadczeniu i bogatej przeszłości. Każda z serii zawiera bardzo cenne informacje zarówno dla użytkowników jak i samych członków Federacji.

 

Analiza metod opracowania zespołu

W czasie porządkowania zespołu pierwszą czynnością była systematyzacja akt czyli wyodrębnienie serii. Układ nadany przez aktotwórcę został prawie całkowicie zachowany. Porządkowanie akt w zespole polegało na ustaleniu ich przynależności do konkretnej serii, o czym decydowała ich tematyka. Kolejną czynnością było nadanie układu wewnątrz poszczególnych jednostek archiwalnych. Kolejność akt wewnątrz teczek jest zgodna z układem chronologicznym, bądź jak w przypadku serii 4, która jest wyjątkiem, zgodnie z programami kongresów, zjazdów i konferencji.

W czasie przygotowywania inwentarza zrezygnowano z podawania w opisie jednostek archiwalnych i ich zawartości tytułu doktora przy nazwisku lekarza. Na podjęcie takiej decyzji wpłynął brak konsekwencji w stosowaniu tego stopnia, co jest szczególnie widoczne w korespondencji. Ujednolicono także formy zapisu imion poszczególnych osób, gdyż zdarzały się sytuacje, że dana osoba występowała pod dwoma imionami: jednym w wersji polskiej i drugim stosowanym w języku kraju osiedlenia np. Piotr lub Pierre Konopka. Na potrzeby inwentarza przyjęto za zasadę stosowanie polskich wersji imion osób.

Seria 1 – Akta Ogólne

 

Statut Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych z 1994 i Propozycje Zmian, sygnatura 1.

 1. Statut Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie.
 2. Deklaracja powołania do życia Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie.
 3. Teksty publikowane związane z Reformą Zdrowia.
 4. Propozycje Komisji Statutowej (kwiecień 1997 r.)

Wykazy Sfederowanych Organizacji Lekarzy na Obczyźnie 1997-2006, sygnatura 2.

 1. Związki i Stowarzyszenia Polonii Medycznej Świata. Komitet Naukowy III Kongresu Polonii Medycznej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Przewodnik 1997 r.
 2. Lista sfederowanych Stowarzyszeń z roku 2006.

Kronika Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (wydruk ze strony internetowej) 1993-2006, sygnatura 3.

 1. Kronika Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, opracowaną przez Ewę Papee-Ogrodzińską w Londynie, obejmująca okres funkcjonowania Federacji od roku 1993 do 2006.

Seria 2 – „?”

Seria 3 – „Korespondencja”

Korespondencja, sygnatura 7

I niebieska obwoluta, sygnatura 7

 

 1. Korespondencja Barbary Lisowskiej Grospiere z Witoldem Rudowskim (po spotkaniu w Naczelnej Izbie Lekarskiej przygotowującym do kongresu), 1993-1994, sygnatura 7
 2. List prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Tadeusza Chruściela prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego J. Woy-Wojciechowskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota- Polska” dot. rozpoczęcia organizacji II Światowego Zjazdu Polonii Medycznej i potrzeby powołania Komitetu Organizacyjnego (Warszawa, dnia 11 grudnia 1992 r.), sygnatura 7
 3. List George’a A. Wladyka i Krzysztofa Murawskiego do Tadeusza Chruściela w odpowiedzi na list z 11 grudnia 1992 r., sygnatura 7
 4. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki z podziękowaniami i informacją o planowanej na 5 czerwca organizacji Balu Lekarskiego w Londynie, sygnatura 7
 5. Projekt wystąpienia w sprawie Federacji Juliana Szymasiuka, 15 maja 1993 r., sygnatura 7
 6. Statut Federacji: propozycje modyfikacji tekstu Juliana Szymasiuka z 12 maja 1993 r., sygnatura 7
 7. Propozycja statutu Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Emigracji autorstwa Kazimierza Nowaka (bez daty), sygnatura 7
 8. Oświadczenie grupy inicjującej Federacje (tekst Kazimierza Nowaka – modyfikacje zaproponowane przez H. Kalotka i Barbara Lisowska) z 17 lipca 1993 r., sygnatura 7
 9. Początek oświadczenia grupy inicjującej Federację- wersja Kazimierza Nowaka (bez daty), sygnatura 7
 10. Pismo Andrzeja Jedlińskiego do Zebrania organizacji polonijnych Europy, które odbyło się we Francji 22 maja 1993 r. z protestem przeciw działaniom Ostrzeńskiego i Fjutowskiego (Khamis, 19 maja 1993 r.), sygnatura 7
 11. Opis przebiegu zebrania polonijnego, sygnowany przez Andrzeja Jedlińskiego (Francja, 22 maja 1993 r.), sygnatura 7
 12. Protokół ze spotkania przedstawicieli europejskich związków lekarskich w dniu 22 maja 1993 r. (Calais Francja), sygnatura 7
 13. Odpowiedź Przewodniczącego i Zarządu Polish Medical Association in Sweden na list Juliana Szymasiuka do Kazimierza Nowaka (Calais, Francja, 22 maja 1993), sygnatura 7
 14. Artykuł Władysława Czeryckiego z czasopisma „Lettre de l’AMOPF” nr 2/93 z okazji 135 rocznicy istnienia paryskiego Stowarzyszenia Polonii Medycznej, sygnatura 7
 15. Oświadczenie grupy inicjującej Federacje (tekst Kazimierza Nowaka – modyfikacje zaproponowane przez H. Kalotka i B. Lisowska) z 17 lipca 1993 r. [dublet zob. pkt  8], sygnatura 7
 16. Początek oświadczenia grupy inicjującej Federacje (wersja Kazimierza Nowaka), bez daty, naniesione ołówkiem wykreślenia nieznanej osoby, [dublet zob. pkt 9], sygnatura 7
 17. Oświadczenie grupy inicjującej Federacje (tekst Kazimierza Nowaka– modyfikacje zaproponowane przez H. Kalotka i Barbarę Lisowską) z 17 lipca 1993 r. [dublet zob. pkt 8, 15], sygnatura 7
 18. Statut Federacji: propozycje modyfikacji tekstu Juliana Szymasiuka z 12 maja 1993 r., [dublet zob. pkt 6], sygnatura 7
 19. List Krzysztofa Murawskiego z Polish American Health Association do Kazimierza Nowaka z propozycją, aby na zjeździe w Londynie utworzyć międzynarodowe zrzeszenie „Polonii medycznej” (5 sierpnia 1993 r.), sygnatura 7
 20. List Krzysztofa Murawskiego z Polish American Health Association do Kazimierza Nowaka z informacją, że wyraża chęć uczestniczenia w organizacji II Światowego Kongresu Polonii Medycznej (22 czerwca 1993 r.), sygnatura 7
 21. List dr T. Chruściela do prezydenta Polish American Health Association George’a Wladyki i prezydenta-elekta Krzysztofa Murawskiego z informacją o przygo-towaniach do II Światowego Kongresu Polonii Medycznej (Warszawa 30 kwietnia 1993 r.), sygnatura 7
 22. Pismo Juliana Szymasiuka do B. Lisowskiej- Grospierre z informacją, że przesłany przez niego tekst nie był projektem statutu Federacji i przedstawieniem najważniejszych jego zdaniem działań sprawie organizacji Federacji (Sztokholm, 15 września 1993 r.), sygnatura 7
 23. Pismo Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją, że przesłany przez niego tekst nie był projektem statutu Federacji i przedstawieniem najważniejszych jego zdaniem działań sprawie organizacji Federacji (Sztokholm, 15 września 1993 r.), dublet zob. pkt 22, sygnatura 7
 24. List Juliana Szymasiuka do Kazimierza Nowaka z informacją o zebraniu w dniu 14 maja 1993 r. okręgu Zarządu Stowarzyszenia Medyków Polskich w Szwecji i ustaleniami w zarządu w sprawie powołania Federacji, bez daty, sygnatura 7
 25. List Kazimierza Nowaka do Krzysztofa Murawskiego prezesa Polish American Health Association z przedstawieniem zarysu wcześniejszych działań w sprawie powołania zrzeszenia środowiska lekarzy polskich zagranicą (3 września 1993 r.), sygnatura 7
 26. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do nieznanej osoby z informacjami w sprawie oświadczenia grupy inicjującej Federację i z uwagami (11 września 1993 r.- data dopisane ręcznie), sygnatura 7
 27. Pismo Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej- Grospierre, bez daty, sygnatura 7
 28. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza [Nowaka?] z informacjami o korektach w przygotowywanych dokumentach założycielskich planowanego stowarzyszenia, sygnowanie, data i dopiska o charakterze prywatnym wykonane ręcznie (11 września 1993 r.), sygnatura 7
 29. Propozycje dotyczące programów działań Federacji Polskich Stowarzyszeń Lekarskich na Zachodzie (11 września 1993 r.), sygnatura 7
 30. List Kazimierza Nowaka do K[rzysztofa] Murawskiego, w którym próbuje rozwiać jego wątpliwości co do planowanej Federacji (26 września 1993 r.), sygnatura 7
 31. Protokół z zebrania Polskiego Związku Medycznego w Szwecji okręg Stockholm z dnia 8-10 X 1993 r. dotyczący Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Emigracji (przyjęty i zatwierdzony 26 października 1993 r.), sygnatura 7
 32. Pismo Kazimierza Nowaka do Zbigniewa Kosteckiego prezesa Polskiego Towa-rzystwa Medycznego w Niemczech z przedstawianiem kulis wcześniejszych prób integracji środowiska lekarzy zagranicą: Projektu Centrum Medyczne Polonia Świata, Fundacji Polonia Medyczna Świata i związanymi z tym sporami (20 października 1993 r.), sygnatura 7
 33. List Juliana Szymasiuka do nieokreślonej bliżej osoby z informacją o przesłaniu protokołu z zebrania w Szwecji [Polskiego Związku Medycznego w Szwecji okręg Sztokholm] (28 października 1993 r.), sygnatura 7
 34. Fragment pisma Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki z obietnicą przesłania kosztorysu planowanego Jubileuszu 50-lecia [] (4 listopada 1993 r.), sygnatura 7
 35. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki ze szczegółami w sprawie organizacji II Kongresu Światowego Polonii Medycznej i informacją o wycofaniu się niego przedstawicieli niemieckiego związku (8 listopada 1993 r.), sygnatura 7
 36. Fragment pisma nieznanej osoby do Jerzego Jurkiewicza sekretarza Rady Koordynacyjnej II-go Światowego Kongresu Polonii Medycznej (8 listopada 1993 r.), sygnatura 7
 37. List Barbary Lisowskiej do Kazimierza Nowaka w sprawie przygotowań do Zjazdu i informacją o nawiązaniu kontaktu z byłym wiceministrem zdrowia Bieleckim i potrzebie zaproszenia go na w/w Zjazd (12 listopada 1993 r.), sygnatura 7
 38. Pismo Marcella Bochenka do Barbary Grospierre- Lisowskiej z informacją, że nie skorzystają z zaproszenia na sylwestra, kondolencjami po śmierci ojca i życzeniami bożonarodzeniowymi (6 grudnia 1993 r.), sygnatura 7
 39. List Barbary Lisowskiej do Anny Szymańskiej z informacją o chęci wydawania przez powstającą federację czasopisma; na końcu dopiska o charakterze prywatnym (7 grudnia 1993 r.), sygnatura 7
 40. Notatka dotycząca ewentualnego wydawania czasopisma Federacji Polskich Stowarzyszeń Medycznych autorstwa Barbary Lisowskiej- Grospierre wysyłana do Hanny Sanelli, K. Nowaka i J. Szymasiuka, bez daty, sygnatura 7
 41. Pismo Barbary Lisowskiej- Grospierre do Piotra Konopki z informacją o przesłaniu tekstu (9 grudnia 1993 r.), sygnatura 7
 42. Dokument z informacją o drugim spotkaniu Komitetu Inicjującego Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, bez daty, jęz. franc., sygnatura 7
 43. List Barbary Lisowskiej do Marcelego Bochenka z życzeniami bożonarodzeniowymi (15 grudnia 1993 r.), sygnatura 7
 44. Notatka dotycząca ewentualnego wydawania czasopisma Federacji Polskich Stowarzyszeń Medycznych autorstwa B. Lisowskiej- Grospierre wysyłana do Hanny Sanelli, K. Nowaka i J. Szymasiuka, bez daty, dublet zob. pkt 40, odręcznie naniesiona informacja o osobach, którym przekazano kopie, sygnatura 7
 45. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do bliżej nieokreślonej osoby o imieniu Zofia z informacjami o planowanym utworzeniu Federacji, wydawaniu czasopisma i działaniach w tym kierunku, na stronie 3 dopiska dorsalna z życzeniami świątecznymi (22 grudnia 1993 r.), sygnatura 7
 46. List Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej- Grospierre w sprawie nie wykazywania zbytniego pośpiechu przy tworzeniu Federacji i omówieniem postawy prezesa niemieckiego związku Zbigniewa Kosteckiego wobec tej idei; na końcu dopisane życzenia świąteczne z imiennymi podpisami członków rodziny Juliana Szymasiuka (24 grudnia 1993 r.), sygnatura 7

 

 

II czerwona obwoluta, sygnatura 7

 

 1. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka i Juliana Szymasiuka z przemyśleniami B. Lisowskiej- Grospierre o działaniach w sprawie planowanej Federacji i czasopisma (3 stycznia 1994 r.), sygnatura 7
 2. List Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej- Grospierre w odpowiedzi na jej poprzedni list z 3 stycznia 1994 r.- zob. pkt 1 (11 stycznia 1994 r.) sygnatura 7
 3. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej- Grospierre i Juliana Szymasiuka w odpowiedzi na listy B. Lisowskiej- Grospierre z dnia 3 stycznia 1994 r. (zob. pkt 1) i 5 stycznia (12 stycznia 1994 r.), sygnatura 7
 4. List Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki z podziękowaniami za przesłanie Biuletynu Informacyjnego nr 1/94 i ze sprostowaniem opublikowanego tam artykułu Barbary Lisowskiej- Grospierre na temat Federacji, w którym pominięty został milczeniem udział w przygotowaniach uczestników szwedzkiego spotkania-konferencji (Stockholm, 15 stycznia 1994 r.), sygnatura 7
 5. Krótka notka bliżej nieokreślonej kobiety o imieniu Mariola do Barbary [Lisowskiej- Grospierre] z informacją o wycofaniu ich przez Isabelle Bardet i z adresem kontaktowym do Henry’iego Bourgeta (19 stycznia 1994 r.), sygnatura 7
 6. Pismo nieokreślonej osoby do dyrektora Stowarzyszenia Medyków Polonii we Francji, jęz. franc. (19 stycznia 1994 r.), sygnatura 7
 7. Propozycja projektu biuletynu, jęz. franc., bez daty, sygnatura 7
 8. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Piotra Konopki z informacją o datach i miejscu możliwego spotkania w sprawie Federacji, oraz z załączonym tekstem listu, który ma zostać wysłany do Juliana Szymasiuka w odpowiedzi na jego pismo ze sprostowaniem artykułu- zob. pkt 4. Autorka przyznaje się w nim do „zaokrąglenia” prawdy dla dobra wzajemnych stosunków (21 stycznia 1994 r.), sygnatura 7
 9. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Juliana Szymasiuka w odpowiedzi na jego pismo ze sprostowaniem artykułu- zob. pkt 4 i 8 (Paryż, 21 stycznia 1994 r.), sygnatura 7
 10. Fragment listu nieznanej osoby do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją o niekompletnym otrzymaniu poprzedniego faksu (22 stycznia 1994 r.), sygnatura 7
 11. List Barbary Lisowskiej do Kazimierza Nowaka z informacją o otrzymaniu od Piotra Konopki listu, który otrzymał od Juliana Szymasiuka w sprawie artykułu (zob. pkt 4) i z podaną informacją o miejscu i czasie, w którym Piotr Konopka będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu dot. organizacji Federacji (21 stycznia 1994 r., poprawiony ręcznie na 24 stycznia), sygnatura 7
 12. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka i Juliana Szymasiuka z wyjaśnieniem kwestii, które pojawiły się w poprzedniej styczniowej korespondencji między nimi (24 stycznia [1994 r.]) sygnatura 7
 13. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacjami o braku możliwości spotkania w lutym i propozycją marcowego spotkania w Londynie (16 stycznia 1994 r.) sygnatura 7
 14. List Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z komentarzem do poprzednich listów (28 stycznia 1994 r.) sygnatura 7
 15. List Grzegorza Woszczka z Akademii Medycznej w Łodzi do Barbary Grospierre- Lisowskiej z informacją, że jego rezygnacja z udziału w kongresie wynikała z opóźnień w otrzymywaniu wiadomości i że ponownie zgłosił swój udział (Łódź, 1 lutego 1994 r. UWAGA: z tekstu wynika, że data jest niewłaściwa), sygnatura 7
 16. List nieznanej osoby do Barbary Lisowskiej- Grospierre z prośbą o kontakt i informacją o działaniach Zbigniewa Kosteckiego (24 lutego 1994 r.), sygnatura 7
 17. List Barbary Lisowskiej do Kazimierza Nowaka i Juliana Szymasiuka z informacjami o spotkaniu i reakcją na inicjatywę Zbigniewa Kosteckiego powołania Federacji obejmującej tylko lekarzy polskich w Europie Zachodniej (28 lutego 1994 r.), sygnatura 7
 18. List K[azimierza Nowaka] do Barbary Lisowskiej- Grospierre z odpowiedzią na list z 28 lutego- zob. pkt 17 (1 marca 1994 r.), sygnatura 7
 19. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki z informacją o powołaniu 12-13 marca 1994 r. Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie i wyniku pierwszych wyborów jej władz (23 marca 1994 r.), sygnatura 7
 20. List Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki z informacją o powołaniu Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie (Stockholm, 8 kwietnia 1994 r.), sygnatura 7
 21. Treści trzech listów: jeden drukowany, 2 odręczne odpisy późniejszych listów.
  1. list Kazimierza Nowaka do Juliana Szymasiuka i Piotra Konopki z informacją o treści listu dr Madeja i jego aroganckiej postawie, pytanie o poradę co K. Nowak ma odpisać (27 maja 1994 r.)
  2. list od Janusza Kasiny do Barbary Lisowskiej- Grospierre komentarz do jakiegoś listu Jurkiewicza, który uznaje za manipulację i nadużywanie Federacji, pismo ręczne (11 czerwca 1994 r.)
  3. Odpowiedź Janusza Kasiny do Kazimierza Nowaka, bez daty, pismo ręczne, sygnatura 7
 22. Fragment pisma Kazimierza Nowaka do Juliana Szymasiuka i Piotra Konopki (27 maja 1994 r.), sygnatura 7
 23. List Kazimierza Nowaka do Krzysztofa Madeja prezesa Naczelnej Radzie Lekarskiej o utworzeniu Federacji i stosunku środowiska krajowego do tej inicjatywy (27 maja 1994 r.), sygnatura 7
 24. List Juliusza Szymasiuka do Piotra Konopki z deklaracją poparcia dla jego działań w sprawie K. Madeja (27 maja 1994 r.), sygnatura 7
 25. List Barbary Lisieckiej- Grospierre do Marcelego Bochenka z informacją o przesłaniu tekstu [brak wspomnianego tekstu] (8 czerwca 1994 r.) sygnatura 7
 26. List Barbary Lisieckiej- Grospierre do Marcelego Bochenka z informacją, że przesyła kopię listu Krzysztofa Madeja i z przedstawieniem stosunku jaki do niego ma Piotr Konopka, bez daty, sygnatura 7
 27. List Kazimierza Nowaka do członków Rady Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie z relacją z wizyty w USA i prośbą o opinie w sprawie zgłoszonego przez Polish American Health Association wniosku o przyjęcie do Federacji (14 czerwca 1994 r.), sygnatura 7
 28. Pismo prezesa Polish American Health Association Krzysztofa Murawskiego do Rady Federacji Polskich Organizacji Medycznych z prośbą o przyjęcie Polish American Health Association w skład Federacji (13 czerwca 1994 r.), sygnatura 7
 29. List Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją o ukonstytuowaniu się nowego zarządu Federacji i ustaleniu porządku obrad Rady Federacji (11 listopada 1994 r.) sygnatura 7
 30. Dwa listy Barbary Lisowskiej- Grospierre do Juliana Szymasiuka:
 31. Informacja o próbie dodzwonienia się, planowanym wyjeździe z Paryża i prawdopodobnym braku możliwości odebrania faksu (25 października 1994 r.)
 32. Powiadomienie o wysłaniu faksu i prośbą o ustosunkowanie się do propozycji (11 listopada 1994 r.) sygnatura 7
 33. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Marcelego Bochenka z przeprosinami za wysłanie faksu zaadresowanego tylko do Juliana Szymasiuka, a którego adresatami powinni być także oni, bez daty, sygnatura 7

III pomarańczowa obwoluta, sygnatura 7

 1. Projekt Centrum Polonii Medycznej Świata autorstwa Kazimierza Nowaka (20 maja 1992 r.), sygnatura 7
 2. List Edwarda Rużyłły do Kazimierza Nowaka z informacją, że otrzymał on od F. Grotowskiego projekt Centrum Polonii Medycznej Świata i z kilkoma korektami do tego projektu (4 czerwca 1992 r.), sygnatura 7
 3. List Edwarda Rużyłły do nieokreślonej osoby z propozycją, aby II Światowy Kongres Polonii Medycznej dobył się w Częstochowie i propozycją powołania nowej organizacji Światowy Związek Lekarzy Polskich, wraz z propozycjami członków jej władz (13 października 1992 r.) sygnatura 7
 4. Statut Światowego Związku Lekarzy Polskich autorstwa Edwarda Rużyłły (Warszawa, 13 października 1992 r.), [obcięty fragment paragrafu 1] sygnatura 7
 5. Pismo Juliana Szymasiuka do Prezydium Fundacji Polonii Medycznej Świata z krytyką planowanej biurokratyzacji i centralizacji fundacji i z informacją że nie pokrywa się ona z jego wizją organizowania się Polonii Medycznej (Stockholm, 23 stycznia 1993 r.), sygnatura 7
 6. List Jerzego Jurkiewicza, sekretarza Rady Koordynacyjnej do Piotra Konopki z Association des Medicins d’Orgine Polonaise de France z informacją, że 26 listopada 1993 r. w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej odbyło się spotkanie członków Rady Koordynacyjnej i Komitetu Wykonawczego w Kongresu z przedstawicielami polskich i polonijnych środowisk medycznych w sprawie organizacji II Światowego Kongresu Polonii Medycznej. Dołączone lista zaproszonych gości i lista uczestników spotkania (Warszawa 14 grudnia 1993 r.), sygnatura 7
 7. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej- Grospierre i Juliana Szymasiuka z załączoną ulotką Fundacji Polonia Medyczna Świata, rozesłaną do pracowników służby zdrowia z prośbą o powiadomienie i zaproszenie kolegów na planowany II Światowy Kongres Polonii Medycznej, bez daty, sygnatura 7

Korespondencja 1994-1995, sygnatura 8

Korespondencja 1994

I zielona obwoluta, sygnatura 8

 

 1. List Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki z informacją, że nadawca został Honorowym Sekretarzem Federacji i przesyła wysłany do Polski komunikat prasowy na ten temat [brak załącznika] (Sztokholm, 8 kwietnia 1994 r.) , sygnatura 8
 2. List nieznanego nadawcy do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacją, że nadawca nie będzie mógł wziąć udziału w zjeździe. W nagłówku imiona i nazwiska oraz telefony ośmiu lekarzy. W drugiej części listu dane adresowego Krzysztofa Michejdy i Waldemara Niklińskiego (16 kwietnia 1994 r.), sygnatura 8
 3. List Kazimierza Nowaka do Krzysztofa Murawskiego z informacjami o odrzuceniu referatu adresata, który nie został włączony do obrad Zjazdu [prawdopodobnie z okazji jubileuszu 50. rocznicy utworzenia Związku Lekarzy Polskich]. W korespondencji zawarto informację o trudności w nawiązaniu kontaktu drogą pocztową (27 kwietnia 1994 r.) UWAGA: List sygnowany odręcznym podpisem innej osoby, sygnatura 8
 4. List Krzysztofa Madeja do Kazimierza Nowaka z informacjami o skierowaniu na drogę legislacyjną dwóch projektów ustaw oraz o prawdopodobnym podpisaniu porozumienia, które określi zasady organizacji II Kongresu Polonii Medycznej w Polsce (Warszawa, 13 maja 1994 r.), sygnatura 8
 5. List Krzysztofa Madeja do Kazimierza Nowaka z informacjami o skierowaniu na drogę legislacyjną dwóch projektów ustaw oraz o prawdopodobnym podpisaniu porozumienia, które określi zasady organizacji II Kongresu Polonii Medycznej w Polsce (Warszawa, 13 maja 1994 r.), dublet zob. pkt 4, sygnatura 8
 6. List sekretarza Rady Koordynacyjnej Naczelnej Izby Lekarskiej Jerzego Jurkiewicza do Kazimierza Nowaka będący sprawozdaniem z posiedzenia wymienionej Rady, którego odbyło się w dniu 31 maja 1994 r. (Warszawa, 6 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 7. List Janusza Kasiny do Piotra Konopki i Juliana Szymasiuka z komentarzem dotyczącym faksu otrzymanego od [Jerzego] Jurkiewicza (8 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 8. List [Barbary Lisowskiej-Grospierre] do Kazimierza Nowaka dotyczący trudności w odtworzeniu korespondencji pomiędzy wymienionymi a Krzysztofem Madejem i Piotrem Konopką (10 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 9. List nieznanej osoby do Kazimierza Nowaka (18 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 10. List Kazimierza Nowaka do Krzysztofa Murawskiego potwierdzający formalnie przyjęcie Polish American Health Assocation do członkostwa w Federacji. Odręczny dopisek „kopie dla P. Konopki” (19 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 11. List Kazimierza Nowaka do nieznanego adresata [zachowała się tylko druga strona listu] (15 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 12. Komunikat Federacyjny nr 2 autorstwa sekretarza Rady Koordynacyjnej Naczelnej Izby Lekarskiej Jerzego Jurkiewicza do Piotra Konopki (Stockholm, 21 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 13. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki, zawiera informacje o dołączonych do korespondencji załącznikach oraz odręczne dopiski „post scriptum” (22 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 14. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki, informujący o ciągłym braku odpowiedzi na korespondencję z 27 maja i 8 czerwca 1994 r. (22 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 15. Odpowiedź Kazimierza Nowaka i Tadeusza Hermana na list Jerzego Jurkiewicza, zawiera obszerny komentarz do otrzymanej korespondencji (22 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 16. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, prostujący pomyłki w danych kontaktowych podanych wcześniej. Zawiera w nagłówku dane kontaktowe ośmiu lekarzy (29 czerwca 1994 r.), sygnatura 8
 17. Odpowiedź Jerzego Jurkiewicza na list Kazimierza Nowaka, w większości poświęcona sprawie wyboru miejsca odbycia II Kongresu Polonii Medycznej w Polsce (Warszawa,4 lipca 1994 r.), sygnatura 8
 18. Odpowiedź Kazimierza Nowaka i Tadeusza Hermana na list Jerzego Jurkiewicza, zawiera obszerny komentarz do otrzymanej korespondencji (22 czerwca 1994 r.), dublet zob. pkt 15, sygnatura 8
 19. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Kazimierza Nowaka dotyczący spraw wewnętrznych federacji, korespondencji pomiędzy Jurkiewiczem a K. Nowakiem i spraw prywatnych, na pierwszej stronie odręczny dopisek na górnym i prawym marginesie skierowany do Piotra [Konopki] (4 lipca 1994 r.), sygnatura 8
 20. Odpowiedź Kazimierza Nowaka na list Barbary Lisowskiej-Grospierre, dotyczący spraw wewnętrznych federacji, korespondencji pomiędzy Jerzym Jurkiewiczem a Kazimierzem Nowakiem i spraw prywatnych. W „post scriptum” informacja o przesłaniu kopii listu do Piotra Konopki i Juliana Szymasiuka (Londyn, 7 lipca 1994 r.), sygnatura 8
 21. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Juliana Szymasiuka z komentarzem dotyczącym wymiany korespondencji z Kazimierzem Nowakiem; na lewym marginesie odręczny dopisek (8 lipca 1994 r.), sygnatura 8
 22. Odpowiedź Juliana Szymasiuka na list Barbary Lisowskiej-Grospierre z komentarzem dotyczącym wymiany korespondencji B. Lisowskiej-Grospierre z Kazimierzem Nowakiem (Stockholm, 9 lipca 1994 r.), sygnatura 8
 23. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki dotyczący wysyłki materiałów z PASKu (1 sierpnia 1994 r.), sygnatura 8
 24. List Józefa Mazurka do Kazimierza Nowaka z prośbą o przyjęcie Związku Lekarzy Polskich w Chicago do Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie (Chicago, 27 sierpnia 1994 r.), sygnatura 8
 25. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki z informacjami o różnych publikacjach naukowych w czasopismach medycznych ukazujących się w Polsce; odręczny dopisek w „post scriptum” (10 września 1994 r.) , sygnatura 8
 26. List Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi kolejnej (jesiennej) Rady Federacji, którą zaplanowano na 26 listopada 1994 r. (Stockholm, 21 września 1994 r.), sygnatura 8
 27. List Kazimierza Nowaka do członków Rady Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie z informacją o chęci przyłączenia Związku Lekarzy Polskich w Chicago do Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie (28 września 1994 r.), sygnatura 8
 28. List Juliana Szymiasiuka do Piotra Konopki dotycząca przyjazdu odbiorcy na zjazd do Lille (Stockholm, 2 października 1994 r.), sygnatura 8
 29. Odpowiedź Piotra Konopki na list Juliana Szymasiuka dotycząca zjazdu w Lille (7 października 1994 r.), sygnatura 8
 30. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki dotyczący możliwości opublikowania pamiętników ze zjazdu-jubileuszu w czasopiśmie „Materia Medica Polona”; odręczny dopisek w „post scriptum” (17 października 1994 r.)
 31. Odpowiedź Juliana Szymasiuka na list Piotra Konopki z informacjami dotyczącymi zjazdu w Lille (Stockholm, 1 listopada 1994 r.), sygnatura 8
 32. List Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki z informacjami dotyczącymi spraw, które należy poruszyć na zjeździe w Lille; wyróżniono pomarańczowym mazakiem niektóre fragmenty zdań (Stockholm, 5 listopada 1994 r.), sygnatura 8
 33. List Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zjazdu w Lille (Stockholm, 11 listopada 1994 r.), sygnatura 8
 34. List Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zjazdu w Lille (Stockholm, 11 listopada 1994 r.), sygnatura 8
 35. Odpowiedź Barbary Lisowskiej-Grospierre na list Juliana Szymasiuka, dotyczy wewnętrznych spraw Federacji (Paryż, 12 listopada 1994 r.), sygnatura 8
 36. List Kazimierza Nowaka do Lidii Adamkiewicz z prośbą dotyczącą bliższego zapoznania ze środowiskiem organizacji lekarzy polskiego pochodzenia w Kanadzie, w działalność której L. Adamkiewicz jest zaangażowana (7 grudnia 1994 r.), sygnatura 8
 37. Odpowiedź Kazimierza Nowaka na list Piotra Konopki (7 grudnia 1994 r.), sygnatura 8
 38. List Krzysztofa Murawskiego do Tadeusza Walendowskiego z informacją o przesłaniu kopii ankiety „Kandydat Polonii na Prezydenta RP” dla Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Polskiej (29 grudnia 1994 r.), sygnatura 8

Korespondencja 1995

I zielona obwoluta, sygnatura 8

 

 1. List Juliana Szymasiuka do członków Rady Federacji z informacją o przesłaniu kopii protokołu z zebrania Rady Federacji w Lille w dniu 26 listopada 1994 r. (Stockholm, 12 stycznia 1995 r.), sygnatura 8
 2. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki dotyczący różnych spraw działalności Federacji (20 stycznia 1995 r.), sygnatura 8
 3. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacją o przesłaniu w załączniku zestawienia wydatków własnych i wydatków PAHA (20 stycznia 1995 r.), sygnatura 8
 4. List Juliana Szymasiuka do członków Rady Federacji z informacją dotyczącą spraw wewnętrznych Federacji (Stockholm, 25 stycznia 1995 r.), sygnatura 8
 5. List Juliana Szymasiuka do Kazimierza Nowaka, Piotra Konopki, A. Burzyńskiego, Krzysztofa Murawskiego, J. Mazurka w sprawie „Oświadczenia Rady Federacji dotyczącego II Kongresu Polonii Medycznej (Stockholm, 6 lutego 1995 r.), sygnatura 8
 6. List Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka dotyczący korespondencji z zakresu spraw Federacji (14 lutego 1995 r.), sygnatura 8
 7. Korespondencja między Julianem Szymasiukiem, K. Nowakiem, A. Burzyńskim, K. Murawskim i J. Mazurkiem z informacjami i dyskusją w sprawie otrzymania z komitetu organizacyjnego II Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie zaproszeń do udziału w Komitecie Honorowym tegoż Kongresu (Stochholm, 15 lutego 1995 r.; 16 lutego 1995 r.), sygnatura 8
 8. List Juliana Szymasiuka do komitetu organizacyjnego II Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie w sprawie odmowy zgody na członkostwo w Komitecie Honorowym tegoż Kongresu (Stochholm, 15 lutego 1995 r.), sygnatura 8
 9. Korespondencja między Piotrem Konopką, Krzysztofem Murawskim, Marcelim Bochenkiem, Kazimierzem Nowakiem, Julianem Szymasiukiem i Józefem Mazurkiem w sprawie statutu Federacji, jego brzmienia i wszelkich niejasności i problemów z nim związanych. W załączniku również projekt statutu (20 lutego – 25 marca 1995 r.), sygnatura 8
 10. List przedstawicieli Komitetu Naukowego II Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie do sekretarza Federacji J. Szymasiuka wyrażający sprzeciw w sprawie postawy Federacji odnośnie Kongresu. Na końcu ponowienie zaproszenia do udziału w Kongresie (Częstochowa, 27 lutego 1995 r.), sygnatura 8
 11. Korespondencja między członkami Rady Federacji (pierwszy list podpisany przez Kazimierza Nowaka) w sprawie odmowy udziału członków Federacji w Komitecie Honorowym II Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie oraz dyskusja nt. listu przedstawicieli Komitetu Naukowego Kongresu (por. pkt. 48) (10 marca – 6 kwietnia 1995 r.), sygnatura 8
 12. List Kazimierza Panklewicza z informacją o przesłaniu w załączniku stanowiska podjętego na posiedzenie Komitetu Naukowego II Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie dotyczącego oświadczenia Rady Federacji (Częstochowa, 9 marca 1995 r.), sygnatura 8
 13. Odpowiedź Juliana Szymasiuka na list przedstawicieli Komitetu Naukowego II Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie (zob. pkt. 48) w sprawie odmowy udziału członków Federacji w Komitecie Honorowym II Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie (27 marca 1995 r.), sygnatura 8
 14. Listy Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki w kwestii zamieszczenia w prasie oświadczenia Rady Federacji (Stockholm, 31 marca 1995 r.; 14 kwietnia 1995 r.), sygnatura 8
 15. Kazimierza Nowaka do Marcelego Bochenka (kopie do członków Rady Federacji) w sprawie projektu statutu Federacji (21 kwietnia 1995 r.), sygnatura 8
 16. List Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki w sprawie uwag do projektu statutu Federacji (26 kwietnia 1995 r.), sygnatura 8
 17. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki w sprawie organizacji następnego zebrania Rady Federacji (30 maja 1995 r.), sygnatura 8
 18. Fragment Biuletynu WHO z 7 czerwca 1995 r., sygnatura 8
 19. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki w sprawie organizacji następnego zebrania Rady Federacji, które odbędzie się w dniach 14-15 października 1995 r. (19 czerwca 1995 r.), sygnatura 8
 20. List Kazimierza Nowaka do Krzysztofa Murawskiego w sprawie Kongresu w Częstochowie i udziału w nim prof. Łukasza Kulczyckiego (20 czerwca 1995 r.), sygnatura 8
 21. List Kazimierza Nowaka do Krzysztofa Murawskiego w sprawie Kongresu w Częstochowie i udziału w nim prof. Łukasza Kulczyckiego (Stockholm, 23 czerwca 1995 r.), sygnatura 8
 22. Listy Józefa Mazurka do Juliana Szymasiuka i Kazimierza Nowaka (kopie obu do Krzysztofa Murawskiego) z informacją o utworzeniu Kongresu Polonii Medycznej Świata, w załączniku przesłany artykuł z chicagowskiego Dziennika Związkowego (29 czerwca 1995 r.), sygnatura 8
 23. List Juliana Szymasiuka do Józefa Mazurka w sprawie utworzonego Kongresu Polonii Medycznej Świata i spraw Federacji (Stockholm, 11 lipca 1995 r.), sygnatura 8
 24. List Jacka Strzeleckiego do nieznanej osoby przesłany przez Barbarę Lisowską-Grospierre w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Włoszech (Rzym, 17 lipca 1995 r.), sygnatura 8
 25. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki w sprawie waszyngtońskiego zebrania Rady Federacji (1 sierpnia 1995 r.), sygnatura 8
 26. List Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki w sprawie zjazdu Federacji w Waszyngtonie (16 sierpnia 1995 r.), sygnatura 8
 27. List Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki, Andrzeja Burzyńskiego, Kazimierza Nowaka i Juliana Szymasiuka w sprawie organizacji zjazdu Rady Federacji w Waszyngtonie – kwestie zakwaterowania osób, które wezmą udział (2 sierpnia 1995 r.), sygnatura 8
 28. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do członków Rady Federacji z załączoną ankietą dotyczącą wydatków Federacji związanych z funkcjonowaniem Rady (z odręcznym podpisem nadawcy), w załączniku ankieta (22 sierpnia 1995 r.), sygnatura 8
 29. Odpowiedź na zaproszenie PAHA podczas wizyty w Waszyngtonie – druk do wypełnienia, sygnatura 8
 30. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Jacka Strzeleckiego z informacjami kontaktowymi do prezesa Rady Federacji (18 sierpnia 1995 r.), sygnatura 8
 31. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Kazimierza Nowaka z prośbą o przesłanie propozycji tematów do dyskusji podczas zjazdu Rady Federacji w Waszyngtonie (18 sierpnia 1995 r.), sygnatura 8
 32. Potwierdzenie wiadomości [?] (30 sierpnia 1995 r.), sygnatura 8
 33. List (odręczny dopisek na odwrocie pionowym papieru firmowego Federacji) Barbary Lisowskiej-Grospierre do Kazimierza Nowaka z informacją o przesłaniu faksu do Jacka Strzeleckiego (b.d.), sygnatura 8
 34. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Kazimierza Nowaka w sprawie projektu statutu Federacji oraz konieczności współpracy Federacji ze środowiskami lekarskimi w Polsce; kopie do członków Rady Federacji (12 września 1995 r.), sygnatura 8
 35. List Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka o konieczności współpracy Federacji ze środowiskami lekarskimi w Polsce; kopie do członków Rady Federacji (b.d.), sygnatura 8
 36. Dublet poz. 73.
 37. List Wojciecha Rakowicza do Piotra [?] W liście wzmiankowany Piotr Konopka, więc nie jest od adresatem. Odręcznie skreślony adresat („Kaziku”) i wpisany „Piotrze”. Korespondencja dotyczy zjazdu Rady Federacji w Waszyngtonie, niemożliwości wzięcia w nim udziału przez nadawcę oraz spraw wewnętrznych Federacji. Na odwrocie odręczny list tego samego nadawcy, dotyczący spraw j.w. (2 października 1995 r.), konieczności współpracy Federacji ze środowiskami lekarskimi w Polsce; kopie do członków Rady Federacji (12 września 1995 r.), sygnatura 8
 38. Odpowiedź Kazimierza Nowaka na list Piotra Konopki, komentująca szeroko korespondencję adresata, poruszono też sprawy zjazdu Federacji w Waszyngtonie. Wg treści listu kopie do członków Rady Federacji oraz Przemysława Koźmińskiego (3 października 1995 r.), sygnatura 8
 39. List Stefana Rakowicza do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacją o konieczności rozliczania wydatków członków Federacji przez konto związkowe (4 października 1995 r.), sygnatura 8
 40. List Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka w sprawie projektu statutu Federacji (10 października 1995 r.), sygnatura 8
 41. List Martina Miszczak do nieznanej osoby w sprawie dystrybucji czasopisma w Polsce i Ameryce-USA, z prośbą o nawiązanie kontaktu (10 października 1995 r.), sygnatura 8
 42. Informacja o nowym portalu internetowym „Polonia Channel” (bez daty), sygnatura 8
 43. Przedstawienie organizacji Polish American Health Association (bez daty), sygnatura 8
 44. Uwagi do projektu Statutu Federacji przyjęte na posiedzeniu Rady Federacji w dniu 15 października 1995 r., sygnatura 8
 45. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o przesłaniu w załączniku krótkiego artykułu informacyjnego zawierającego notatkę informacyjną – podstawowe fakty o Federacji oraz jednego numeru elektronicznej gazety lekarskiej „Galen”, sygnatura 8
 46. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o przesłaniu w załączniku tekstów wszystkich wystąpień podczas zebrania Rady w Waszyngtonie z prośbą o ich autoryzację (18 listopada 1995 r.), sygnatura 8
 47. Notatka informacyjna – podstawowe fakty o Federacji (k. 172-173) – dublet zob. pkt 45 (24 listopada 1995 r.), sygnatura 8
 48. List redakcji „Galena” do Krzysztofa Murawskiego z informacją o przyjęciu do druku przesłanego tekstu dotyczącego Federacji (24 listopada 1995 r.), sygnatura 8
 49. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Redakcji – poz. 86 (24 listopada 1995 r.), sygnatura 8
 50. Memorandum Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji dotyczące polskiej informacji medycznej w Internecie. Załączone przykładowe informacje o konkretnych portalach internetowych (2 grudnia 1995 r.), sygnatura 8
 51. List Krzysztofa Murawskiego i Marii Michejdy do członków Rady Federacji z prośbą o przesłanie do połowy stycznia 1996 r. propozycji poszczególnych członków Rady do punku VII zjazdu w Waszyngtonie „Plan działania Federacji” (8 grudnia 1995 r.), sygnatura 8
 52. Strona 25 z 30 niezidentyfikowanego dokumentu dotyczącego działalności Federacji, sygnatura 8
 53. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o otrzymaniu przez Federację propozycji publikowania w Internecie na portalu uruchomionym przez Izbę Lekarską w Lublinie. Do listu załączony krótki artykuł z „Washington Post” z 31 października 1995 r. – zob. k. 191-192 (10 grudnia 1995 r.), sygnatura 8
 54. Lista adresów Federacji i organizacji wchodzących w jej skład (9 grudnia 1995 r.), sygnatura 8
 55. Korespondencja pomiędzy Markiem Stankiewiczem a Krzysztofem Murawskim dotycząca możliwości rozprzestrzeniania informacji (zwłaszcza dotyczących środowisk polonii lekarskiej) w Internecie (8-9 grudnia 1995 r.), sygnatura 8
 56. Komunikat Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech (12/1995 r.) z życzeniami świątecznymi oraz informacją o roli Internetu w komunikacji. Zamieszczono również bieżące ogłoszenia związane z działalnością Towarzystwa, sygnatura 8
 57. Propozycja statutu i celów Federacji Stowarzyszeń Lekarzy polskiego pochodzenia w Europie, sygnatura 8
 58. Sprawozdanie działalności federacyjnej (tekst w jęz. francuskim), sygnatura 8
 59. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki (kopie do członków Rady Federacji) z zaproszeniem do udziału w balu związku angielskiego Federacji w lipcu 1995 r. w Londynie (b.d.), sygnatura 8
 60. Artykuł Kazimierza Nowaka „Refleksje nad specyfiką emigracji”, który ukazał się w biuletynie związku angielskiego Federacji (1995 lub 1996 r.), sygnatura 8

Korespondencja 1996 r., sygnatura 9

I obwoluta biała, sygnatura 9

 1. List Kazimierza Nowaka do członków Rady Federacji z wyjaśnieniami do poprzednich listów Józefa Mazurka i Krzysztofa Murawskiego, oraz stosunkiem do planów współpracy z Lublinem w sprawie wydawania wspólnego biuletynu i obecności Federacji w Internecie (4 stycznia 1996 r.), sygnatura 9
 2. List Józefa Mazurka do Kazimierza Nowaka w odpowiedzi na list z 4 stycznia 1996 r. (Chicago, 13 stycznia 1996 r.), sygnatura 9
 3. List Krzysztofa Murawskiego do Kazimierza Nowaka w odpowiedzi na list z 4 stycznia 1996 r. z informacjami na temat korekty opublikowanego w Galenie artykułu i protestem w sprawie propozycji odrzucenie współpracy z lubelskim Serwisem Informacyjnym (Annadale, 13 stycznia 1996 r.), sygnatura 9
 4. List Kazimierza Nowaka do Ewy Teslar z podziękowaniami za zaproszenie na bal w Paryżu i informacją że nie będzie obecny (15 stycznia 1996 r.), sygnatura 9
 5. List Józefa Mazurka do Juliana Szymasiuka z potwierdzeniem otrzymania kopii protokołu z zebrania Rady Federacji z 15 października 1995 r. i propozycją następnego zebrania Rady w Chicago 10-12 maja 1996 r. (Chicago, 2 marca 1996 r.), sygnatura 9
 6. List Barbary Grospierre- Lisowskiej do Kazimierza Nowaka z propozycją listownego głosowania pewnych spornych kwestii przez członków Rady, poparciem pomysłu współpracy z Lublinem i pytaniem czy każdy tekst oddawany do druku wymaga akceptacji Prezesa i Sekretarza Federacji (Paryż, 6 lutego 1996 r.) sygnatura 9
 7. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre z odpowiedzią na list z 6 lutego z akceptacją projektu współpracy z Lublinem i poruszeniem kwestii głosowania (7 lutego 1996 r.) sygnatura 9
 8. Korespondencja między Markiem Stankiewiczem, a Barbarą Lisowską- Grospierre. Przesłany odnośniki internetowy do strony Serwisu Informacyjnego Izb Lekarskich z Lublina, podziękowania i informacja M. Stankiewicza o włączeniu adresu mailowego B. Lisowskiej do Listy Polskich Lekarzy w Internecie (14 lutego 1996 r.), sygnatura 9
 9. Dokument z przedstawieniem Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie: skład władz w kadencji 1995/1996, krótki zarys historyczny i organizacje członkowskie, bez daty, sygnatura 9
 10. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Krystyny i Marcelego Bochenków z komentarzami o nienajlepszej atmosferze w Federacji, wynikającą z postawy Kazimierza Nowaka (Paryż, 19 lutego 1996 r.), sygnatura 9
 11. Pismo Józefa Mazurka do Ewy Teslar z informacją o szczegółach obchodów 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago (23 marca 1996 r.) sygnatura 9
 12. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki z informacją, że preferowałby europejską lokalizację następnego spotkania, oraz komentarz do „częstochowskich” ankiet, podpis innej osoby zamiast K. Nowaka (26 lutego 1996 r.) sygnatura 9
 13. List Teresy Borg i K. Osuchowskiego do Juliana Szymasiuka z informacją o odwołaniu Zarządu Polskiego Związku Medycznego- Oddział Sztokholm, jego przewodniczącego i przedstawiciela Szwecji w Federacji z pełnionych funkcji (Sztokholm, 12 marca 1996 r.), sygnatura 9
 14. List Teresy Borg i K. Osuchowskiego do Marcelego Bochenka z informacją o odwołaniu Zarządu Polskiego Związku Medycznego- Oddział Sztokholm, jego przewodniczącego i przedstawiciela Szwecji w Federacji z pełnionych funkcji (Sztokholm, 12 marca 1996 r.), sygnatura 9
 15. Wzajemna korespondencja między Krzysztofem Murawskim, Barbarą Lisowskiej- Grospierre i Piotrem Kasztelowiczem ze szpitala im. Rydygiera w Toruniu w sprawie pojawienia się bezpłatnego formularza do tworzenia stron html (13 marca 1996 r.), sygnatura 9
 16. Wzajemna korespondencja między Krzysztofem Murawskim, Barbarą Lisowskiej- Grospierre i Piotrem Kasztelowiczem ze szpitala im. Rydygiera w Toruniu w sprawie pojawienia się bezpłatnego formularza do tworzenia stron html (13 marca 1996 r.)- dublet zob. pkt 16, sygnatura 9
 17. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją o umieszczeniu w Medicusie strony Federacji i uzyskaniu od Marka Stankiewicza dostępu do „serwera” (18 marca 1996 r.), sygnatura 9
 18. List Krzysztofa Mazurka do Marka Stankiewicza z informacja, że naniósł zmiany na stronie i że nie jest oficjalnym reprezentantem Federacji w sprawie strony internetowej tej instytucji (19 marca 1996 r.), sygnatura 9
 19. List Krzysztofa Mazurka do Marka Stankiewicza z informacja, że naniósł zmiany na stronie i że nie jest oficjalnym reprezentantem Federacji w sprawie strony internetowej tej instytucji (19 marca 1996 r.) – dublet zob. pkt 18, sygnatura 9
 20. Pismo Marcelego Bochenka do Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Medycznego z odpowiedzią na pismo Teresy Borg i K. Osuchowskiego, w którym protestuje przeciw podjętym tam decyzjom (Stockholm, 22 marca 1996 r.), sygnatura 9
 21. Korespondencja wysyłana przez Marka Stankiewicza w sprawie pokazu Internetu w Izbie Lekarskiej we Wrocławiu (24-26 marca 1996 r.), sygnatura 9
 22. Korespondencja Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowkiej- Grospierre i Piotra Konopki z relacją z pobytu na II Kongresie Polonii Ameryki Łacińskiej i komentarzem do spraw Federacyjnych (31 marca 1996 r.), sygnatura 9 (uszkodzenia)
 23. Pismo Piotra Konopki, Ewy Teslar i Barbary Lisowskiej- Grospierre w sprawie propozycji listu federacyjnego (1 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9 (uszkodzenia)
 24. Pismo Piotra Konopki, Ewy Teslar i Barbary Lisowskiej- Grospierre w sprawie szukania za pomocą Internetu kontaktów z polskim środowiskiem medycznym (Medicus, Lublin), oraz zatwierdzania tekstów federacyjnych przez Prezesa i Sekretarza (Paryż, 2 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 25. List Juliana Szymasiuka do Kazimierza Nowaka w sprawie wydarzeń w sztokholmskim oddziale Polskiego Związku Medycznego (Sztokholm 15 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 26. Dokument z przedstawieniem Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie: skład władz w kadencji 1995/1996, krótki zarys historyczny i organizacje członkowskie, bez daty (na dokumencie błędnie oznaczona data 19 kwietnia 1996 r., to data wydruku faksu, a nie sporządzenia dokumentu)- dublet zob. pkt 9, sygnatura 9
 27. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Ewy Teslar z informacją o wysłaniu do Krzysztofa Murawskiego wiadomości i o zostawieniu u E. Teslar kilku dokumentów (19 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9 (uszkodzenia)
 28. Artykuł Kazimierza Nowaka „Refleksje nad specyfiką emigracji” opublikowany w Biuletynie związku angielskiego, sygnatura 9
 29. Tekst wystąpienia Barbary Lisowskiej- Grospierre „O powstaniu i pracy Federacji” (19 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 30. Tekst wystąpienia Barbary Lisowskiej- Grospierre „O powstaniu i pracy Federacji” (19 kwietnia 1996 r.) – dublet zob. pkt 29, sygnatura 9 (uszkodzenia)
 31. List Kazimierza Nowaka do Teresy Borg z podziękowaniami za otrzymanie dokumentów o wydarzeniach w szwedzkim związku i z prośbą o odniesienie się do argumentów Marcelego Bochenka i Juliana Szymasiuka (22 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 32. List Barbary Lisowskiej do Kazimierza Nowaka z informacją o dołączonym tekście [Krzysztofa] Murawskiego, propozycja przesłania tekstu pocztą elektroniczną, a nie faksem (24 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 33. Tekst przedstawiający Federację Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie (24 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 34. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Piotra Konopki z informacją o nieporozumieniu z Kazimierzem Nowakiem, stosunkiem jego i Juliana Szymasiuka do spotkania w Chicago i prośbą o uwagi do załączonego tekstu (24 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 35. Odpowiedź Barbary Lisowskiej- Grospierre na list Józefa Mazurka, w którym odnosi się do tekstu wystąpienia i przewiduje kroki, jakie należy podjąć w sprawie spodziewanego weta Kazimierza Nowaka co do rozszerzenia organizacji o „Niemców” i stowarzyszenia z byłego ZSRR (24 kwietnia 1996 r.) sygnatura 9
 36. Dublet powyższego listu z pkt 35, inny krój czcionki, sygnatura 9
 37. List Barbary Lisowskiej do Kazimierza Nowaka z informacją o dołączonym tekście [Krzysztofa] Murawskiego, propozycja przesłania tekstu pocztą elektroniczną, a nie faksem (24 kwietnia 1996 r.), w załączniku dołączony tekst, dublet zob. pkt 32 i 33, sygnatura 9 (uszkodzenia)
 38. Odpowiedź Barbary Lisowskiej- Grospierre na list Józefa Mazurka, w którym odnosi się do tekstu wystąpienia i przewiduje kroki, jakie należy podjąć w sprawie spodziewanego weta Kazimierza Nowaka co do rozszerzenia organizacji o „Niemców” i stowarzyszenia z byłego ZSRR (24 kwietnia 1996 r.), dublet zob. pkt. 35 i 36, sygnatura 9
 39. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre z prośbą o odniesienie się do propozycji Marka Rudnickiego dotyczącej zorganizowania systemu stypendialnego pozwalającego organizować wizyty lekarzom z Polski zagranicą (26 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 40. Odpowiedź Marka Stankiewicza na list Marka Rudnickiego w sprawie stypendiów, zawierający sugestie co do ich charakteru z obietnicą rozpowszechnienia informacji o niej w kraju (28 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 41. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z komentarzem do uwag przesłanych do jego tekstu (29 kwietnia 1996 r.) sygnatura 9
 42. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki z informacjami o konflikcie w szwedzkim związku i reprezentowaniem związku podczas Jubileuszu 50-lecia w Chicago (30 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 43. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Juliana Szymasiuka z przedstawieniem swoich stosunków z Kazimierzem Nowakiem (1 maja 1996 r.), sygnatura 9
 44. Pismo Tomasza Fiutowskiego do Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie w informacją o przejęciu funkcji Prezesa Polskiego Związku Medycznego w Szwecji przez Annę Koralewską Makar i objęciu przez niego funkcji przewodniczącego okręgu Malmö (5 maja 1996 r.), sygnatura 9
 45. Odpowiedź Kazimierza Nowaka jako prezydenta Federacji na pismo Tomasza Fiutowskiego z 5 maja, z gratulacjami (28 maja 1996 r.), sygnatura 9
 46. List Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej Grospierre (odpowiedź na list z 1 maja) z ostrą krytyką jej postępowania w stosunku do Kazimierza Nowaka (Stockholm, 5 maja 1996 r.), sygnatura 9
 47. List Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej Grospierre (odpowiedź na list z 1 maja) z ostrą krytyką jej postępowania w stosunku do Kazimierza Nowaka (Stockholm, 5 maja 1996 r.), dublet zob. pkt 46, sygnatura 9
 48. Potwierdzenie wysłania wiadomości Od Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka w sprawie wzajemnych relacji (5 maja 1996 r.), sygnatura 9
 49. Tekst wystąpienia wygłoszonego podczas Jubileuszu 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago 12 maja 1996 r., sygnatura 9
 50. Wiadomość Marka [Stankiewicza?] wysłana z poczty Józefa Mazurka z informacją o otrzymaniu sprawozdania Emigracyjne Stowarzyszenia Lekarskie i obietnicą umieszczenia go w Internecie po powrocie (14 maja 1996 r.), sygnatura 9
 51. Notatka ze spotkania członków Federacji, które odbyło się podczas obchodów 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago 11 maja 1996 r., sygnatura 9
 52. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego Barbarze Lisowskiej Grospierre z relacją na temat Zbigniewa Kosteckiego i Henryka Roztczyńskiego, oraz komentarzem do odwołania Juliana Szymasiuka z władz Federacji
 53. List Kazimierza Nowaka do Marcina Krotkiewskiego w sprawie ankiety Zarządu organizacji Światowy Kongres Lekarzy Polaków z przedstawieniem reakcji na nią innych członków Federacji (22 maja 1996 r.), sygnatura 9
 54. Pismo Andrzeja Burzyńskiego do członków Federacji z reakcją na działania mające odwołać ze członków Rady Juliana Szymasiuka i Marcelego Bochenka (Wasquehal, 23 maja 1996 r.), sygnatura 9
 55. Wiadomość Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki i innych członków Rady Federacji z protestem w sprawie spotkania odbytego w Chicago i podjętej tam decyzji o odwołaniu jego i Marcela Bochenka z Rady Federacji (Stockholm, 23 maja 1996 r.), sygnatura 9
 56. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki w sprawie jego stosunku do spotkania w Chicago, konfliktu w szwedzkim Związku i przygotowaniach do spotkania w Paryżu (30 maja 1996 r.), sygnatura 9
 57. List Kazimierza Nowaka do członków Rady Federacji (ręcznie naniesiona adnotacja, że do Piotra Konopki) z omówieniem sprawy szwedzkiej i spraw Federacji (30 maja 1996 r.), sygnatura 9
 58. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Andrzeja Burzyńskiego z 23 maja 1996 r., w którym przedstawia swoją wizję spotkania w Chicago (30 maja 1996 r.), sygnatura 9
 59. List Józefa Mazurka do Piotra Konopki z prośbą o rezerwację hotelu na czas paryskiego spotkania i z prośbą o ustalenie kandydata na stanowisko nowego Prezydenta Federacji (Chicago, 4 czerwca 1996 r.), sygnatura 9
 60. List Andrzeja Burzyńskiego do Krzysztofa Murawskiego z odpowiedzią na jego poprzedni list (Wasquehal, 13 czerwca 1996 r.), sygnatura 9
 61. Pismo Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o wynikach wyborów w Polish- American Health Association. Nowym prezesem stowarzyszenia została Maria Michejda (17 czerwca 1996 r.), sygnatura 9
 62. Roczny raport Polish American Health Association za 1995 r., jęz. angielski, bez daty, sygnatura 9
 63. Notatka ze spotkania członków Federacji, które odbyło się podczas obchodów 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago 11 maja 1996 r., dublet zob. pkt 51, sygnatura 9
 64. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre z odpowiedzią na pytanie czy będzie kandydować na prezesa Federacji (18 czerwca 1996 r.), Notatka ze spotkania członków Federacji, które odbyło się podczas obchodów 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago 11 maja 1996 r., sygnatura 9
 65. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre, w którym przedstawia swoją koncepcję przekazania władzy przez Juliana Szymasiuka (21 czerwca 1996 r.), sygnatura 9
 66. List Marcelego Bochenka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z prośbą o nie wyznaczanie go na rozjemcę sporu miedzy B. Lisowską i Kazimierzem Nowakiem. Parę informacji o charakterze prywatnym (Sztokholm, 29 czerwca 1996 r.), sygnatura 9
 67. List Józefa Mazurka do Kazimierza Nowaka z informacjami o propozycjach odnośnie porządku obrad w czasie październikowego spotkania w Paryżu (Chicago, 26 lipca 1996 r.), sygnatura 9
 68. List Kazimierza Nowaka do prezesów związków zrzeszonych w Federacji (odręczna dopiska, że ten egz. skierowany był do Piotra Konopki) z informacjami o możliwości podjęcia współpracy z trzema periodykami krajowymi: Przeglądem Lekarskim, Materia Medica Polona i Central & East European Journal of Ortolaryngology & Head and Neck Surgery (26 lipca 1996 r.), sygnatura 9
 69. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki z prośbą o zgodę na opublikowanie w Biuletynie jego wystąpienia prezesowskiego wygłoszonego w Waszyngtonie (27 lipca 1996 r.), sygnatura 9
 70. List Piotra Konopki do Zbigniewa Kosteckiego z zaproszeniem na zjazd Federacji w Paryżu 12 października 1996 r. (Paryż, 3 sierpnia 1996 r.), sygnatura 9
 71. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka i Juliana Szymasiuka z propozycjami do programu obrad październikowego spotkania w Paryżu (Paryż, 8 sierpnia 1996 r.), papier wykorzystany wtórnie na odwrotnych stronach inne dokumenty (m. in. k.171v dublet zaproszenia Zbigniewa Kosteckiego na spotkanie paryskie, zob. pkt. 70), sygnatura 9
 72. List Barbary Lisowskiej do członków Rady Federacji z propozycjami dotyczącymi pracy Federacji (3 września 1996 r.), papier wykorzystany wtórnie na odwrotnych stronach inne dokumenty: np. k.173v list z programem ramowym zjazdu w Paryżu w dniach 11-13 października, sygnatura 9
 73. List Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z pytaniem o rezerwację Sali (Stockholm, 10 sierpnia 1996 r.), sygnatura 9
 74. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre z jego komentarzem do propozycji programu zjazdu w Paryżu i potwierdzeniem chęci kandydowania na stanowisko Prezydenta Federacji (13 sierpnia 1996 r.), sygnatura 9
 75. Potwierdzenie wysłania wiadomości od Barbary Lisowskiej-Grospierre do Juliana Szymasiuka z informacją o wysłaniu dwóch projektów działalności Federacji (18 sierpnia 1996 r.), sygnatura 9
 76. Potwierdzenie wysłania wiadomości od Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka z informacją o wysłaniu dwóch projektów działalności Federacji (21 sierpnia 1996  r.), sygnatura 9
 77. Informacja Barbary Lisowskiej- Grospierre do kogo została wysłana wiadomość, bez tekstu samej wiadomości i daty, sygnatura 9
 78. Propozycje dotyczące planów pracy Federacji autorstwa Barbary Lisowskiej- Grospierre, bez daty, sygnatura 9
 79. Sprawozdanie ze spotkania Ewy Teslar, Barbary Ronkier i Barbary Lisowskiej w dniu 23 sierpnia 1996 r. z omówieniem szczegółów organizacji paryskiego spotkania Federacji, sygnatura 9
 80. Propozycje formalne dotyczące paryskiego spotkania Federacji, bez daty, sygnatura 9
 81. List Anny Koralewskiej- Makár do Kazimierza Nowaka z informacjami o wydarzeniach szwedzkich i propozycjami do programu zjazdu paryskiego (Malmö, 22 sierpnia 1996 r.), sygnatura 9
 82. List Józefa Mazurka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją o dacie przylotu do Paryża i uwagami na temat agendy obrad (23 sierpnia 1996 r.), sygnatura 9
 83. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre w sprawie uwag do obrad paryskiego spotkania (29 sierpnia 1996 r.), sygnatura 9
 84. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Hanny Sanelli z wykazem załączonych materiałów (31 sierpnia 1996 r.) i potwierdzenie wysłania tej wiadomości, sygnatura 9
 85. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Juliana Szymasiuka z informacją o wysłaniu prośby federacyjnej (31 sierpnia 1996 r.) i potwierdzenie wysłania tej wiadomości, sygnatura 9
 86. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Anny Makar z prośbą o przedstawienie swojej wizji działalności Federacji i Biuletynu Federacji i Ośrodka Informacji (31 sierpnia 1996 r.) i potwierdzenie wysłania tej wiadomości, sygnatura 9
 87. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka z informacją o wysłaniu prośby federacyjnej i informacją, że nie wie kto pełni funkcje skarbnika (31 sierpnia 1996 r.) i potwierdzenie wysłania tej wiadomości, sygnatura 9
 88. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Tadeusza Hermana z informacją o załączeniu dokumentów, których chyba wcześniej nie otrzymał, oraz z prośbą o wyrażenie swojej opinii o propozycjach pracy Federacji (31 sierpnia 1996 r.), sygnatura 9
 89. List Juliana Szymasiuka do członków Rady (egz. Piotra Konopki) z informacją o przesłaniu porządku dziennego obrad spotkania w Paryżu (Stockholm, 9 września 1996 r.), sygnatura 9
 90. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją o przesłaniu kopii jego planowanego wystąpienia jako kandydata w wyborach na Prezydenta Federacji, doklejona kartka z napisem „Uwaga secret doc!” (9 października 1996 r.), sygnatura 9
 91. Tekst wystąpienia Krzysztofa Murawskiego jako kandydata w wyborach na Prezydenta Federacji (11 października 1996 r.) , sygnatura 9
 92. Przedstawienie planów bliskich i dalszych działań Federacji (bez daty), sygnatura 9
 93. Tekst Krzysztofa Nowaka dot. spotkania w Calais z 22 maja 1993 r. z ręcznie naniesionymi skreśleniami Barbary Lisowskiej- Grospierre (bez daty), sygnatura 9
 94. Tekst wystąpienia Krzysztofa Murawskiego jako kandydata w wyborach na Prezydenta Federacji (11 października 1996 r.), dublet zob. pkt 92, sygnatura 9
 95. List Janusza Kasiny do członków Federacji z propozycjami kwestii do omówienia w czasie spotkania w Paryżu (Sztokholm, 10 września 1996 r.), sygnatura 9
 96. Potwierdzenie wysłania listu Juliana Szymasiuka do członków Rady Federacji (ten egzemplarz z dopiską odręczną że do Barbary Lisowskiej-Grospierre), tekst listu jest dubletem z pkt 89 (Stockholm, 9 września 1996 r.), sygnatura 9
 97. Potwierdzenie wysłania wiadomości przez Barbarę Lisowską- Grospierre do Marii Michejdy z przeprosinami za nie złożenie gratulacji po wyborze na Prezesa Polish American Health Organization, prośbą o ustalenie długu PAHA wobec Federacji i pytaniem o opinie w sprawie ustalonego programu spotkania federacyjnego w Paryżu (Paryż 13 września 1996 r.), sygnatura 9
 98. Potwierdzenie wysłania wiadomości przez Barbarę Lisowską- Grospierre do członków Federacji z projektami dotyczącymi pracy Federacji, fragment wiadomości (dokument bez daty, data wykonania potwierdzenia 14 września 1996 r.), sygnatura 9
 99. Potwierdzenie wysłania listu przez Barbarę Lisowską- Grospierre do Juliana Szymasiuka z potwierdzeniem odebrania planu obrad i prośbą, list niekompletny (14 września 1996 r.), sygnatura 9
 100. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka z prośbą o dosłanie informacji o angielskim stowarzyszeniu (14 września 1996 r.), sygnatura 9
 101. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Prezesów sfederowanych stowarzyszeń z przypomnieniem o „opodatkowaniu” członków Federacji i propozycją sposobu zarządzania tymi środkami do czasu założenia federacyjnego konta (Paryż, 14 września 1996 r.), sygnatura 9
 102. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki w sprawie podziału obrad na część otwartą i zamkniętą i nieuwzględnieniem w nim jego postulatów (17 września 1996 r.), sygnatura 9
 103. List Krzysztofa Murawskiego do Kazimierza Nowaka z informacją o kandydowaniu i prośbą o przesunięcie w planie obrad godziny wyborów (18 września 1996 r.), sygnatura 9
 104. List Barbary Lisowskiej- Grospierre w imieniu zarządu do Kazimierza Nowaka z informacją o braku możliwości przedłużenia spotkania federacyjnego i konieczności przesunięcia godziny wyborów na rano 11 października (Paryż, 19 września 1996 r.), sygnatura 9
 105. List Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki z protestem w sprawie nie uwzględnienia przygotowanego przez niego planu obrad i naruszaniu w ten sposób jego kompetencji (Stockholm 21 września 1996 r.), sygnatura 9
 106. List Kazimierza Nowaka do Krzysztofa Murawskiego z odmową spełnienia jego prośby o przesunięcie godziny wyborów (25 września 1996 r.), sygnatura 9
 107. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją, że niepokoi go krótki okres przeznaczony na obrady, nie zgadza się na przeprowadzenie zamkniętej części i przesunięcie terminu wyborów nowego Prezydenta (25 września 1996 r.), sygnatura 9
 108. List Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki z ostrą reakcją na jego opieszałość i nie odpowiedzenie na jego postulat (Stockholm, 28 września 1996 r.), sygnatura 9
 109. List Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki z żądaniem zapewnienia wystarczającego czasu na spotkanie Rady Federacji i groźbą przesunięcia terminu spotkania (29 września 1996 r.), sygnatura 9
 110. List Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka z zapewnieniem, że czas przeznaczony na spotkanie będzie wystarczający i krytyką autorytarnej, zdaniem P. Konopki, postawy K. Nowaka jako Prezydenta (Paris, 30 września 1996 r.), sygnatura 9
 111. Dublet listu (zob. pkt 110) Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka z zapewnieniem, że czas przeznaczony na spotkanie będzie wystarczający i krytyką autorytarnej, zdaniem P. Konopki, postawy K. Nowaka jako Prezydenta (Paris, 30 września 1996 r.), sygnatura 9
 112. Informacja o XVI Balu Medyków w Gladbeck (Niemcy) ze szczegółami dotyczącymi kosztów i rezerwacji (Krefeld, 30 września 1996 r.), sygnatura 9
 113. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z propozycjami zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w Federacji (Sztokholm, 30 września 1996 r.), sygnatura 9
 114. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Prezesów sfederowanych stowarzyszeń z przypomnieniem o „opodatkowaniu” członków Federacji i propozycją sposobu zarządzania tymi środkami do czasu założenia federacyjnego konta (wrzesień 1996 r.), tekst taki sam jak w pkt 101 sygnatura 9
 115. Potwierdzenie wysłania listu do prezesów i skarbników stowarzyszeń- członków Federacji z tabelą dotyczącą zaległych składek i prośbą o jej uzupełnienie (2 października 1996 r.), sygnatura 9
 116. List Kazimierza Nowaka do Prezesów Związków- członków Federacji będący odpowiedzią i protestem na poprzedni list Piotra Konopki (3 październik 1996 r.), sygnatura 9
 117. List Andrzeja Burzyńskiego do Piotra Konopki z informacją, że stracił do niego szacunek za wysłany przez niego list do Kazimierza Nowaka i brak możliwości negocjacji szczegółów spotkania (Wasquehal, 3 października 1996 r.), sygnatura 9
 118. Odpowiedź Piotra Konopki Andrzejowi Burzyńskiemu na poprzedni list, w którym stwierdza, że szczegóły spotkania nie były ustalane tylko przez niego i że czas przeznaczony na obrady nie odbiega od długości innych dotychczasowych spotkań (Paryż 8 października 1996 r.), sygnatura 9
 119. List Juliana Szymasiuka do członków Rady Federacji z reakcją na list Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka z 30 września (Stockholm, 4 października 1996 r.), sygnatura 9
 120. List Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka, w którym próbuje on załagodzić sytuację, zarzuca jednak równocześnie że jedną z przyczyn takiego charakteru spotkania jest brak reakcji na wiadomości wysyłane wcześniej do K. Nowaka i Juliana Szymasiuka z prośbą o szczegóły dotyczące organizacji spotkania (Paris, 8 października 1996 r.), sygnatura 9
 121. List Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka z zapewnieniem, że czas przeznaczony na spotkanie będzie wystarczający i krytyką opieszałości i autorytarnej, zdaniem P. Konopki, postawy K. Nowaka jako Prezydenta. Jest to kopia listu z 30 września (zob. pkt 110) ale z inną datą (Paris, 9 października 1996 r.), sygnatura 9
 122. Tekst wystąpienia (?) Krzysztofa Murawskiego jako kandydata na prezydenta Federacji ze szczegółami jego wizji funkcjonowania Federacji (11 października 1996 r.), sygnatura 9
 123. List Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki z prośbą o podjęcie przez niego koordynacji prac nad statutem i regulaminem Federacji (18 października 1996 r.), sygnatura 9
 124. Pismo Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o zgłoszeniu akcesu do Federacji 3 organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie i Stowarzyszenia Polskich Lekarzy we Lwowie, oraz prośbą o oddanie głosu w sprawie ich przyjęcia (18 października 1996 r.), sygnatura 9
 125. List Kazimierza Nowaka do członków Rady Federacji z przedstawieniem stanowiska brytyjskiego związku co do zmian w Federacji, w tym nowego prezydenta i szczegółów spotkania i wyborów nowego prezydenta Federacji (21 października 1996 r.), sygnatura 9
 126. List Piotra Konopki i Barbary Lisowskiej- Grospierre do ambasadora polskiej ambasady w Paryżu [Stefana Mellera] z prośbą o przekazanie prośby w sprawie wpisania Zdrowia do listy priorytetów na postawie której będzie przyznany dostęp do funduszów Unii Europejskiej (21 października 1996 r.), sygnatura 9
 127. Odpowiedź Piotra Konopki na list Kazimierza Nowaka (zob. pkt 125) z polemiką wobec postawionych przez niego tez (28 października 1996 r.)
 128. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim, Barbarą Lisowską- Grospierre i Ewą Teslar (?) w sprawie przyjęcia kresowych organizacji w skład Federacji. Francuskie stowarzyszenie wyraża protest w tej sprawie w obawie przed ich wpływem na funkcjonowanie Rady i możliwością zmanipulowania ich. K. Murawski mówi, że brak formalnych możliwości odmowy przyjęcia, gdyż spełniają wszystkie warunki wymagane statutem i podkreśla groźbę wepchnięcia ich tym samym w ręce niechętnych Federacji środowisk (29-30 października 1996 r.), sygnatura 9
 129. Dokument zawierający fragment programu kongresu w Czechach (?), Protokół ze spotkania Polskiego Towarzystwa Medycznego w Austrii i informacja Zbigniewa Kosteckiego w sprawie przyjęcia do związku Janusza Wrońskiego posiadającego dużą wiedzę informatyczną, bez daty, sygnatura 9
 130. List Kazimierza Nowaka do członków Rady Federacji w kwestii rozszerzenia Federacji o związku z Białorusi, Litwy i Ukrainy, oraz potrzebą uściślenia wizji i kompetencji Federacji (1 listopada 1996 r.), sygnatura 9
 131. Zaproszenie na Wielki Bal Lekarzy w Katowicach w dniu 11 stycznia 1997 r. wysłane przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Wojciecha Marquardta do Ewy Teslar (Katowice, 5 listopada 1996 r.), sygnatura 9
 132. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim, Barbarą Lisowską – Grospierre i Ewą Teslar w sprawie ewentualnego poparcia protestu lekarzy w Polsce. Przedruk faksowy artykułu z Życia Warszawy na temat akcji protestacyjnej (4-5 listopada 1996 r.), sygnatura 9
 133. List Krzysztofa Nowaka do członków Rady Federacji z polemiką na poprzedni list Piotra Konopki- zob. pkt 127 (10 listopada 1996 r.), sygnatura 9
 134. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny z prośbą o wypowiedź na temat wstępnego projektu Biuletynu (11 listopada 1996 r.), sygnatura 9
 135. Fragment listu Józefa Mazurka do Piotra Konopki w sprawie relacji Krzysztofa Murawskiego i Kazimierza Nowaka oraz jego wizji przyszłego funkcjonowania Federacji (Chicago, 13 listopada 1996 r.), sygnatura 9
 136. List Marii Ilnickiej-Mądry do Ewy Teslar z podziękowaniami za możliwość uczestnictwa w spotkaniu Federacji w październiku 1996 r. (Szczecin, 13 listopada 1996 r.), sygnatura 9
 137. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grosspierre z podsumowaniem toczonej na „Liście dyskusyjnej lekarzy” w Internecie dyskusji w kwestii akcji protestacyjnej lekarzy w listopadzie 1996 r. (19 grudnia 1996 r.), sygnatura 9
 138. List przesłany przez Krzysztofa Murawskiego do kilku członków Federacji zawierający przedruk artykułu z Życia Warszawy dotyczącego przebiegu rozmów między lekarzami i rządem (16 grudnia 1996 r.), sygnatura 9
 139. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Chłapa w sprawie uczestnictwa w III Światowym Kongresie Polonii Medycznej w Krakowie i możliwości zorganizowania w czasie jego obrad spotkania Rady Federacji (5 grudnia 1996 r.), sygnatura 9
 140. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre z prośbą o rozesłanie do każdego stowarzyszenia informacji o konieczności wyznaczenia osoby do OIKP i o przygotowanie krótkiego tekstu na ten temat (5 grudnia 1996 r.), sygnatura 9
 141. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia Polskiego towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie do Federacji, 2 egzemplarze (5 grudnia 1996 r.) sygnatura 9
 142. Pismo Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre (kopia do Janusza Kasiny) z informacją o przygotowaniu projektu rocznego budżetu Federacji wraz z krótką rozpiską planowanych kosztów (5 grudnia 1996 r.), sygnatura 9
 143. List Janusza Kasiny do członków Federacji z przedstawieniem jego wizji funkcjonowania Federacji i jej zadań, oraz o możliwości udziału w kursie informatycznym (Sztokholm, 7 grudnia 1996 r.), sygnatura 9
 144. List Krzysztofa Murawskiego do Członków Rady Federacji z informacją ze szczegółami w sprawie uczestnictwa w krakowskim i częstochowskim zjeździe i kwestią opłat za udział Jako załącznik dołączony list Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Chłapa z 5 grudnia 1996 r. [zob. pkt 139] (11 grudnia 1997 r.), sygnatura 9
 145. List Zbigniewa Chłapa do Krzysztofa Murawskiego ze szczegółami III Światowego Kongresu Polonii Medycznej (Kraków, 9 grudnia 1996 r.), sygnatura 9
 146. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny i Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją o biuletynie WHO i planami nawiązania oficjalnych stosunków z tą organizacją (18 grudnia 1996 r.), sygnatura 9
 147. List wysłany przez Marka Stankiewicza do lekarzy zagranicznych z zaproszeniem na stronę internetową „Polonia Przyszłości” utworzonej przez nowo utworzoną w Toronto organizację polonijną (8 września 1996 r.), sygnatura 9
 148. List Piotra Kasztelowicza do Zbigniewa Kosteckiego, Józefa Mazurka i Barbary Lisowskiej- Grospierre z przekazaniem prośby o pomoc dla dziecka jednej z lekarek w Polsce, które w wyniku choroby utraciło słuch (3 września 1996 r.), sygnatura 9
 149. Wiadomość od Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre z przedrukiem artykułu z Miesięcznika Lekarskiego Medicus zawierający informacje o zmianie priorytetów akcji protestacyjnej lekarzy w Polsce (19 listopada 1996 r.), sygnatura 9
 150. Egzemplarz 1 numeru Biuletynu Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, grudzień 1996, sygnatura 9
 151. Pismo z życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi dla członków Federacji wysłane przez Radę Federacji (bez daty i miejsca), sygnatura 9

II obwoluta różowa, sygnatura 9

 1. Memorandum Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacjami o polskich czasopismach dostępnych i forach lekarskich dostępnych w Internecie. Dołączone wydruki tytułowych stron poszczególnych portali: Medicus, serwisu informacyjnego Lubelskiej Okręgowej Izby Lekarskiej (2 grudnia 1995 r.), sygnatura 9
 2. Wydruk internetowego zaproszenia na 2nd Internet Congress on Biomedical Science’95 (b.d.), sygnatura 9
 3. List Juliana Szymasiuka do Krzysztofa Murawskiego z zapytaniem dlaczego w planowanym do druku artykule o Federacji nie zostały uwzględnione poprawki jego i Kazimierza Nowaka (Sztokholm, 2 grudnia 1995 r.), sygnatura 9
 4. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Juliana Szymasiuka z 2 grudnia informacją, że tekst został już przekazany i że jest pewny, że spełni on swą funkcję (6 grudnia 1995 r.), sygnatura 9
 5. List Juliana Szymasiuka do Krzysztofa Murawskiego z informacją, że nie uwzględnienie proponowanych w artykule zmian może go zmusić do wysłania „dementi” do Gazety Lekarskiej (Sztokholm, 6 grudnia 1995 r.), sygnatura 9
 6. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Andrzeja Burzyńskiego z informacją o ostrej rozmowie telefonicznej z Kazimierzem Nowakiem i propozycjami zmian w tekście o Federacji. Dołączone 2 różniące się kopie tekstu (bez daty i miejsca), sygnatura 9
 7. List Marii Michejdy i Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z propozycjami najbliższych działań Federacji (8 grudnia 1995 r.), sygnatura 9
 8. List Józefa Mazurka do Piotra [Konopki?] z życzeniami świątecznymi i przemyśle-niami w sprawie przyszłości Federacji (17 grudnia 1995 r.), sygnatura 9
 9. Tekst o Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie datowany na 27 stycznia 1996 r. [zob. też pkt. 6], sygnatura 9
 10. Raport z wysłania tekstu z pkt 9 wystawiony dnia 24 kwietnia 1996 r., sygnatura 9
 11. List Juliana Szymasiuka do członków Rady Federacji z propozycjami miejsc, gdzie może odbyć się coroczny zjazd członków Rady Federacji (Stockholm, 28 stycznia 1996 r.) sygnatura 9
 12. List Józefa Mazurka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z podziękowaniami za życzenia i przesłaniem dwóch poprzednio wysyłanych do innych osób wiadomości (7 lutego 1996 r.), sygnatura 9
 13. List Juliana Szymasiuka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją, że dostarczy jej dokumenty, które do niej nie trafiły z powodu kłopotów Piotra [Konopki?] z rozsyłaniem (Stockholm, 7 lutego 1996 r.), sygnatura 9
 14. Ankieta Barbary Lisowskiej –Grospierre w sprawie miejsca kolejnego zebrania Rady Federacji (7 lutego 1996 r.), sygnatura 9
 15. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Juliana Szymasiuka w sprawie sposobów komunikacji z nią i miejsca spotkania Rady Federacji (Paryż, 8 lutego 1996 r.), sygnatura 9
 16. List Andrzeja Burzyńskiego do członków Rady Federacji z prośbą o zachowanie spokoju, biorący też w obronę Kazimierza Nowaka (Wasquehal, 9 lutego 1996 r.), sygnatura 9
 17. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacjami o zmianach w szwedzkim stowarzyszeniu i konieczności wysłania przedstawiciela na zjazd w Chicago (16 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 18. Potwierdzenia wysłania wiadomości od n.o do Kazimierza Nowaka z prośbą o komentarz do tekstu (23 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 19. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej– Grospierre z wymianą poglądów na kwestie zjazdu w Chicago, kwestii reprezentowania Federacji w czasie tego zjazdu, obaw o wchłonięcie Federacji i pełnomocnictw ewentualnego przedstawiciela (23 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 20. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do nieznanej osoby dotyczące rozmów z Kazimierzem Nowakiem, Andrzejem Burzyńskim i Julianem Szymasiukiem o zjeździe w Chicago (bez daty i miejsca), sygnatura 9
 21. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Juliana Szymasiuka z informacją o zgubieniu przesłanej przez niego notatki i prośbą o uzupełnienie daty powstania szwedzkiego związku (24 kwietnia 1996 r.), dołączone potwierdzenie wysłania sygnatura 9
 22. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka z informacją o przesłaniu tekstu K. Murawskiego z proponowanymi poprawkami (24 kwietnia 1996 r.), dołączone potwierdzenie wysłania sygnatura 9
 23. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Józefa Mazurka z informacją o wysłaniu ważnego maila i prośbą o potwierdzenie jego odbioru (25 kwietnia 1996 r.), dołączone potwierdzenie wysłania sygnatura 9
 24. List Krzysztofa Murawskiego do Józefa Mazurka i Barbary Lisowskiej- Grosspierre z informacją o przyjeździe do Chicago Kazimierza Nowaka i możliwościach rozszerzenia liczby członków Federacji (25 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 25. Odpowiedź Józefa Mazurka do Barbary Lisowskiej Grospierre na jej wcześniejszą wiadomość z pkt. 24 (25 kwietnia 1996 r.), dołączone potwierdzenia wysłania, sygnatura 9
 26. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Józefa Mazurka w sprawie relacji z Kazimierzem i jego możliwej reakcji na propozycję rozszerzenia Federacji (26 kwietnia 1996 r.), dołączone potwierdzenie wysłania, sygnatura 9
 27. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją o przesłaniu swojego tekstu Józefowi Mazurkowi (26 kwietnia 1996 r.), dołączone wydrukowane dzień później potwierdzenie nadania, sygnatura 9
 28. Potwierdzenie wysłania wiadomości przesłanej przez Krzysztofa Murawskiego 26 kwietnia 1996 r. do Barbary Lisowskiej- Grosspierre w sprawie proponowanego przez Marka Rudnickiego programu stypendialnego (potwierdzenie wydrukowane 27 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 29. Potwierdzenie wysłania wiadomości od Barbary Lisowskiej- Grospierre do Piotra Konopki, bez tekstu wiadomości (29 kwietnia 1996 r.), sygnatura 9
 30. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka w sprawie jego tekstu na wystąpienie w Chicago i wprowadzanymi poprawkami (29 kwietnia 1996 r.), dołączone potwierdzenia nadania, sygnatura 9
 31. Odpowiedź Kazimierza Nowaka na list Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacjami w sprawie jego tekstu i komentarzem do poprawek (29 kwietnia 1996 r.), dołączone potwierdzenie wysłania, sygnatura 9
 32. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Juliana Szymasiuka z opisem stosunków z Kazimierzem Nowakiem i prośbą o pośrednictwo w załagodzeniu sytuacji (1 maja 1996 r.), sygnatura 9
 33. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka z przedstawieniem starań jej i Piotra Konopki w sprawie uczestnictwa Federacji na zjeździe w Chicago i odpowiedzią na niektóre zarzuty Kazimierza wobec niej (1 maja 1996 r.). 2 egzemplarze tej wiadomości, na drugim odręczna dopiska o wysłaniu kopii do Juliana Szymasiuka i Andrzej Burzyńskiego (ta została wysłana do Kazimierza Nowaka) oraz potwierdzenie wysłania wiadomości, sygnatura 9
 34. Potwierdzenie wysłania wiadomości z pkt 32 z przytoczonym tekstem, sygnatura 9
 35. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka z informacją o nieotrzymaniu przez Józefa Mazurka noty przygotowywanej przez K. Nowaka i prośbą albo o zajęcie się tym, albo o przekazanie tego B. Lisowskiej (4 maja 1996 r.), dołączone potwierdzenie wysłania, sygnatura 9
 36. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka z informacją o otrzymaniu faksu od Juliana i zarzutami, że został na nią wydany już wyrok i prośbą o wyjaśnienie wzajemnych stosunków albo ich przerwanie (Paryż, 5 maja 1996 r.), sygnatura 9
 37. List Barbary Lisowskiej- Gropsierre do Juliana Szymasiuka z odpowiedzią na jego zarzuty i zapowiedzią zakończenia wzajemnych kontaktów (Paryż, 5 maja 1996 r.), dołączone potwierdzenie wysłania, sygnatura 9
 38. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Marcelego i Krystyny Bochenków w którym przesyła ona swoją korespondencję z Kazimierzem Nowakiem i Julianem Szymasiukiem i prośbą o jej odczytanie i określenie czy i oni uważają ją za „zdrajcę” (5 maja 1996 r.), dołączone potwierdzenie wysłania, sygnatura 9
 39. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka z podziękowaniami za faks i informacją o wyjaśnieniu sprawy noty, oraz z wyrażeniem nadziei, że K. Nowak ustosunkuje się do listu Juliana Szymasiuka (Paryż 7 maja 1996 r.), dołączone potwierdzenie wysłania, sygnatura 9
 40. Potwierdzenie wysłania wiadomości od Barbary Lisowskiej- Grospierre do Kazimierza Nowaka, w której informuje ona, że otrzymała od Józefa Mazurka wiadomość, że otrzymał on pocztą notę (7 maja 1996 r.), sygnatura 9
 41. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją o wysłaniu swojej noty i prawdopodobnym wyjaśnieniem sprawy (7 maja 1996 r.), sygnatura 9

Korespondencja 1996 r., sygnatura 10

I seledynowa teczka, sygnatura 10

 1. Faks Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka (kopie do wszystkich członków Rady Federacji) dotyczący Kongresu w Chicago, konfliktu w stowarzyszeniu szwedzkim oraz zebrania Rady Federacji w Paryżu w październiku 1996 r. (18 maja 1996 r.), sygnatura 10
 2. Faks Andrzeja Burzyńskiego do członków Rady Federacji w sprawie poważnych konfliktów wewnętrznych w Federacji (Wasquehal, 23 maja 1996 r.), sygnatura 10
 3. Korespondencja pomiędzy Barbary Lisowskiej-Grospierre a Ewy Teslar w sprawie korespondencji nadawcy z Krzysztofem Murawskim. Poruszono też kwestię konieczności zaproszenia [do Paryża] stowarzyszeń z Wilna, Grodna i Lwowa oraz znaczenia funkcji sekretarza Federacji (21-27 czerwca 1996 r.), sygnatura 10
 4. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim a Barbarą Lisowską-Grospierre, Józefem Mazurkiem i Marią Michejdą w sprawach wewnętrznych Federacji. Dużą uwagę poświęcono konfliktom w stowarzyszeniu szwedzkim – por. poz. 3 – połączone faksy. Dyskutowany jest też problem zaproszenia Wilna, Grodna i Lwowa do Paryża, zwłaszcza kwestia sfinansowania tego przedsięwzięcia oraz problem zmiany prezesa Federacji, którym miałby zostać K. Murawski (15 czerwca-26 sierpnia 1996 r.) , sygnatura 10

Korespondencja z Kazimierzem Nowakiem (szara koperta pocztowa), sygnatura 10

 1. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim a Kazimierzem Nowakiem w sprawie zjazdu polonijnych środowisk lekarskich na Obczyźnie w Londynie. Poruszono też kwestię jedności polonijnych środowisk lekarskich na Obczyźnie i konieczności ich współpracy. W kolejnych listach wyłania się koncepcja powołania „federacji” organizacji lekarzy polskich poza granicami Polski (5 sierpnia- 1993-27 kwietnia 1994 r.), sygnatura 10
 2. Korespondencja pomiędzy Kazimierzem Nowakiem a prof. Marcinem Radwan-Krotkiewskim dotycząca organizacji kolejnego zjazdu Federacji i problemów związanych z samym zjazdem (pierwszy list b.d. – kolejny i ostatni: 22 maja 1996 r.), sygnatura 10
 3. List Kazimierza Nowaka do członków Rady Federacji, podzielony na dwie części, pierwszy traktuje nt. problemów w związku szwedzkim, m.in. zmiany prezesa, druga dotyczy samej Federacji jako całości i działań jej poszczególnych członków oraz stosunków Federacji z Polską. W Post Sciptum informacją o odznaczeniu Juliana Szymasiuka Orderem Polonia Restituta (30 maja 1996 r.), sygnatura 10
 4. Tekst wystąpienia Kezysztofa Murawskiego na Jubileuszu 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago w dniu 12 maja 1996 r. dotyczący ogólnych uwag do działalności polskich organizacji medycznych na Obczyźnie (12 maja 1996 r.), sygnatura 10
 5. List Andrzeja Burzyńskiego do członków Rady Federacji dotyczący spraw wewnętrznych funkcjonowania Federacji w świetle problemów związku szwedzkiego (23 maja 1996 r.), sygnatura 10
 6. List niezidentyfikowanej osoby do Andrzeja Burzyńskiego dotyczący spraw wewnętrznych funkcjonowania Federacji oraz reprezentacji poszczególnych członków na zjazdach (15 czerwca 1996 r.), sygnatura 10
 7. Pismo [?-podpisy odręczne nieczytelne] do Juliana Szymasiuka (?) w sprawie przeprowadzenia wyborów władz w związku szwedzkim Federacji (Sztokholm, 12 marca 1996 r.), sygnatura 10
 8. Pismo [?-podpisy odręczne nieczytelne] do Marcelego Bochenka z informacją o odwołaniu w dniu 9 marca 1996 r. z pełnionych funkcji członków zarządu i przewodniczącego Polskiego Związku Medycznego w Szwecji, a także dodatkowego przedstawiciela Szwecji w Federacji M. Bochenka. W liście poinformowano o powołaniu tymczasowego zarządu z przewodniczącym – Teresą Borg (Sztokholm, 13 marca 1996 r.), sygnatura 10
 9. Pismo Marcelego Bochenka do członków Polskiego Związku Medycznego w Szwecji szeroko komentujący sprawę odwołania zarządu i przewodniczącego Polskiego Związku Medycznego w Szwecji. Nadawca zwraca uwagę na próby cenzurowania jego oświadczeń i powszechnego łamania zasad statutu podczas odwoływań (7 maja 1996 r.), sygnatura 10
 10. Pismo Mirosława Drapińskiego do Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Medycznego w Szwecji wyrażający sprzeciw przeciwko łamaniu zasad statutu. W liście nadawca opisał dość szczegółowo poszczególne przypadki nieprawidłowości (Stockholm, 7 maja 1996 r.), sygnatura 10
 11. Pismo Tomasza Fiutowskiego w imieniu Polskiego Związku Medycznego w Szwecji do [Prezydenta] Federacji z informacją o przejściu z dniem 20 kwietnia 1996 r. funkcji prezesa Polskiego Związku Medycznego w Szwecji do regionu Malmo powyższej organizacji i jest sprawowana przez Annę Koralewską-Makar (Malmö, 5 maja 1996 r.), sygnatura 10
 12. List Kazimierza Nowaka do Tomasza Fiutowskiego, w którym nadawca przyjmuje do wiadomości wybór nowego prezesa Polskiego Związku Medycznego w Szwecji i potwierdza chęć dalszej owocnej współpracy (28 maja 1996 r.), sygnatura 10
 13. Faks Barbary Lisowskiej-Grospierre do Juliana Szymasiuka dotyczący wewnętrznych problemów Federacji w kontekście jedynowładztwa prezydenta Federacji – Kazimierz Nowaka (1 maja 1996 r.), sygnatura 10
 14. Odpowiedź Juliana Szymasiuka na faks Barbary Lisowskiej-Grospierre (poz. 17) dotycząca wewnętrznych problemów Federacji. Głównym motywem listu jest Kazimierz Nowak (prezydent Federacji) i stosunek do niego adresata w kontekście działalności w Federacji (5 maja 1996 r.), sygnatura 10

 

Korespondencja dotycząca Rady Federacji i Kongresu (szara koperta pocztowa), sygnatura 10

 1. Odręczny dopisek „wyjęty list Krzysia, Szczecin 18 października 96 ?”
 2. Ulotka informacyjno-zgłoszeniowa zawierająca program zjazdu Rady Federacji w Paryżu w dniach 11-13 października 1996 r., sygnatura 10
 3. Program Walnego Zjazdu AMOPF’u w Paryżu w dniach 11-13 października 1996 r., zawiera odręczny dopisek na małej kartce, sygnatura 10
 4. List do [członków Rady Federacji oraz członków AMOPF] z informacją o programie zjazdu w Paryżu w dniach 11-13 października 1996 r., zawiera także kartę zgłoszenia, sygnatura 10
 5. Karta zgłoszenia na udział w zjeździe w Paryżu w dniach 11-13 października 1996 r., zawiera kilka odręcznych dopisków oraz podpis czytelny – Andrzej Burzyński, Lille, sygnatura 10
 6. Program zjazdu w Paryżu w dniach 11-13 października 1996 r., zawiera kilka odręcznych dopisków, sygnatura 10
 7. Schemat do sesji plakatowej o ochronie zdrowia we Francji, sygnatura 10
 8. Karta reklamująca hotel Adagio, sygnatura 10
 9. List prof. Zbigniewa Chłapa do Ewy Teslar z informacją o niemożności wzięcia udziału w zjeździe w Paryżu przez nadawcę oraz prośba o przekazanie za pośrednictwem adresata podstawowych informacji o III Światowym Kongresie Polonii Medycznej, który ma odbyć się w dniach 24-28 czerwca 1997 r. w Polsce (Kraków, 27 września 1996 r.) , sygnatura 10
 10. List prof. Zbigniewa Chłapa w imieniu Komitetu Naukowego III Światowego Kongresu Polonii Medycznej do [członków Rady Federacji ?] (bez daty), sygnatura 10
 11. List prof. Ryszarda Poręby do Ewy Teslar z informacją o przesłaniu zgłoszenia udziału w zjeździe w Paryżu w dniach 11-13 października 1996 r. (Tychy, 3 września 1996 r.), sygnatura 10
 12. Faks Kazimierza Jodkowskiego (związek lekarzy na obczyźnie na Białorusi) do Ewy Teslar dotyczący udziału przedstawicieli związku w zjeździe w Paryżu w dniach 11-13 października 1996 r. (Grodno, 2 października 1996 r.), sygnatura 10
 13. List Józefa Grabskiego do Ewy Teslar dotyczący możliwości wystąpienia podczas zjazdu w Paryżu w dniach 11-13 października 1996 r. z krótkim przemówieniem dotyczącym potrzeby zaznaczenia obecności lekarzy w ramach Federacji w Radzie Europy (Langenfeld, 3 października 1996 r.), sygnatura 10
 14. Odręczny dopisek na faksie (2 października 1996 r.) z informacją o wysyłkę zaproszenia na adres dr Kazimierza Konkol z Grodna, sygnatura 10
 15. List Ewy Teslar do Elżbiety Lipińskiej dotyczący przesłania jednej listy [?] (bez daty), sygnatura 10
 16. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar z informacją o terminie pobytu nadawcy w Paryżu oraz z pytaniem dotyczącym możliwości skorzystania z rzutnika i tablicy podczas zjazdu oraz prośba o zapewnienie wszystkim biorącym udział w obradach kopii statutu Federacji (26 września 1996 r.), sygnatura 10
 17. Zaadresowana koperta listowa poczty lotniczej (nad. Krzysztof Murawski, adresat Ewa Teslar), sygnatura 10
 18. Wypełniony formularz zgłoszenia udziału Krzysztofa Murawskiego w zjeździe w Paryżu (bez daty), sygnatura 10
 19. List Bożeny Wenkowskiej do Ewy Teslar z informacją o niemożliwości wzięcia udziału we „wrześniowym spotkaniu” i oczekiwaniu na program zjazdu w Paryżu. W Post Scriptum podano także adresy: Barbary Błaszczyk, Barbary Polimiwskiej, Jerzego Kosiorka, Janusza Wroczyńskiego i B[dalej nieczytelne] (29 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 20. Lista adresów osób wygłaszających referaty podczas zjazdu w Paryżu, sygnatura 10
 21. Lista osób biorących udział w zjeździe w Paryżu, zawiera też niektóre dane adresowe, wydruk, 100 nazwisk łącznie z odręcznie dopisanymi, sygnatura 10
 22. Lista osób, które brały udział w zjeździe w Paryżu, zawiera też niektóre dane adresowe, faks, 191 nazwisk (30 października 1996 r.), sygnatura 10
 23. List Maksymiliana Mikke do Ewy Teslar z prośbą o przyjęcie zgłoszenia udziału Marii Ilnickiej-Mądry w zjeździe w Paryżu (Szczecin, 11 września 1996 r.), sygnatura 10
 24. Wypełnione zgłoszenia udziału Marii Ilnickiej-Mądry w zjeździe w Paryżu, sygnatura 10
 25. Odręczne notatki organizacyjne dotyczące zjazdu w Paryżu: lista zapłaconych czeków, lista czeków niedostarczonych potwierdzonych telefonicznie inne, sygnatura 10
 26. Lista osób biorących udział w senacie 11 października wraz z liczbą rezerwacji [?], dodatkowo odręczne zapiski (7 października 1996 r. – pieczęć), sygnatura 10
 27. Lista osób biorących udział w spacerze 13 października wraz z liczbą rezerwacji [?] (7 października 1996 r. – pieczęć), sygnatura 10
 28. Zestawienie – lista informacji o osobach [biorących udział w zjeździe w Paryżu? – filename: „Jubileus”], odręczne dopiski, 8 kart, sygnatura 10
 29. List Hanny Kalotki do Ewy Teslar z informacją o przesłaniu 2 stron statutu Federacji w załączniku (brak zał.) i rozważaniami dotyczącymi udziału niektórych osób w zjeździe w Paryżu i możliwości sfinansowania i przylotu do Francji (bez daty), sygnatura 10

 

Korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Gropsierre, Krzysztofem Murawskim i Piotrem Konopką po przyjęciu stowarzyszenia lekarzy z Niemiec [do Federacji] oraz dotycząca przygotowań do zjazdu w 1996 r. oraz Rady Federacji (niebieska obwoluta, sygnatura 10)

 

 1. List i odpowiedź – korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim i Barbarą Lisowską-Grospierre w sprawie wstąpienia związku Zygmunta Kosteckiego do Federacji oraz wewnętrznych problemów Federacji w kontekście kryzysu w związku szwedzkim (15 maja 1996 r.), sygnatura 10
 2. Dublety poz. z inwentarza (sygn. 10): 1, 7
 3. List Juliana Szymasiuka do członków Rady Federacji i Piotra Konopki z prośbą o przesyłanie dezyderatów dotyczących porządku obrad w czasie zjazdu w Paryżu (Stockholm, 10 lipca 1996 r.), sygnatura 10
 4. List Kazimierza Nowaka do Juliana Szymasiuka z prośbą o przygotowanie porządku dziennego obrad podczas zjazdu w Paryżu oraz poglądy nadawcy na kryzys w sprawie związku szwedzkiego i kwestię przywództwa w nim (3 lipca 1996 r.), sygnatura 10
 5. List i odpowiedź Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka w sprawie organizacji zjazdu w Paryżu (6-12 lipca 1996 r.), sygnatura 10
 6. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Kazimierza Nowaka i Juliana Szymasiuka (kopie do członków Rady Federacji) dotyczący organizacji porządku obrad podczas zjazdu w Paryżu (Paryż, 7 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 7. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Kazimierza Nowaka i Juliana Szymasiuka zawierający podsumowanie uwag i propozycji Zarządu AMOPF’u dotyczących obrad Rady Federacji (Paryż, 8 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 8. List i odpowiedź – korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim i Barbarą Lisowską-Grospierre (kopie do członków Rady Federacji w sprawie przygotowań do obrad Rady Federacji. Poruszono także kwestię komunikacji i środków łączności pomiędzy członkami Rady Federacji (13 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 9. List Marii Michejda do Barbary Lisowskiej-Grospierre dotyczący budżetu PAHA oraz porządku dziennego obrad podczas zjazdu w Paryżu (18 września 1996 r.), sygnatura 10
 10. List i odpowiedź – korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Grospierre i Kazimierzem Nowakiem z informacją o przesłaniu dwóch propozycji pracy Federacji oraz z prośbą o nawiązanie kontaktu przez K. Nowaka, który usprawiedliwia brak łączności brakiem czasu (21 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 11. List Stefana Rakowicza do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacją o braku wiedzy nt dokładnej liczby osób udających się na zjazd do Paryża – dotychczas zgłosiło się 12 (26 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 12. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do prezesów sfederowanych stowarzyszeń z informacją o oczekiwaniu na otwarcie konta bankowego Federacji o sposobu finansowania Federacji i istniejącego długu w wysokości 3 lat składkowych ([Paryż], 30 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 13. Dublet powyższego listu z wpisanym dodatkowo miejscem napisania listu – „Paryż”
 14. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacją o funduszach i wydatkach Federacji oraz zadłużeniu poszczególnych stowarzyszeń wobec Federacji (31 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 15. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacją o funduszach i wydatkach Federacji oraz zadłużeniu poszczególnych stowarzyszeń wobec Federacji – kopia listu poz. 14 z dodaniem jednego, ostatniego akapitu (31 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 16. List Juliana Szymasiuka do członków Rady Federacji i Barbary Lisowskiej-Grospierre (odręcznie dopisany ten adresat) z informacją o przesłaniu w załączeniu porządku dziennego czwartego zebrania Rady Federacji w październiku w Paryżu, nadawca komentuje propozycje do dyskusji przysłane przez członków Rady Federacji i argumentuje swój wybór (Stockholm, 9 września 1996 r.), sygnatura 10
 17. Korespondencja pomiędzy Barbarą Roniker, Krzysztofem Murawskim, Józefem Mazurkiem i Barbarą Lisowską-Grospierre w sprawie programu obrad podczas zebrań w Paryżu, w tym dyskusja na sprawą funduszy i wydatków Federacji oraz kwestią przyjęcia do Federacji związku niemieckiego (13 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 18. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Marii Michejda z prośbą o zabranie głosu przez adresata w sprawie porządku obrad podczas zebrania Rady Federacji w Paryżu oraz z gratulacjami wyboru adresata na prezesa PAHA. Na drugiej stronie listu odręczny dopisek Post Scriptum. W liście informacje o załącznika do listu: korespondencja do prezesów stowarzyszeń członkowskich Federacji oraz korespondencja AMOPF’u dotyczące organizacji obrad (13 września 1996 r.), sygnatura 10
 19. List Barbary Lisowskiej-Grospierre (pod treścią podpisy: „Barbara, Ewa i Piotr) do Kazimierza Nowaka (z kopią dla Juliana Szymasiuka) z prośbą o zmianę proponowanego porządku obrad podczas zjazdu w Paryżu (Paryż, 17 września 1996 r.), sygnatura 10
 20. List Stefana Rakowicza do Barbary Lisowskiej-Grospierre z podziękowaniem za nagranie (być może chodzi o pozostawienie wiadomości na automatycznej sekretarce). Na liście odręczne dopiski, późniejsze, zawierające numery telefonów oraz przyklejona kartka z informacją, że telefon do nadawcy listu, zamiast bezpośrednio do Kazimierza Nowaka był celowy (15 września 1996 r.), sygnatura 10
 21. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej-Grospierre z podziękowaniem za poprzednią korespondencję i z informacją, że sprawy finansowe będą dyskutowane na zjeździe w Paryżu (18 września 1996 r.), sygnatura 10
 22. Odpowiedź Barbary Lisowskiej-Grospierre na list Stefana Rakowicza (zob. pkt. 20) z wyjaśnieniem sprawy telefonu-nagrania (16 września 1996 r.), sygnatura 10
 23. List Józefa Mazurka do Krzysztofa Murawskiego, Barbary Roniker i Barbary Lisowskiej-Grospierre w sprawie porządku obrad oraz kandydatury Krzysztofa Murawskiego na prezydenta Federacji (18 września 1996 r.), sygnatura 10
 24. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim a Barbarą Lisowską-Grospierre (i innymi przedstawicielami AMOPF’u) dotyczący obrad w Paryżu, spraw finansowych Federacji i kwestii przyjęcia do Federacji nowych członków. Krzysztof Murawski zamieścił także propozycję listu do Kazimierza Nowaka, z kopiami dla członków Rady Federacji (bez daty), sygnatura 10
 25. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Kazimierza Nowaka z informacjami osobistymi dotyczącymi nadawcy i konfliktu pomiędzy nadawcą a odbiorcą listu. W drugiej części informacje na temat sposobu finansowania wydatków Federacji (18 września 1996 r.), sygnatura 10
 26. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim, Barbarą Roniker, Barbarą Lisowskiej-Grospierre i Józefem Mazurkiem dotycząca zasad głosowania na zebraniach Federacji w świetle przepisów statutowych (19 września 1996 r.), sygnatura 10
 27. Korespondencja-listy Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre (kopie do Marii Michejda i Józefa Mazurka) dotyczące powstania biuletynu Federacji, zwłaszcza jego odbiorców i celu wydawania (17-19 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 28. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do członków Rady Federacji dotyczący projektów pracy Federacji: redakcji i wydawania biuletynu oraz stworzenia Ośrodka Informacji o Podyplomowym Kształceniu Zawodowym Lekarzy z Polski na Zachodzie (OIPK), bez daty, sygnatura 10
 29. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim a Barbarą Lisowską-Grospierre (kopie do Marii Michejdy i Józefa Mazurka) dotycząca powstania Ośrodka Informacji o Podyplomowym Kształceniu Zawodowym Lekarzy z Polski na Zachodzie (OIPK) oraz powstania biuletynu Federacji (28 sierpnia 1996 r.), sygnatura 10
 30. Faks Barbary Lisowskiej-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego dotyczący głównie przyjęcia do Federacji stowarzyszenia kierowanego przez dr Kosteckiego i problemów z tym związanych, sprawy przyjazdu na zebranie Federacji w Paryżu urzędnika programu PHARE z Unii Europejskiej (prezentacja poglądów UE na problemy służby zdrowia w Polsce, itp.) oraz problemów wewnętrznych Federacji związanych z jej dotychczasowym zarządem (20 września 1996 r.), sygnatura 10
 31. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na faks Barbary Lisowskiej-Grospierre z 20 września 1996 r. dotyczący przyjęcia do Federacji nowych członków w świetle statutu Federacji oraz problemów wewnętrznych Federacji związanych z jej dotychczasowym zarządem (20 września 1996 r.), sygnatura 10
 32. Odręczne notatki nieznanej osoby – nazwiska, nr telefonu, sygnatura 10
 33. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre dotyczący płacenia składek w świetle przepisów statutowych (20 września 1996 r.), sygnatura 10
 34. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim i Barbarą Lisowską-Grospierre dotycząca wymagań dla polonijnych organizacji medycznych na obczyźnie, które chcą wstąpić do Federacji (21 września 1996 r.), sygnatura 10
 35. List Barbary Roniker do [członków Rady Federacji?] dotyczący problemów z przeprowadzeniem zebrania i głosowań podczas zjazdu w Paryżu w świetle przepisów statutowych (bez daty), sygnatura 10
 36. Kserokopia listu Juliana Szymasiuka do Piotra Konopki dotyczący konieczności sprostowania ogłoszonych wewnętrznej prasie („Komunikacie”) informacji o programie zebrania Federacji w Paryżu, na pierwszej stronie u góry odręczny dopisek Barbary Lisowskiej-Grospierre – kopia przeznaczona dla Krzysztofa Murawskiego (21 września 1996 r.), sygnatura 10
 37. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim i Barbarą Lisowską-Grospierre dotycząca listu od Janusza Kasiny. K. Murawski postulowałby powierzenie mu funkcji skarbnika Federacji, jeśli zgodziłby się kandydować (bez daty). Drugi list dotyczy konieczności w miarę dokładnego sprawdzenia polonijnych organizacji medycznych, które chcą wstąpić do Federacji i nieprzyspieszania normalnego trybu przyjęć (23 września 1996 r.), sygnatura 10
 38. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do prezesów sfederowanych stowarzyszeń z prośbą o informację dotyczącą długu poszczególnych organizacji (składek członkowskich) wobec funduszu (środków własnych) Federacji (24 września 1996 r.), sygnatura 10
 39. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej-Grospierre dotyczący porządku i czasu trwania zebrania Federacji w Paryżu (25 września 1996 r.), sygnatura 10
 40. List Andrzeja Burzyńskiego do Piotra Konopki będący osobistym wylewem uczucia goryczy i wypowiedzenia przyjaźni adresatowi w świetle działań na polu Federacji; kopie do członków i delegatów do Rady Federacji (3 października 1996 r.), sygnatura 10
 41. List Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka, w którym nadawca po raz kolejny optuje za ustalonym w pierwotnym programie zebrania czasem na dyskusję oraz próbuje przekonać do przeprowadzenia wyborów nowego zarządu Federacji w środku zebrania; kopia dla członków Rady Federacji (30 września 1996 r.), sygnatura 10
 42. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z propozycjami dla dalszej działalności Federacji: rejestracja Federacji i otworzenie konta bankowego, wykupienie dostępu do Internetu [miejsca na serwerze na stronę www], utworzenie sekretariatu Federacji, stworzenie podziału zadań wewnątrz Federacji, konieczność wewnętrznej konsolidacji oraz wypracowania własnej spójnej polityki zewnętrznej (Sztokholm, 30 września 1996 r.), sygnatura 10
 43. Sprawozdanie skarbnika Federacji (Barbary Lisowskiej-Grospierre) rozesłane do członków Rady Federacji; odręczne dopiski nadawcy (5 października 1996 r.), sygnatura 10
 44. Faks z fragmentem porządku obrad zjazdu w Paryżu (7 października 1996 r.), sygnatura10
 45. List Piotra Konopki do Kazimierza Nowaka próbujący wyjaśnić spory pomiędzy nadawcą i odbiorcą, liczne cytaty z niektórych poprzednich listów (Paris, 7 października 1996 r.), sygnatura 10
 46. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej-Grospierre z prośbą o korektę planu zjazdu w Paryżu przewidzianego na 12 października, tj. wykreślenie udziału w debacie nadawcy listu (8 października 1996 r.), sygnatura 10
 47. Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji w dniu 12 października Barbary Lisowskiej-Grospierre podpisane przez Piotra Konopkę (Paris, 12 października), sygnatura 10

Korespondencja w sprawie utworzenia Ośrodka Kształcenia i Informacji o Kształceniu (pomarańczowa obwoluta, sygnatura 10)

 

 1. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej-Grospierre z prośbą o korektę planu zjazdu w Paryżu przewidzianego na 12 października, tj. wykreślenie udziału w debacie nadawcy listu (8 października 1996 r.), sygnatura 10
 2. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim a Barbarą Lisowską-Grospierre dotycząca stworzenia Ośrodka Informacji o Podyplomowym Kształceniu Zawodowym Lekarzy z Polski na Zachodzie (OIPK – uwaga: skrót często podawany również odwrotnie „OIKP”). W listach cytowane inne teksty (informacje) traktujące o podobnych inicjatywach; k. 197-201 (5 września-16 grudnia 1996 r.), sygnatura 10
 3. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do członków Rady Federacji z informacją dotyczącą założeń programu stworzenia Ośrodka Informacji o Podyplomowym Kształceniu Zawodowym Lekarzy z Polski na Zachodzie (OIPK) oraz o potrzebie powołania głównego koordynatora programu, którego funkcję może pełnić nadawca i osób koordynujących sprawę w poszczególnych towarzystwach – członkach Federacji (25 grudnia 1996 r.), sygnatura 10
 4. List Krzysztofa Murawskiego (Prezydenta Federacji) do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacją o przesłaniu materiałów dotyczących ubiegania się o stypendium WHO na potrzeby OIPK oraz z pytaniem o możliwość zamieszczenia informacji w lutowym komunikacie Federacji i jednym z najbliższych numerów biuletynu (9 stycznia 1997 r.), sygnatura 10
 5. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim a Światową Organizacją Zdrowia dotycząca informacji o przedstawicielu WHO w Polsce i kontakcie z nim (16 grudnia 1996 r. – 6 stycznia 1997 r.), sygnatura 10
 6. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim a Światową Organizacją Zdrowia dotycząca informacji o programach stypendialnych WHO (18 grudnia 1996 r.), sygnatura 10
 7. List Janusza Kasiny do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacją o kandydatce (Agacie Rysińskiej) do funkcji przedstawiciela OIKP związku szwedzkiego (11 stycznia 1997 r.), dublet: k. 211, sygnatura 10
 8. Informacja z linkiem o stronie domowej dr Wrońskiego, sygnatura 10
 9. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre z prośbą o opinię dotyczącą przesłanego projektu listu do Jacka Wojnarowskiego, prezesa Fundacji im. Stefana Batorego, w obrębie zainteresowań której leżą również sprawy pokrewne z działalnością OIPK. W drugim liście również historia osobista i rodzinna J. Wojnarowskiego (29-30 stycznia 1997 r.), sygnatura 10
 10. Pismo Barbary Lisowskiej-Grospierre do [członków Rady Federacji?] z propozycją dotyczącą stworzenia i funkcjonowania OIPK w powiązaniu ze stowarzyszeniem Stomoz, zrzeszającym dyrektorów (menedżerów) polskich szpitali oraz Fundacją im. Stefana Batorego (bez daty), sygnatura 10
 11. List [Anny Makar?] do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacją o kandydatce (Teresie Borg) do funkcji przedstawiciela OIKP związku szwedzkiego (Malmö, 12 lutego 1997 r.), sygnatura 10
 12. Formularz zgłoszenia udziału stowarzyszenia-członka Federacji w działalności w OIPK, wypełniony przez prezesa stowarzyszenia z Chicago, którym będzie Józef Mazurek (3 lutego 1997 r.), sygnatura 10
 13. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim a Barbarą Lisowską-Grospierre w sprawie nawiązania kontaktu ze stowarzyszeniem Stomoz i Fundacja im. Stefana Batorego (20 marca 1997 r.), sygnatura 10
 14. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Marka Wojtowicza (Stomoz) z propozycją oficjalnej współpracy z Federacją w ramach OIPK; na marginesie dopisane numery kontaktowe (21 marca 1997 r.), sygnatura 10
 15. Korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Grospierre a Aurelią Ostrowską w sprawie współpracy na linii Fundacja – Stomoz – Fundacja im. Stefana Batorego (13-21 marca 1997 r.), sygnatura 10
 16. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Duriasz w sprawie nawiązania współpracy na linii Fundacja – Stomoz – Fundacja im. Stefana Batorego (21 marca 1997 r.), sygnatura 10
 17. Protokół o współpracy pomiędzy Federacją a stowarzyszeniem menedżerów opieki zdrowotnej Stomoz; dublet, sygnatura 10
 18. List Marka Wojtowicza do Barbary Lisowskiej-Grospierre z podziękowaniem za chęć nawiązania współpracy i informacjami dotyczącymi stowarzyszenia Stomoz (24 marca 1997 r.), sygnatura 10
 19. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Teresy Borg z podziękowaniem za jej gotowość do koordynacji OIPK w Szwecji i informacjami praktycznymi dotyczącymi rozpoczęcia działalności (Paryż, 1 kwietnia 1997 r.), sygnatura 10
 20. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Marka Wojtowicza z propozycją zapisania oficjalnego protokołu współpracy (8 kwietnia 1997 r.), sygnatura 10
 21. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Duriasz z informacją o problemach w kontakcie i emailowym i z prośbą o przekazanie informacji dalej (16 kwietnia 1997 r.), sygnatura 10
 22. Korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Grospierre a Wojciechem Boguszem dotycząca programu „Informatyka dla lekarzy”, który realizowany ma być przez Fundację im. Stefana Batorego (bez daty, 24, 25, 29, 30 kwietnia 1997 r.), sygnatura 10
 23. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Marka Wojtowicza z informacją o przesłaniu protokołu współpracy oraz z pytaniem o wybór osoby odpowiedzialnej za program (21 kwietnia 1997 r.), sygnatura 10
 24. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre (kopia dla Janusza Kasiny) o nowych możliwościach zdobywania doświadczenia dla lekarzy w ramach OIKP (29 kwietnia 1997 r.), sygnatura 10
 25. List nieznanej osoby do Barbary Lisowskiej-Grospierre z proponowaną wersją porozumienia o współpracy pomiędzy Federacją a stowarzyszeniem Stomoz; dublet: druga egz. w jęz. francuskim (2 maja 1997 r.), sygnatura 10
 26. Drukowana informacja [dodatek do jakiegoś z listów], sygnatura 10
 27. Korespondencja Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacjami dotyczącymi programu „Informatyka dla lekarzy”, który wg K. Murawskiego nie pasuje do OIKP oraz informacje nt. programów stypendialnych realizowanych przez Fundację im. Stefana Batorego (12 maja 1997 r.), sygnatura 10
 28. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre (kopia dla Janusza Kasiny) z prośbą o opinię dotyczącą projektu listu do Noah Simmonsa z Nowego Jorku (13 maja 1997 r.), sygnatura 10
 29. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Michała Kornatowskiego z prośbą o kontakt w związku ze współpracą z Fundacją im. Stefana Batorego i programem „Informatyka dla lekarzy” (14 maja 1997 r.), sygnatura 10
 30. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do członków Rady Federacji z prośbą o opinię nt. umowy o współpracy na linii Federacja-Stomoz (20 maja 1997 r.), sygnatura 10
 31. List Magdaleny Mirandy do Krzysztofa Murawskiego dotyczący możliwości szkolenia lekarzy w ramach programu „International Fellowships in Medical Education” (10 grudnia 1997 r.), sygnatura 10
 32. Ulotka promująca program „International Fellowships in Medical Education”, sygnatura 10
 33. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Teresy Borg, Jakuba Bodzionego, Doroty Majewskiej, Józefa Mazurka, Agaty Rysińskiej (koordynatorów OIKP w poszczególnych organizacjach członkowskich Federacji; kopie dla Krzysztofa Murawskiego i Janusza Kasiny) z informacjami nt. rozpoczęcia współpracy na rzecz OIKP (bez daty), sygnatura 10
 34. Formularz zgłoszenia udziału stowarzyszenia-członka Federacji w działalności w OIPK, którym z ramienia stowarzyszenia szwedzkiego będzie Agata Rysińska (bez daty), sygnatura 10
 35. Formularz zgłoszenia udziału stowarzyszenia-członka Federacji w działalności w OIPK, którym z ramienia stowarzyszenia PAHA będzie Dorota Majewska (bez daty), sygnatura 10
 36. Formularz zgłoszenia udziału stowarzyszenia-członka Federacji w działalności w OIPK, nie wypełniony (bez daty), sygnatura 10

Korespondencja 1997 r., sygnatura 11

I czerwona teczka, sygnatura 11

Organizacje członkowskie Federacji i sprawy związane z Federacją

 1. Pismo dotyczące Federacji (jej zasad funkcjonowania, itp.) oraz spis organizacji członkowskich Federacji (bez daty), sygnatura 11
 2. List Krzysztofa Murawskiego do Stanisława Urbana z prośbą o przygotowanie artykułu dotyczącego okoliczności powstania Towarzystwa Współpracy Polsko-Francuskiej „Alliance Medicale” (Annandale, 8 stycznia 1997 r.), , sygnatura 11
 3. List Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki z prośbą o przedstawienie w jednym z numerów biuletynu programu stypendialnego (Annandale, 9 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 4. List Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki (kopie listu do Anny Koralewskiej-Makar i Józefa Mazurek) z informacją i przesłaniu dwóch kolejnych poprawek do statutu (Annandale, 15 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 5. List Janusza [Kasiny] do Krzysztofa [Murawskiego?] z odpowiedzią na postawione przez adresata pytania na łamach biuletynu Federacji (Sztokholm, 19 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 6. List nieznanej osoby do Krzysztofa Murawskiego, w którym przesłano artykuł prof. Edwarda Ruzyłło „Lekarze polscy w diasporze” (23 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 7. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Marii [??] z informacjami dotyczącymi propozycji stworzenia Ośrodka Informacji o Podyplomowym Kształceniu Lekarzy z Polski na Zachodzie (OIPK) i roli koordynatora, którą miałaby podjąć B. Lisowska-Grospierre (Paris, 27 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 8. Propozycje kart zgłoszeniowych, sprawy związane z kongresem (miejsce, czas, planowanie udziału Federacji na Kongresie), informacja o rozprowadzeniu 1. numeru Biuletynu Federacji – pisma autorstwa Janusza Kasiny z prośbą o odesłanie na adres Krzysztofa Murawskiego; „konferencja korespondencyjna” (9 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 9. Pismo Barbary Lisowskiej-Grospierre dotyczące udziału w kongresie oraz komentarz do listu Janusza [Kasiny] z 19 stycznia 1997 r. (bez daty), sygnatura 11
 10. List Piotra Konopki do Krzysztofa Murawskiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Józefa Mazurka, Janusza Kasiny z prośbą o pomoc w przygotowaniu się do rozmowy z premierem rządu polskiego W. Cimoszewiczem (25 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 11. Odpowiedź Janusza Kasiny na list Piotra Konopki dotyczący spotkania z premierem RP z dn. 25 stycznia 1997 r. (bez daty)
 12. Ulotka (w nakładzie 500 szt.) z planem kongresu; protokołem zebrania konstytucyjnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Austrii (protokolant Jerzy Kostyrka) i informacją autorstwa Zbigniewa Kosteckiego dotyczącą sekcji Internetu
 13. List Piotra Konopki do Krzysztofa Murawskiego z informacją dotyczącą wyników głosowania na miejsce zjazdu, ilości rozprowadzonego pierwszego numeru Biuletynu Federacji i uwagach dotyczących formy Biuletynu (Paris, 14 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 14. List Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki w sprawie ustalenia reguł przyjmowania nowych członków do Federacji; załączony jest też mail do dr Murawskiego od Zbigniewa Kosteckiego dotyczący zmian w statucie, przyjmowania nowych członków (Annandale, 11 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 15. List Janusz Kasiny do Piotra Konopki, Józefa Mazurek, Krzysztofa Murawskiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre dotyczący sprawy reprezentacji członków w Radzie Federacji (11 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 16. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Janusza Kasiny z 11 stycznia 1997 r. (11 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 17. Odpowiedź Piotra Konopki na listy Janusza Kasiny i Krzysztofa Murawskiego oba z 11 stycznia 1997 r. (12 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 18. Artykuł Piotra Konopki dotyczący uwag w sprawie reformy służby zdrowia w Polsce (Paryż, 31 stycznia 1997 r.), sygnatura 11
 19. Wycinki prasowe z prasy francuskiej, 3 karty, sygnatura 11
 20. Skład członków Rady i Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej Federacji w kadencji 1996-2000 podpisany przez Cezarego Korczaka, sygnatura 11
 21. Biuletyn Federacji, 1997, nr 1, sygnatura 11
 22. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre (2 lutego 1997 r.) i odpowiedź na ten list (3 lutego 1997 r.), sygnatura 11
 23. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji w sprawie przystąpienia do Federacji Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech z prośbą o decyzję i oddanie głosu w tej sprawie (4 lutego 1997 r.), sygnatura 11
 24. List Krzysztofa Murawskiego do Henryka Roztoczyńskiego z prośbą o bliższe przedstawienie Światowego Kongresu Lekarzy Polskich, którą reprezentuje adresat (4 lutego 1997 r.), sygnatura 11
 25. Zgłoszenie udziału w posiedzeniu Rady Federacji w Krakowie w dn. 29 czerwca 1997 r., sygnatura 11
 26. Informacja z wymienionymi celami Federacji, sygnatura 11
 27. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia do Federacji Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech (1 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 28. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Piotra Konopki, Marii Michejdy, Józefa Mazurka, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Barbary Roniker w sprawie listu otrzymanego od prof. Zbigniewa Chłapa (9 lutego 1997 r.), sygnatura 11
 29. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do prof. Zbigniewa Chłapa z prośbą o spotkanie w Krakowie w dniach 25-27 lutego (17 lutego 1997 r.), sygnatura 11
 30. Odpowiedź prof. Zbigniewa Chłapa na list Barbary Lisowskiej-Grospierre z 17 lutego 1997 r. (20 lutego 1997 r.), sygnatura 11
 31. List Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki (kopie do Janusza Kasiny, Anny Koralewskiej-Makar i Józefa Mazurka) w sprawie wymiany niezbędnych materiałów i korespondencji przed zebraniem (1 marca 1997 r.), sygnatura 11
 32. List Marka Stankiewicza do Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w sprawie przeniesienia siedziby NIL w Warszawie (4 marca 1997 r.), sygnatura 11
 33. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby w sprawie uchwał Senatu RP w sprawach Polonii (8 marca 1997 r.), sygnatura 11
 34. Sprawozdanie Barbary Lisowskiej-Grospierre adresowane do Krzysztofa Murawskiego, Janusza Kasiny, Józefa Mazurka, Piotra Konopki, Barbary Roniker, Ewy Teslar i jeszcze jednej osoby w sprawie pobytu w Polsce B. Lisowskiej w dniach 22 lutego-7 marca 1997 r. (11 marca 1997 r.), sygnatura 11
 35. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre, Józefa Mazurka, Marii Michejdy i jeszcze jednej osoby, w którym przesłano list Johna C Mozena z 13 marca 1997 r. (16 marca 1997 r.), sygnatura 11
 36. List Krzysztofa Murawskiego do wszystkich prezesów poszczególnych organizacji zrzeszonych w Federacji oraz do Janusza Kasiny i prof. Zbigniewa Chłapa w sprawie zgłoszenia do programu Forum Polonijnego w Krakowie 5-minutowego wystąpienia zawierającego charakterystykę reprezentowanego stowarzyszenia (15 marca 1997 r.). Dodatkowo załączony formularz do wypełnienia, sygnatura 11
 37. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do prof. Zbigniewa Chłapa z podziękowaniem za życzliwe przyjęcie w Krakowie (13 marca 1997 r.), sygnatura 11
 38. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar zawierający także list od Marka Stankiewicza dotyczący pobytu na X Jubileuszowym Zjeździe Lekarzy w Warszawie (16 marca 1997 r.), sygnatura 11
 39. List Marka Stankiewicza do 21 adresatów w sprawie uchwalonej przez Sejm RP nowej ustawy o zawodzie lekarza (16 marca 1997 r.), sygnatura 11
 40. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar wraz z odpowiedzią dotyczący X Jubileuszowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie (19 marca 1997 r.), sygnatura 11
 41. List Marka Stankiewicza do Krzysztofa Murawskiego zawierający życzenia Wielkanocne (20 marca 1997 r.), sygnatura 11
 42. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Barbary Roniker, Józefa Mazurka, Ewy Teslar, Piotra Konopki, Krzysztofa Murawskiego oraz dwóch innych osób dotycząca propozycji utworzenia Ośrodka Informacji o Kształceniu Podyplomowym, współpracy Federacji ze Stowarzyszeniem Stomatologicznym (20 marca 1997 r.), sygnatura 11
 43. List Tadeusza Hermana do Członków Rady Federacji w sprawie przystąpienia do Federacji związku niemieckiego z siedzibą w Krefeld (20 marca 1997 r.), sygnatura 11
 44. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Marka Stankiewicza, Tadeusza Darocha, Jakuba Bodzionego, Andrzeja Burzyńskiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Janusza Kasiny, Józefa Mazurka, Piotra Konopki, Barbary Roniker, Ewy Teslar, Marii Michejdy w sprawie powrotu K. Murawskiego do regularnego adresu mailowego (22 marca 1997 r.), sygnatura 11
 45. List Marka Stankiewicza do dr Wrońskiego z informacją o wznowieniu internetowego wydania Miesięcznika Lekarskiego „Medicus” (22 marca 1997 r.), sygnatura 11
 46. List Józefa Mazurka do Krzysztofa Murawskiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Barbary Roniker, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego i dwóch innych osób, w którym nadawca odnosi się do propozycji B. Lisowskiej w sprawie utworzenia Ośrodka Informacji o Kształceniu Podyplomowym i innych (22 marca 1997 r.), sygnatura 11
 47. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre, Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Barbary Roniker, Ewy Teslar, Zbigniewa Kosteckiego, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy i trzech innych osób zawierający list Józefa Mazurka i odpowiedź na niego. Korespondencja dotyczy III Światowego Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie (23 marca 1999 r.), sygnatura 11
 48. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar, w której przesłano korespondencję prowadzoną z Józefem Mazurkiem (23 marca 1997 r.), sygnatura 11
 49. Odpowiedź Barbary Lisowskiej-Grospierre na korespondencję Józefa Mazurka, przesłana do Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Barbary Roniker, Ewy Teslar, Zbigniewa Kosteckiego, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy i trzech innych osób. Ponownie list dotyczy Ośrodka Informacji o Kształceniu Podyplomowym (24 marca 1997 r.), sygnatura 11
 50. Odpowiedź Barbary Lisowskiej-Grospierre na korespondencję Józefa Mazurka, przesłana do Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Barbary Roniker, Ewy Teslar, Zbigniewa Kosteckiego, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy i trzech innych osób. List dotyczy reprezentowania Federacji na III Światowym Kongresie Polonii Medycznej w Częstochowie (24 marca 1997 r.), sygnatura 11
 51. List Krzysztofa Murawskiego do Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Ewy Teslar, Zbigniewa Kosteckiego, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, w którym nadawca ponownie przypomina o przysyłaniu materiałów na kongres do dn. 31 marca 1997 r. (24 marca 1997 r.), sygnatura 11
 52. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Józefa Mazurka, dr Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Barbary Roniker, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy i jednej innej osoby (24 marca 1997 r.), sygnatura 11
 53. Odpowiedź Piotra Konopki na list Józefa Mazurka, przesłana także do członków Rady Federacji zawierający odczucia dotyczące organizatorów zjazdu w Częstochowie (24 marca 1997 r.), sygnatura 11
 54. List dr Piotra Konopki do dr Ewy Teslar, zawierający list dr Józefa Mazurka, por. p. 53 (24 marca 1997 r.), sygnatura 11
 55. List dr Krzysztofa Murawskiego do Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar zawierający list Janusza Kasiny dotyczący planowanych wystąpień z referatami w Częstochowie przez członków Federacji (24 marca 1997 r.), sygnatura 11
 56. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Barbary Roniker, Andrzeja Burzyńskiego, dr Adamczyka, Krzysztofa Murawskiego, Marii Michejdy i jednej niezidentyfikowanej osoby zawierający opinię nt. stanowiska Federacji wobec zjazdu w Częstochowie i spraw z nim związanych (25 marca 1997 r.), sygnatura 11
 57. List Tadeusza Hermana do członków Rady Federacji dotyczący spraw związanych ze zjazdem w Częstochowie i udziału w nim Federacji oraz kongresu Henryka Roztoczyńskiego (26 marca 1997 r.), sygnatura 11
 58. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Lisowskiej-Grospierre, w którym nadawca informuje nieoficjalnie Z. Kosteckiego, że Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech zostanie przyjęte do Federacji (26 marca 1997 r.), sygnatura 11
 59. List Krzysztofa Murawskiego do Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Ewy Teslar, Marii Michejdy, w którym nadawca omawia problem dotyczący kwestii wzięcia udziału w zjeździe w Krakowie lub w Częstochowie (26 marca 1997 r.), sygnatura 11
 60. List Piotra Konopki do Zbigniewa Kosteckiego, Krzysztofa Murawskiego, Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Lisowskiej-Grospierre, informujący o przyjęciu Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech do Federacji, sygnatura 11
 61. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar w sprawie sprawozdania/ informacji dotyczącej zjazdu Izby Warszawskiej (27 marca 1997 r.), sygnatura 11
 62. List Józefa Mazurka do Zbigniewa Kosteckiego, Piotra Konopki, Krzysztofa Murawskiego, Janusza Kasiny, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Barbary Roniker, Ewy Teslar (27 marca 1997 r.), sygnatura 11
 63. List Stanley’a W. Raczka do Krzysztofa Murawskiego przedstawiający Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychiatrów Polskich (IAPP). Dołączone są materiały dotyczące Federacji, prawdopodobnie były one dołączone do listu K. Murawskiego do S. Raczka, w którym z kolei K. Murawski przedstawiał Federację adwersarzowi (San Diego, 28 marca 1997 r.), sygnatura 11
 64. List Piotra Konopki do Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Barbary Roniker z informacją, że nadawca nie będzie mógł pojawić się na zjeździe w Częstochowie oraz o przygotowywanych zmianach statutowych (28 marca 1997 r.), sygnatura 11
 65. List Józefa Mazurka do Piotra Konopki, Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Barbary Roniker, Marka Gawrysza z życzeniami wielkanocnymi oraz refleksją dotyczącą zjazdu w Częstochowie i związanymi z tym planami wygłoszenia referatów (29 marca 1997 r.), sygnatura 11
 66. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Ewy Teslar, Jakuba Bodzionego, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Barbary Roniker z życzeniami wielkanocnymi oraz instrukcją użytkowania programu internetowego umożliwiającego chat online (30 marca 1997 r.), sygnatura 11
 67. List dr Krzysztofa Murawskiego do prof. Zbigniewa Chłapa zawierający 2 tematy referatów, które mają ostać wygłoszone w Częstochowie podczas zjazdu oraz informacja dotycząca krótkich wystąpień przedstawicieli prawie wszystkich członków Federacji, którzy chcieliby także wystąpić podczas zjazdu (1 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 68. List Henryka Roztoczyńskiego do Krzysztofa Murawskiego z informacją o Światowym Kongresie Lekarzy Polaków oraz praktycznymi informacjami dotyczącymi zjazdu w Krakowie (27 lutego 1997 r.), sygnatura 11
 69. List Józefa Mazurka do Tadeusza Hermana przesłany do Piotra Konopki, Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Marka Gawrysza. Zawiera polemikę z korespondencją adresata (1 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 70. Odpowiedź Piotra Konopki na list Józefa Mazurka dotyczący konfliktu na linii: Herman – Mazurek (2 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 71. List Marka Stankiewicza do dr Wrońskiego z informacją o powołaniu Światowego Kongresu Lekarzy Polskich (9 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 72. List Piotra Konopki do Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker informujący o wydawaniu „La Lettre de l’AMOPF” w języku francuskim, ze względu na problemy ze zrozumieniem j. polskiego przez niektórych profesorów we Francji, przyjmujących stypendystów na praktykę (10 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 73. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Jakuba Bodzionego, Marii Majewskiej, Marka Stankiewicza, K. Wolanczyka, prof. Zbigniewa Chłapa, Elżbiety Lipińskiej, dr Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Marka Gawrysza informujący o powstaniu strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (12 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 74. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Jakuba Bodzionego, Marii Majewskiej, Marka Stankiewicza, K. Wolanczyka, prof. Zbigniewa Chłapa, Elżbiety Lipińskiej, dr Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza informujący o powstaniu Serwisu Informacyjnego Polskiej Służby Zdrowia „Eskulap” – wiadomość od Jarosława Kosiatego (13 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 75. List Piotra Konopki do Ewy Teslar zawierający list Zbigniewa Kosteckiego z 13 kwietnia dotyczący potrzeby bliższego zapoznania się z możliwością wyjazdu  i bezpieczeństwa w Grodnie na Białorusi oraz o wyjeździe Z. Kosteckiego do Ostrawy (14 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 76. List Piotra Konopki do Ewy Teslar zawierający list Janusza Kasiny dotyczący możliwości wyjazdu do Grodna (14 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 77. List Ewy Teslar do Zbigniewa Kosteckiego i Piotra Konopki informujący, że do Ostrawy jadą: Andrzej Dziulko i Ewa Teslar (14 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 78. List Juliana Szymasiuka do członków Rady Federacji zawierający w załączniku protokół z ostatniego posiedzenia Rady w Paryżu w październiku 1996 r. (Stockholm, 15 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 79. List Marka Sanaka do Barbary Lisowskiej-Grospierre w sprawie rezerwacji noclegów na czas pobytu w Krakowie (16 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 80. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar w sprawie wyjazdu do Grodna (16 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 81. Druga odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar dotyczący drażliwych kwestii we współpracy środowisk lekarskich na emigracji z lekarzami w Polsce (17 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 82. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar dotyczący drażliwych kwestii we współpracy środowisk lekarskich na emigracji z lekarzami w Polsce (17 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 83. List Ewy Teslar do Krzysztofa Murawskiego i Piotra Konopki z prośbą o dokonanie poprawek w teście przeznaczonym do publikacji (sprawozdaniu) (17 kwietnia 1997 r., sygnatura 11
 84. Odpowiedź Piotra Konopki na list Zbigniewa Kosteckiego do członków Rady Federacji. Korespondencja zawiera też odpowiedź dr Andrzeja Burzyńskiego na list Z. Kosteckiego (17 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 85. Odpowiedź Ewy Teslar do Barbary Lisowskiej-Grospierre. Zawiera korespondencję B. Lisowskiej-Grospierre z Januszem [Kasiną] dotyczącą zjazdów w Częstochowie i Krakowie (18 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 86. List Ewy Teslar do Michała Adamczyka w sprawie wyjazdu do Ostrawy (19 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 87. List Ewy Teslar do Janusza Kasiny w sprawie wyjazdu do Ostrawy oraz planu pobytu w Polsce, Czechach i na Węgrzech w czerwcu-lipcu (19 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 88. Odpowiedź Zbigniewa Kosteckiego na list Ewy Teslar dotyczący przyjazdu do Ostrawy (19 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 89. List Józefa Mazurka do Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Marka Gawrysza, Michała Adamczyka, Marii Michejda, Barbary Roniker, Andrzeja Burzyńskiego dotyczący spraw Federacji, jej charakteru wewnętrznego i kontaktów ze środowiskiem lekarskim w Polsce (20 kwietnia 1997 r.) sygnatura 11
 90. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Jakuba Bodzionego, Marii Majewskiej, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza informujący o ukazanie się w Internecie pierwszego numeru czasopisma „Intermarum” wydawanego w Nowym Jorku (21 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 91. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Jakuba Bodzionego, Marii Majewskiej, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza informujący o ukazaniu się w Internecie pierwszego numeru czasopisma „Intermarum” wydawanego w Nowym Jorku (21 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11 [dublet]
 92. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar dotyczący zjazdów i rozmów, które będą się toczyć z przedstawicielami środowisk medycznych podczas nich (21 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 93. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Józefa Murawskiego dotyczący spraw wewnętrznych Federacji (21 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 94. List Piotra Konopki do Ewy Teslar, Barbary Lisowskiej-Grospierre i Elżbiety Lipińskiej dotyczący Federacji, jej spraw wewnętrznych i wizerunku zewnętrznego (23 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 95. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Jakuba Bodzionego, Marii Majewskiej, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza informujący o usunięciu jednego z kont pocztowych przez nadawcę (23 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 96. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Jakuba Bodzionego, Marii Majewskiej, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza i Marka Stankiewicza informujący o powstaniu strony internetowej Polskiego Związku Medycyny w Szwecji (23 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 97. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby informujący w dołączeniu do klubu Polscy Lekarze w Internecie nowego lekarza (chirurga) Zbigniewa Siemienowicza (24 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 98. Odpowiedź Zbigniewa Kosteckiego na list Ewy Teslar, przesłana także do Krzysztofa Murawskiego. Nadawca informuje o zabraniu do Ostrawy materiałów dotyczących Federacji oraz nieposiadaniu „instrukcji” od K. Murawskiego (24 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 99. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Teslar, Krzysztofa Murawskiego, Janusza Kasiny, Elżbiety Lipińskiej i Piotra Konopki w sprawie nawiązania kontaktu ze stowarzyszeniem w Londynie. List zawiera korespondencję od Jolanty Sabbat (25 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 100. Odpowiedź dr Krzysztofa Murawskiego na list dr Ewy Teslar dotycząca wystąpień podczas zjazdu i spraw wewnętrznych (m.in. składek do funduszu Federacji) i zewnętrznych Federacji (25 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 101. List Ewy Teslar do Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego i Piotra Konopki w sprawie projektów działalności, które powinny być przedstawiane na zjazdach w Krakowie, Częstochowie i Ostrawie (25 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 102. Proponowane zmiany programowe Federacji nadesłane przez Piotra Konopkę (26 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 103. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, informujący o składzie następnego numeru Biuletynu Federacji z prośbą o ostatnie poprawki (28 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 104. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Marii Majewskiej, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza informujący o powstaniu Polskiego Towarzystwa Medycznego w Holandii i jego władzach (29 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 105. Ulotka informacyjna dotyczącą Federacji, sygnatura 11
 106. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby z linkiem do informacji o uchwalonej w Polsce Konstytucji (ustawie zasadniczej) (2 maja 1997 r.) , sygnatura 11
 107. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Jakuba Bodzionego, Marii Majewskiej, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza i Marka Stankiewicza informujący o ukazaniu się majowego Biuletynu Federacji dostępnego online (2 maja 1997 r.) , sygnatura 11
 108. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Jakuba Bodzionego, Marii Majewskiej, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza informujący o pojawieniu się poprawionej i rozszerzonej strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (2 maja 1997 r.), sygnatura 11
 109. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do ambasadora polskiego w nieokreślonym kraju w sprawie uczestnictwa Polski w programach komisji brukselskiej w dziedzinie zdrowia (Paryż, 5 maja 1997 r.), sygnatura 11
 110. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar informujący o drobnych różnicach pomiędzy wersją drukowaną i internetową Biuletynu Federacji (5 maja 1997 r.), sygnatura 11
 111. List nieznanej osoby do Krzysztofa Murawskiego w sprawie prezentacji zmian w statucie Federacji na zebraniu Rady Federacji (Malmö, 7 maja 1997 r.), sygnatura 11
 112. List Janusza Kasiny dotyczące spraw wewnętrznych i zewnętrznych Federacji, jej rozwoju i zmian oraz konieczności aktywniejszego włączenia się w prace nad popularyzacją i usprawnieniem jej działalności (Sztokholm, 8 maja 1997 r.), sygnatura 11
 113. List Tadeusza Hermana do Członków Rady Federacji informujący o negatywnym stanowisku Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie w sprawie propozycji powstania Ośrodka Informacji o Kształceniu Podyplomowym (12 maja 1997 r.), sygnatura 11
 114. Potwierdzenie rezerwacji pokoju w hotelu „Pod Różą” w Krakowie w dn. 21-24 czerwca 1997 r. (Kraków, 13 maja 1997 r.) , sygnatura 11
 115. List Ewy Teslar do Krzysztofa Murawskiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Elżbiety Lipińskiej, Zbigniewa Kosteckiego, Piotra Konopki, Janusza Kasiny będący nieoficjalnym sprawozdaniem ze zjazdu w Ostrawie (bezpośrednio nie wspomniano nazwy tego miasta), (14 maja 1997 r.), sygnatura 11
 116. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar dotyczący różnych spraw związanych z kongresami oraz informacją o artykule prezentującym Polski Związek Lekarzy w Kijowie (14 maja 1997 r.), sygnatura 11
 117. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar dotyczący reprezentacji Federacji na arenie innych polonijnych organizacji medycznych i kontaktów pomiędzy nimi (15 maja 1997 r.), sygnatura 11
 118. List Ewy Teslar do Krzysztofa Murawskiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Elżbiety Lipińskiej, Piotra Konopki dotyczący reprezentacji Federacji na arenie innych polonijnych organizacji medycznych i kontaktów pomiędzy nimi (15 maja 1997 r.), sygnatura 11
 119. List Janusza Kasiny do [członków Rady Federacji] w sprawie przebiegu III Kongresu Polonii Medycznej w Polsce. Zamieszczono też wskazówki praktyczne dla przybywających na kongres reprezentantów (Sztokholm, 17 maja 1997 r.), sygnatura 11
 120. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Michała Adamczyka i Marka Stankiewicza informujący adresatów o spotkaniu nadawcy z premierem rządu RP Włodzimierzem Cimoszewiczem (17 maja 1997 r.), sygnatura 11
 121. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Michała Adamczyka informujący o planowanej na za 2 dni wysyłce materiałów związanych ze spotkaniem Rady Federacji (18 maja 1997 r.), sygnatura 11
 122. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Jakuba Bodzionego, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, i Marka Gawrysza informujący o planowanej na 31 maja wysyłce „konferencji korespondencyjnej” (19 maja 1997 r.), sygnatura 11
 123. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do prof. Zbigniewa Chłapa z informacją o przesłaniu abstraktu i tekstu referatów przeznaczonych do wygłoszenia podczas kongresu (20 maja 1997 r.), sygnatura 11
 124. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Elżbiety Lipińskiej, Marii Majewskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza informujący o wyborach do zarządu Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech (21 maja 1997 r.), sygnatura 11
 125. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza, Janusza Pieczykolan, Jakuba Bodzionego dotyczący Forum Polonijnego w Krakowie i Forum Polonijnego w Częstochowie oraz informacji związanych z projektem statutu organizacji Henryka Roztoczyńskiego (26 maja 1997 r.), sygnatura 11
 126. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza, Janusza Pieczykolan, Jakuba Bodzionego dotyczący programu Forum Polonijnego w Krakowie i Częstochowie, który jest jeszcze w opracowywaniu (27 maja 1997 r.), sygnatura 11
 127. List Ewy Teslar do Krzysztofa Murawskiego informujący, że nowym prezesem [polskiego stowarzyszenia lekarzy] w Londynie został Stefan Rakowicz, który zastąpił Kazimierza Nowaka (27 maja 1997 r.), sygnatura 11
 128. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar dotyczący wyborów prezesa w [polskim stowarzyszeniu lekarzy] w Londynie (27 maja 1997 r.), sygnatura 11
 129. List Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki, Ewy Teslar dotyczący braku w programie Forum Polonijnego w Częstochowie referatów odbiorców tego listu i prośba o kontakt z prof. Zbigniewem Chłapem (27 maja 1997 r.), sygnatura 11
 130. Odpowiedź Ewy Teslar na list Krzysztofa Murawskiego dotycząca problemów z połączeniem telefonicznym i nawiązaniem rozmowy ze Stefanem Rakowiczem (28 maja 1997 r.), sygnatura 11
 131. Odpowiedź Ewy Teslar na list Krzysztofa Murawskiego dotyczący braku w programie Forum Polonijnego w Częstochowie referatów E. Teslar i Piotra Konopki, a także Barbary Lisowskiej- Grospierre (30 maja 1997 r.), sygnatura 11
 132. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar (kopie do Janusza Kasiny i Barbary Lisowskiej-Grospierre) dotyczący braku w programie Forum Polonijnego w Częstochowie referatów E. Teslar i B. Lisowskiej (2 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 133. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Roniker, Piotra Konopki, Janusza Kasiny dotyczący spraw związanych z delegatami do Rady Federacji i kwestii składek członkowskich (2 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 134. Korespondencja Krzysztofa Murawskiego, Józefa Mazurka i Piotra Konopki dotycząca spraw wewnętrznych, zwłaszcza organizacji Federacji (2 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 135. Korespondencja Krzysztofa Murawskiego, Józefa Mazurka i Piotra Konopki dotycząca spraw wewnętrznych, zwłaszcza organizacji Federacji (3 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 136. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar, Barbary Lisowskiej-Grospierre i Piotra Konopki zachęcający odbiorców do wysłania Markowi Stankiewiczowi streszczeń wystąpień delegatów Federacji na Kongresie i Forum Polonijnym (3 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 137. List Ewy Teslar do redakcji miesięcznika „Medicus” zawierający streszczenia wystąpień Barbary Lisowskiej-Grospierre i E. Teslar (4 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 138. List Marka Stankiewicza do [członków Rady Federacji] z zapytaniem dotyczącym udziału adresatów w Kongresie Polonii Lekarskiej w Częstochowie i samego kongresu (4 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 139. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza, Janusza Pieczykolan i Jakuba Bodzionego dotyczący próby publikacji tekstów w Biuletynie Federacji zawierających polskie znaki diakrytyczne (5 czerwca 1997r), sygnatura 11
 140. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki zawiadamiający o śmierci mamy Józefa Mazurka w Warszawie w dniu 8 czerwca 1997 r. (8 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 141. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza, Janusza Pieczykolan, Jakuba Bodzionego dotyczący miejsca organizacji zebrania Rady Federacji w 1998 r. (12 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 142. List prof. Zbigniewa Chłapa zawiadamiający Barbarę Lisowską-Grospierre o przyjęciu do wygłoszenia podczas III Światowego Kongresu Polonii Medycznej referatu B. Lisowskiej (13 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 143. Temat, autorzy i abstrakt referatu w języku angielskim, sygnatura 11
 144. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza, Janusza Pieczykolan z informacją o ukazaniu się artykułu Marka Stankiewicza pt. „Renesans lekarskiej Polonii” w piśmie „Służba Zdrowia” (13 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 145. List Józefa Mazurka do Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Marka Gawrysza i Janusza Pieczykolan informujący o wylocie nadawcy do Warszawy i tymczasowych danych kontaktowych w Polsce (13 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 146. List Zbigniewa Kosteckiego do Ewy Teslar z informacją o niemożności wysłania tekstu z dokonaną korektą. Dotyczy zjazdu w Ostrawie (14 czerwca 1997 r.) , sygnatura 11
 147. Korespondencja Krzysztofa Murawskiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre i Janusza Kasiny i jeszcze jednej osoby [Barbary Roniker?] dotyczący tymczasowych kontaktów do osób przebywających w Polsce na zjazdach (17 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 148. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka z informacją do członków Rady, że nowym prezesem związku londyńskiego jest Strefan Rakowicz (17 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 149. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka z propozycją dopuszczenia Marka Stankiewicza do udziału w posiedzeniu Rady Federacji podczas kongresu w Polsce (18 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 150. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza, Janusza Pieczykolan zawierający list z biura kongresów „Dexter” z informacją o podstawieniu dwóch autokarów na podróż z Warszawy do Częstochowy. K. Murawski przesyła ponadto informacje o godzinach odjazdu pociągów PKP na tej samej trasie (18 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 151. List Krzysztofa Murawskiego do Zbigniewa Kosteckiego, Elżbiety Lipińskiej, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza, Marii Majewskiej z informacją o publikacji w Internecie czerwcowego biuletynu związku niemieckiego oraz o powstaniu w Szwajcarii i Austrii związków lekarzy polskich (18 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 152. List Ewy Teslar i Andrzeja Dziulko do Piotra Konopki dotyczący zjazdu w Ostrawie (18 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 153. List Ewy Teslar do Krzysztofa Murawskiego informujący o udziale w sesji Rady Federacji w Polsce Barbary Lisowskiej- Grospierre i Ewy Teslar oraz o kontakcie z Piotrem Mierzewskim z Rady Europy (20 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 154. List Ewy Teslar do Piotra Konopki w sprawie Wiszniewskiego (20 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 155. List Edwarda Rużyłło do niezidentyfikowanej lekarki odnawiający problem potrzeby porozumienia wśród zwaśnionych stron tj. różnych emigracyjnych stowarzyszeń lekarzy polskich. Załączono kopię listu z 1992 r. (por. pkt 156), (Warszawa, 30 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 156. List Edwarda Rużyłło do niezidentyfikowanego lekarza informujący o powstaniu projektu organizacji pod nazwą „Światowy Związek Lekarzy Polskich” (Warszawa, 18 października 1997 r.), sygnatura 11
 157. List Edwarda Rużyłło do nieznanego lekarza zawierający projekt stworzenia organizacji pod nazwą „Światowy Związek Lekarzy Polskich” (Warszawa, 13 października 1997 r.) sygnatura 11
 158. Statut „Światowego Związku Lekarzy Polskich” opracowany przez Edwarda Rużyłło (Warszawa, 13 października 1997 r.), sygnatura 11
 159. Dziennik Liberalny, nr 2123 z 4 sierpnia 1997 r., sygnatura 11
 160. Lista lekarzy poszkodowanych w powodzi w Polsce w lecie 1997 r., cz. III [IV] wg stanu na dzień 5 sierpnia 1997 r., sygnatura 11
 161. List Piotra Konopki do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Elżbiety Lipińskiej i jeszcze jednej osoby informujący o ciągłym napływie darów dla powodzian oraz przekazaniu [z organizacji medycznych we Francji] 24 250 franków pomocy finansowej (8 sierpnia 1997 r.), sygnatura 11
 162. List Józefa Mazurka do Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Marka Stankiewicza, Michała Adamczyka, Janusza Kasiny, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejda, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza informujący o ślubie J. Mazurka i Joanny w dniu 8 sierpnia 1997 r., oraz o wyjeździe do Irlandii w dwunastodniową podróż poślubną (9 sierpnia 1997 r.), sygnatura 11
 163. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Marka Stankiewicza, Michała Adamczyka, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza, Janusza Pieczykolan i jeszcze jednej niezidentyfikowanej osoby informujący o powrocie po 4 tygodniach urlopu i zamiarze nadrobienia zaległości w korespondencji (9 sierpnia 1997 r.), sygnatura 11
 164. List Marka Stankiewicza do Piotra Konopki informujący o ciągłym napływie darów dla powodzian oraz przekazaniu [z organizacji medycznych we Francji] 24 250 franków pomocy finansowej (9 sierpnia 1997 r.), sygnatura 11
 165. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Zbigniewa Kosteckiego, Michała Adamczyka, Ewy Teslar, Andrzeja Burzyńskiego, Marii Michejdy, Barbary Roniker, Piotra Konopki, Józefa Mazurka, Marka Gawrysza, Janusza Pieczykolan i Józefa Słowika zawierający propozycję listu z prośbą o wsparcie dla powodzian w Polsce, kierowanego do firm farmaceutycznych (10 sierpnia 1997 r.), sygnatura 11
 166. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji informujący o dołączeniu do niej Józefa Słowika z Czech (12 sierpnia 1997 r.) [od tego listu w inwentarzu korespondencji konsekwentnie będzie stosowany adresat „członkowie Rady Federacji], sygnatura 11
 167. List Ewy Pietrzykowskiej do Ewy Teslar informujący o przesłaniu dokumentów Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną NRL (26 sierpnia 1997 r.), sygnatura 11
 168. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z prośbą o napisanie artykułów do kolejnego numeru Biuletynu Federacji nt. Kongresu Polonii Medycznej (29 sierpnia 1997 r.), sygnatura 11
 169. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją, że Marek Stankiewicz został wybrany redaktorem naczelnym „Gazety Lekarskiej” (3 września 1997 r.), sygnatura 11
 170. List prof. Zbigniewa Chłapa do Barbary Lisowskiej-Grospierre, w którym adresat przesyła dane kontaktowe do Zenona Rudzkiego (10 września 1997 r.), sygnatura 11
 171. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby z informacją o spotkaniu absolwentów Akademii Medycznej w Warszawie (10 września 1997 r.), sygnatura 11
 172. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji informujący o nowym zarządzie Związku Lekarzy Polskich w Chicago (15 września 1997 r.), sygnatura 11
 173. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji informujący o internetowym wydaniu Komunikatu Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech (16 września 1997 r.), sygnatura 11
 174. List Andrzeja Burzyńskiego do członków Rady Federacji dotyczący spraw wewnętrznych Federacji (16 września 1997 r.), sygnatura 11
 175. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z prośbą o jak najszybsze przesyłanie materiałów i artykułów do kolejnego numeru Biuletynu Federacji, który ukaże się 1 październik (19 września 1997 r.), sygnatura 11
 176. List Piotra Konopki do członków Rady Federacji z informacją o wynikach zbiórki finansowej dla powodzian w Polsce oraz o materiałach do następnego numeru Biuletynu Federacji, sygnatura 11
 177. List Józefa Słowika do członków Rady Federacji z informacją o rozpoczęciu wydawania organu prasowego Polskiego Towarzystwa Medycznego w Czechach (25 września 1997 r.), sygnatura 11
 178. List Marka Staniewicza do nieznanej osoby z informacją o otrzymaniu stanowiska redaktora naczelnego „Gazety Lekarskiej” oraz prośbą o przysyłanie różnego rodzaju materiałów przeznaczonych do publikacji (28 września 1997 r.), sygnatura 11
 179. List Ewy Teslar przekierowany na telefon komórkowy [Marka Stankiewicza] z gratulacjami (29 września 1997 r.), sygnatura 11
 180. Odpowiedź Marka Stankiewicza na list Ewy Teslar (29 września 1997 r.), sygnatura 11
 181. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby o wejściu w życie nowej ustawy o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996 r. (29 września 1997 r.), sygnatura 11
 182. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby dotyczący dyskusji przed Krajowym Zjazdem Lekarzy (4 października 1997 r.), sygnatura 11
 183. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Teslar dotyczący listu Krzysztofa Murawskiego do nadawcy (9 października 1997 r.), sygnatura 11
 184. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby Listy dyskusyjnej lekarzy dotyczący tematyki kolejnego numeru „Gazety Lekarskiej” (18 października 1997 r.), sygnatura 11
 185. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji oraz Ewy Wojtowicz, Jakuba Bodzionego, Piotra Sarnowskiego, Rity Wietrzykowskiej, Stanisława Fortuny z informacją o dostępności on-line najnowszej wersji statutu Federacji (20 października 1997 r.), sygnatura 11
 186. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji oraz Ewy Wojtowicz, Jakuba Bodzionego, Piotra Sarnowskiego, Rity Wietrzykowskiej, Stanisława Fortuny z informacją o poprawie danych względem poprzedniego maila [zob. pkt. 185] (20 października 1997 r.), sygnatura 11
 187. Zaproszenie do udziału w VII Europejskim Sympozjum Somatoterapii w Krakowie w dniach 22-25 października 1997 r. (3 kwietnia 1997 r.), sygnatura 11
 188. List prof. Henryka Gaertnera do nieznanego lekarza dotyczący sympozjum somatoterapii zachęcający do nadesłaniu tekstu referatu i udziału w sympozjum (9 czerwca 1997 r.), sygnatura 11
 189. Informacje organizacyjne, karta uczestnika i zgłoszenie czynnego udziału w VII Europejskim Sympozjum Somatoterapii w Krakowie, sygnatura 11
 190. Zaproszenie Polskiego Towarzystwa Somatoterapii do udziału w zajęciach Europejskiej Szkoły Psycho-Socjo-Somatoanalizy, podpisane przez mgr Lidię Gadomską, bez daty, sygnatura 11
 191. Zaproszenie do udziału w VII Europejskim Sympozjum Somatoterapii w Krakowie w dniach 22-25 października 1997 r. (3 kwietnia 1997 r.), w języku angielskim, sygnatura 11
 192. Informacje organizacyjne dotyczące rejestracji i zakwaterowania (VII Europejskie Sympozjum Somatoterapii w Krakowie), sygnatura 11
 193. Ulotka informacyjna dotycząca VII Europejskiego Sympozjum Somatoterapii w Krakowie, w języku angielskim, sygnatura 11
 194. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego, Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Elżbiety Lipińskiej, Ewy Teslar z informacjami z pobytu służbowego w Warszawie, m.in. nt powołania przy Akademii Medycznej w Warszawie Studium Doktoranckiego Medycyny Molekularnej oraz pracy w komisji rewizyjnej zjazdu. W postscriptum informacja o uhonorowaniu nadawcy medalem Uniwersytetu Jagiellońskiego (3 listopada 1997 r.), sygnatura 11
 195. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby dotyczący braku pieniędzy rządu w Polsce na podwyżki dla anestezjologów (na podstawie doniesień prasowych) (16 listopada 1997 r.), sygnatura 11
 196. Odpowiedź Piotra Konopki na list Krzysztofa Murawskiego (por. k. 175) z informacją o przesłaniu informacji do rubryki „Kalendarz” oraz próbą odpowiedzi na kilka pytań dotyczących stosunków i wzajemnych kontaktów pomiędzy Federacją a Naczelną Izbą Lekarską (19 listopada 1997 r.), sygnatura 11
 197. List Barbary Lisowskiej-Gropsierre do Krzysztofa Murawskiego, dr Janusza Kasiny, dr Ewy Teslar z informacjami dotyczącymi współpracy Federacji z Collegium Medicum UJ oraz w sprawie zjazdu w Polsce [Warszawie] i kwestii reprezentacji środowisk polonii medycznej na obczyźnie (22 listopada 1997 r.), sygnatura 11
 198. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Barbary Lisowskiej-Grospierre (zob pkt. 197) dotyczący udziału członków stowarzyszeń Federacji w zjeździe w Warszawie oraz kwestiach dotyczących finansowania/zwrotu kosztów podróży do Polski (26 listopada 1997 r.), sygnatura 11
 199. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar dotyczący prac w Komisji Wyborczej Rady Federacji (27 listopada 1997 r.), sygnatura 11
 200. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby dotyczący zawieszenia protestu anestezjologów w Polsce (29 listopada 1997 r.), sygnatura 11
 201. Współpraca ze Światowym Kongresem Lekarzy Polskich – pytania dyskusyjne-ankieta (2 grudnia 1997 r.), sygnatura 11
 202. Porady – Europejskie Centrum Fundacji, tekst w jęz. angielskim (2 grudnia 1997 r.), sygnatura 11
 203. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji w sprawie wyborów do Warszawskiej Izby Lekarskiej (3 grudnia 1997 r.), sygnatura 11
 204. List Krzysztofa Murawskiego do Członków Rady Federacji z informacją o przyjęciu do Federacji Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Baranowiczach oraz prośbą o zagłosowanie w sprawie przyjęcia Koła Lekarzy Polskich Związku Polaków w Sankt Petersburgu. Załączono materiały do głosowania (kartę oraz list i statut Koła z St. Petersburga), (10 grudnia 1997 r.), sygnatura 11
 205. Życzenia Bronisławy Siwickiej w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie z okazji Świąt Bożego Narodzenia (grudzień 1997 r.), sygnatura 11
 206. List Ewy Teslar do prof. Zbigniewa Chłapa z informacją o przesłaniu informacji dotyczących rejestracji na zjazd oraz abstraktu referatu (bez daty), sygnatura 11

 

Korespondencja 1998 r., sygnatura 12

I zielona teczka, sygnatura 12

Różowa obwoluta – zjazd wyborczy NIP

 1. Sprawozdanie z IV Zjazdu Wyborczego NIL i pobytu w Warszawie w dniach 10-14 grudnia 1997 r. autorstwa Barbary Lisowskiej-Grospierre i Ewy Teslar (8 stycznia 1998 r.), sygnatura 12
 2. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego (kopie do członków Rady Federacji) z informacją o zgodzie wyrażonej przez Krzysztofa Madeja w sprawie posiadania przez Federacji przedstawicielstwa w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Polsce (12 stycznia 1998 r.), sygnatura 12
 3. Komentarz do ankiety „Współpraca ze Światowym Kongresem” – głos w dyskusji (bez daty), sygnatura 12
 4. Odpowiedź Stanisława Urbana na list nieznanej osoby dotyczący współpracy [?] z Federacją (bez daty), sygnatura 12
 5. List nieznanej osoby do Krzysztofa Kubika w sprawie ewentualnej możliwości połączenia Federacji ze Światowym Kongresem Lekarzy Polskich, s. 7 i 8 z 22 – konferencja korespondencyjna Rady Federacji (4 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 6. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o przyjęciu do Federacji kolejnego członka – Koła Lekarzy Polskich Związku Polaków w St. Petersburgu oraz prośba o głosowanie korespondencyjne w sprawie przyjęcie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Mołdawii (4 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 7. Formularz głosowania w sprawie przyjęcie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Mołdawii, sygnatura 12
 8. Prośba o przyjęcie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Mołdawii podpisana przez Andżelę Pumnia-Bogucką (29 czerwca 1997 r.), sygnatura 12
 9. Zarys sytuacji służby medycznej w Mołdawii (bez daty), sygnatura 12
 10. Informacje o Polskim Towarzystwie Medycznym w Mołdawii, sygnatura 12
 11. Lista lekarzy polskich zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Medycznym w Mołdawii wraz z podstawowymi danymi osobowymi, sygnatura 12
 12. Statut Polskiego Towarzystwa Medycznego w Mołdawii, sygnatura 12
 13. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Teslar w sprawie współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a AMOPF’em (Federacją), także w kontekście współpracy ze środowiskami Zachodu Europy (4 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 14. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Teslar dotyczący tematów seminarium pt. „Polska służba zdrowia przed wejściem do WE [Wspólnot Europejskich], (9 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 15. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby z informacjami dotyczącymi Polskiego Towarzystwa Medycznego w Austrii (14 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 16. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar (kopie dla Józefa Mazurka i Janusza Kasiny) z informacją o możliwości pokrycia pewnych kosztów związanych np. z wysyłką korespondencji do członków Rady Federacji ze środków wspólnych (funduszu) Federacji (15 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 17. Skład Rady Federacji na dzień 17 lutego 1998 r., sygnatura 12
 18. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Bruziewicz-Miklaszewskiej (kopie dla Ewy Teslar i Janusza Kasiny) z prośbą o informacje nt. polonijnych spotkań medycznych organizowanych przez Dolnośląską Izbę Lekarską, zwłaszcza najbliższego, tj. 16-17 maja we Wrocławiu (20 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 19. List Krzysztofa Murawskiego do Marka Gawrysza w sprawie Komisji Rewizyjnej i dokończenia rozliczania wydatków organizacji III Kongresu Polonii Medycznej Świata (9 marca 1998 r.), sygnatura 12
 20. List Magdaleny Plewińskiej do Ewy Teslar w sprawie dołączenia adresata do listy dyskusyjnej „Lekarze” (31 marca 1998 r.), sygnatura 12
 21. Korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Grospierre a Krzysztofem Murawskim (kopie do Ewy Teslar, Piotra Konopki i Marii Michejdy) w sprawie współpracy na linii NIL-Federacja w kontekście udział B. Lisowskiej-Grospierre w zebraniu prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL). Podano też informacje i sprostowanie dotyczące zaproszenia prezydium NRL na zebranie Rady Federacji w czerwcu 1998 r. w Wilnie (9-11 marca 1998 r.), sygnatura 12
 22. List i odpowiedź – korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Grospierre, a Bożeną Pietrzykowską (kopie do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, Janusza Kasiny) w sprawie ustalenia daty spotkania NIL-Federacja oraz przygotowania do tego spotkania i zakresu współpracy pomiędzy organizacjami. W odpowiedzi zaproponowano robocze spotkanie w dniu 19 czerwca (11-14 marca 1998 r.), sygnatura 12
 23. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego (kopie do Ewy Teslar, Janusza Kasiny) z informacją o treści odpowiedzi Bożeny Pietrzykowskiej i potrzebie obecności Henryka Roztoczyńskiego za zaplanowanym spotkaniu NIL-Federacja w sprawie organizacji kolejnego kongresu (14 marca 1998 r.), sygnatura 12
 24. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim, Barbarą Lisowską-Grospierre, Ewą Teslar, dr Januszem Kasiną i Marią Michejdą (c.d. korespondencji z pkt. 21) w sprawie kwestii powierzenia NIL organizacji następnego kongresu z ograniczonym tylko udziałem Rady Federacji (NIL zgadza się na organizację, jeśli będzie to mogła zrobić samodzielnie) oraz kwestia przyjmowania refundacji kosztów podróży przez członków Federacji od instytucji, z którą Federacja współpracuje i poglądu na tą sprawę Rady Federacji, która uważa to za uzależnienie się od danej organizacji (16 marca 1998 r.), sygnatura 12
 25. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim a Barbarą Lisowską-Grospierre (kopia do Ewy Teslar) komentująca propozycję odpowiedzi Bożenie Pietrzykowskiej napisaną przez Janusza Kasinę, w której zawarto rys historyczny Federacji i określenie jej działalności oraz propozycje kierunków i formy współpracy pomiędzy NIL oraz propozycja B. Lisowskiej- Grospierre dotycząca powołania rzecznika Federacji przy NIL i odwrotnie (29 marca 1998 r.), sygnatura 12
 26. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim a Barbarą Lisowską-Grospierre i Ewą Teslar (kopia do Janusza Kasiny) w sprawie konferencji proponowanej przez ambasadora Stefana Mellera „Polska medycyna i służba zdrowia w przededniu wejścia Polski do WE” i jej daty – prawdopodobnie nie odbędzie się wcześniej niż w lipcu 1998 r. oraz sprawa zamieszczenia informacji lub artykułu o niej w Biuletynie Federacji (1-2, 26 kwietnia 1998 r.), sygnatura 12
 27. List Piotra Konopki do Józefa Mazurka (kopia do Krzysztofa Murawskiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar i Janusza Kasiny) z rozliczeniem wpływów ze składek członków Federacji i informacją o przesłaniu 3750 franków, sygnatura 12
 28. List Piotra Kasztelowicza do Ewy Teslar dotyczący praktyki lekarzy domowych w Polsce na przykładzie Torunia (22 kwietnia 1998 r.), sygnatura 12
 29. List Piotra Konopki do członków Rady Federacji z przypomnieniem o konieczności oddania głosu w sprawie modyfikacji statutu Federacji (1 maja 1998 r.), sygnatura 12
 30. List Janusza Kasiny do przedstawicieli stowarzyszeń Federacji w sprawie przysłania materiałów dotyczących danego związku, które mają być przedstawione na zebraniu Rady Federacji w Wilnie 20 czerwca 1998 r. (3 maja 1998 r.), sygnatura 12
 31. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o wynikach wyborów do związku szwedzkiego – nowym prezesem został Janusz Kasina (4 maja 1998 r.), sygnatura 12
 32. List Zbigniewa Kosteckiego do Ewy Teslar z informacją o miejscu noclegu i telefonu kontaktowego oraz argumentacja powodu nie brania biernego udziału w wyborach na nowego prezesa Federacji (6 maja 1998 r.), sygnatura 12
 33. Informacja sprawozdawcza dotycząca Biuletynu Federacji autorstwa dr Krzysztofa Murawskiego (15 maja 1998 r.), sygnatura 12
 34. List Krzysztofa K. Kubika do Krzysztofa Murawskiego z informacją o przesłaniu Raportu nr 2 Komisji Porozumiewawczej (Chicago, 16 maja 1998 r.), sygnatura 12
 35. Raport nr 2 Komisji Porozumiewawczej dotyczący współpracy i wzajemnych stosunków pomiędzy Federacją a Światowym Kongresem Lekarzy Polskich zawierający m.in. odpowiedzi na pytania, postulaty Rady Federacji, dyskusję i postulaty Komisji Porozumiewawczej – podpisany przez Waltera Cebulskiego i Krzysztofa K. Kubika (maj 1998 r.), sygnatura 12
 36. List dr Janusza Kasiny do przewodniczących związków Federacji zawierający list od Krzysztofa Madeja (NIL) w sprawie spotkań środowiska NIL i prezydium NRL z członkami Rady Federacji w Wilnie dn. 19 czerwca 1998 r. (25 maja 1998 r.), sygnatura 12
 37. List prezesa NIL Krzysztofa Madeja do Piotra Konopki w sprawie spotkania Federacji z NIL w Wilnie 19 czerwca 1998 r., w większości powtarza informacje zawarte w liście cytowanym przez J. Kasinę – por. poz. 36 (26 maja 1998 r.), sygnatura 12
 38. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji w sprawie artykułu dr Raczka dotyczącego zbliżenia kontaktów Federacji i środowisk lekarskich w Polsce, który ukazał się na łamach „Psychiatric Forum” oraz w kwestii przyjęcia do Federacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychiatrów Polskich (1 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 39. Odpowiedź Józefa Mazurka na list Krzysztofa Murawskiego (kopie do członków Rady) dotycząca podjęcia przez Federację pozytywnej decyzji w kwestii organizacji IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej (4 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 40. Artykuł prof. Leszka Balcerowicza dotyczący marnotrawienia publicznych pieniędzy przez polską służbę zdrowia (27 maja 1998 r.), sygnatura 12
 41. List Barbary Lisowskiej-Grospierre i Ewy Teslar do ministra Bernarda Kouchnera dotyczący projektu współpracy polsko-francuskiej w kwestiach medycznych (11 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 42. Projekt współpracy polsko-francuskiej w kwestiach medycznych, sygnowany przez Barbarę Lisowską-Grospierre i dr Ewę Teslar (11 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 43. Pismo ambasady francuskiej w Polsce podpisane przez Michela Pasquier w sprawie projektu współpracy polsko-francuskiej w kwestiach medycznych (Warszawa, 3 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 44. Dwie identyczne kopie tekstu dotyczący projektu współpracy polsko-francuskiej w kwestiach medycznych, odręczny dopisek: „dla Ewy Teslar” (13 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 45. Pismo dotyczące transplantacji u dzieci, sygnowane przez Florence Lacaille, sygnatura 12
 46. Tekst w j. francuskim dotyczący przygotowań do spotkania konferencyjnego z odręcznymi dopiskami (bez daty), sygnatura 12
 47. Korespondencja Krzysztofa Murawskiego i Ewy Teslar z prośbą do odbiorcy o przewodniczenie komisji wyborczej Federacji (zgoda Ewy Teslar); przesłano także projekt jej działalności wg K. Murawskiego. Jeden list (k. 93 adresowany do dr E. Teslar, Kazimierza Jodkowskiego i Tadeusza Hermana (4-16 grudnia 1997 r.), sygnatura 12
 48. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar (kopie do Andrzeja Burzyńskiego, Janusza Kasiny, Józefa Mazurka, Piotra Konopki) w sprawie wyborów wiceprezesa Federacji (17 grudnia 1997 r.), sygnatura 12
 49. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar z życzenia noworocznymi oraz prośbą o ewentualną wysyłkę materiałów do biuletynu dotyczących pracy komisji wyborczej Federacji (20 stycznia 1998 r.) , sygnatura 12
 50. Skład Rady Federacji na dzień 4 lutego 1998 r., sygnatura 12
 51. Korespondencja Krzysztofa Murawskiego i Ewy Teslar dotycząca komisji wyborczej Federacji i problemów w kwestii przeprowadzenia wyborów, także w świetle statutu Federacji oraz kalendarza wyborczego (8-9 lutego, 2 marca {k. 145} 1998 r.), sygnatura 12
 52. List Janusza Kasiny do Ewy Teslar (kopia do Krzysztofa Murawskiego) dotyczący wysyłki materiałów wyborczych (15 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 53. Korespondencja pomiędzy Ewą Teslar a Krzysztofem Murawskim (kopie do Janusza Kasiny) dotyczący różnych spraw związanych z ze zjazdem Federacji w czerwcu 1998 r. w Wilnie (16 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 54. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar z informacją, że nadawca nie będzie kandydować w wyborach na prezydenta Federacji w czerwcu 1998 r. W załączniku list-program wyborczy Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z 11 października 1996 r. (17 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 55. Statut Federacji; na końcu dopisek: obowiązuje od: 29 czerwca 1997 r., sygnatura 12
 56. Proponowany porządek dzienny spotkania Federacji w Wilnie w dniu 20 czerwca 1998 r., sygnatura 12
 57. Blankiet formularza zgłoszeniowego – spotkanie lekarzy polskich i polonijnych w Wilnie i Grodnie w dn. 17-21 czerwca 1998 r., sygnatura 12
 58. List Ewy Teslar do [członków Rady Federacji] z projektem dotyczącym regulaminu wyborów Rady Federacji (Paryż, 1 marca 1998 r.), sygnatura 12
 59. List Ewy Teslar do Kazimierza Jodkowskiego i Tadeusza Hermana z informacją o przesłaniu projektu dotyczącego regulaminu wyborów Rady Federacji (Paryż, 2 marca 1998 r.), sygnatura 12
 60. List nieokreślonej z nazwiska lekarki o imieniu Anna do Ewy Teslar dotyczący przeprowadzenia wyborów (7 marca 1998 r.), sygnatura 12
 61. Poprawki Jakuba Bodzionego naniesione na projekt regulaminu wyborczego Federacji (9 marca 1998 r.), sygnatura 12
 62. Projekt regulaminu wyborczego Federacji autorstwa Ewy Teslar 28 lutego 1998 r.), sygnatura 12
 63. List z poprawkami Krzysztofa Murawskiego dotyczącymi projektu regulaminu wyborczego Federacji (10 marca 1998 r.), sygnatura 12
 64. List Zbigniewa Kosteckiego do Ewy Teslar z informacją o zgodzie na obecny projekt regulaminu wyborczego Federacji oraz z informacją o uczestnictwie członków Federacji ze związku niemieckiego w zebraniu Rady Federacji w Wilnie (11 marca 1998 r.), sygnatura 12
 65. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim i Jakubem Bodziony (kopie do prezesów związków Federacji) dotycząca dyskusji nad poprawkami do projektu regulaminu wyborczego Federacji (12 marca 1998 r.), sygnatura 12
 66. List Ewy Teslar do Jakuba Bodzionego z informacją o problemach technicznych odbioru całości korespondencji (13 marca 1998 r.), sygnatura 12
 67. List Ernesta Walkowicza do Ewy Teslar z informacją o niemożności przyjazdu na zebranie Rady Federacji – chyba że przy pomocy materialnej na pokrycie kosztów dojazdu (14 marca 1998 r.), sygnatura 12
 68. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Ewy Teslar z 13 marca 1998 r. (15 marca 1998 r.), sygnatura 12
 69. List Krzysztofa Murawskiego do członków Federacji z informacją o zamieszczenie w Internecie programu zjazdu Federacji w Wilnie (21 marca 1998 r.), sygnatura 12
 70. List Piotra Konopki do Ewy Teslar z poprawkami dotyczącymi projektu regulaminu wyborczego Federacji (22 marca 1998 r.), sygnatura 12
 71. List Ewy Teslar do Krzysztofa Murawskiego (kopia dla Janusza Kasiny) z informacjami dotyczącymi projektu regulaminu wyborczego Federacji oraz brakiem kontaktu ze strony Kazimierza Jodkowskiego i Tadeusza Hermana; w zał. poprawiony regulamin (27 marca 1998 r.), sygnatura 12
 72. Poprawiony projekt regulaminu wyborczego Federacji i podziękowania dla konsultujących go lekarzy (27 marca 1998 r.), sygnatura 12
 73. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o własnych wyjazdach i osobach kontaktowych w sprawie zjazdu w Wilnie i innych (24 kwietnia 1998 r.), sygnatura 12
 74. List Janusza Kasiny do Ewy Teslar (kopia dla Krzysztofa Murawskiego) z informacjami dotyczącymi działalności komisji wyborczej (4 maja 1998 r.), sygnatura 12
 75. Regulamin wyborczy Federacji (20 maja 1998 r.), sygnatura 12
 76. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z obawami dotyczącymi brakiem dotychczasowych zgłoszeń kandydatów w wyborach zarządu Federacji oraz z prośbą o rozmowę konferencyjną członków Rady (5 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 77. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z obawami dotyczącymi brakiem dotychczasowych zgłoszeń kandydatów w wyborach zarządu Federacji oraz z informacją o odwołaniu rozmowy konferencyjnej członków Rady (9 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 78. List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego (kopie do członków Rady Federacji) z podaniem proponowanego terminu rozmowy konferencyjnej (10 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 79. Korespondencja pomiędzy Piotrem Konopką a Ewą Teslar w sprawie przewidywanego programu zwiedzania miejsc na Białorusi i Litwie związanych głównie z Adamem Mickiewiczem (5 marca 1998 r.), sygnatura 12
 80. List Krzysztofa Murawskiego do [członków Rady Federacji?] (kopia dla Romualda Brazisa) z informacjami dotyczącymi wpłat z tytułu udziału w konferencji „Nauka a jakość życia” w Wilnie (16 kwietnia 1998 r.), sygnatura 12
 81. List Krzysztofa Murawskiego do [członków Rady Federacji?] zawierający list dr Siwickiej z Wilna z informacjami dotyczącymi konferencji w Wilnie (12 maja 1998 r.), sygnatura 12
 82. List Janusza Kasiny do [członków Rady Federacji?] z informacjami dotyczącymi zjazdu w Wilnie (Sztokholm, 23 maja 1998 r.), sygnatura 12
 83. Korespondencja pomiędzy Januszem Kasiną i Ewą Teslar dotycząca zjazdu w Wilnie, w szczególności zakwaterowania osób z Francji w jednym hotelu (11-12 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 84. Korespondencja pomiędzy Januszem Kasiną i Ewą Teslar (kopie do części członków Rady Federacji) dotycząca organizacji kolejnego kongresu światowego polonii medycznej i możliwych konfliktów w tej materii z NIL (22 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 85. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Madeja (do wiadomości Krzysztofa Makucha) w sprawie organizacji kolejnego kongresu światowego polonii medycznej (Sztokholm, 22 czerwca 1998 r.), sygnatura 12
 86. List Janusza Kasiny do Ewy Teslar (kopie do przewodniczących związków) w sprawie problemów organizacyjnych kolejnego kongresu światowego polonii medycznej (24 czerwca 1998 r.), sygnatura 12

Korespondencja 1998 r., sygnatura 13

I zielona teczka, sygnatura 13

Szara koperta

 1. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Krzysztofa Makucha (kopia do Ewy Teslar) dotyczący organizacji konferencji naukowej (11-12 czerwca 1998 r.), sygnatura 13
 2. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z linkiem do strony www, gdzie NIL zamieściła sprawozdania ze zjazdu w Wilnie (1 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 3. List Ewy Teslar do Janusza Kasiny (kopie do Krzysztofa Murawskiego, Jakuba Bodzionego i Jóxefa Mazurka) dotyczący planów wyjazdowych nadawcy i możliwości załatwienia wówczas spraw związanych z Federacją (1 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 4. List Janusza Kasiny, Prezydenta Federacji do członków komitetu organizacyjnego IV Kongresu Polonii Medycznej dotyczący stworzenia rozszerzonego komitetu organizacyjnego kongresu (Sztokholm, 1 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 5. [Projekt] listu Janusza Kasiny do Krzysztofa Madeja dotyczący wyników zjazdu w Wilnie oraz sprawy organizacji IV Kongresu Polonii Medycznej (Sztokholm, 1 lipca [błąd: prawidłowo „sierpień”] 1998 r.), sygnatura 13
 6. List Janusza Kasiny z prośbą o poprawki propozycji w liście do Krzysztofa Madeja i odpowiedź na niego Krzysztofa Murawskiego do J. Kasiny, Ewy Teslar, Jakuba Bodzionego i Józefa Mazurka (ten skład ￿ dalej: zarząd Federacji) dotycząca poprawek do propozycji listu J. Kasiny do K. Madeja – zob. pkt. 5 (1 sierpień 1998 r.), sygnatura 13
 7. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Janusza Kasiny (kopie do zarządu Federacji i Krzysztofa Murawskiego) w sprawie poprawek do propozycji listu J. Kasiny do Krzysztofa Madeja (3 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 8. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre i Krzysztofa Murawskiego (kopia do Ewy Teslar) dotycząca problemów technicznych związanych z obsługą komputera i kwestią organizacji konferencji i jej tematyki (9-10 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 9. List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Madeja i Marka Stankiewicza (kopie do członków Rady Federacji) dotyczący zmiany niektórych sformułowań w tekstach opublikowanych przez NIL (10 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 10. Odpowiedź Marka Stankiewicza na list z 10 lipca 1998 r. (kopie do członków Federacji) z informacją o kolejnym numerze „Gazety Lekarskiej (10 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 11. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Krzysztofa Makucha (kopia dla Ewy Teslar) z prośbą o kontakt w sprawie konferencji polsko-francuskiej (15 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 12. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Jakuba Bodzionego i odpowiedź dotycząca projektu konferencji polsko-francuskiej (15 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 13. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre (kopia dla Ewy Teslar) [zob. pkt 8] dotycząca problemów polskiej służby zdrowia (16 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 14. List Andrzeja Burzyńskiego do Janusza Kasiny (kopie do Rady Federacji i Marka Stankiewicza) z informacją o zgodnie oraz uroczystościach pogrzebowych Wiktora Matkowskiego (17 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 15. List Krzysztofa Murawskiego do zarządu Federacji dotyczący konieczności podtrzymywania kontaktu z dr Elżbietą Radziszewską, posłanką na sejm RP (18 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 16. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Krzysztofa Murawskiego [zob. pkt 15] (20 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 17. List Krzysztofa Murawskiego do zarządu Federacji dotyczący powrotu na rynek wydawniczy czasopisma „Medicus” (21 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 18. List Ewy Teslar do Krzysztofa Murawskiego (kopie dla Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Jakuba Bodzionego, Józefa Mazurka i Piotra Konopki) dotyczący różnych spraw, w tym m.in. pracy nad kolejnym numerem biuletynu Federacji (21 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 19. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Ewy Teslar z 21 lipca 1998 r. (21 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 20. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar dotyczący tekstów do biuletynu Federacji (21 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 21. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar i Barbary Lisowskiej-Grospierre z przesłanym artykułem z „Życia Warszawy” (22 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 22. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar z informacją o przesłaniu nagłówka do biuletynu Federacji (22 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 23. List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar (kopie dla Janusza Kasiny, Józefa Mazurka i Krzysztofa Murawskiego) dotyczący tekstów, które powinny się znaleźć w biuletynie Federacji (22 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 24. List Jakuba Bodzionego do Tadeusza Pyza (kopie dla członków Rady Federacji) z informacjami, które potrzebne są dla rozpoczęcia procedury przyjęcia nowego stowarzyszenia do Federacji (22 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 25. Korespondencja pomiędzy Krzysztofem Murawskim, Ewą Teslar, Józefem Mazurkiem i Jakubem Bodzionym (kopie do Janusza Kasiny) dotyczący odbiorców biuletynu Federacji (22-23 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 26. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Teslar dotyczący organizacji [wystąpienia/wykładu/spotkania] z Kułakowskim (23 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 27. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar (kopia dla Jakuba Bodzionego) dotyczący nagłówka do biuletynu Federacji (25 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 28. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar dotyczący materiałów do publikacji w Biuletynie Federacji (25 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 29. List Ewy Teslar do Krzysztofa Murawskiego (kopie dla Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Jakuba Bodzionego i Józefa Mazurka) dotyczący biuletynu Federacji (25 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 30. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar (kopia do Barbary Lisowskiej-Grospierre) z informacją o stanie zdrowia w Polsce w związku z wizytą komisji francuskiej w kraju (26 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 31. List dr Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar i Barbary Lisowskiej-Grospierre komentujący tzw. Raport Balcerowicza dotyczący stanu służby zdrowia w Polsce, sygnatura 13
 32. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji (kopia do Krzysztofa Murawskiego) w sprawie działalności Rady (31 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 33. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji na list z 31 lipca 1998 r. (31 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 34. List Krzysztofa Murawskiego do zarządu Federacji w sprawie wysyłki korespondencji zachęcającej organizacje do wstąpienia do Federacji (31 lipca 1998 r.), sygnatura 13
 35. List Ewy Teslar do Janusza Kasiny, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego, Krzysztofa Murawskiego, Barbary Lisowskiej-Grospierre dotyczący korespondencji zewnętrznej Federacji oraz spraw wewnętrznych (bez daty [przełom lipca i sierpnia 1998 r.]), sygnatura 13
 36. List Ewy Teslar do Jakuba Bodzionego, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Marka Gawrysza i Krzysztofa Murawskiego dotyczący współpracy i stosunków zewnętrznych Federacji z partnerami (23 czerwca 1998 r.), sygnatura 13
 37. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Ewy Teslar z 23 czerwca 1998 r. (23 czerwca 1998 r.), sygnatura 13
 38. Korespondencja Jakuba Bodzionego, Janusza Kasiny (kopie do zarządu Federacji oraz Krzysztofa Murawskiego, Piotra Konopki, Marka Gawrysza i Barbary Lisowskiej-Grospierre) dotyczący współpracy z NIL i Henrykiem Roztoczyńskim i problemów z tym związanych (23 czerwca 1998 r.), sygnatura 13
 39. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Teslar dotyczący listów wysłanych przez Janusza Kasinę do Krzysztofa Makucha i Krzysztofa Madeja (25 czerwca 1998 r.), sygnatura 13
 40. List Janusza Kasiny do zarządu Federacji i Marka Gawrysza z prośbą o uwagi do projektu listu do Henryka Roztoczyńskiego; w zał. wspomniany projekt listu dotyczący kwestii organizacyjnych IV Kongresu Polonii Medycznej Świata oraz [drugi?] list będący podsumowaniem zjazdu Federacji w Wilnie (28 czerwca 1998 r.), sygnatura 13
 41. Korespondencja pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu Federacji i Krzysztofem Murawskim dotycząca listów do Henryka Roztoczyńskiego, ich formuły i treści, k. 66-77; w zał. (k. 69-71) list H. Roztoczyńskiego do [Rady Federacji?] dotyczący kwestii organizacyjnych IV Kongresu Polonii Medycznej Świata (7, 10-11 sierpnia, 1-2 września 1998 r.), sygnatura 13
 42. List zarządu Federacji i Komitetu Organizacyjnego IV Kongresu Polonii Medycznej Świata do dr Krzysztofa Madeja dotyczący organizacji IV Kongresu (Sztokholm, 1 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 43. Korespondencja pomiędzy członkami Rady Federacji dotycząca komentarzy i uwag do wspólnego listu zarządu Federacji i Komitetu Organizacyjnego IV Kongresu Polonii Medycznej Świata do dr Krzysztofa Madeja dotyczącego organizacji IV Kongresu z 1 sierpnia 1998 r., k. 80, 82, 84 (1,3 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 44. List Janusza Kasiny do zarządu Federacji, Krzysztofa Murawskiego i Marka Gawrysza relacjonujący list od Krzysztofa Madeja (1 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 45. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny i przewodniczących stowarzyszeń sfederowanych w sprawie wkładu w działalność Federacji osób, które zakończyły swój udział Zarządzie Federacji; k. 83 (3 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 46. List Andrzeja Burzyńskiego do Janusza Kasiny (kopie do członków Rady Federacji) w sprawie dotyczącej konfliktów w stowarzyszeniu niemieckim (4 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 47. List Janusza Kasiny do Ewy Teslar w różnych sprawach dotyczących Federacji (4 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 48. List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar w sprawie tekstu nadawcy pt. „Sprawozdanie z Wilna” (6 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 49. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar (kopie do Barbary Lisowskiej-Grospierre, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego i Piotra Konopki) dotyczący organizacji medycznych skupionych w Federacji (7 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 50. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby z informacją o zgonie prof. n. med. Bolesława Górnickiego (7 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 51. List Piotra Konopki do Ewy Teslar i Barbary Lisowskiej-Grospierre zawierający list Krzysztofa Murawskiego w sprawie Federacji i jej stosunków z NIL oraz kwestii organizacji Kongresu Polonii Medycznej Świata (11 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 52. List Krzysztofa Murawskiego do Zarządu Federacji, Piotra Konopki, Barbary Lisowskiej-Grospierre i Marka Gawrysza dotyczący stosunków Federacji z NIL oraz kwestii organizacji Kongresu Polonii Medycznej Świata (11 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 53. Odpowiedź Janusza Kasiny na list z 11 sierpnia 1998 r. do Krzysztofa Murawskiego, Zarządu Federacji, Piotra Konopki, Barbary Lisowskiej-Grospierre i Marka Gawrysza (12 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 54. Odpowiedź Marka Stankiewicza na list Ewy Teslar dotyczący warunków prenumeraty Gazety Lekarskiej dla członków AMOPF’u (13 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 55. Pierwszy projekt porozumienia pomiędzy Federacją a NIL w sprawie organizacji Kongresu Polonii Medycznej Świata w 2000 r., sygnowany przez Janusza Kasinę i Krzysztofa Madeja (15 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 56. List Janusza Kasiny do Piotra Konopki (kopie do Zarządu Federacji i Krzysztofa Murawskiego) w sprawie zmiany statutu Federacji i dodanie do Rady stanowiska dla poprzedniego prezydenta Federacji – „immediate past president” (15 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 57. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Janusza Kasiny z 15 sierpnia 1998 r. do Zarządu Federacji i Piotra Konopki (15 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 58. Korespondencja pomiędzy Januszem Kasiną a Jakubem Bodzionym (kopie do pozostałych członków Zarządu Federacji oraz Krzysztofa Murawskiego) dotycząca aktualnej listy teleadresowej członków Rady Federacji oraz sprawozdania ze spotkania Rady w Wilnie w czerwcu 1998 r.; k. 110-111, 113-114, 117-120 (15, 16, 23 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 59. List Janusza Kasiny do Zarządu Federacji oraz Krzysztofa Murawskiego w sprawie szkicu kolejnej konferencji korespondencyjnej; nieczytelne dopiski odręczne (15 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 60. List Janusza Kasiny do prezesów stowarzyszeń wschodzących w skład Federacji dotyczący faksu od Angeli Boguckiej z Mołdawii z informacją o organizowanym w Warszawie we wrześniu br. sympozjum dla lekarzy z Europy Środkowo-Wschodniej (16 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 61. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar i Barbary Lisowskiej-Grospierre z informacją o artykule dotyczącym ochrony praw pacjenta, który ukazał się w „Życiu Warszawy” (19 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 62. List Janusza Kasiny do prezesów stowarzyszeń wschodzących w skład Federacji dotyczący zlecenia NRL przez Federację organizacji Kongresu Polonii Medycznej Świata (26 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 63. List Janusza Kasiny do Henryka Roztoczńyńskiego dotyczący organizacji Kongresu Polonii Medycznej Świata (28 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 64. Korespondencja pomiędzy Januszem Kasiną, Jakubem Bodzionym i Barbarą Lisowską-Gropierre (kopie do prezesów stowarzyszeń wschodzących w skład Federacji) dotycząca dyskusji nad projektami listów do Henryka Roztoczyńskiego w sprawie organizacji IV Kongresu Polonii Medycznej Świata; k. 125-146 (29, 30, 31 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13

 

Szara koperta – wrzesień 1998 r., sygnatura 13

 1. List Zbigniewa Kosteckiego do Ewy Teslar z informacją o stronie www Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech (1 września 1998 r.), sygnatura 13
 2. List Pawła Mroczkowskiego do nieznanej osoby dotyczący wymiaru stażu podyplomowego w Warszawie (4 września 1998 r.), sygnatura 13
 3. Odpowiedź Piotra Konopki do Janusza Kasiny na list z 15 sierpnia 1998 r.; por. poz. 56 i 57 (5 września 1998 r.), sygnatura 13
 4. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego (kopie do członków Zarządu Federacji) dotyczący Komisji Porozumiewawczej i problemów formalnych związanych z organizacją IV Kongresu Polonii Medycznej Świata (1 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 5. Korespondencja Józefa Mazurka, Krzysztofa Murawskiego, Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar (kopie do członków Zarządu Federacji i Barbary Lisowskiej-Grospierre) dotyczący najbliższego posiedzenia NRL i kwestii organizacji IV Kongresu Polonii Medycznej Świata (22 września 1998 r.), sygnatura 13
 6. List Marka Stankiewicza do Janusza Kasiny w sprawie najbliższego posiedzenia NRL; (23 września 1998 r.), sygnatura 13
 7. List Janusza Kasiny do Zarządu Federacji oraz Krzysztofa Murawskiego, Marka Gawrysza, Barbary Lisowskiej-Grospierre i Piotra Konopki dotyczący korespondencji J. Kasiny z Krzysztofem Madejem z NIL (23 września 1998 r.), sygnatura 13
 8. Korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Gropsierre a Jakubem Bodzionym (kopie do członków Rady Federacji, Krzysztofa Murawskiego i Piotra Konopki) dotyczący udziału Henryka Roztoczyńskiego w posiedzenie prezydium NRL i sporów formalnych związanych z organizacją IV Kongresu Polonii Medycznej Świata; k. 155, 161-162 (23, 26 września 1998 r.), sygnatura 13
 9. Korespondencja pomiędzy prezesami stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji dotycząca kontaktów Federacji z NIL i problemów z polityką wobec Henryka Roztoczyńskiego i spraw organizacji IV Kongresu Polonii Medycznej Świata; k. 159-160, 163-165, 167-175 (25, 26, 28, 29 30 września 1998 r.), sygnatura 13
 10. Projekt umowy porozumienia pomiędzy Federacją a NIL w sprawie organizacji Kongresu Polonii Medycznej Świata w 2000 r., sygnowany przez Janusza Kasinę i Krzysztofa Madeja; k. 176-182 (30 sierpnia 1998 r.), sygnatura 13
 11. List Janusza Kasiny do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji dotyczący projektu umowy Federacja-NIL z prośbą o komentarze (2 września 1998 r.), sygnatura 13
 12. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list z poz. 75 (3 września 1998 r.), sygnatura 13
 13. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego (kopie do członków Zarządu Federacji) dotyczący projektu umowy Federacja-NIL (6 września 1998 r.), sygnatura 13
 14. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list z 6 września; [zob. pkt. 77] (6 września 1998 r.), sygnatura 13
 15. List Sebastiena Soccharda do Ewy Teslar (11 września 1998 r.), sygnatura 13
 16. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego (kopie do członków Zarządu Federacji, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Piotra Konopki) z informacją o prawdopodobnym podpisaniu przez Krzysztofa Madeja uchwały, że NRL uznaje Federację za reprezentanta wszystkich stowarzyszeń medycznych na obczyźnie (1 października 1998 r.), sygnatura 13
 17. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Janusza Kasiny (kopie do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji) dotyczący kontaktów Federacja-NRL- H. Roztoczyński (2 października 1998 r.), sygnatura 13
 18. List Janusza Kasiny do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji zawierający treść listu Krzysztofa Madeja (por. poz. 80), który zawiera informacje, że NRL uznaje Federację za reprezentanta wszystkich stowarzyszeń medycznych na obczyźnie oraz, że NRL podejmuje się organizacji IV Kongresu Polonii Medycznej Świata na zlecenie Federacji (2 października 1998 r.) , sygnatura 13
 19. List Janusza Kasiny do Barbary Lisowskiej-Grospierre (kopie do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji) w sprawie kontaktów Federacji z Henrykiem Roztoczyńskim (3 października 1998 r.), sygnatura 13
 20. List Janusza Kasiny do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji [lub Rady Federacji] cytujący list Krzysztofa Murawskiego dotyczący finansowania zjazdu we Lwowie (3 października 1998 r.), sygnatura 13
 21. List Krzysztofa Murawskiego do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji [lub Rady Federacji] dotyczący przyjmowania nowych członków w skład Federacji (4 października 1998 r.), sygnatura 13
 22. List Janusza Kasiny do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji [lub Rady Federacji] dotyczący wprowadzenia nowego sposobu wymiany korespondencji tj. tzw. listy dyskusyjnej (11 października 1998 r.), sygnatura 13
 23. Odpowiedź Marka Stankiewicza na list Ewy Teslar dotyczący warunków prenumeraty Gazety Lekarskiej dla członków AMOPF’u; [zob. pkt. 54] (12 października 1998 r.), sygnatura 13
 24. List Piotra Konopki do Janusza Kasiny (kopie dla członków zarządu Federacji) z odpowiedziami na ankietę z września 1998 r. (14 października 1998 r.), sygnatura 13
 25. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny (kopie dla członków zarządu Federacji) dotyczący sposobu postępowania w odpowiedziach na zapytania (18 października 1998 r.), sygnatura 13
 26. Odpowiedź Janusza Kasiny na list z 18 października (kopie dla członków zarządu Federacji) z przesłanym listem Karola Calki do Krzysztofa Murawskiego (18 października 1998 r.), sygnatura 13
 27. List Krzysztofa Murawskiego do Józefa Mazurka i Janusza Kasiny (kopie do pozostałych członków zarządu Federacji) dotyczący sprawy rejestracji Federacji (22 października 1998 r.), sygnatura 13
 28. List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar (kopie do Janusza Kasiny, Piotra Konopki, Barbary Lisowskiej-Grospierre i Józefa Mazurka) dotyczący braku wiadomości od stowarzyszenia niemieckiego z Berlina (29 października 1998 r.), sygnatura 13
 29. List Janusza Kasiny do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji z dwoma prośbami o nawiązanie kontaktu (1 listopada 1998 r.), sygnatura 13
 30. List Andżeli Boguckiej-Pumnia do Ewy Teslar z prośbą o zorganizowanie odbycia stażu dla Dana Buzut (Bielcy, 7 listopada 1998 r.), sygnatura 13
 31. Korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Grospierre, Januszem Kasiną, Józefem Słowikiem, Krzysztofem Murawskim, Jakubem Bodzionym, Andrzejem Burzyńskim (kopie części listów do wszystkich lub niektórych prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji i/lub zarządu Federacji) zawierająca dyskusję nad przyjęciem do Federacji Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Medycznego z Berlina i problemów związanych z tą kwestią; k. 207-219 (8, 10, 12, 16, 17, 18 listopada 1998 r.) sygnatura 13
 32. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji (poza listą dyskusyjną) z informacją o zebraniu NRL, na którym były dyskutowane sprawy związane z Federacją (18 listopada 1998 r.), sygnatura 13
 33. List Krzysztofa Murawskiego do zarządu Federacji z informacją o wznowieniu aktywności „Medicusa” (24 listopada 1998 r.), sygnatura 13
 34. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar i Jakuba Bodzionego dotyczący kwestii możliwości włączenia do Federacji „Medicusa” (24 listopada 1998 r.), sygnatura 13
 35. List Janusza Kasiny do Ewy Teslar (lista dyskusyjna Rady Federacji) dotyczący korespondencji z Krzysztofem Madejem i stosunków oraz współpracy Federacji z Naczelną Izbą Lekarską; załączono projekt porozumienia z 30 sierpnia 1998 r. (2 grudnia 1998 r.), sygnatura 13

Korespondencja 1999 r., sygnatura 14

I niebieska teczka, sygnatura 14

Biała koperta

 1. Sugestia wytycznych do opracowania budżetu kongresu [IV Polonii Medycznej Świata], bez daty, sygnatura 14
 2. List Janusza Kasiny do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji z informacją o zarejestrowaniu Federacji w USA (5 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 3. Korespondencja pomiędzy Januszem Kasiną, Barbarą Lisowską-Gropsierre i Jakubem Bodzionym (kopie do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji) dotycząca kontaktów Federacji z NRL, szczególnie przyjazdu J. Kasiny do Polski w celu rozpoczęcia prac organizacyjnych nad IV Kongresem Polonii Medycznej Świata oraz dyskusja nad ankietą związaną m.in. z kwestią sprawowania funkcji w ramach Federacji; k. 4-9, 12-14 (6, 7, 8 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 4. Korespondencja pomiędzy Januszem Kasiną, Krzysztofem Murawskim, Barbarą Lisowską-Gropsierre i Jakubem Bodzionym (kopie do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji) dotycząca przyjazdu do Polski Kasiny oraz delegacji Federacji do komitetu organizacyjnego IV Kongresu Polonii Medycznej Świata; dyskusja nad terminami samego kongresu oraz przyjazdów „organizacyjnych”, w tym także ich uczestników i planu działania podczas pobytu w Polsce wobec Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL)w sprawie kongresu; k. 10-11, 15-24 (8, 9, 10 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 5. List Janusza Kasiny do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji z informacją o przesłaniu w załączeniu (tekst zachowany) propozycji treści wystąpienia na zebraniu NRL w Polsce (10 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 6. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Janusza Kasiny z 10 stycznia 1999 r. z uwagami do projektu wystąpienia (11 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 7. Korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Grospierre i Januszem Kasiną (kopie do prezesów stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji) dotycząca IV Kongresu Polonii Medycznej Świata i jego organizacją. Dyskusja nad możliwością przeprowadzenia sesji poświęconej służbie zdrowia w Polsce i na świecie (zał. Projekt autorstwa B. Lisowskiej-Grospierre); k. 29-35 (14 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 8. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Teslar zawierający listy od Krzysztofa Michejdy (dotyczący tematów realizowanych podczas IV Kongresu) i odpowiedź B. Lisowskiej-Grospierre (18 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 9. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Teslar zawierający list od Krzysztofa i Marii Michejdów dotycząca organizacji IV Kongresu, zwłaszcza tematów paneli z referatami i dyskusją (19 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 10. List Ewy Teslar do Janusza Kasiny (kopie do Jakuba Bodzionego i Barbary Lisowskiej-Grospierre) dotyczący organizacji przebiegu IV Kongresu (19 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 11. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Janusza Kasiny i Ewy Teslar dotyczący opinii o wyborze miejsca IV Kongresu (Warszawa lub Kraków); pod listem odręczny dopisek (26 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 12. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji [prezesów stowarzyszeń?] dotyczący organizacji IV Kongresu i wyboru członków do komitetu organizacyjnego z Federacji (26 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 13. List Krzysztofa Murawskiego do zarządu Federacji (oprócz Józefa Mazurka) dotyczący biuletynu Federacji, częstotliwości jego wydawania i dystrybucji (26 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 14. Odpowiedź Janusza Kasiny na list (odpowiedź) Krzysztofa Murawskiego z 26 stycznia 1999 r. dotyczącą wyboru miejsca Kongresu (28 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 15. List Krzysztofa Murawskiego do zarządu Federacji w sprawie członkostwa Federacji w CIOMS (28 stycznia 1999 r.), sygnatura 14
 16. Projekt porozumienia pomiędzy Federacją a Naczelną Izbą Lekarską w sprawie organizacji Kongresu (z naniesionymi poprawkami), poprzedzony komentarzem Barbary Lisowskiej-Grospierre; k. 48-54 (22 stycznia 1999 r.), sygnatura 14

 

Biała koperta

 1. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji [prezesów stowarzyszeń?] dotyczący wyników głosowania w sprawie zmian w statucie Federacji (15 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 2. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ewy Teslar zawierający list od Alli Boguszewicz do Janusza Kasiny z informacją o działalności Zrzeszenia Lekarzy Polskich przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Polonia” w Sankt Petersburgu oraz organizacji drugiej konferencji poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie (15 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 3. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego i Jakuba Bodzionego (kopie do „listy Federacji”, Ewy Teslar i Józefa Mazurka) zawierający też list Krzysztofa Murawskiego – korespondencja dotyczy wymagań stawianych organizacjom medycznych starającym się o wejście do Federacji, zwłaszcza kwestii statutu (15 lutego 1999 r. [w korespondencji także data 14 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 4. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego i „listy Federacji” (kopia do Ewy Teslar) zawierający też list Andrzeja Burzyńskiego – korespondencja dotyczy wymagań stawianych organizacjom medycznych starającym się o wejście do Federacji, zwłaszcza kwestii regulaminu przyjmowania nowych członków lub zmian w statucie (15 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 5. List Jakuba Bodzionego do „listy Federacji” (kopia dla Ewy Teslar) zawierający też list Janusza Kasiny – korespondencja dotyczy zasad przyjmowania nowych organizacji do Federacji (16 lutego 1999 r. [w korespondencji także data 15 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 6. Odpowiedź Janusza Kasiny na list Andrzeja Burzyńskiego (zamieszczony również) w sprawie dotyczącej związków z Niemiec i niesłusznego przejścia tych spornych kwestii na dalszy plan (16 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 7. Korespondencja pomiędzy Januszem Kasiną a Jakubem Bodzionym (kopie do Rady Federacji) dotycząca problemów z właściwym mailem Marii Syczewskiej (15-16 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 8. Odpowiedź Janusza Kasiny na list Jakuba Bodzionego z 15 [16] lutego 1999 r. w sprawie zasad przyjmowania nowych organizacji do Federacji (16 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 9. Korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Grospierre, Andrzejem Burzyńskim i Krzysztofem Murawskim (kopie Piotra Konopki i członków zarządu Federacji) dotyczy Europejskiego Forum Lekarzy Polskich (EFLP) – stowarzyszenia podobnego w działalności do Federacji, ale skupiającego tylko członków z Europy (16-17 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 10. List Jakuba Bodzionego do zarządu Federacji oraz Krzysztofa Murawskiego, Piotra Konopki, Barbary Lisowskiej-Grospierre i Andrzeja Burzyńskiego w sprawie EFLP (załączono list otwarty EFLP, protokół z zebrania inauguracyjnego, informacje nt. projektu, deklarację członkowską; część to dublety); k. 66-76, (17 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 11. List Włodzimierza Biłoszyckiego i Alli Boguszewicz do Ewy Teslar z informacją o działalności Zrzeszenia Lekarzy Polskich przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Polonia” w Sankt Petersburgu oraz organizacji drugiej konferencji poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie (17-18 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 12. List Jakuba Bodzionego do „listy Federacji” (kopia do Ewy Teslar) informujący o tymczasowym porozumieniu pomiędzy stowarzyszeniami niemieckimi z Krefeld i Berlina (18 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 13. Korespondencja pomiędzy Barbarą Lisowską-Grospierre, Jakubem Bodzionym, Andrzejem Burzyńskim, Krzysztofem Murawskim i Januszem Kasiną (kopie do „listy Federacji” lub niektórych jej członków) dotycząca działań Federacji wobec EFLP oraz stowarzyszeń niemieckich; k. 80-84 (19 lutego 1999 r.) , sygnatura 14
 14. List Janusza Kasiny do zarządu Federacji oraz Krzysztofa Murawskiego, Piotra Konopki, Barbary Lisowskiej-Grospierre i Andrzeja Burzyńskiego zawierający list Jakuba Bodzionego z zaproszeniem na Wiosenny Bal Lekarzy organizowany przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Medyczne w Berlinie. Zawiera też list prezesa EFLP (21 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 15. List Janusza Kasiny do „listy Federacji” i Ewy Teslar dotyczący ochrony zdrowia w Polsce i możliwości jej polepszenia (24 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 16. List Krzysztofa Murawskiego do „listy Federacji” i Ewy Teslar będący odpowiedzią na list Janusza Kasiny – korespondencja dotyczy ochrony zdrowia w Polsce i możliwości jej polepszenia oraz zamieszczenia w biuletynie Federacji stosownego tekstu na ten temat (23 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 17. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Janusza Kasiny z 23 lutego 1999 r. (23 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 18. Odpowiedź Piotra Konopki na list Janusza Kasiny z 23 lutego 1999 r. (23 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 19. List Krzysztofa Murawskiego do członków „listy Federacji” (kopia do Ewy Teslar) zawierający propozycje tematów do programu IV Kongresu i propozycje członków do komitetu programowego (23 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 20. List Krzysztofa Murawskiego do zarządu Federacji (kopie do Piotra Konopki, Barbary Lisowskiej-Grospierre), (24 lutego 1999 r.) sygnatura 14
 21. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do członków listy Federacji” i Ewy Teslar dotyczący organizacji Kongresu oraz stosunków z NIL. Zawiera też list od E. Teslar do Janusza Kasiny i „listy Federacji” dotyczący podobnych kwestii (24 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 22. Odpowiedź Barbary Lisowskiej-Grospierre na list Janusza Kasiny dotyczący zmienionego tekstu do biuletynu Federacji nt ochrony zdrowia w Polsce (24 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 23. List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar, Janusza Kasiny (kopie do Józefa Mazurka, Krzysztofa Murawskiego, Piotra Konopki, Barbary Lisowskiej-Grospierre) zawierający korespondencję pomiędzy Ewą Teslar a Januszem Kasiną (24 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 24. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Jakuba Bodzionego (kopie do Ewy Teslar i Janusza Kasiny) z dalszą dyskusją dotycząca programu IV Kongresu (26 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 25. List Piotra Kasztelowicza zawierający jego odpowiedź do Romualda Krajewskiego w sprawie udzielenia przez sąd lekarski nagany jednemu z lekarzy za sporządzenie negatywnej opinii nt pracy innego lekarza i na artykuł Krajewskiego będący jego polemiką z prawnikiem, prof. Mirosławem Nesterowiczem z UMK w Toruniu (27 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 26. List Marka Stankiewicza do nieznanej osoby z informacją o opublikowaniu w Internecie marcowego numeru Gazety Lekarskiej (28 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 27. List Adama Poradzisza do odbiorców z listy „Lekarze” dotyczący strajków lekarsko-pielęgniarskich w Polsce i zawierający alternatywne rozwiązanie dla polepszenia sytuacji służby zdrowia w Polsce – reformę ubezpieczeń zdrowotnych, które w części miałyby obsługiwać prywatne firmy ubezpieczeniowe (28 lutego 1999 r.), sygnatura 14
 28. Terminy przygotowań do Światowego Zjazdu Polonii Medycznej w 2000 r., [bez daty], sygnatura 14

 

III obwoluta, Marzec 1999 r., sygnatura 14

 1. List Krzysztofa Murawskiego do Jakuba Bodzionego, Ewy Teslar, Józefa Mazurka i Janusza Kasiny w sprawie proponowanych tematów Zjazdu i kwestii częściowego pokrycia kosztów przyjazdu planowanych referentów (5 marca 1999 r.), sygnatura 14
 2. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny i Krzysztofa Murawskiego w sprawie braku kontaktu z biuletynem „Medicus” (9 marca 1999 r.), sygnatura 14
 3. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Krzysztofa Murawskiego w którym proponuje on, żeby nie obiecywać pokrycia kosztów podróży referentów z powodu nieznanej jeszcze wielkości budżetu Zjazdu [zob. pkt 45] (9 marca 1999 r.), sygnatura 14
 4. List Krzysztofa Murawskiego [wysłany z konta Sylwii Murawski] z głosem w dyskusji o udziale Naczelnej Izby Lekarskiej w organizacji zjazdu (14 marca 1999 r.), sygnatura 14
 5. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, Józefa Mazurka i Jakuba Bodzionego w sprawie budżetu planowanego zjazdu wraz z jego ramowym projektem (14 marca 1999 r.), sygnatura 14
 6. Korespondencja między Barbarą Lisowską- Grospierre i Januszem Kasiną w sprawie celów planowanego Zjazdu w Paryżu i propozycji publikacji informacji o nim w szwedzkim biuletynie związkowym (12 i 14 marca 1999 r.), sygnatura 14
 7. Odpowiedź Barbary Lisowskiej- Grospierre do Janusza Kasiny w sprawie jego prośby o zgodę na publikację informacji o Zjeździe w Paryżu [zob. sygn. 14 pkt. 6] (15 marca 1999 r.), sygnatura 14
 8. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z informacją o możliwym opóźnieniu w ustaleniu ostatecznego planu zjazdu (26 marca 1999 r.), sygnatura 14
 9. Korespondencja między Barbarą Lisowską- Grospierre i Krzysztofem Murawskim w sprawie decyzji Naczelnej Izby Lekarskiej o organizacji Zjazdu w Krakowie (31 marca 1999 r.), sygnatura 14
 10. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z zawierający informację o przesłaniu do opinii jego tekstu dotyczącego reformy służby zdrowia w Polsce planowanego do publikacji w „Gazecie Lekarskiej” (31 marca 1999 r.), sygnatura 14

Korespondencja 1999 r., sygnatura 15

I obwoluta, Kwiecień 1999 r.

 1. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny opublikowany na forum Rady Federacji z ramowym programem Zjazdu w Krakowie (4 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 2. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z komentarzem do propozycji Naczelnej Izby Lekarskiej, żeby powołać Komitet Naukowy Zjazdu w Krakowie (4 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 3. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji z sugestiami jak ma wyglądać Rada Programowa powołana przez Federację do organizacji Zjazdu (4 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 4. Korespondencja między Januszem Kasiną, a Jakubem Bodzionym w sprawie szczegółów programu Zjazdu (4 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 5. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji w sprawie spotkania Komitetu Organizacyjnego, odniesieniem się do propozycji zmiany nazwy na Kongres i włączenia nowych osób do organizacji Zjazdu (4 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 6. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji będący odpowiedzią na list Janusza Kasiny i zawierający komentarz w sprawie zmian w programie Zjazdu [zob. pkt 4] (4 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 7. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny opublikowany na forum Federacji z komentarzem w sprawie roli Komitetów Organizacyjnego i Programowego [zob. pkt 5] (4 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 8. List Jarosława Kosiatego opublikowany na wrocławskim forum lekarskim w odpowiedzi na list Michała Gostyńskiego zawierający krótkie przedstawienie procesu starzenia się społeczeństwa (5 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 9. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum Rady Federacji z odpowiedzią na sugestię Krzysztofa Murawskiego w sprawie rozszerzenia Rady Programowej o członków Rady Federacji (5 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 10. Korespondencja między Jakubem Bodzionym i Januszem Kasiną w sprawie kto jest przedstawicielem Federacji w Komitecie Organizacyjnym Kongresu (5 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 11. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z informacją o planie wysłania listu do Naczelnej Rady Lekarskiej (5 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 12. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji w odpowiedzi na list Janusza Kasiny z poparciem pomysłu wysłania listu do Naczelnej Izby Lekarskiej [zob. pkt 11] (5 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 13. List Romualda Krajewskiego do Ewy Teslar z życzeniami wielkanocnymi i pytaniem o przygotowanie do konferencji AMOPF (5 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 14. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim, Januszem Kasiną i Jakubem Bodzionym w sprawie listu do Naczelnej Izby Lekarskiej [zob. pkt 11 i 12] (5 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 15. List Federacji skierowany do Krzysztofa Madeja prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej i Mariusza Janikowskiego przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Światowego Zjazdu Polonii Medycznej (Sztokholm, 8 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 16. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o IV Ogólnopolskiej Konferencji „Jakość w opiece zdrowotnej” i deklaracji nowej minister zdrowia, że głównym priorytetem będzie podniesienie jakości opieki medycznej w Polsce (9 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 17. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji w sprawie głosowania nad przyjęciem nowych członków do Federacji (11 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 18. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o ukazaniu się w „Gazecie Lekarskiej” informacji o planowanym Zjeździe Polonii Medycznej i roli Federacji w jego organizacji (12 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 19. Odpowiedź Janusza Kasiny na list Krzysztofa Murawskiego z informacją o artykule w „Gazecie Lekarskiej” [zob. pkt 18] (12 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 20. List Barbary Lisowskiej-Grospierre do Janusza Kasiny w sprawie przyjęcia berlińskiego związku i liczby głosów jakie przysługują AMOPF (12 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 21. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar, Barbary Lisowskiej- Grospierre, Piotra Konopki i Andrzeja Burzyńskiego w sprawie artykułu w amerykańskim czasopiśmie dla studentów medycyny msJAMA o odchodzeniu młodzieży od zawodu lekarza i prośbą o opinię do komentarza przygotowanego na potrzeby planowanego polskiego przedruku tego artykułu (13 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 22. List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego, Janusza Kasiny i Ewy Teslar z sugestiami co do składu Rady Programowej i propozycją, aby referaty na Zjazd napływały do Federacji nie do Krakowa (16 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 23. Korespondencja między Ewą Teslar i Januszem Kasiną przesłana na forum Rady Federacji w sprawie listu do Naczelnej Izby Lekarskiej, programu Zjazdu i głosowania w sprawie przyjęcia berlińskiego związku (16 i 17 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 24. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na poprzednią korespondencję Ewy Teslar i Janusza Kasiny z pkt 23 (17 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 25. Korespondencja między Jakubem Bodzionym, a Krzysztofem Murawskim przesłana kilku członkom Rady Federacji w sprawie zgłoszeń referentów na Zjazd Polonii i składu Rady Programowej (17 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 26. Prywatny list Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar w sprawie Romualda Krajewskiego z Gazety Lekarskiej (16 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 27. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim, Januszem Kasiną i Jakubem Bodzionym w sprawie Komitetu Programowego Zjazdu Polonii Medycznej (16-17 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 28. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z informacją o otrzymaniu listu od Mariusza Janikowskiego przewodniczącego krakowskiej grupy organizacyjnej Zjazdu i prawdopodobnej konieczności jego wyjazdu do Krakowa (17 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 29. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim, Januszem Kasiną i Jakubem Bodzionym w sprawie Komitetu Programowego Zjazdu Polonii Medycznej (16-17 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15 [kopia pkt 27, ale na nieco innym wydruku]
 30. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z informacją o rezultatach rozmowy telefonicznej z Mariuszem Janikowskim (22 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 31. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Janusza Kasiny w sprawie wyjazdu do Krakowa [ zob. pkt 30] (23 maja 1999 r.), sygnatura 15
 32. Korespondencja między Januszem Kasiną, a Krzysztofem Murawskim w sprawie możliwości pokrycia kosztów wyjazdu do Krakowa J. Kasiny (23 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 33. Korespondencja między Ewą Teslar i Januszem Kasiną w sprawie wyjazdu do Krakowa i propozycji z Krakowa utworzenia komitetu naukowego z udziałem prof. Popiela (23 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 34. List Janusza Kasiny do Jakuba Bodzionego i członków Rady Federacji w sprawie jego wyjazdu do Krakowa [zob. pkt 30-31] (23 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 35. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego opublikowany na forum Rady Federacji w sprawie budżetu Federacji i możliwości korzystania z niego w kwestii wyjazdów, w tym do Krakowa [zob. pkt 32] (24 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 36. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Janusza Kasiny opublikowany na forum Rady Federacji w sprawie budżetu Federacji [zob. pkt 32 i 35] (24 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 37. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim i Januszem Kasiną opublikowana na forum Rady Federacji z dyskusją o kwestiach które powinny być poruszone na spotkaniu J. Kasiny z Komitetem Organizacyjnym w Krakowie (24 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 38. Ciąg dalszy korespondencji między Krzysztofem Murawskim i Januszem Kasiną w sprawie szczegółów planowanego spotkania w Krakowie [zob. pkt 37] (24 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 39. List Jakuba Bodzionego w sprawie problemów, które powinny być poruszone w czasie spotkania w Krakowie [zob. pkt 37 i 38] (24-25 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 40. Głos Jakuba Bodzionego w dyskusji nad przeznaczeniem środków pochodzących z budżetu Federacji [zob. pkt 32, 35 i 36] (25 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 41. List Józefa Mazurka do członków Rady Federacji w którym odnosi się do udziału w organizacji Zjazdu i wspomina o swym spotkaniu z Henrykiem R[oztoczyńskiego] (25 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 42. List Józefa Mazurka do niektórych członków Rady Federacji w którym przedstawia on budżet Federacji (25 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 43. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Józefa Mazurka w sprawie budżetu Federacji [zob. pkt 42] (26 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 44. List Janusza Kasiny do Józefa Mazurka z podziękowaniami za jego poprzedni list z 15 kwietnia [zob. pkt 41] (26 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 45. List Janusza Kasiny do Jakuba Bodzionego i członków Rady Federacji z informacją o treści otrzymanej od Mariusza Janikowskiego korespondencji, w której przedstawione zostały szczegóły spotkania w Krakowie i ramowy program Zjazdu, oraz odpowiedź J. Bodzionego na list J. Kasiny (27 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 46. List Janusza Zieleniewskiego opublikowany na forum wrocławskim Lekarze z przedstawieniem danych o sytuacji kardiologii w Niemczech (28 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15
 47. List Janusza Zieleniewskiego opublikowany na forum Lekarze z komentarzem w sprawie prezentowanego w telewizji wywiadu z minister zdrowia o programie zatrudnienia lekarzy (29 kwietnia 1999 r.), sygnatura 15

II obwoluta, Maj 1999 r., sygnatura 15

 1. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z informacją o przebiegu jego rozmowy telefonicznej z Krzysztofem Madejem (2 maja 1999 r.), sygnatura 15
 2. List Janusza Kasiny do członków Federacji z informacją o przyjęciu do Federacji Niemiecko- Polskiego Towarzystwa Medycznego w Berlinie (2 maja 1999 r.), sygnatura 15
 3. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Janusza Kasiny, Jakuba Bodzionego, Krzysztofa Murawskiego i Ewy Teslar z komentarzem w sprawie pewnych błędów w przygotowaniach od organizacji Zjazdu Polonii Medycznej (3 maja 1999 r.), sygnatura 15
 4. List Janusza Kasiny do Floriana Foryckiego z gratulacjami z okazji przystąpienia jego związku do Federacji i prośbą o przekazanie potrzebnych danych (3 maja 1999 r.), sygnatura 15
 5. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny opublikowany na forum Rady Federacji zawierający ramowy program Zjazdu Polonii Medycznej (4 maja 1999 r.), sygnatura 15
 6. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Barbary Lisowskiej- Grospierre z 3 maja w którym odnosi się do jej zarzutu o brak komitetu naukowego Zjazdu [zob. sygn. 15 pkt 50] (4 maja 1999 r.), sygnatura 15
 7. Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Barbary Lisowskiej- Grospierre z 3 maja [zob. sygn. 15 pkt 50] (4 maja 1999 r.), sygnatura 15
 8. List Barbary Lisowskiej- Grospierre będący odpowiedzią na list Jakuba Bodzionego, w którym zarzuca mu, że nie dyskutuje sprawy merytorycznie [zob. sygn. 15 pkt 53] (4 maja 1999 r.), sygnatura 15
 9. Korespondencja między Januszem Kasiną, Barbarą Lisowską- Grospierre i Mariuszem Janikowskim w sprawie udziału w Komitecie Naukowym prof. Popiela (4-5 maja 1999 r.), sygnatura 15
 10. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny opublikowany na forum Rady Federacji z uwagami o tematach wystąpień i zasugerowanych przez niego osobach (5 maja 1999 r.), sygnatura 15
 11. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji, w którym informuje ich o szczegółach planowanego spotkania w Krakowie (5 maja 1999 r.), sygnatura 15
 12. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny w którym doradza on ostrożność w zapraszaniu do Komitetu Naukowego prof. Popiela (5 maja 1999 r.), sygnatura 15
 13. Korespondencja między Ewą Teslar i Krzysztofem Murawskim w sprawie wydania kolejnego numeru Biuletynu Federacji (6 maja 1999 r.), sygnatura 15
 14. Korespondencja między Ewą Teslar, Januszem Kasiną i Jakubem Bodzionym w sprawie Komitetu Programowego Zjazdu Polonii Medycznej (6 maja 1999 r.), sygnatura 15
 15. List Barbary Lisowskiej- Grospierre w odpowiedzi na list Janusza Kasiny, w którym zdał on relację ze spotkania w Krakowie (12 maja 1999 r.), sygnatura 15
 16. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego i innych członków Rady Federacji w sprawie wybranych problemów organizacji Zjazdu Polonii Medycznej (13 maja 1999 r.), sygnatura 15
 17. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji, w którym porusza kwestię planowanych wpływów z opłat konferencyjnych i wspomina błędy w organizacji poprzedniego Zjazdu (14 maja 1999 r.), sygnatura 15
 18. List Janusza Kasiny do Henryka Roztoczyńskiego ze szczegółami stanu przygotowań do planowanego Zjazdu Polonii Medycznej (15 maja 1999 r.), sygnatura 15
 19. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim, a Januszem Kasiną w sprawie załączonego listu Stanisława Golca i pytaniem o możliwość przyjęcia do Federacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychiatrów Polskich (16 maja 1999 r.), sygnatura 15
 20. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Telsar, Janusza Kasiny i Jakuba Bodzionego w sprawie Biuletynu Federacji i potrzebą jego rozreklamowania w związkach tworzących Federację (17 maja 1999 r.), sygnatura 15
 21. List Janusza Kasiny do członków Federacji z pytaniem, czy mają adres mailowy do Józefa Słowika, gdyż chce on wysłać mu oficjalny list (24 maja 1999 r.), sygnatura 15
 22. Oficjalny list Federacji do związku czeskiego [zob. sygn. 15 pkt 68] (Sztokholm, 22 maja 1999 r.), sygnatura 15
 23. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji, w którym przedstawia sytuację panującą u krajowych organizatorów Zjazdu i informuje o dlaczego potrzebna jest zmiana nazwy na Kongres Polonii Medycznej (25 maja 1999 r.), sygnatura 15
 24. List Jakuba Bodzionego na poprzedni list Janusza Kasiny z akceptacją propozycji zmiany nazwy Zjazd na Kongres [zob. sygn. 15 pkt 70] (25 maja 1999 r.), sygnatura 15
 25. List Zbigniewa Kosteckiego do Ewy Teslar będący odpowiedzią na jej apel o przesyłanie tekstów do Biuletynu Federacji (25 maja 1999 r.), sygnatura 15
 26. List Jakuba Bodzionego będący z odpowiedzią na list Piotra Konopki z zaproszeniem na konferencję organizowaną przez AMOPF z okazji jego 10-lecia (26 maja 1999 r.), sygnatura 15
 27. List Adama Poradzisza opublikowany na forum „Lekarze” z informacją o konferencji AMOPF-u (26 maja 1999 r.), sygnatura 15
 28. List Adama Poradzisza do Ewy Teslar w sprawie jej wizytówki przygotowywanej na forum „Lekarze”, działalności na forum Zbigniewa Kosteckiego, oraz współpracy między forum, a Federacją (27 maja 1999 r.), sygnatura 15
 29. List Piotra Kasztelowicza opublikowany na forum „Lekarze” z deklaracją przygotowania referatu na konferencję organizowaną przez AMOPF (30 maja 1999 r.), sygnatura 15
 30. List Piotra Kasztelowicza na forum „Lekarze” w którym opisuje on wygląd Warszawy i Torunia oraz podaje miasta, które odwiedził (30 maja 1999 r.), sygnatura 15
 31. Korespondencja między Ewą Teslar i Adamem Poradziszem w sprawie wizytówki na forum i roli Zbigniewa Kosteckiego [zob. pkt 75] (31 maja 1999 r.), sygnatura 15
 32. List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar zawierający nową wersję programu Kongresu Polonii Medycznej (31 maja 1999 r.), sygnatura 15
 33. List Piotra Konopki przesłany za pośrednictwem „Gazety Lekarskiej” z zaproszeniem na konferencję organizowaną przez AMOPF (31 maja 1999 r.), sygnatura 15

III obwoluta, Czerwiec 1999 r., sygnatura 15

 • 81 Korespondencja między Ewą Teslar, Piotrem Kasztelowiczem i Barbarą Lisowską- Grospierre na temat problemów z kodowaniem plików z zaproszeniem na konferencję AMOPF, sytuacji w krajowej służbie zdrowia i pytaniem B. Lisowskiej- Grospierre do E. Teslar czy zapraszać P. Kasztelowicza na konferencję (1 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Janusza Kasiny opublikowany na forum Rady Federacji z załączoną wiadomością od Henryka Roztoczyńskiego zawierająca przedstawienie krajowych przygotowań do Kongresu Polonii Medycznej (1 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Janusza Kasiny do Bożeny Pietrzykowskiej i Krzysztofa Madeja w sprawie listu Henryka Roztoczyńskiego [zob. sygn. 15 pkt 82] (1 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Janusza Kasiny do Bożeny Pietrzykowskiej i Krzysztofa Madeja w sprawie faksu otrzymanego z Naczelnej Izby Lekarskiej i uwagi do niego (Sztokholm, 2 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Wiadomość Janusza Kasiny przesłana na forum Rady Federacji, w której przedstawia pozostałym członkom Rady przygotowany przez niego list do Bożeny Pietrzykowskiej i Krzysztofa Madeja z prośbą o szybkie uwagi (3 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Korespondencja między Ewą Teslar i Jakubem Bodzionym w sprawie relacji z Naczelną Izbą Lekarską i organizacji IV Kongresu Polonii Medycznej i problemów z kodowaniem polskich czcionek (3 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar w którym odnosi się do problemów z kodowaniem polskojęzycznych plików, swego pobytu w Grecji i osoby dr Makucha [zob. pkt 86] (3 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Odpowiedź Janusza Kasiny na list Adama Poradzisza dotyczący współpracy między forum „Lekarze”, a Federacją (3 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Janusza Kasiny do Ewy Teslar z informacją o tekście Zbigniewa Chłapa i prośbą o opinię przed jego publikacją w Biuletynie Federacji (3 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Polskiej Misji Medycznej udzielającej pomocy dla uchodźców z Kosowa z prośbą o wsparcie finansowe (bez daty i miejsca), sygnatura 15

UWAGA BŁĘDNA PAGINACJA!!!! k. 129 i znowu od 120 !!!

 • Korespondencja między Januszem Kasiną i Krzysztofem Murawskim dotyczące problemu czy forum „Lekarze” może zostać członkiem Federacji i dyskusja związana z jej statutem (4 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Piotra Konopki do Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej- Grospierre i Jakuba Bodzionego w sprawie kryteriów jakie muszą spełniać organizacje chcące przystąpić do Federacji (4 i 6 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar, Janusza Kasiny i Józefa Mazurka z informacjami o przebiegu jego pobytu w Krakowie i wstępnym planem IV Światowego Zjazdu Polonii Medycznej (11 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Wiadomość Adama Poradzisza do Magdaleny Plewińskiej i Piotra Kasztelowicza w sprawie otrzymanego listu [od Henryka Roztoczyńskiego] (8 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Odpowiedź Piotra Kasztelowicza na list Adama Poradzisza z jego komentarzem w sprawie działań [Henryka Roztoczyńskiego] (9 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Adama Poradzisza do Magdaleny Plewińskiej i Piotra Kasztelowicza z tekstem komunikatu, który zamierza opublikować na forum „Lekarze” o IV Kongresie Polonii Medycznej (9 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Janusza Kasiny do Adama Poradzisza w sprawie działań Henryka Roztoczyńskiego i organizacji Zjazdu Polonii Medycznej (9 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Adama Poradzisza do członków listy „Lekarze” z informacją o propozycji przystąpienia do Federacji i prośbą o opinię w tej sprawie (11 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar, Janusza Kasiny, Jakuba Bodzionego i Józefa Mazueka z jego opinią w sprawie nazwy planowanego spotkania Polonii Medycznej i informacją o planowanej zmianie adresu mailowego (12 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Janusza Kasiny do Henryka Roztoczańskiego w sprawie jego działań i informacji o szczegółach organizacji Kongresu Polonii Medycznej (12 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Odpowiedź Henryka Roztoczańskiego na list Janusza Kasiny z 12 czerwca, w którym krytykuje on udział Federacji w organizacji Kongresu [zob. pkt 100] (13 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Korespondencja między Januszem Kasiną i Jakubem Bodzionym w sprawie listu Henryka Roztoczańskiego wraz z projektem odpowiedzi dla niego (13-14 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Listy Janusza Kasiny i Krzysztofa Murawskiego do kilkunastu członków Federacji w sprawie informacji o powstaniu zjednoczonego związku na Białorusi i możliwych skutkach dla funkcjonowania Federacji (14 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Jakuba Bodzionego z jego komentarzem w sprawie zmian wśród białoruskich członków Federacji [zob. pkt 103] (15 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny w którym zaleca ostrożność w działaniach wobec białoruskich członków Federacji do czasu wyjaśnienia sytuacji (15 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Drugi list Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny w sprawie Białoruskiego Towarzystwa Lekarskiego [zob. pkt 103-105] (15 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Korespondencja między Januszem Kasiną i Krzysztofem Murawskim w sprawie sytuacji medycznych organizacji na Białorusi [zob. pkt 103-106] (17 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Korespondencja między Adamem Poradziszem i Januszem Kasiną w sprawie nadania forum „Lekarze” statusu członka- obserwatora Federacji (17 czerwca 1999 r.), sygnatura 15
 • Korespondencja między Januszem Kasiną, Adamem Poradziszem i Piotrem Kasztelowiczem w sprawie relacji między Federacją, a forum „Lekarze”, roli Internetu i zasługach A. Poradzisza (20-21 czerwca 1999 r.), sygnatura 15

 

IV obwoluta, Lipiec 1999 r., sygnatura 15

 • 110 Dwa listy Janusza Kasiny do Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Krzysztofa Murawskiego i Jakuba Bodzionego zawierający jego propozycje zmiany nazwy Federacji, kwestii finansowania i ustanowienia odznaczenia Federacji (11 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 111 Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Janusza Kasiny zawierający jego opinię co do zmiany nazwy Federacji [zob. pkt 110] (12 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 112 Odpowiedź Piotra Konopki na list Janusza Kasiny zawierający jego opinię co do kwestii poruszanych w liście J. Kasiny [zob. pkt 110-111] (12 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 113 List Krzysztofa Murawskiego w którym odnosi się on do pomysłu pozyskiwania dodatkowych środków od firm farmaceutycznych na działalność Federacji (12 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 114 List Jakuba Bodzionego do kilkunastu osób, w którym podaje on szczegóły organizacji IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej i skład Komitetu Programowego (19 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 115 Korespondencja między Januszem Kasiną i Jakubem Bodzionym przesłana też do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar i Józefa Mazurka w sprawie możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych dla Federacji od firm farmaceutycznych (17, 18, 20 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 116 Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Janusza Kasiny przesłany do kilkunastu członków Federacji z informacją o postępach w przygotowaniu IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej (20 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 117 Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego na list Janusza Kasiny w sprawie pozyskania środków finansowych na potrzeby Kongresu [zob. sygn. 15 pkt 115] (20 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 118 List Krzysztofa Murawskiego adresowany do Józefa Mazurka, Piotra Konopki i Andrzeja Burzyńskiego w sprawie zmiany w statucie dotyczącej siedziby Federacji (21 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 119 List Janusza Kasiny do Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego i Krzysztofa Murawskiego z uwagami dotyczącymi treści listu jakie mają być rozesłane do firm farmaceutycznych [zob. pkt 115, 117] (21 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 120 Korespondencja między Januszem Kasiną i Krzysztofem Murawskim w sprawie statutowej siedziby Federacji [zob. pkt 118] (22 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 121 List Janusza Kasiny w sprawie zmiany zapisu o siedzibie Federacji [zob. pkt 118, 120] (22 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 122 List Janusza Kasiny do Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego i Krzysztofa Murawskiego z uwagami dotyczącymi treści listu jakie mają być rozesłane do firm farmaceutycznych [kopia listu z pkt 119 wydrukowana później] (22 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 123 List Janusza Kasiny do Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego i Krzysztofa Murawskiego dotyczący wielkości kwot o jakie można wnioskować do firm farmaceutycznych [zob. pkt 115, 117, 119, 122] (22 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 124 List Janusza Kasiny do Ewy Teslar, Krzysztofa Murawskiego i Jakuba Bodzionego w sprawie wysłania specjalnego listu z podziękowaniami dla Komitetu Organizacyjnego Kongresu, który przestał istnieć wraz z załączonym tekstem listu (22 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 125 List Januszka Kasiny do Jakuba Bodzionego z informacją o chęci włączenia się do Komitetu Organizacyjnego Jana Borowca kardiochirurga z Uppsali (22 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 126 List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar i Janusza Kasiny i Józefa Mazurka z przypomnieniem, żeby nie składać do firm farmaceutycznych wniosków o stypendia dla kolegów ze Wschodu na przyjazd na Kongres, gdyż będą one prawdopodobnie pokryte z dotacji z Senatu (23 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 127 Korespondencja między Krzysztofem Murawskim, Jakubem Bodzionym i Januszem Kasiną przesłana też do Ewy Teslar, w sprawie potrzeby organizacji spotkań „orientacyjnych” dla nowych członków Rady Federacji (23 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 128 Odpowiedź Krzysztofa Murawskiego w sprawie organizacji spotkań „orientacyjnych”[zob. pkt 127] (23 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 129 List Zbigniewa Kosteckiego opublikowany na forum Rady Federacji będący odpowiedzią na wiadomość Janusza Kasiny wyjaśniający sytuację białoruskich związków- członków Federacji, informujący o wysłaniu listów do członków b. Komitetu Organizacyjnego Kongresu, oraz do CIOMS/WHO [zob. pkt 103-107] (24 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 130 List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji, w którym wspomina udział Krzysztofa Murawskiego w przygotowaniu listu do WHO, oraz załącza tekst podziękowania wysłanego członkom Komitetu Organizacyjnego z Krakowa, który rozwiązał się (24 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 131 List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar, w którym przesyła jej aktualny skład Komitetu Programowego i ramowy program IV Kongresu Polonii Medycznej (26 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 132 List Marka Rudnickiego do Ewy Teslar z wiadomością o planowanym przyjedzie do Paryża (27 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 133 Korespondencja między Jakubem Bodzionym i Ewą Teslar w sprawie organizacji IV Kongresu Polonii Medycznej i Komitetu Programowego (27 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 134 List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar z prośbą o opublikowanie przez nią na forum „Lekarze” informacji o IV Kongresie Polonii Medycznej (28 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 135 List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, Janusza Kasiny i Józefa Mazurka w którym udostępnia on ofertę otrzymaną od Piotra M. Dobosza z wydawnictwa STM w sprawie nawiązania współpracy (28 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 136 List Adama Poradzisza do członków forum „Lekarze” z informacją o udostępnieniu internetowego formularza zgłoszeniowego na IV Kongres Polonii Medycznej i zmianie serwera forum „Lekarze” (29 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 137 List Józefa Mazurka do Janusza Kasiny w którym stwierdza on, że nie widzi większych szans na uzyskanie w tej chwili środków do firm farmaceutycznych (29 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 138 Korespondencja między Józefem Mazurkiem i Krzysztofem Murawskim w sprawie rozprowadzania nowego numeru Biuletynu Federacji (30 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 139 Korespondencja między Ewą Telsar i Jakubem Bodzionym w sprawie uczestnictwa w Komitecie Programowym Piotra Mierzewskiego i Barbary Lisowskiej- Grospierre, kontaktów z Markiem Rudnickim, Jolantą Sabbat i Adamem Poradziszem (30 lipca 1999 r.), sygnatura 15 UWAGA POMYLONA PAGINACJA JEST K. 181 ZAMIAST 191
 • 140 List Jakuba Bodzionego do Marka Rudnickiego w sprawie braków w internetowym formularzu rejestracji (31 lipca 1999 r.), sygnatura 15
 • 141 Projekt pisma planowanego do wysłania do lokalnych czasopism lekarskich z prośbą o udział i sponsoring Kongresu Polonii Medycznej (bez daty i miejsca, jęz. angielski), sygnatura 15

V obwoluta, Sierpień 1999 r., sygnatura 15

 1. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim, a Józefem Mazurkiem w sprawie opłat konferencyjnych dla uczestników Kongresu z Polski i Zachodu (7 i 9 sierpnia 1999 r.), sygnatura 15
 2. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny z sugestią, żeby wysłać specjalny imienny list do prezesów związków członkowskich Federacji z prośbą o większe zaangażowanie się w rozpowszechnianie Biuletynu Federacji (13 sierpnia 1999 r.), sygnatura 15
 3. Tekst Krzysztofa Murawskiego z 15 maja 1998 r., w którym dokonuje on oceny celów i zasadności wydawania Biuletynu Federacji
 4. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z prośbą o nadsyłanie tematów i problemów, które mają być poruszone na kolejnej „konferencji korespondencyjnej” (13 sierpnia 1999 r.), sygnatura 15
 5. Korespondencja między Januszem Kasiną i Krzysztofem Murawskim przesłana także do Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar w sprawie treści Biuletynów Federacji (14 sierpnia 1999 r.), sygnatura 15
 6. List Adama Poradzisza do Ewy Teslar z informacją, że na stronie Federacji nie ma linku do forum „Lekarze” (17 sierpnia 1999 r.), sygnatura 15
 7. List Adama Poradzisza na forum „Lekarze” w którym porusza problemy paszportowe Polaków posiadających obywatelstwo innego kraju (17 sierpnia 1999 r.), sygnatura 15

VI obwoluta, Wrzesień 1999 r., sygnatura 15

 1. List Piotra Konopki do kilkunastu członków Federacji w sprawie obchodów 10-lecia AMOPF (8 września 1999 r.), sygnatura 15
 2. Korespondencja między Adamem Poradziszem, a Januszem Kasiną w sprawie relacji między listą „Lekarze”, a Federacją (28 sierpnia, 9 września 1999 r.), sygnatura 15
 3. Wydruk strony internetowej Federacji po aktualizacji z 12 września 1999 r.
 4. List Jakuba Bodzionego do Aleksandra [Pulyka] z Użhorodu w sprawie przystąpienia miejscowego związku do Federacji (15 września 1999 r.), sygnatura 15
 5. Korespondencja między Ewą Teslar i Piotrem Kasztelowiczem w sprawie pokrywania przez stronę francuską kosztów wjazdu na konferencję w Paryżu (16 września 1999 r.), sygnatura 15
 6. Korespondencja między Januszem Kasiną i Krzysztofem Murawskim przesłana też do Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar w sprawie wrześniowego Biuletynu Federacji i osób, którym należy go wysłać (16 września 1999 r.), sygnatura 15
 7. List Krzysztofa Murawskiego opublikowany na forum Rady Federacji, w którym wspomina ukraińskie stowarzyszenia lekarskie za granicą i zauważa podobieństwa w funkcjonowaniu takich ruchów wśród emigrantów-lekarzy z Polski i Ukrainy (17 września 1999 r.), sygnatura 15
 8. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji, w którym zamieszcza dwa listy otrzymane z Użhorodu i Gruzji z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na IV Kongres Polonii Medycznej (19 września 1999 r.), sygnatura 15

Korespondencja 1999 r., sygnatura 16

 

I obwoluta, Październik 1999 r., sygnatura 16

 1. Wiadomości wymienione między Jakubem Bodzionym, Januszem Kasiną i Krzysztofem Murawskim i Ewą Teslar w sprawie możliwości zmiany serwera, na którym ma być umieszczona strona Federacji i jej materiały (2 i 4 października 1999 r.), sygnatura 16
 2. List Jana Zierskiego do nieznanej osoby [Adama Poradzisza] przesłany do członków grupy LEKARZE z opinią na temat zjazdu w Paryżu, zaszłych tam wydarzeń i pytaniem o wyniki przeprowadzonych ankiet (13 października 1999 r.), sygnatura 16
 3. List Adama [Poradzisza] do Zbigniewa Kosteckiego i członków grupy LEKARZE w sprawie organizacji zjazdu paryskiego, nakładów na służbę medyczną w Polsce i możliwości wykonania wizytówek zainteresowanym członkom Federacji (13 października 1999 r.), sygnatura 16
 4. Fragment listu Adama [Poradzisza] do członków grupy LEKARZE zawierający wspomnienie ze zjazdu w Paryżu, głos w dyskusji o roli grupy LEKARZE i szczegółach dot. akredytacji placówek medycznych i personelu (13 października 1999 r.), sygnatura 16
 5. List Piotra Kasztelowicza do członków grupy LEKARZE i Zbigniewa Kosteckiego z odpowiedziami na jego poprzednią wiadomość dotyczącą zjazdu w Paryżu i sytuacji w kraju (14 października 1999 r.), sygnatura 16
 6. List Jana Zierskiego do członków grupy LEKARZE z informacją o programie stażowym prowadzonym w Berlinie dla lekarzy-Białorusinów (14 października 1999 r.), sygnatura 16
 7. List Arkadiusza Siennickiego-Lantz do członków grupy LEKARZE zawierający opinię na temat roli i zarządzania tej listy dyskusyjnej poparte historycznymi przykładami innych dyskusyjnych list lekarskich (14 października 1999 r.), sygnatura 16
 8. List Andrzeja [Nowitza?] do członków grupy LEKARZE zawierający wspomnienia ze zjazdu w Paryżu (14 października 1999 r.), sygnatura 16
 9. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Ewy Teslar z prośbą o przesłanie na forum jej listu z przytoczonym jego tekstem. Dotyczył on dyskusji nad wielkością finansowania usług medycznych i planowanego podpisania umowy o świadczeniu usług medycznych między Polską i Francją (15 października 1999 r.), sygnatura 16
 10. List Artura Jurczyszyna do członków grupy LEKARZE z informacją o średniej krajowej pensji w Polsce wraz z komentarzem (15 października 1999 r.), sygnatura 16
 11. List Krzysztofa Murawskiego wysłany do członków Rady Federacji z informacją o spotkaniu Naczelnej Rady Lekarskiej z Minister Zdrowia i Opieki Społecznej i o postawionych na nim postulatach lekarzy (15 październik 1999 r.), sygnatura 16
 12. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z przedrukiem artykułu z Kuriera Medycyny Praktycznej o wadach reformy zdrowia w Polsce (15 października 1999 r.), sygnatura 16
 13. List Arkadiusza Sienickiego- Lantza do członków grupy LEKARZE z komentarzem czy istnieje wolny przepływ usług medycznych w krajach Unii Europejskiej (18 października 1999 r.), sygnatura 16
 14. List Marka Rudnickiego do członków grupy LEKARZE z komentarzem w sprawie zjazdu paryskiego (19 października 1999 r.), sygnatura 16
 15. Wiadomość od redakcji Gazety Lekarskiej o przyznaniu organizacji Lekarze bez Granic pokojowej Nagrody Nobla (20 października 1999 r.), sygnatura 16
 16. List Adama Poradzisza do członków grupy LEKARZE zawierający jego wnioski dotyczące zjazdu w Paryżu (21 października 1999 r.), sygnatura 16
 17. List Adama Poradzisza do członków grupy LEKARZE z przemyśleniami na temat przyszłego Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie i alternatywnych możliwości współpracy Polonii medycznej. Dołączony list z wnioskami ze zjazdu paryskiego [zob. pkt 16] (22 października 1999 r.), sygnatura 16
 18. List Piotra Konopki do Marka Stankiewicza dotyczący uzupełnienia informacji o „Lekarzach bez Granic” i podkreśleniem francuskich początków tej organizacji (22 października 1999 r.), sygnatura 16
 19. List Jakuba Bodzionego w odpowiedzi na list Adama Poradzisza z informacją o możliwych problemach z rozliczeniem i kwalifikacją Continuing Medical Education (CME) planowanego Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (25 października 1999 r.), sygnatura 16
 20. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny i Jakuba Bodzionego w sprawie możliwości rozliczenia kosztów delegacji na Kongres Polonii Medycznej w Warszawie (27 października 1999 r.), sygnatura 16
 21. List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego z prośbą o pomoc w uzyskaniu akredytacji Continuing Medical Education (CME) dla planowanego Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie. Odpowiedź K. Murawskiego zawierający przedstawienie możliwości wykonania tego (27 października 1999 r.), sygnatura 16
 22. List Marka [Rudnickiego] będący odpowiedzią na wpis na forum dyskusyjnym LEKARZE Krzysztofa Murawskiego dotyczący CME (28 października 1999 r.), sygnatura 16
 23. List Piotra Konopki do Moniki [o pierwszych literach nazwiska Sk] z informacjami o organizacji Lekarze bez Granic. Załączony fragment w jęz. francuskim (30 października 1999 r.), sygnatura 16
 24. List Marka Rudnickiego do członków grupy LEKARZE dotyczący Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie i prośbą o dyskusję na temat planowanych celów jakie mają być osiągnięte na Kongresie (31 października 1999 r.), sygnatura 16
 25. List Krzysztofa Murawskiego do Jakuba Bodzionego w sprawie listu- apelu Marka Rudnickiego [zob. pkt 24] i odpowiedź J. Bodzionego (31 października 1999 r.), sygnatura 16

 

II obwoluta, Listopad 1999 r., sygnatura 16

 1. List Adama Poradzisza do członków grupy LEKARZE z komentarzem w sprawie celów Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (1 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 2. List Marka Rudnickiego wysłany do członków grupy LEKARZE z komentarzem w sprawie tez zawartych w liście Adama Poradzisza (1 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 3. List Piotra Kasztelowicza do członków grupy LEKARZE zawierający przemyślenia w sprawie włączenia do organizacji Kongresu Polonii Medycznej Naczelnej Izby Lekarskiej (1 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 4. Wzajemna korespondencja między Ewą Teslar, a Krzysztofem Murawskim w sprawie roli Naczelnej Izby Lekarskiej i jej roli w organizacji Kongresu Polonii Medycznej (2 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 5. Wzajemna korespondencja między Krzysztofem Murawskim, Januszem Kasiną i Jakubem Bodzionym w sprawie kredytów Continuing Medical Education (CME), (2 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 6. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar i Jakuba Bodzionego z komentarzem do listu Marka Rudnickiego [zob. pkt 24] (2 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 7. List Marka Rudnickiego do członków grupy LEKARZE z głosem w dyskusji w sprawie celów Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (3 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 8. List Piotra Kasztelowicza do członków grupy LEKARZE z głosem w dyskusji w sprawie celów Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (3 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 9. List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar i Janusza Kasiny w sprawie toczącej się dyskusji na temat celów Kongresu (3 listopad 1999 r.), sygnatura 16
 10. List Arkadiusza Siennickiego- Lantza do członków grupy LEKARZE w sprawie przyszłości tej listy dyskusyjnej i komentarz w sprawie współudziału Naczelnej Izby Lekarskiej w organizacji Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (3 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 11. List Piotra Kasztelowicza opublikowany na forum grupy LEKARZE zawierający rozważania na temat odbioru Federacji w kraju (3 listopada 1999 r.) sygnatura 16
 12. List Mariusza Pytki do Ewy Teslar z prośbą o drobną zmianę ustawień w Outlooku Express (3 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 13. Tekst pierwszego anonsu o planowanym Kongresie Polonii Medycznej w Warszawie opublikowany na forum listy LEKARZE wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, sygnatura 16
 14. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego w sprawie kwestii finansowych Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (4 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 15. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do członków grupy LEKARZE z wyjaśnieniem stosunków panujących między Federacją, a Naczelną Izbą Lekarską, oraz powodami przyłączenia się do organizacji Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (4 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 16. Wzajemna wymiana korespondencji między Januszem Kasiną, a Krzysztofem Murawskim (wiadomość wysłana także do Jakuba Bodzionego, Ewy Teslar i Józefa Mazurka) w sprawie szukania sponsorów Kongresu i zasad przyjmowania od nich darowizn (4 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 17. Opinia o zasadach przyjmowania darowizn od firm przemysłowych wydana przez Council of Ethical and Judicial Affairs of the American Medical Assosciation, jęz. angielski, [wydana w 1990 r.- zob. sygn. 16 pkt 127] sygnatura 16
 18. List Adama Poradzisza do Barbary Lisowskiej- Grospierre z odpowiedzią na jej opublikowany na forum LEKARZE list z informacjami o relacjach Federacja- Naczelna Izba Lekarska [zob. pkt 40] (5 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 19. List Jerzego Matysiakiewicza opublikowany na forum LEKARZE i odpowiedź na niego Adama Poradzisza dotyczące kwestii pojawiającej się tendencji, żeby pozywać sprawców o zwrot kosztów leczenia ofiar i o zarobkach lekarzy dawniej (11 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 20. List Adama Poradzisza będący odpowiedzią na wiadomość Barbary Lisowskiej- Grospierre dotyczący kwestii organizacji Kongresu i postrzegania go w kraju i zagranicą (10 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 21. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Marka [Rudnickiego] opublikowany na forum grupy LEKARZE zawierający głos w dyskusji o planach naukowej części Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (10 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 22. List Marka Rudnickiego do członków grupy LEKARZE w sprawie dyskusji nad kształtem przyszłorocznego Kongresu Polonii Medycznej i stwierdzeniem, że dyskusja zeszła na kwestie organizacyjne, a nie merytoryczne na co liczył (10 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 23. Korespondencja między Markiem Rudnickim, a Markiem [Rawą] dotycząca sytuacji lekarzy w Polsce (11 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 24. List Marka Rawy do Marka Rudnickiego opublikowany na forum grupy LEKARZE dot. sytuacji w kraju (11 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 25. List Ewy Teslar do Marka Rudnickiego w sprawie przygotowań do Kongresu i jej sugestie dotyczące programu (13 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 26. List Jakuba Bodzionego do Marka Rudnickiego i Ewy Teslar z propozycjami dotyczącymi programu piątkowej sesji przedpołudniowej Kongresu Polonii Medycznej (14 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 27. List Ewy Teslar do Piotra Mierzewskiego, Barbary Lisowskiej- Grospierre i Jakuba Bodzionego w sprawie szczegółów programu Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (14 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 28. List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar i Janusza Kasiny będący odpowiedzią na list K. Murawskiego w sprawie planowanego tekstu, który ma być wysłany do list dyskusyjnych LEKARZE i Lek-Med (15 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 29. Listy Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar do członków grupy LEKARZE z zachętą do przesyłania abstraktów na IV Kongres Polonii Medycznej (14 i 15 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 30. Korespondencja Jakuba Bodzionego z Krzysztofem Kubikiem w sprawie jego udziału w organizacji IV Kongresu Polonii Medycznej i jego propozycje co do zmian w zakresie referatów (16 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 31. List Jerzego Pasadyna do Ewy Teslar z gratulacjami z okazji jej wyboru na szefa AMOPF (Krynica, 16 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 32. List Piotra Kasztelowicza do członków grupy LEKARZE z podziękowaniami za pomoc w organizacji konferencji w Toruniu i pytaniem o sposób rozesłania materiałów pokonferencyjnych na płycie CD (16 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 33. List Piotra Kasztelowicza opublikowany na forum grupy LEKARZE będący odpowiedzią na list Ewy Teslar z zaproszeniem do przesyłania abstraktów na IV Kongres [zob. pkt 54] zawierający pytania o szczegóły tej sesji internetowej (17 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 34. List Adama [Poradzisza] do Ewy Teslar zawierający rozważania co do udziału Naczelnej Izby Lekarskiej w przygotowaniach do IV Kongresu Polonii Medycznej (19 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 35. Odpowiedź Ewy Teslar na list Adama [Poradzisza] [zob. pkt 59] w którym wyjaśnia jej stosunek do Naczelnej Izby Lekarskiej (19 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 36. Korespondencja między Piotrem Kasztelowiczem i Jakubem Bodzionym w sprawie panelu internetowego w czasie IV Kongresu Polonii Medycznej i propozycji rozszerzenia składu komitetu organizacyjnego o Adama Poradzisza (20 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 37. List Piotra Kasztelowicza do Adama Poradzisza w sprawie internetowego łącza jakie będzie dostępne w czasie Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (20 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 38. List Jana Zierskiego do Ewy Teslar, w którym emocjonalnie wyraża swój stosunek do przygotowań do IV Kongresu (17 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 39. List Piotra Kasztelowicza do Ewy Teslar, Adama Poradzisza, Barbary Lisowskiej- Grospierre, Moniki [?] i nieznanej osoby z krytyką zaproszenia na Kongres Polonii Medycznej dyrektorów Kas Chorych i informacją o odbiorze tego faktu przez lekarzy w kraju (22 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 40. List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar i Janusza Kasiny będący poparciem przedstawionych przez E. Teslar działań na rzecz ożywienia forum Federacji (22 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 41. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Ewy Teslar będący odpowiedzią na jej wiadomość na temat ustosunkowania się do powstałego Forum Europejskiego (22 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 42. Korespondencja między Adamem Poradziszem, Jakubem Bodzionym i Markiem Runickim w sprawie zmian na forum LEKARZE i propozycji dodania w jej ramach nowego adresu Federacji i udostępnienia jej plików (22 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 43. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim, a Jakubem Bodzionym w sprawie propozycji Adama Poradzisza [zob. pkt 67] (22 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 44. List Jakuba Bodzionego wysłany do członków Rady Federacji w sprawie propozycji Adama Poradzisza [zob. pkt 67] (22 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 45. Korespondencja między Jakubem Bodzionym, a Adamem Poradziszem w sprawie zmiany linku odsyłacza na stronę Federacji [zob. pkt 67] (23 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 46. List Piotra Konopki do członków Rady Federacji zawierający jego sugestie co do strony internetowej Federacji i jego obawy, aby nie doszło do utożsamienia grupy LEKARZE z Federacją, co mogłoby być szkodliwe (23 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 47. List z AmberHeart Breast Cancer Foundation for Poland do Janusza Kasiny z propozycją nawiązania współpracy oraz odpowiedź J. Kasiny i przesłanie wiadomości do członków Rady Federacji (23 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 48. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z informacją o zmianach jakie zostały wprowadzone na stronie internetowej Federacji (24 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 49. List Marka Rudnickiego do Ewy Teslar w sprawie przygotowywanej przez niego sesji na IV Kongres Polonii Medycznej (24 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 50. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji z informacją o planowanym uruchomieniu „kongresowej listy dyskusyjnej” i odpowiedź Janusza Kasiny z propozycją, aby to on został jej moderatorem (25 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 51. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji i kilku innych członków z wynikami głosowania nad zmianami w Federacji m.in. zmianą nazwy i miejsca rejestracji, udzielenia pełnomocnictw do negocjacji z listą LEKARZE (26 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 52. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar i Jakuba Bodzionego z jego opinią o możliwości zmiany serwera, na którym działa strona internetowa Federacji i informacje o samej stronie (28 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 53. Korespondencja Ewy Teslar i Piotra Kasztelowicza w sprawie jego wystąpienia podczas Kongresu Polonijnych Organizacji Medycznych (27 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 54. List Adama Poradzisza z propozycją współpracy z AmberHeart Breast Cancer Foundation for Poland i uzupełnieniem informacji o niej przez Krzysztofa Murawskiego (28 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 55. List Ewy Teslar do Komitetu Programowego Kongresu z projektem programu Sesji o Ochronie Zdrowia z dnia 27 listopada 1999 r. (29 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 56. List Andrzej Dobradina do członków grupy LEKARZE z krótkim zarysem swojej biografii (29 listopada 1999 r.), sygnatura 16
 57. List Ewy Teslar do Krzysztofa Murawskiego i Marka Rudnickiego z pytaniem o ich chęć uczestnictwa w Komitecie Programowym Sesji o Ochronie Zdrowia i samej sesji. Dołączony projekt programu [zob. pkt 80] (30 listopada 1999 r.), sygnatura 16

 

III obwoluta, Grudzień 1999 r., sygnatura 16

 

 1. List Jakuba Bodzionego do członków z listy dyskusyjnej PolMed zawierający regulamin tej listy [fragment?] (13 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 2. List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego z uwagami do regulaminu listy dyskusyjnej PolMed zaproponowanymi przez K. Murawskiego (14 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 3. Propozycja nawiązania współpracy między Federacją, a producentem narzędzi chirurgicznych Chifa wysłana przez kierownika działu eksportu tej firmy, część w jęz. angielskim (8 i 15 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 4. List Arkadiusza Siennickiego- Lantza opublikowany na forum PolMed, w którym opisuje swoje odczucia z życia w Szwecji i stosunkami z krajem (18 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 5. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Arkadiusza Siennickiego- Lantza [zob. pkt 86], w którym potwierdza tezy A. Siennickiego- Lantza odnosząc je do Niemiec (20 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 6. List Jerzego Melki zawierający głos w dyskusji prowadzonej na forum PolMed dotyczącej wad życia poza granicami kraju [zob. pkt 85 i 86] (20 grudnia 1999 r.), sygnatura 16

IV obwoluta, Grudzień 1999 r./ Kongres, sygnatura 16

 1. List Marka Rudnickiego do Ewy Teslar z omówieniem jego wizji organizowania sesji i udziału jako referenta (1 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 2. Odpowiedź Marka Rudnickiego na zapytanie Ervina Ruska na forum LEKARZE w sprawie metody leczenie guzów piersi zwanej ABBI (1 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 3. List Barbary Lisowskiej- Grospierre i Ewy Teslar opublikowany na forum Federacji w sprawie wystąpień na IV Kongresie Polonii Medycznej (4 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 4. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją, że jej wiadomość co do charakteru wystąpień [zob. pkt 91] powinien być opublikowany na innym forum niż forum Federacji, gdyż na tym forum nie dotrze do adresatów (4 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 5. List Krzysztofa Kubika do Komitetu Programowego z informacją, że zarejestrował się jako uczestnik Kongresu i wysłał abstrakt wystąpienia (12 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 6. List Ewy Teslar do kilku prezesów związków- członków Federacji z prośbą o przygotowanie informacji o tym jak wygląda służba zdrowia w ich krajach. Ręczna dopiska z adresem faksu i telefonu prezes związku mołdawskiego [Andżeli Boguckiej] (13 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 7. Projekt programu Sesji o Ochronie Zdrowia przygotowany 15 grudnia 1999 r. przez Barbarę Lisowską- Grospierre i Ewę Teslar, sygnatura 16
 8. List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar z załączonymi propozycjami referatów (15 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 9. List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar zawierający jego uwagi do propozycji programu Sesji o Ochronie Zdrowia (17 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 10. Projekt programu Sesji o Ochronie Zdrowia przygotowany 18 grudnia 1999 r., sygnatura 16
 11. List Piotra Mierzewskiego do kilku organizatorów Kongresu Polonii Medycznej z prośbą o umożliwienie ponownego włączenia się do przygotowań i przedstawieniem swoich najbliższych planów (21 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 12. List Ewy Teslar pisany w imieniu organizatorów Kongresu z informacjami o formularzu na podstawie którego zbierane będą informacje o systemach ochrony zdrowia w poszczególnych krajach. 2 egzemplarze, na jednym odręczne dopiski o treści (Paryż, 25 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 13. Schemat przygotowania posterów do prezentacji w czasie Sesji o Ochronie Zdrowia dotyczące systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach, sygnatura 16

 

V obwoluta, Relacje Federacja- Lista LEKARZE, sygnatura 16

 1. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar i Jakuba Bodzionego z komentarzem do wpisu na forum LEKARZE Adama Poradzisza i z postulatem uściślenia co Federacja rozumie pod określeniem w statucie, że ma charakter apolityczny (4 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 2. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny, Ewy Teslar i Jakuba Bodzionego, w którym wyraża pewne problemy z wysyłaniem postów na forum listy LEKARZE i odnosi się do problemu apolityczności Federacji [zob. pkt 102] (4 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 3. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny, Ewy Teslar, Krzysztofa Murawskiego i Józefa Mazurka w odpowiedzi na list Janusza Kasiny z wykazem osób aktywnie biorących udział w ankietach i głosowaniach Federacji (5 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 4. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum LEKARZE będący odniesieniem do wpisu Adama Poradzisza z wyjaśnieniem apolitycznego charakteru Federacji (5 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 5. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego z komentarzem co do informacji K. Murawskiego dotyczącej rozprowadzania Biuletynu Federacji i problemów z aktywnością związków z Londynu i Rosji (5 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 6. Korespondencja między Jakubem Bodzionym i Januszem Kasiną (wysłana do Ewy Teslar i Krzysztofa Murawskiego) w związku z wnioskiem Zakarpacia w sprawie przyjęcia od Federacji (5 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 7. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny, Krzysztofa Murawskiego i Ewy Teslar z obietnicą dosłania informacji o Ukrainie i koniecznością wprowadzenia procedury przyjęcia nowych członków do Federacji [zob. pkt 107] (5 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 8. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kaisny, Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar z odniesieniem się do problemu procedury przyjęcia i usunięcia związku-członka z Federacji [zob. pkt 107, 108] (5 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 9. List Adama Poradzisza opublikowany na forum LEKARZE będący odpowiedzią na list Jakuba Bodzionego podkreślający apolityczny charakter Federacji wraz z szeregiem uwag do statutu Federacji [zob. pkt 105] (5 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 10. Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego, Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar z odniesieniem się do propozycji zaostrzenia przyjmowania i usunięcia członka Federacji [zob. pkt 107-109] (5 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 11. List Jakuba Bodzionego opublikowany na liście LEKARZE z ogłoszeniem założenia nowej listy PolMed i zaproszeniem do korzystania z niej w reakcji na ostry ton listu Adama Poradzisza i jego groźby usunięcia J. Bodzionego z listy [zob. pkt 105, 110]. W przytoczonej wcześniejszej mailowej korespondencji list Barbary Lisowskiej- Grospierre do Adama Poradzisza (6 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 12. List Arkadiusza Siennickiego- Lantza opublikowany na forum listy LEKARZE będący próbą załagodzenia sporu miedzy Adamem Poradziszem, a Federacją [zob. pkt 105, 110 i 112] (6 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 13. List Adama Poradzisza do Barbary Lisowskiej- Grospierre opublikowany na forum listy LEKARZE z wyjaśnieniami przyczyn swojego ostrego tonu w poprzedniej wypowiedzi [zob. pkt 105, 110, 112, 113] (6 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 14. List Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar i Janusza Kasiny z informacją, że Zakarpacka organizacja polonijna przesłała nie statut, ale statut organizacji do której są afiliowani i sugestią aby przestać przyjmować do Federacji organizacje istniejące głównie na papierze [zob. pkt 107-109, 111] (6 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 15. List Janusza Kasiny do Barbary Lisowskiej- Grospierre, Jakuba Bodzionego, Adama Poradzisza będący próbą załagodzenia powstałego sporu i apelem do obu stron o uspokojenie [zob. pkt 105, 110, 112-114], sygnatura 16
 16. Korespondencja między Jakubem Bodzionym i Januszem Kasiną w sprawie potrzeby wypracowania procedur przyjmowania nowych członków Federacji (6 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 17. List Jarosława Kosiatego opublikowany na forum listy LEKARZE z wyrazami szacunku za pomoc polskim lekarzom organizowaną przez Federację i z wierszem Nelly Sachs (7 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 18. List Krzysztofa Murawskiego do Jakuba Bodzionego, Janusza Kasiny, Ewy Teslar i Barbary Lisowskiej- Grospierre z dyskusją o związku lekarzy z Sankt Petersburga (7 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 19. List Krzysztofa Murawskiego do Jakuba Bodzionego (przesłany też Ewie Teslar i Januszowi Kasinie) z dyskusją o podjętych w Wilnie środkach mających na celu weryfikacje związków- członków Federacji pod kątem aktywności i realnej liczby członków [zob. pkt 117] (7 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 20. Odpowiedź Jakuba Bodzionego do Krzysztofa Murawskiego ((przesłany też Ewie Teslar i Januszowi Kasinie) z dalszym ciągiem dyskusji o związku lekarzy z Sankt Petersburga [zob. pkt 119] (7 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 21. Korespondencja między Ewą Teslar, Krzysztofem Murawskim i Piotrem Konopką w sprawie umieszczania na stronie Federacji sprawozdań i problemach technicznych z tym związanymi (7 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 22. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Jakuba Bodzionego z informacją, że testem zaangażowania poszczególnych związków w prace Federacji będzie odpowiedź na apel o przygotowania afiszów na Sesje o Ochronie Zdrowia (7 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 23. List Adama Poradzisza do Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej- Grospierre i Jakuba Bodzionego, w którym przedstawia on swe plany co do wycofania się z moderowania listy LEKARZE, założenia instytucji „Lekarze Holdings” i założeniu nowej listy (7 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 24. Korespondencja między Januszem Kasiną, Jakubem Bodzionym i Barbarą Lisowską- Grospierre dotyczącą porozumienia między Federacją, a listą LEKARZE. Dołączony tekst planowanego porozumienia (7 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 25. List Janusza Kasiny do Jakuba Bodzionego z dyskusją w sprawie związku petersburskiego. Uwaga: dokument chronologicznie powinien być przed pkt. 121 (7 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 26. List Krzysztofa Murawskiego do Adama Poradzisza opublikowany na forum listy LEKARZE będący odpowiedzią na jego zarzuty o możliwe problemy z rozliczeniem Kongresu związane ze współpracą z Naczelną Izbą Lekarską [zob. pkt 114] (8 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 27. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny opublikowany na liście dyskusyjnej Federacji z uwagami do projektu porozumienia Federacja- lista LEKARZE [zob. pkt 125] (8 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 28. List Arkadiusza Siennickiego- Lantza do Adama Poradzisza opublikowany na forum listy LEKARZE w odpowiedzi na jego wiadomość o rezygnacji z moderowania listy LEKARZE i założenia nowej listy (8 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 29. Korespondencja między Janem Ziarskim i Adamem Poradziszem opublikowana na forum listy LEKARZE w sprawie rezygnacji z moderowania LEKARZY, założenia przez A. Poradzisza nowego przedsięwzięcia i działań Federacji (10 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 30. List Arkadiusza Siennickiego- Lantza opublikowany na forum listy LEKARZE, który zawiera rozważania co do przyszłości listy LEKARZE i decyzji Adama Poradzisza (10 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 31. List Krzysztofa Murawskiego do Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar z omówieniem możliwości założenia nowej listy dyskusyjnej wypełniającej lukę po liście LEKARZE i z działaniami jakie trzeba podjąć przed założeniem jej (10 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 32. List Janusza Kasiny do Barbary Pietrzykowskiej w sprawie utworzonego na Ukrainie związku zrzeszającego obwodowe organizacje polonijne lekarzy i możliwości przystąpienia go do Federacji (14 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 33. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny w sprawie nowopowstającego na Ukrainie związku [zob. pkt 133] (15 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 34. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum dyskusyjnym Rady Federacji w nawiązaniu do sytuacji na Ukrainie i kwestii czy w Federacji członkami mają być nadrzędne, ogólnokrajowe związki, czy mogą to być regionalne organizacje (16 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 35. Korespondencja między Jakubem Bodzionym, Barbarą Lisowską- Grospierre i Januszem Kasiną w sprawie ewentualnego wycofania się z listy LEKARZE i zachowania się Adama Poradzisza (16 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 36. List Krzysztofa Murawskiego wysłany do członków Rady Federacji z rozważaniami na temat w jaki sposób powstały na terenie kraju jedna lub wiele organizacji zrzeszających lekarzy- Polaków [zob. pkt 135] (17 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 37. Korespondencja między Piotrem Konopką, a Barbarą Lisowską- Grosspierre w sprawie Szkoły doktoranckiej z biologii molekularnej (SMM) i pytania dlaczego studiujący w niej swoje projekty przygotowują w jęz. angielskim, a nie francuskim (17 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 38. Ewa Teslar do Jakuba Bodzionego i kilku innych członków Rady Federacji z informacją, który ze związków odpowiedział na jej apel o przygotowanie posteru na Sesję o Ochronie Zdrowia na Kongres Polonii Medycznej (17 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 39. List Janusza Kasiny do Rady Federacji będący odpowiedzią na list Zbigniewa [Kosteckiego?] z rozważaniami nad możliwymi zmianami w Federacji, aby każdy kraj był reprezentowany przez jeden związek i wadami i plusami tego rozwiązania (18 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 40. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do członków Rady Federacji z propozycją przygotowania zmian w statucie Federacji, aby w Federacji reprezentowany był nie związek, a poszczególne kraje (18 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 41. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji, w którym wyraża opinię, że jego zdaniem nie ma groźby zachwiania równowagi między związkami z Zachodu i związkami ze Wschodu (19 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 42. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z odpowiedzią na list Janusza Kasiny, w którym zgłasza propozycję, aby ewentualne usuwanie członków z Federacji rozłożyć na dwie kadencje, aby dać szansę na reaktywację związku (19 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 43. List Andrzeja Burzyńskiego do członków Rady Federacji z przypomnieniem swojego stanowiska w sprawie proporcjonalności głosów zgłoszonym podczas zjazdu w Wilnie (20 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 44. Korespondencja Janusza Kasiny, Andżeli [Boguckiej?] i Krzysztofa Murawskiego w sprawie równowagi między Wschodnimi i Zachodnimi związkami oraz głos w dyskusji, czy przyjmować jeden czy więcej związków z danego kraju (20 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 45. List Andrzeja Szpakowa i Kazimierza Jodkowskiego do członków Rady Federacji z życzeniami świątecznymi (24 grudnia 1999 r.), sygnatura 16
 46. Fragment listu Janusza [Kasiny] z informacjami o otrzymaniu wiadomości z Gruzji i Użhorodu oraz o sprawozdaniu z Baranowicz (bez daty), sygnatura 16

Korespondencja 2000 r., sygnatura 17

I obwoluta, Korespondencja do Kongresu- styczeń 2000 r., sygnatura 17

 1. List Rady Programowej Sesji Ochrony Zdrowia do poszczególnych związków z prośbą o dosłanie materiałów na postery wg załączonego wzoru (Paryż, 7 stycznia 2000 r.), sygnatura 17
 2. Program Sesji o Ochronie Zdrowia – wersja z 23 stycznia 2000 r., sygnatura 17
 3. Schemat do sesji plakatowej o ochronie zdrowia przedstawiający Stany Zjednoczone [na pierwszej stronie naklejka zasłaniająca część tekstu z odręczną adnotacją: „odebrane materiały do plakatów”] (bez daty i miejsca), sygnatura 17
 4. List Ernesta Walkiewicza do Ewy Teslar, w którym przesyła informacje potrzebne do posteru na Sesje o Ochronie Zdrowia (24 stycznia 2000 r.), sygnatura 17
 5. List Jakuba Bodzionego wysłany do Komitetu Programowego IV Kongresu i opublikowany na liście dyskusyjnej Federacji zawierający artykuł z Rzeczypospolitej na temat reformy opieki zdrowotnej w Polsce (25 stycznia 2000 r.), sygnatura 17
 6. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do członków Komitetu Programowego, w którym informuje, że uważa za błąd nie zaproszenie na Kongres Polonii Medycznej w Warszawie nikogo z Ministerstwa Zdrowia (26 stycznia 2000 r.), sygnatura 17
 7. List Jakuba Bodzionego do członków Komitetu Programowego w odpowiedzi na list Barbary Lisowskiej- Grospierre [zob. pkt 6], w którym akceptuje pomysł, żeby zaprosić na Kongres Polonii Medycznej jednego przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia (27 stycznia 2000 r.), sygnatura 17
 8. Korespondencja między Krzysztofem Kubikem, a Barbarą Lisowską- Grospierre przesłana do Komitetu Programowego dotycząca materiałów z USA na poster i sposobu jego przygotowania (28 i 31 stycznia 2000 r.), sygnatura 17
 9. List Jakuba Bodzionego do Komitetu Programowego Kongresu Polonii Medycznej, w którym uznaje że materiały przedstawione przez Krzysztofa Kubika powinny być wzorem dla innych posterów (31 stycznia 2000 r.), sygnatura 17

 

II obwoluta, Korespondencja formalna- styczeń 2000 r., sygnatura 17

 1. List Marka Stankiewicza z informacją o treści 31 numeru internetowej Gazety Lekarskiej (18 stycznia 2000 r.), sygnatura 17
 2. List z redakcji Medicusa z zapowiedzią kolejnego styczniowego numeru dostępnego w Internecie (20 stycznia 2000 r.), sygnatura 17
 3. List Moniki Obrębskiej do Ewy Teslar z pytaniem czy jedzie na spotkanie w Saarbrücken z okazji 1000-lecia idei zjednoczonej Europy i na obchody Tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie. Dołączone dokładne plany spotkań milenijnych (24 stycznia 2000 r.), sygnatura 17
 4. Pismo ze składem Zarządu Głównego Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych kadencji 1996-2000 i informacją o przebiegu i wynikach nowych wyborów sporządzone przez Ryszarda Nieporęckiego (bez daty i miejsca), sygnatura 17

III obwoluta, Korespondencja formalna – luty, marzec 2000 r., sygnatura 17

Kształcenie młodych lekarzybłędny tytuł przekładki

 1. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny, Ewy Teslar i Jakuba Bodzionego z informacją, że dowiedział się, że Zakarpacki Związek został 16 członkiem Federacji i pytaniem o pisownię nazwiska Pułyka (27 lutego 2000 r.), sygnatura 17
 2. List Krzysztofa Murawskiego opublikowany na forum dyskusyjnym Rady Federacji z informacją o powstaniu przed paroma dniami w Waszyngtonie nowej organizacji, której celem jest pomoc Polakom w Turkmenistanie. Przytoczony tekst z celami organizacji w jęz. angielskim (28 lutego 2000 r.), sygnatura 17
 3. Zaproszenie prezesa Europejskiego Forum Polskich Lekarzy Marka Bakowskiego na spotkanie w Wilnie w dniach 23-25 czerwca 2000 r. (bez daty), sygnatura 17
 4. List Marka Bakowskiego wysłany do kilku osób z obszerną informacją o Europejskim Forum Polskich Lekarzy, jego władzach i ideach mu przyświecających (13 lutego 2000 r.), sygnatura 17
 5. Listy Jakuba Bodzionego i Adama Czaplińskiego opublikowane na liście PolMed z życzeniami z okazji Dnia Kobiet (8 marca 2000 r.), sygnatura 17
 6. Korespondencja między Ewą Lipińską, a Barbarą Lisowską- Grospierre w sprawie Europejskiego Forum Polskich Lekarzy, reakcji AMOPF-u na jej powstanie, planach utworzenia europejskiego oddziału Federacji i propozycją usprawnienia podejmowania decyzji przez Zarząd Federacji (10 marca 2000 r.), sygnatura 17

 

 

 

 

IV obwoluta, Korespondencja do Kongresu – luty, marzec 2000 r., sygnatura 17

 1. Program Sesji o Ochronie Zdrowia- wersja z 8 lutego 2000 r., sygnatura 17
 2. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do członków Komitetu Programowego IV Kongresu ze szczegółami jej wizyty w Polsce: omówieniem wystąpienia i plakatu o ochronie zdrowia w Polsce, obejrzeniem miejsca obrad i omówieniem kwestii druku plakatów (14 lutego 2000 r.), sygnatura 17
 3. Korespondencja między Ewą Teslar, a Jerzym Kurkowskim w sprawie jego wystąpienia na Kongresie Polonii Medycznej. Dołączony abstrakt wystąpienia (5 marca 2000 r.), sygnatura 17
 4. Fragment końcowy listu Jerzego Kurowskiego dotyczącego reformy opieki zdrowotnej w Polsce i jej wpływu na szpitale (Katowice, 3 marca 2000 r.), sygnatura 17
 5. Korespondencja między Jakubem Bodzionym i Ewą Teslar w sprawie programu Sesji o Ochronie Zdrowia. Dołączony aktualny program sesji [dużo odręcznych adnotacji] (6 marca 2000 r.), sygnatura 17
 6. Fragment [brak pierwszej strony] programu Sesja o Ochronie Zdrowia- wersja z abstraktami (bez daty.), sygnatura 17
 7. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Marka Stankiewicza z prośbą czy może uzyskać od Krzysztofa Madeja informację czy AETRM z Lublina może być wykonawcą plakatów na Kongres i odpowiedź M. Stankiewicza, że nie może i poinformowanie o posiadaniu listy adresowej polskich lekarzy zagranicą (8 marca 2000 r.), sygnatura 17
 8. List Piotra Mierzewskiego do Ewy Teslar z informacją o planowanych cięciach w środkach na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej (8 marca 2000 r.), sygnatura 17

przekładka referaty

 1. Zgłoszenie na Kongres wysłane przez Ewę Teslar Jakubowi Bodzionemu i jego potwierdzenie odbioru z załączoną grafiką (8 marca 2000 r.), sygnatura 17
 2. List Piotra Kasztelowicza do Ewy Teslar z informacją o przesłaniu abstraktu na wystąpienie w czasie Kongresu. Dołączony tekst tego abstraktu (8 marca 2000 r.), sygnatura 17
 3. Fragment referatu (brak początku) na Kongres Polonii Medycznej dotyczący przeprowadzonej w Polsce reformy służby zdrowia i wyrażający krytyczny stosunek do niej (bez daty), sygnatura 17
 4. List Piotra Mierzewskiego do Ewy Teslar zawierający tekst abstraktu o systemie zdrowotnym Wielkiej Brytanii (10 marca 2000 r.), sygnatura 17
 5. List Ewy Teslar do Jakuba Bodzionego zawierająca informacje o członkach- Federacji, które przesłały już materiały na postery o systemach ochrony zdrowia w ich krajach, stwierdzeniem, że większość z nich to „wschodni” członkowie, prośbą do J. Bodzionego o przygotowanie posteru i jego odpowiedź, że będzie to mógł zrobić dopiero na Kongres (10 marca 2000 r.), sygnatura 17

V obwoluta, błędnie opisana jak luty 2000, sygnatura 17

 1. Zgłoszenie na IV Kongres Polonii Medycznej Barbary Lisowskiej- Grospierre (2 marca 2000 r.), sygnatura 17
 2. Dyskusja na temat szczegółów programu Kongresu prowadzona przez Jakuba Bodzionego i Barbarę Lisowską- Grospierre (7 marca 2000 r.), sygnatura 17
 3. List Piotra Mierzewskiego do członków Komitetu Programowego z jego propozycjami i uwagami do programu Sesji o Ochronie Zdrowia (7 marca 2000 r.), sygnatura 17
 4. Korespondencja między Barbarą Lisowską- Grospierre, a Jakubem Bodzionym w sprawie sesji internetowej podczas Kongresu w Warszawie (7 marca 2000 r.), sygnatura 17
 5. Korespondencja między Barbarą Lisowską- Grospierre, a Jakubem Bodzionym w sprawie sesji internetowej podczas Kongresu w Warszawie (7 marca 2000 r.), [UWAGA: korespondencja powinna być chronologicznie przed tą z pkt 36] sygnatura 17
 6. List Ewy Teslar do członków Komitetu Programowego Kongresu dotycząca potrzeby szybkiego opracowania programu (7 marca 2000 r.), sygnatura 17
 7. List Piotra Konopki do Rady Federacji z informacją o wynikach wyborów nowego zarządu w AMOPF oraz list gratulacyjny z tej okazji Jakuba Bodzionego (25 października 1999 r.), sygnatura 17
 8. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji ze szczegółami planowanego zebrania Rady Federacji w Warszawie po IV Kongresie Polonii Medycznej (3 maja 2000 r.), sygnatura 17
 9. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza [adresowany na pocztę Michała] Kasiny, Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego będący odpowiedzią na list Janusza Kasiny z propozycją składu komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów i odpowiedź K. Murawskiego że niestety nie będzie mógł być w jej składzie, gdyż nie będzie go na spotkaniu w Warszawie (11 marca 2000 r.), sygnatura 17
 10. List Janusza Kasiny [wysłany z poczty Michała] do Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego i Krzysztofa Murawskiego w którym wyraża wątpliwości, czy należy na spotkaniu Rady Federacji głosować nad zmianą nazwy i podaje plusy i minusy takiego głosowania (11 marca 2000 r.), sygnatura 17
 11. List Janusza Kasiny [z poczty Michała] do Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego i Krzysztofa Murawskiego z informacją o przesłaniu konferencji korespondencyjnej i pytaniem o działania zarządu Federacji, gdyby któryś z wyznaczonych do komisji wyborczej i rewizyjnej kandydatów odmówił przyjęcie funkcji (12 marca 2000 r.), sygnatura 17
 12. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny [na adres Michała], Ewy Teslar, Józefa Mazurka i Jakuba Bodzionego z omówieniem kilku kwestii z bieżącej działalności Federacji (12 marca 2000 r.), sygnatura 17
 13. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny [adresowany na pocztę Michała], Ewy Teslar, Józefa Mazurka i Krzysztofa Murawskiego z uwagami do konferencji korespondencyjnej [zob. pkt 42-44] (13 marca 2000 r.), sygnatura 17
 14. List Janusza [poczta Michała] Kasiny do Ernesta Wałkowicza, Ewy Teslar, Krzysztofa Murawskiego, Józefa Mazurka, Barbary Lisowskiej- Grospierre, Zbigniewa Kosteckiego, Piotra Konopki, Jakuba Bodzionego, Andrzeja Burzyńskiego, Andżeli Bogucką z przedstawieniem propozycji do składu komisji wyborczej, rewizyjnej i statutowej i odpowiedź A. Burzyńskiego z pytaniem do której komisji miałby należeć (14 marca 2000 r.), sygnatura 17
 15. List Janusza Kasiny [z poczty Michała] do Ewy Teslar, Krzysztofa Murawskiego, Józefa Mazurka i Jakuba Bodzionego z propozycjami wystąpień na otwarcie i zakończenie Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie (15 marca 2000 r.), sygnatura 17
 16. Korespondencja między Jakubem Bodzionym, a Krzysztofem Murawskim w sprawie literówek i błędów w przygotowywanym programie konferencji (15 marca 2000 r.), sygnatura 17
 17. Korespondencja między Jakubem Bodzionym, a Krzysztofem Murawskim w sprawie ankiety w celu oceny Kongresu (15 marca 2000 r.), sygnatura 17

VI obwoluta, IV Światowy Kongres Polonii Medycznej, sygnatura 17

 1. List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar z informacją o przesłaniu jej programu Kongresu (15 marca 2000 r.), sygnatura 17
 2. List Jakuba Bodzionego z Biuletynu Federacji Polskich Organizacji Medycznych z informacją o dołączeniu do czasopisma programu IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej (bez daty i miejsca), sygnatura 17
 3. Program obrad sesji Aktualne aspekty kosztów, finansowania i organizacji ochrony zdrowia, sygnatura 17
 4. Program obrad sesji Internet, a globalizacja informacji i terapii medycznej, sygnatura 17
 5. Program obrad sesji Patogeneza choroby nowotworowej. Wkład polski w kraju i zagranicą, sygnatura 17
 6. Program obrad sesji Choroby układu oddechowego- postępy w diagnostyce i terapii, sygnatura 17
 7. Program obrad sesji Żywienie, a otyłość- postępy w profilaktyce, diagnostyce i terapii sygnatura 17
 8. Program obrad sesji Postępy w chirurgii , sygnatura 17
 9. Program obrad sesji Choroby nowotworowe- postępy w terapii, sygnatura 17
 10. Program obrad sesji Kardiologia- postępy w diagnostyce i terapii, sygnatura 17
 11. Program obrad sesji Depresje i nerwice- postępy w diagnostyce i terapii, sygnatura 17
 12. List Jakuba Bodzionego do członków grupy PolMed z załączonym programem IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej (16 marca 2000 r.), sygnatura 17

VII obwoluta, marzec 2000 r., sygnatura 17

 1. List Janusza Kasiny [wysłany z poczty Michała] do Krzysztofa Murawskiego z uwagami do przygotowanej przez niego ankiety, przesłany także Ewie Teslar, Jakubowi Bodzionemu i Józefowi Mazurkowi (16 marca 2000 r.), sygnatura 17
 2. Projekt ankiety z oceną IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej (bez daty), sygnatura 17
 3. Projekt ankiety z oceną IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej [bardziej rozbudowana niż w pkt 63] (bez daty), sygnatura 17
 4. List Krzysztofa Murawskiego do Józefa Mazurka, Ewy Teslar, Jakuba Bodzionego i Janusza Kasiny z informacjami o Council for International Organizations of Medical Sciences (CIMOS) i prośbą do Janusza Kasiny o ustalenie kiedy Federacja została do niej przyjęta (18 marca 2000 r.), sygnatura 17
 5. List Janusza Kasiny w odpowiedzi na list Józefa Mazurka w sprawie Komisji Rewizyjnej i sprawozdania finansowego (18 marca 2000 r.), sygnatura 17
 6. List prezesa Europejskiego Forum Polskich Lekarzy Marka Bakowskiego do Ewy Teslar z podziękowaniami za przekazanie decyzji AMOPF i wyjaśnieniem, że wynikała ona z częściowego niezrozumienia idei forum (18 marca 2000 r.), sygnatura 17
 7. List Marka Bakowskiego do Ewy Teslar z podziękowaniami za szybką informację (19 marca 2000 r.), sygnatura 17
 8. List Krzysztofa Murawskiego opublikowany na Forum Rady Federacji będący odpowiedzią na list Piotra Konopki, w którym odnosi się do aktywności związków- członków Federacji i jego punktu widzenia co do kwestii przyjmowania nowych członków (19 marca 2000 r.), sygnatura 17
 9. List Piotra Konopki opublikowany na Forum Rady Federacji dotyczący aktywności związków- członków Federacji i jego punktu widzenia co do kwestii przyjmowania nowych członków (19 marca 2000 r.) [list powinien być chronologicznie przed listem z pkt 69], sygnatura 17
 10. Odpowiedź Janusza Kasiny na list Piotra Konopki [zob. pkt 70] opublikowany na forum Rady Federacji w którym opowiada się za akceptowaniem nieaktywności niektórych członków, ale wpisaniem też pewnych reguł do regulaminu (19 marca 2000 r.), sygnatura 17
 11. List Janusza Kasiny do Ewy Teslar, w którym przypomina że jako prezes związku nie dostarczyła potrzebnych do rozliczenia danych (Sztokholm, 21 marca 2000 r.), sygnatura 17
 12. List Marka Stankiewicza do Ewy Teslar z informacją, że jest w kontakcie z agencją ARTEM i że osobiście czuwa nad Kongresem (23 marca 2000 r.), sygnatura 17
 13. List Jerzego Kaczorowskiego z agencji ARTEM do Ewy Teslar z przedstawionym harmonogramem dosyłania danych do posterów na Kongres (24 marca 2000 r.), sygnatura 17
 14. List Andrzeja Burzyńskiego opublikowany na forum dyskusyjnym Federacji, w którym przytacza tekst listu do Marka Bakowskiego, z ogłoszeniem decyzji APSOP, która odrzuciła propozycję przystąpienia do Europejskiego Forum Polskich Lekarzy, nie wykluczając równocześnie członkowstwa w nim indywidualnych osób z APSOP (24 marca 2000 r.), sygnatura 17
 15. List Marka Stankiewicza do Barbary Lisowskiej- Grospierre z relacją o przygotowaniach do Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie i z prośbą o podanie numerów telefonów komórkowych celem ułatwienia wzajemnych kontaktów (25 marca 2000 r.), sygnatura 17
 16. List Józefa Mazurka do Jakuba Bodzionego, Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, i Janusza Kasiny, w którym przedstawia wielkość składek do kasy Federacji, omawia wydatki i możliwości zwiększenia budżetu Federacji (25 marca 2000 r.), sygnatura 17
 17. Listy Andżeli Boguckiej w którym informuje, że związek mołdawski grupy Bielce i Glodiany wyraził sprzeciw wobec przystapienia do Europejskiego Forum Polskich Lekarzy, ale nie wysłał jeszcze odpowiedzi, gdyż nie było kworum w oddziale mołdawskim, a ostatnio znacznie się on powiększył i odpowiedź Jakuba Bodzionego, że nie zna związku, który oficjalnie przystąpiłby do Forum (31 marca 2000 r.), sygnatura 17

VIII obwoluta, kwiecień 2000 r., sygnatura 17

 1. List Jana Zierskiego opublikowany na forum LEKARZE z informacją o nowym numerze magazynu z Kanady „Zwoje” (6 kwietnia 2000 r.), sygnatura 17
 2. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar, Janusza Kasiny, Jakuba Bodzionego i Józefa Mazurka w odpowiedzi na pytanie J. Kasiny, żeby rozpatrzyć czy Forum mogłoby wstąpić do Federacji. K. Murawski porównał statuty obu organizacji i zaproponował zastanowienie się nad możliwymi zmianami statutu Federacji (12 kwietnia 2000 r.), sygnatura 17
 3. Korespondencja między członkami Rady Federacji w związku ze sprawozdaniami i propozycją współpracy przedstawioną przez Piotra Dobosza z Blackhorse Publishing Int. (14 kwietnia 2000 r.), sygnatura 17
 4. Listy Krzysztofa Murawskiego i Jakuba Bodzionego do kilku członków Rad Federacji z propozycjami nowych punktów w statucie z dodaniem sankcji za nie wypełnianie funkcji przez związki i ich przedstawicieli w Radzie Federacji (15-16 kwietnia 2000 r.), sygnatura 17
 5. List Marka Bakowskiego z informacją o adresie strony i mailu Europejskiego Forum Polskich Lekarzy (27 kwietnia 2000 r.), sygnatura 17
 6. List Janusza Kasiny opublikowany na forum Federacji zawierający program spotkania Rady Federacji w Warszawie (29 kwietnia 2000 r.), sygnatura 17
 7. List Krzysztofa Murawskiego opublikowany na forum Rady Federacji z prośbą o wcześniejsze powiadomienie w razie niemożności przybycia i wyznaczenie pełnomocnika (30 kwietnia 2000 r.), sygnatura 17

IX obwoluta, maj 2000 r., sygnatura 17

 1. List Piotra Konopki do Andrzeja Burzyńskiego i Józefa Mazurka, w którym podsumowuje dyskusję nad zmianami w statucie i podaje nową wersję z prośbą o jej ocenę (2 maja 2000 r.), sygnatura 17
 2. List Janusza Kasiny do członków Federacji z informacją o spotkaniu w Warszawie i prośbą o przygotowanie się do niego (Sztokholm, 3 maja 2000 r.), sygnatura 17
 3. List Piotra Konopki do Andrzeja Burzyńskiego i Józefa Mazurka z propozycjami zmian w statucie (nazwa, adres i poprawka błędu w dotychczasowym) i prośbą o ich akceptację (3 maja 2000 r.), sygnatura 17
 4. List Jarosława Kosiatego opublikowany na forum PolMed z informacją o organizowanych dla lekarzy kursach korzystania z Internetu (3 maja 2000 r.), sygnatura 17
 5. Listy Józefa Mazurka i Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji ze sprawozdaniem finansowym skarbnika Federacji i poprawką do tekstu zgłoszoną przez K. Murawskiego (4 maja 2000 r.), sygnatura 17
 6. List Piotra Konopki do członków Zarządu Federacji z proponowanymi zmianami do statutu Federacji (5 maja 2000 r.), sygnatura 17
 7. List Janusza Kasiny do Ewy Teslar z przypomnieniem o wypełnieniu ankiety o kierunkach działalności Federacji i głosowaniem w sprawie zmiany jej nazwy (6 maja 2000 r.), sygnatura 17
 8. List Arkadiusza Siennickiego- Lantza opublikowany na forum PolMed przybliżający osobę zmarłego profesora Jerzego Einhorna (8 maja 2000 r.), sygnatura 17
 9. List Adama Czaplińskiego opublikowany na forum PolMed będący odpowiedzią na wspomnienie o prof. Jerzego Einhorna (9 maja 2000 r.), sygnatura 17
 10. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar z sugestią, żeby umieścić w Biuletynie Federacji informacje o dorocznej multidyscyplinarnej konferencji Polskiego Instytutu Sztuk i Nauk Ameryki mającej się odbyć w Krakowie (9 maja 2000 r.), sygnatura 17
 11. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z informacją o adresie mailowym Kazimierza Jodkowskiego (14 maja 2000 r.), sygnatura 17
 12. List Janusza Kasiny do Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Krzysztofa Murawskiego i Jakuba Bodzionego z pytaniem jakie poprawki wprowadzić do tekstu o Federacji (14 maja 2000 r.), sygnatura 17
 13. Tekst Janusza Kasiny o Federacji [zob. pkt 97] dołączony do materiałów konferencyjnych, przygotowywany na IV Światowy Kongres Polonii Medycznej, sygnatura 17
 14. List Marka Rudnickiego opublikowany na forum LEKARZE z wyjaśnieniem terminów Managed Care i Capitation (14 maja 2000 r.), sygnatura 17
 15. List Janusza Kasiny do Józefa Słowika, Marka Stankiewicza i Marka Bakowskiego z prośbą o ustalenie wspólnych celów Federacji i Europejskiego Forum Polskich Lekarzy i z zaproszeniem na spotkanie Rady Federacji w Warszawie (14 maja 2000 r.), sygnatura 17
 16. Korespondencja Krzysztofa Murawskiego i Janusza Kasiny w sprawie budżetu Federacji i możliwości jego zwiększenia (22 maja 2000 r.), sygnatura 17
 17. Korespondencja między Markiem Gawryszem, a Krzysztofem Murawskim w sprawie proponowanych przez M. Gawrysza zmian w statucie Federacji i odniesienie się do nich K. Murawskiego (23 maja 2000 r.), sygnatura 17
 18. Fragment listu Janusza Kasiny skierowany do Krzysztofa Mazurka, Jakuba Bodzionego, Józefa Mazurka i Ewy Teslar będący odpowiedzią na list Krzysztofa Murawskiego [zob. pkt 101] w sprawie budżetu Federacji (23 maja 2000 r.), sygnatura 17

 

Korespondencja 2000 r., sygnatura 18

I obwoluta, Czerwiec 2000 r., sygnatura 18

 1. Korespondencja między Ewą Teslar, Florianem Foryckim i Jakubem Bodzionym w sprawie redagowania Biuletynu Federacji (18-19 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 2. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum PolMed z powitaniem na nim Floriana Foryckiego (21 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 3. List Ewy Teslar opublikowany na forum dyskusyjnym Rady Federacji z informacją o planowanym na wrzesień wydaniu nowego numeru Biuletynu Federacji i przypomnieniem apelu o wyznaczenie przez każdy związek rzecznika prasowego (czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 4. Korespondencja między Adamem Czaplinskim, a Jakubem Bodzionym w sprawie naruszenia przez A. Czaplińskiego regulaminu grupy dyskusyjnej PolMed z powodu obraźliwego wpisu (24 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 5. Korespondencja Jana Zierskiego, Ewy Teslar, Jakuba Bodzionego i nieokreślonego bliżej Roberta na forum PolMed-u w sprawie udzielania porad medycznych w Internecie i utworzenia specjalnej listy dla ekspertów i lekarzy (25 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 6. List Janusza Kasiny [wysłany z konta Michała] do Ewy Teslar i na listę dyskusyjną Rady Federacji z informacjami o swoich ostatnich działaniach (25 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 7. List Janusza Kasiny do kilkunastu członków Federacji z informacją o zmianie nazwy z Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie na Federację Polonijnych Organizacji Medycznych i o kontrowersjach z tym związanymi (25 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 8. List Barbary Lisowskiej- Grospierre i Jakuba Bodzionego w sprawie studenta stomatologii Mateusza Sowińskiego, który zwrócił się o pomoc do Federacji w sprawie dofinansowania wyjazdu na Erasmusa do Hanoweru (21- 27 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 9. List Janusza Kasiny do Barbary Lisowskiej- Grospierre, Jakuba Bodzionego, Marka Bakowskiego i Józefa Słowika z informacją o powołaniu komisji ds. kontaktów z Unią Europejską (27 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 10. Korespondencja między Markiem Bakowskim, a Barbarą Lisowską- Grospierre w sprawie obiecanych przez M. Bakowskiego na Kongresie informacji jak nawiązać współpracę z Unią Europejską (27 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 11. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Janusza Kasiny z informacją o zmianie nazwy [zob. pkt 7] (27 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 12. Korespondencja między Markiem Bakowskim, a Barbarą Lisowską- Grospierre w sprawie możliwości uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej (29 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 13. List Andżeli Boguckiej do Ewy Teslar opublikowany na forum Federacji z informacją o przesłaniu tekstu o działaniach związku mołdawskiego na rzecz dzieci z polskich rodzin. Dołączony tekst (29 czerwca 2000 r.), sygnatura 18
 14. List Piotra Kasztelowicza opublikowany na liście LEKARZE w sprawie certyfikacji przez tę listę serwisów medycznych (30 czerwca 2000 r.), sygnatura 18

II obwoluta, Lipiec 2000 r., sygnatura 18

 1. List Jakuba Bodzionego do członków listy dyskusyjnej Federacji, w którym podaje aktualny skład listy dyskusyjnej Rady Federacji (6 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 2. List Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej z zaproszeniem na I Kongres Polskiej Medycyn Ratunkowej. Załączony plakat Kongresu (13 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 3. List Ewy Teslar opublikowany na forum PolMed z podsumowaniem dyskusji na temat utworzenia specjalnej listy z poradami dla ekspertów i lekarzy i odpowiedź Jakuba Bodzionego, w którym zaznacza, że jego zdanie nie zostało uwzględnione (13 i 15 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 4. List Krzysztofa Murawskiego na forum PolMed z przedrukiem wyników badań dotyczących korzystania z Internetu przez amerykańskich lekarzy (15 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 5. List Bogdana Nowaka opublikowany na forum PolMed z danymi kontaktowymi prezesa Medicusa Tadeusza Pyza (17 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 6. List [?] Pulwickiego opublikowany na forum PolMed z podanymi danymi kontaktowymi polskich władz i wzorem listu z protestem w sprawie nowej ustawy o obywatelstwie (18 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 7. List [?] Pulwickiego opublikowany na forum PolMed z wyjaśnieniem dlaczego nowa, polska ustawa o obywatelstwie jest niekorzystna dla Polonii (18 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 8. List Jana Czeki opublikowany na forum PolMed z krytyką polityki władz polskich wobec Polonii (18 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 9. List Bogdana Nowaka opublikowany na forum PolMed z pytaniem, czy wpływ na tę niekorzystną ustawę o obywatelstwie nie miały przepisy Unii Europejskiej i czy na terenie Unii są kraje dopuszczające podwójne obywatelstwo (18 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 10. Odpowiedź Jerzego Kuczabskiego na list Bogdana Nowaka [zob. pkt 23], w którym informuje że 8 krajów Unii Europejskiej dopuszcza podwójne obywatelstwo i poleceniem dwóch artykułów (18 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 11. Listy Krzysztofa Murawskiego i Marka Rudnickiego na forum dyskusyjnym Rady Federacji z propozycją zastanowienia się nad miejscem kolejnego spotkania Rady Federacji i nad jego celami (19 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 12. List [?] Pulwickiego opublikowany na forum PolMed z informacją o możliwej poprawce ustawy o obywatelstwie przez Senat i załączenie artykułu z Rzeczypospolitej o wadach ustawy (20 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 13. List Jakuba Bodzionego na forum PolMed, w którym załącza wiadomość od [?] Pulwickiego z opisem poprawek do ustawy o obywatelstwie, które będą głosowane przez Senat (20 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 14. Wymiana korespondencji między Jakubem Bodzionym, Markiem Rudnickim i bliżej nieokreślonym Mariuszem w sprawie kolejnego zjazdu Federacji (20 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 15. Listy Zbigniewa Kosteckiego i Jakuba Bodzionego opublikowane na Forum Rady Federacji w sprawie miejsca przyszłego Kongresu Federacji i wyrażeniem opinii Z. Kosteckiego o konieczności zorganizowania go w Polsce (21 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 16. List Janusza Kasiny w odpowiedzi na list Z. Kosteckiego w sprawie zorganizowania następnego Kongresu w Polsce z propozycją odłożenia głosowania nad tym tematem na kilka miesięcy (21 lipca 2000 r.), sygnatura 18
 17. Korespondencja między Ewą Teslar i Januszem Kasiną w sprawie pomocy dla Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy i Gruzji (lipca 2000 r.), sygnatura 18

III obwoluta, Sierpień 2000 r., sygnatura 18

 1. Korespondencja między Markiem Rudnickim i Jakubem Bodzionym w sprawie planowanych działań Federacji i Rady w nowej kadencji (1 sierpnia 2000 r.), sygnatura 18

Przekładka z napisem M. Bakowski

 1. List Ewy Teslar do członków Federacji z przypomnieniem o nadsyłaniu materiałów do Biuletynu Federacji i odpowiedź Marka Bakowskiego z dołączonym tekstem (11 sierpnia 2000 r.), sygnatura 18
 2. Wydruk strony tytułowej strony Europejskiego Forum Polskich Lekarzy (bez daty), sygnatura 18
 3. Wydruki ze strony internetowej Europejskiego Forum Polskich Lekarzy dotyczące Zebrania Prezydium EFPL, relacji z VI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej, biogramem Andrzeja Drawicza (bez daty), sygnatura 18
 4. Krótka relacja ze spotkania Prezydium Europejskiego Forum Polskich Lekarzy w Wilnie (bez daty), sygnatura 18
 5. List Piotra Kasztelowicza do Tomasza Kobosza z wyjaśnieniem dlaczego są obostrzenia wobec przyjmowania do listy LEKARZE dziennikarzy i że po uzyskaniu odpowiednich zgód może dołączyć do tej listy (21 sierpnia 2000 r.), sygnatura 18
 6. List Zdzisława Białowąsa opublikowany na forum LEKARZE w której wyraża negatywny stosunek do niektórych zapisów regulaminu listy dot. m.in. pierwszeństwa w przyjmowaniu na listę dzieci obecnych członków i znacznego ograniczenia dostępu lekarzy z Polski (21 sierpnia 2000 r.), sygnatura 18
 7. Korespondencja między Ewą Teslar, a Markiem Bakowskim w którym obie strony emocjonalnie podsumowują wzajemne relacje (23 sierpnia 2000 r.), sygnatura 18
 8. Odpowiedź Ewy Teslar Markowi Bakowskiemu na poprzedni list [zob. pkt 39] (23 sierpnia 2000 r.), sygnatura 18
 9. Korespondencja między Ewą Teslar, a Andrzejem Kłobukowskim w sprawie Biuletynu. W tekście zawarta lista rzeczników prasowych poszczególnych członków Federacji (29 sierpnia 2000 r.), sygnatura 18
 10. List Bogdana Milka do kilku osób, w tym Ewy Teslar z załączonym tekstem apelu saarbückeńskiego (31 sierpnia 2000 r.), sygnatura 18

IV obwoluta, Wrzesień 2000 r., sygnatura 18

 1. List Marka Rudnickiego do członków Rady Federacji z propozycją, aby Federacja zastanowiła się nad cykliczną organizacją konferencji z wybranych dziedzin medycyny wraz z przedstawionym krótkim planem takiej przykładowej konferencji (5 września 2000 r.), sygnatura 18
 2. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z odpowiedzią na list Marka Rudnickiego [zob. pkt 43] i akceptacją jego pomysłu (5 września 2000 r.), sygnatura 18
 3. List Marka Rudnickiego do członków Rady Federacji z przedstawieniem propozycji od pewnej organizacji zajmującej się szkoleniami medycznymi chcącej w zamian za reklamę dofinansować Federację i podziękowaniami za nowy numer Biuletynu (7 września 2000 r.), sygnatura 18
 4. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji z zaleceniem zachowania ostrożności w sprawie kontaktów z organizacją, która zwróciła się Marka Rudnickiego [zob. pkt 45] (7 września 2000 r.), sygnatura 18
 5. List Marka Rudnickiego do Rady Federacji z przedstawieniem jak wyglądać będzie rozreklamowanie organizacji gotowej wesprzeć Federację [zob. pkt 45-46] (7 września 2000 r.), sygnatura 18
 6. List Jakuba Bodzionego do Rady Federacji będący kontynuacją dyskusji nad ofertą organizacji zajmującej się szkoleniami medycznymi [zob. pkt 45-47] (7 września 2000 r.), sygnatura 18
 7. List Jana Ziarskiego opublikowany na forum PolMed z krytyczną uwagą do występu nieokreślonej senator z Polski, która miała przybliżyć Kartę Polaka i do poziomu reprezentowanego przez TV Polonia (9 września 2000 r.), sygnatura 18
 8. List Piotra Konopki do członków Rady Federacji z sugestiami w sprawie organizacji Kongresów (15 września 2000 r.), sygnatura 18
 9. List Ewy Teslar do kilku członków Federacji z odpowiedzią na list Piotra Konopki [zob. pkt 50] zawierający jej przemyślenia na temat organizacji przyszłych Kongresów (18 września 2000 r.), sygnatura 18
 10. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Barbary Lisowskiej- Grospierre dotyczący organizacji przyszłych Kongresów (18 września 2000 r.), sygnatura 18
 11. List Jakuba Bodzionego do Barbary Lisowskiej- Grospierre w sprawie możliwości pozyskiwania funduszów z Unii Europejskiej (18 września 2000 r.), sygnatura 18
 12. List Krzysztofa Murawskiego [w nagłówku błędnie podpisany jako Sylvia Murawski] do członków Rady Federacji z informacją, że nie wie nic o wcześniejszej korespondencji o planach dotyczących UE, gdyż nie był na Kongresie w Warszawie, nie jest członkiem nowej Rady i nie dostaje materiałów z konferencji korespondencyjnych (18 września 2000 r.), sygnatura 18
 13. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Krzysztofa Murawskiego i Janusza Kasiny z informacją, że chciałaby wyjaśnić K. Murawskiemu kwestie współpracy z Unią Europejską i ogłoszeniem, że chyba zrezygnuje z pracy w komisji z powodu nadmiaru „polityki” (18 września 2000 r.), sygnatura 18
 14. Korespondencja między Barbarą Lisowską- Grospierre, Jakubem Bodzionym i Januszem Kasiną z informacją, że obecność na liście MB [Marka Bakowskiego] negatywnie wpływa na komunikację między nimi i że działalność każdy dla siebie nie przynosi dobrych rezultatów (18 września 2000 r.), sygnatura 18
 15. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji w odpowiedzi na list Barbary Lisowskiej- Grospierre dotyczący współpracy między stowarzyszeniami z Kresów i z Zachodu nad wspólnymi projektami (21 września 2000 r.), sygnatura 18
 16. List Janusza Kasiny do Rady Federacji z zarysowaniem jego sugestii co do współpracy z Unią Europejską i kierunków działań Federacji (22 września 2000 r.), sygnatura 18
 17. List Marka Gawrysza do Tatiany Kurczewskiej opublikowany na forum PolMed z informacją o zebraniu przez chicagowski związek pieniędzy na walkę z gruźlicą wśród Polaków w Gruzji (27 września 2000 r.), sygnatura 18
 18. List Marka Rudnickiego opublikowany na forum Rady Federacji zawierający informacje o systemie szkolenia medycznego dla studentów z zagranicy w Polsce (28 września 2000 r.), sygnatura 18
 19. List Marka Bakowskiego do Jakuba Bodzionego i Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją o konferencji w Radziejowicach i list Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar z prośbą o przesłanie jej do B. Lisowskiej-Grospierre (27-28 września 2000 r.), sygnatura 18
 20. Komunikat Prezydium Europejskiego Forum Polskich Lekarzy o konferencji „Procesy integracyjne Unii Europejskiej- nadzieje, wyzwania dla ochrony zdrowia i lekarzy w Polsce” (bez daty), sygnatura 18

V obwoluta, Październik 2000 r., sygnatura 18

 1. List Bogdana Milka do Jacka Tyblewskiego z Polskiego Magazynu Radiowego w Niemczech (przesłany m.in. do Ewy Teslar) w odpowiedzi na jego list z prośbą o umożliwienie kontaktu ze specjalistami zajmującymi się tzw. chorobą migracyjną (13 października 2000 r.), sygnatura 18
 2. List Janusza Kasiny do członków Federacji z informacją o wynikach wyborów w szwedzkim związku i prośbą o powiadamianiu Jakuba Bodzionego o wszelkich zmianach we władzach związków- członków Federacji (18 października 2000 r.), sygnatura 18
 3. List Marka Bakowskiego do Jakuba Bodzionego zawierający przedruk artykułu z Dziennika Internetowego o konferencji Europejskiego Forum Polskich Lekarzy (18 października 2000 r.), sygnatura 18
 4. List Marka Rudnickiego do członków Rady Federacji z propozycją zorganizowania cyklu audycji radiowych o związkach na Wschodzie, co mogłoby pomóc im w zdobyciu wsparcia finansowego (26 października 2000 r.), sygnatura 18

V obwoluta, Listopad 2000 r., sygnatura 18

 1. Korespondencja między Markiem Bakowskim, Barbarą Lisowską- Grospierre i Jakubem Bodzionym w sprawie tekstu o projekcie utworzenie funduszu stypendialnego. Dołączony wspomniany tekst autorstwa M. Bakowskiego i uwagi do niego B. Lisowskiej- Grospierre (21 września, 31 października, 9 listopada 2000 r.), sygnatura 18
 2. List Marka Rudnickiego do kilkunastu członków listy LEKARZE (na ich prywatne adresy) z wyjaśnieniem sytuacji po usunięciu go z listy LEKARZE i podziękowaniami za słowa wsparcia, które otrzymał (10 listopada 2000 r.), sygnatura 18

przekładka korespondencja z Markiem Bakowski i z tyłu korespondencja w sprawie stypendium

 1. Odpowiedź Barbary Lisowskiej- Grospierre na tekst Marka Bakowskiego dotyczący projektu funduszu stypendialnego z jej uwagami (13 listopada 2000 r.), sygnatura 18
 2. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Janusza Kasiny, Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar z komentarzem w sprawie projektu programu stypendialnego Marka Bakowskiego i sugestią, że program ma być w rzeczywistości podporządkowany Europejskiemu Forum Polskich Lekarzy (16 listopada 2000 r.), sygnatura 18
 3. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Barbary Lisowskiej- Grospierre [zob. pkt 70] (16 listopada 2000 r.), sygnatura 18
 4. Odpowiedź Janusza Kasiny na list Barbary Lisowskiej- Gropsierre [zob. pkt 70] z jego uwagami w sprawie jej obaw co do programu stypendialnego (17 listopada 2000 r.), sygnatura 18

koniec przekładki

 1. Fragment listu Ewy Teslar w odpowiedzi na list Marka Rudnickiego w sprawie pomocy dla Białorusi (19 listopada 2000 r.), sygnatura 18
 2. Odpowiedź Adama Poradzisza na list Andrzeja Kajetanowicza dotyczący likwidacji forum LEKARZE i utworzenie przez niego nowej listy (20 listopada 2000 r.), sygnatura 18
 3. List Ewy Teslar opublikowany na forum Rady Federacji dotyczący artykułu o Białorusi (21 listopada 2000 r.), sygnatura 18
 4. List Marka Gawrysza do kilku członków Federacji z informacją o zakończeniu akcji wspierania walki z gruźlicą w Gruzji zorganizowanej przez związek chicagowski wraz z listą donatorów (30 listopada 2000 r.), sygnatura 18

VI obwoluta, Grudzień 2000 r., sygnatura 18

przekładka komisja ds. kontaktów z UE

 1. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji z informacją o jej nowym członku Janie Borowca i prośbą o stały kontakt i przekazywanie informacji o zebraniach w poszczególnych związkach (3 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 2. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum Rady Federacji w odpowiedzi na list Andrzeja Szpakowa z zaproszeniem na konferencję w Grodnie (6-7 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 3. List Jakuba Bodzionego do Andrzeja Szpakowa, Jósefa Słowika, Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej- Grospierre i Marka Bakowskiego z informacją o chęci dookoptowania Andrzeja Szpakowa do składu komisji ds. współpracy z Unią Europejską (7 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 4. List Jakuba Bodzionego zawierający wiadomość od Jana Borowca w sprawie Baltic Meeting Point i organizowanego tam panelu o ochronie zdrowia (8 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 5. List Barbary Lisowskiej- Grospierre będący odpowiedzią na list Jakuba Bodzionego [zob. pkt 79] z prośbą o uściślenie kilku sformułowań dotyczących zadań komisji ds. współpracy z Unią Europejską (8 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 6. Odpowiedź Jakuba Bodzionego na list Barbary Lisowskiej- Grospierre [zob. pkt 81] (8 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 7. List Marka Bakowskiego w odpowiedzi na list Barbary Lisowskiej- Grospierre w sprawie komisji ds. kontaktów z Unią Europejską i planami projektu, do którego włączony ma być białoruski związek (grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 8. List Janusza Kasiny do członków komisji ds. współpracy z Unią Europejską, w którym wyraża opinię, że nie należy pochopnie składać obietnic kolegom ze Wschodu, gdy się nie może ich spełnić (10 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 9. List Marka Bakowskiego w odpowiedzi na list Janusza Kasiny [zob. pkt 84] z jego komentarzem (10 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 10. List Marka Bakowskiego z odpowiedzią na list Janusza Kasiny [zob. pkt 84-85] (10 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 11. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Ewy Teslar, w którym przesyła niewysłany jeszcze list do Marka Bakowskiego o możliwościach pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej, z prośbą o jej opinię (15 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 12. List Dany I. Alvi zawierający przesłanie do Polaków Ireneusza Karaskiewicza zawierającego protest przeciwko uchwaleniu przez Sejm ustawy o możliwości kupna ziemi w Polsce przez cudzoziemców (19 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 13. List Victora Serbulova do Ewy Teslar z życzeniami świątecznymi (19 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 14. List Jakuba Bodzionego do Janusza Kasiny, Ewy Teslar, Andrzeja Kłobukowskiego i Floriana Foryckiego dotyczący Biuletynu Federacji i dat jego wydawania (27 i 29 grudnia 2000 r.), sygnatura 18
 15. Tekst Barbary Lisowskiej- Grospierre o planach działania komisji ds. kontaktów z Unią Europejską (bez daty), sygnatura 18

 

Korespondencja 2001 r., sygnatura 19

I obwoluta, Styczeń 2001 r., sygnatura 19

 

 1. List Jana Zierskiego opublikowany na forum PolMed i Liście Hipokrates z życzeniami świątecznymi i noworocznymi (stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 2. Korespondencja między Jakubem Bodzionym, Markiem Gawryszem i Eweliną Hrycaj- Malanicz w sprawie organizowanego z okazji dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia Polskich Lekarzy we Lwowie i adresu mailowego Józefa Mazurka i Andrzeja Burzyńskiego (5 i 7 stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 3. List Krzysztofa Murawskiego opublikowany na forum Rady Federacji w sprawie kolejnego spotkania Rady Federacji i jego terminu (8 stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 4. Korespondencja między Markiem Bakowskim, Jakubem Bodzionym i Ewą Teslar dotyczące wątpliwości M. Bakowskiego czy organizowane we Lwowie sympozjum „Medycyny ostatniej dekady XX w.” ma patronat Federacji (9 stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 5. List Ewy Teslar opublikowany na forum Rady Federacji z informacją dotyczącą jej planów wyjazdowych i odpowiedź Jakuba Bodzionego, że największa liczba osób z Federacji planuje wyjazd do Lwowa (8 i 9 stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 6. List Marii Rafalskiej z prośbą o przesłanie zaproszenia na Baltic Meeting Point lekarzom z Sankt Petersburga i odpowiedź Jakuba Bodzionego (17 i 18 stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 7. Listy Jakuba Bodzionego i Marka Rudnickiego opublikowane na forum Rady Federacji w sprawie pracy na Zachodzie i szkoleń zagranicznych dla lekarzy (15 i 19 stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 8. Listy Jakuba Bodzionego i Marka Rudnickiego dotyczące opracowania przez M. Rudnickiego listy linków z adresami do informacji o szkoleniach i pracy dla lekarzy w różnych krajach (20 stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 9. List Marii Syczewskiej z życzeniami, podziękowaniami za pomoc dla szpitala w Baranowiczach i propozycją, że spotkania Rady Federacji nie zawsze muszą być statutowe i mogą mieć też charakter prywatnych spotkań (25 stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 10. List Jana Borowca opublikowany na forum Federacji ze szczegółami Baltic Meeting Point i informacją o możliwości otrzymania dofinansowania kosztów dla lekarzy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wraz ze wzorem podania (26 stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 11. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji z informacją o dołączeniu do grupy Ewy Lipińskiej i wykazem adresów mailowych członków (30 stycznia 2001 r.), sygnatura 19
 12. Wykaz szkoleń podyplomowych, o które Federacja zamierza składać wniosek do Unii Europejskiej o dofinansowanie (bez daty), sygnatura 19
 13. List Andrzeja Szpakowa z informacją o przesunięcia terminu sympozjum w Grodnie na kwiecień 2001 r., planem szczegółowym i podziękowania za informację od Jakuba Bodzionego (7 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 14. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum PolMed z informacjami o spotkaniach organizacji członkowskich Federacji (9 lutego 2001 r.), sygnatura 19

Przekładka Jedwabne

 1. List Bogdana Milka zawierający przedruk artykułu Antoniego Macierewicza w sprawie Jedwabnego i reakcje na tę wiadomość Aliny Grabowskiej i Konrada Okulicza (9 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 2. List Jakuba Bodzionego na forum PolMed z linkiem do artykułu z Gazety Wyborczej o Jedwabnym i krótkim komentarzem (11 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 3. List Jerzego Matysiakiewicza do Jakuba Bodzionego opublikowany na forum PolMed zawierający link do artykułu we Zwojach, gdzie znajdują się odnośniki do innych artykułów na temat Jedwabnego (11 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 4. List Jerzego Umińskiego opublikowany na forum PolMed w odpowiedzi na list Jerzego Matysiakiewicza z komentarzem na temat stosunków polsko-żydowskich (11 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 5. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum PolMed zawierający przedruk artykułu z Wprost dotyczącego działań polskich władz dyplomatycznych próbujących nie doprowadzić do wybuchu antypolonizmu zagranicą w związku ze sprawą Jedwabnego (12 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 6. List Janusza Kasiny do Rady Federacji z informacją, że Janusz Kasina został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (15 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 7. Korespondencja między Ewą Teslar i Andrzejem Kłobukowskim w sprawie przygotowań Biuletynu Federacji i wyjazdu do Berlina (19 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 8. List Andżeli Boguckiej z relacją o obchodach nowego tysiąclecia w Polskim Towarzystwie Medycznym w Mołdawii w Bielcach i sytuacji politycznej w Mołdawii (21 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 9. List Janusza Kasiny do Ewy Teslar, Barbary Lisowskiej- Grospierre i Piotra Konopki w sprawie córki kolegi J. Kasiny ze studiów- Malwiny, która chciałaby pojechać na wakacje do Francji w celu nauki języka, z prośbą o pomoc i informacje (19 i 24 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 10. Korespondencja Ewy Teslar i Jakuba Bodzionego w sprawie Council for International Organizations of Medical Sciences (CIMOS), która uznała Federację i pytaniem o wieści od kolegów z Forum (26 lutego 2001 r.), sygnatura 19
 11. List Jana Borowca opublikowany na forum Federacji ze szczegółami Baltic Meeting Point i informacją o możliwości otrzymania dofinansowania kosztów dla lekarzy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wraz ze wzorem podania (26 stycznia 2001 r.) [dublet zob. pkt 10], sygnatura 19

II obwoluta, Marzec 2001 r., sygnatura 19

 1. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum Federacji i PolMed z informacją, że jego kolega Stoszek Golec szuka współpracowników do realizacji grantu. Część tekstu w języku angielskim (6 marca 2001 r.), sygnatura 19
 2. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum Federacji z informacją o internetowych kursach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i dotyczących zmian społecznych w Polsce. Część tekstu w jęz. angielskim (12 marca 2001 r.), sygnatura 19
 3. Korespondencja między Ewą Teslar, a Markiem Bakowskim w sprawie pomocy dla dawnych Kresów, szczególnie Baranowicz (12 marca 2001 r.), sygnatura 19
 4. Informacja o akcji pomocy lekarzom kresowym organizowana przez Europejskie Forum Polskich Lekarzy (bez daty), sygnatura 19
 5. List Krzysztofa Murawskiego opublikowany na forum Federacji w związku z sugestią Marka Bakowskiego, że szwedzki związek organizuje pomoc dla Mołdawii, która „pozostaje ich tajemnicą” (12 marca 2001 r.), sygnatura 19
 6. List Ewy Lipińskiej do Marka [Bakowskiego] opublikowany na forum Federacji z prośbą o informacje o przepisach celnych na Białorusi (13 marca 2001 r.), sygnatura 19
 7. List Doroty Majewskiej do Rady Federacji z informacją o akcji Pajacyk i prośbą Jakuba Bodzionego o przesyłanie mu wszelkich informacji o takich akcjach (13 marca 2001 r.), sygnatura 19

przekładka „ciąg dalszy dyskusji o Jedwabnym”

 1. List Mariusa Loefflera opublikowany na forum PolMed dotyczący sprawy antysemityzmu Polaków i jego ciężkich wspomnień z dzieciństwa (13 marca 2001 r.), sygnatura 19
 2. List Jerzego Matysiakiewicza na forum PolMed w odpowiedzi na list Mariusa Loefflera z gratulacjami odwagi (13 marca 2001 r.), sygnatura 19
 3. List nieznanej osoby opublikowany na forum PolMed z odpowiedzią na list Mariusa Loefflera z jego komentarzem w sprawie stosunków polsko-żydowskich (13 marca 2001 r.), sygnatura 19
 4. List Kamila Umińskiego opublikowany na forum PolMed z głosem w dyskusji o Jedwabnym (14 marca 2001 r.), sygnatura 19
 5. List Kamila Umińskiego na forum PolMed ze sprostowaniem wypowiedzi z listu Jerzego Matysiakiewicza w sprawie wypowiedzi Jana Nowaka-Jeziorańskiego (14 marca 2001 r.), sygnatura 19
 6. List Jerzego Matysiakiewicza opublikowany na forum PolMed w sprawie stosunków polsko- żydowskich, odsyłający do komentarzy pod artykułem o skandalicznym kazaniu biskupa Stefanka opublikowanym na Onecie (15 marca 2001 r.), sygnatura 19
 7. List Andrzeja Kłobukowskiego opublikowany na forum PolMed, w którym proponuje się zastanowić co wpływa na taki sposób myślenia Polaków jako narodu (16 marca 2001 r.), sygnatura 19

koniec przekładki

 1. List Janusza Kasiny opublikowany na forum Federacji ze szczegółami spotkania w Sztokholmie (17 marca 2001 r.), sygnatura 19
 2. List Piotra Konopki do Rady Federacji, w którym odnosi się do problemu niedożywienia dzieci w Polsce i organizacji im pomagających (18 marca 2001 r.), sygnatura 19
 3. Korespondencja między Dorotą Majewską z PAHA, a Janiną Ochojską w sprawie funkcjonowania Polskiej Akcji Humanitarnej i akcji Pajacyk (18-19 marca 2001 r.), sygnatura 19
 4. List Marka Gawrysza do Marka Stankiewicza (kopia przesłana na forum Federacji) z prośbą o opublikowanie w Gazecie Lekarskiej tekstu o funduszu stypendialnym Związku Lekarzy Polskich w Chicago, wraz z załączonym tekstem (21 marca 2001 r.), sygnatura 19
 5. List Marka Rudnickiego na forum Federacji z informacją o możliwości stażów w amerykańskich szpitalach. Dołączona wiadomość od Alesi Dowell z University of Illinois at Chicago (21 marca 2001 r.), sygnatura 19
 6. List Andrzeja Burzyńskiego do Ewy Teslar z informacją o Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza z Lublina (21 marca 2001 r.), sygnatura 19
 7. List Jarosława Kosiatego opublikowana na forum PolMed z informacjami o Polskim Związku Higieny i nowym adresem jego strony internetowej (22 marca 2001 r.), sygnatura 19
 8. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar i Andrzeja Kłobukowskiego z informacją o adresie internetowym Council for International Organizations of Medical Sciences (24 marca 2001 r.), sygnatura 19
 9. List Jarosława Kosiatego do członków listy PolMed z informacją o nowopowstałym czasopiśmie Polski Magazyn Medycyny Rodzinnej (25 marca 2001 r.), sygnatura 19
 10. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum PolMed zawierający przedruk artykułu Stanisława Janeckiego i Jerzego Sławomira Maca „Przepraszamy Żydów i prosimy o przebaczenie” z 23 marca 2001 r. (25 marca 2001 r.), sygnatura 19
 11. Dwa listy Jakuba Bodzionego do członków Federacji z informacją o powstaniu nowego czasopisma Gazeta Lekarska Polskich Lekarzy za Granicą i o uzyskaniu możliwości publikowania materiałów Federacji w Gazecie Lekarskiej (31 marca 2001 r.), sygnatura 19

III obwoluta, Kwiecień 2001 r., sygnatura 19

 1. List Marka Bakowskiego opublikowany na forum Rady Federacji w sprawie Akcji Pomocy Lekarzom Kresowym organizowanej przez Europejskie Forum Polskich Lekarzy (1 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 2. List Jakuba Bodzionego do Marka Bakowskiego z wyrazami wdzięczności za jego działania w federacyjne inicjatywy pomocy i list Marka Gawrysza z informacją, że zastanawia się nad sensem takich inicjatyw, bo do dzisiaj nie dostał informacji na co przeznaczona zostały pieniądze dla Gruzji (1 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 3. List Jakuba Bodzionego do Marka Gawrysza w odpowiedzi na jego wątpliwości w sprawie sensu organizowania pomocy [zob. pkt 52] (1 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 4. Odpowiedź Marka Bakowskiego na list Marka Gawrysza [zob. pkt 52], w którym stwierdza, że przelewanie pieniędzy pomocowych na konto jest niepewne (1 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 5. List Jana Borowca opublikowany na forum Federacji z głosem w sprawie organizowania pomocy i informacją, że z racji wycofania dofinansowania przez komisją finansową Baltic Meeting Point związek szwedzki wycofuje się z udziału w nim (2 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 6. Korespondencja między Barbarą Lisowską-Grospierre i Jakubem Bodzionym opublikowana na forum Rady Federacji dotycząca funduszów europejskich, możliwości pozyskania z nich dofinansowania oraz wizyty B. Lisowskiej- Grospierre w Polsce (21 marca, 3-4 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 7. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Rady Federacji, w którym podaje link do strony unijnego programu Leonardo da Vinci (5 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 8. List Marka Rudnickiego (przesłana wiadomość Jakuba Bodzionego) z informacją o publikacji nowego numeru Biuletynu Federacji, spisem treści i przedrukiem artykułu wstępnego (10 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 9. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum PolMed zawierający list redaktora naczelnego czasopisma Relacje Krzysztofa Mazowieckiego na temat ruchu polonijnego (21 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 10. List Ewy Lipińskiej do członków Federacji zawierający jej relację z wizyty na Białorusi. Wiadomość uzupełniona zdjęciem wnętrza kościoła we wsi Osowaja k. Baranowicz (24 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 11. List Barbary Lisowskiej- Grospierre na liście dyskusyjnej Rady Federacji, w którym podaje swoje uwagi do relacji Ewy Lipińskiej [zob. pkt 60] (25 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 12. List Aleksandra Pułyka do Barbary Lisowskiej- Grospierre z informacją, że szuka kontaktu do osoby w celu stworzenia projektu szkoleń dla lekarzy rodzinnych (27 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19
 13. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Jakuba Bodzionego i Ewy Lipińskiej z informacją, że przekazuje list z Kresów [nie zostało określone jaki, ale prawdopodobnie chodzi o list z pkt 62] (27 kwietnia 2001 r.), sygnatura 19

IV obwoluta, sygnatura 19 [uwaga: na obwolutę wykorzystany fragment wydruku maila nieznanych osób zawierający informację o nowym numerze czasopism A do Z i Relacji i spisy treści]

 1. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Ewy Teslar zawierający kopię Dziennika Internetowego Polskiej Agencji Prasowej z 30 kwietnia 2001 r. zawierający między innymi artykuł o reakcji Polish American Health Association, której kierownictwo zażądało dymisji Edwarda Moskala z funkcji Kongresu Polonii Amerykańskiej (2 maja 2001 r.), sygnatura 19

V obwoluta, Maj 2001 r., sygnatura 19 (niewłaściwie umieszczona powinna być na miejscu IV)

 1. List Marka Rudnickiego do członków Rady Federacji dotyczące konferencji w Grodnie, umowy z tamtejszym uniwersytetem i reakcji polonijnych lekarzy po spotkaniu z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim (8 maja 2001 r.), sygnatura 19
 2. Korespondencja między Ewą Teslar i Eweliną Hrycaj- Malanicz w sprawie sympozjum we Lwowie (8-9 maja 2001 r.), sygnatura 19
 3. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum PolMed z gratulacjami Polish American Health Association włączenia się w dyskusję polityczną w sprawie Edwarda Moskala (12 maja 2001 r.), sygnatura 19
 4. List Marii Syczewskiej do Ewy Teslar z informacjami o jej planowanym wyjeździe do Lwowa i o otrzymaniu części sprzętu otrzymanego w ramach pomocy z Francji (16 maja 2001 r.), sygnatura 19

VI obwoluta, Czerwiec 2001 r., sygnatura 19

 1. List Andżeli Boguckiej opublikowany na liście PolMed z prośbą o pomoc w zdobyciu glukometru dla chorego dziecka (1 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 2. List Barbary Lisowskiej- Grospierre w sprawie wyboru spośród każdego ze związków osoby- koordynatora projektu szkoleń (8 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 3. List Jakuba Bodzionego do członków Federacji z informacją o problemach z serwerem, na którym umieszczona jest strona internetowa Federacji (8 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 4. List Jakuba Bodzionego do członków Federacji z odpowiedzią na list Barbary Lisowskiej- Grospierre [zob. pkt 70] dotyczący poszukiwań koordynatorów do projektów dofinansowanych przez Unię Europejską (8-9 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 5. List Marka Rudnickiego do członków Rady Federacji z informacją, że uzyskał trochę sprzętu dla szpitali na Ukrainie (13 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 6. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Jana Zierskiego z informacją o programie Leonardo da Vinci i planach złożenia wniosku (13 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 7. Korespondencja między Barbarą Lisowską- Grospierre, a Florianem Foryckim z podziękowaniami za przyjęcie jej w Berlinie i szczegółami planowanego projektu szkoleń dla lekarzy (13 i 14 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 8. Korespondencja między Markiem Bakowskim i Barbarą Lisowską- Grospierre w sprawie projektu unijnego (bez daty), sygnatura 19
 9. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Janusza Kasiny i Ewy Teslar, w którym zwraca się do J. Kasiny o pomoc w sprawie znalezienia w Szwecji osoby do udziału w projekcie szkoleń dla lekarzy i skargą, że Jan Ziarski nie odpowiedział na jej wiadomość (18 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 10. Korespondencja między Barbarą Lisowską- Grospierre, a Markiem Wojtowiczem z zapytaniem czy docierają do niego wiadomości od niej i jego odpowiedź z wyjaśnieniami (13 i 18 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 11. List Marka Rudnickiego do członków Rady Federacji dotyczący szczegółów sympozjum we Lwowie (25 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 12. List Marka Rudnickiego do członków Rady Federacji z prośbą o podanie kontaktu do osób z lwowskiego związku w celu ustalenia szczegółów przesłania otrzymanych darów (26 czerwca 2001 r.), sygnatura 19
 13. Korespondencja między Ewą Teslar i Andżelą Bogucką w sprawie glukometru dla chorego dziecka [zob. pkt 69] (25-26 czerwca 2001 r.), sygnatura 19

VII obwoluta, Lipiec 2001 r., sygnatura 19

 1. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji z informacją o uruchomieniu nowej listy dyskusyjnej Rady Federacji i listą adresową jej członków (18 lipca 2001 r.), sygnatura 19
 2. List Marii Czarnockiej ze Studia 55 do redakcji Biuletynu Federacji z propozycją współpracy (21 lipca 2001 r.), sygnatura 19

VIII obwoluta, Sierpień 2001 r., sygnatura 19

 1. List Jana Zierskiego zawierający protest w języku angielskim dotyczący wprowadzonego przez talibów w Afganistanie nakaz noszenia przez Hindusów specjalnych ubrań w celu identyfikacji ich (23 sierpnia 2001 r.), sygnatura 19

IX obwoluta, Wrzesień 2000 r., sygnatura 19

 1. Korespondencja między Andrzejem Kłobukowskim, a Ewą Teslar w sprawie wyjazdu do Francji i szczegółami pobytu w Berlinie (września 2001 r.), sygnatura 19
 2. List od Agnieszki Tracz z Polonia.net Nowy Jork z podziękowaniami za opublikowanie listu z apelem o pomoc dla powodzian (2 września 2001 r.), sygnatura 19
 3. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji z informacją o rozpoczęciu dyskusji nad organizacją V Kongresu i listą osób na nowym forum na serwerze Yahoo (7 września 2001 r.), sygnatura 19
 4. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji w sprawie miejsca organizacji V Kongresu Polonii Medycznej (8 września 2001 r.), sygnatura 19

przekładka

 1. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Andżeli Boguckiej i Aleksandra Pułyka i Jana Gmińskiego w sprawie poszukiwań osób do współpracy przy projekcie szkoleń dla lekarzy. Na dole przyklejona naklejka z informacją o treści (18 września 2001 r.), sygnatura 19
 2. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Krzysztofa Murawskiego, Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar w sprawie projektu unijnego. Zawiera komentarz w sprawie zamachów z 11 września [błędnie zapisane jako 11 sierpnia] (18 września 2001 r.), sygnatura 19
 3. List do dziekana uniwersytetu w Użhorodzie w sprawie uczestnictwa w projekcie Federacji dotyczącym kształcenia podyplomowego lekarzy (bez daty), sygnatura 19
 4. Nota informacyjna dotycząca programu kształcenia podyplomowego Federacji Polskich Organizacji Medycznych o który Federacja ma starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej (wrzesień 2001 r., bez daty dziennej), sygnatura 19
 5. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Floriana Foryckiego, Jana Zierskiego, Andrzeja Kłobukowskiego i nieznanej osoby w którym zachęca członków Federacji z Niemiec do udziału w programie kształcenia lekarzy przygotowywanym przez Federację (22 września 2001 r.), sygnatura 19
 6. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji z wynikami głosowania nad propozycją, żeby kolejny V Kongres odbył się w Katowicach i list Krzysztofa Murawskiego z propozycją terminu (17 października 2001 r.), sygnatura 19
 7. List Jakuba Bodzionego opublikowany na liście PolMed z informacją ile osób przeszło na to forum po zmianie serwera i lista adresowa takich osób (17 października 2001 r.), sygnatura 19
 8. List Arkadiusza Siennickiego- Lantza na forum PolMed, w którym opowiada o swojej dorywczej praktyce w Norwegii jako lekarz rodzinny (24 października 2001 r.), sygnatura 19
 9. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do członków Rady Federacji oraz Romana Krajewskiego i Jana Gmińskiego ze szczegółami projektu kształcenia lekarzy dla potrzeb programu Leonardo da Vinci (24 października 2001 r.), sygnatura 19
 10. Korespondencja między Barbarą Lisowską- Grospierre, a Bożeną Mikoluc, w którym omawiane były szczegóły kształcenia lekarzy rodzinnych w Polsce (16-17 listopada 2001 r.), sygnatura 19

VIII obwoluta, grudzień 2001 r., sygnatura 19

 1. Korespondencja między Michałem Godelem, a Bogdanem Milkiem prowadzona na forum PolMed w sprawie uczuć emigrantów wobec krajów, w których żyją i „podwójnego obywatelstwa” (30 grudnia 2001 r.), sygnatura 19
 2. List Arkadiusza Siennickiego- Lantza na forum PolMed w odpowiedzi na list Michała Godela [zob. pkt 99] z komentarzem jak sytuacja wygląda w Szwecji (31 grudnia 2001 r.), sygnatura 19
 3. List Jana Zierskiego na forum PolMed z głosem w dyskusji o stosunku emigrantów do krajów pochodzenia i zamieszkania [zob. pkt 99-100] (31 września 2001 r.), sygnatura 19

Korespondencja 2002- 2004 r., sygnatura 20

I obwoluta, Styczeń 2002 r., sygnatura 20

 1. List Józefa Mazurka do Jakuba Bodzionego, Marka Rudnickiego i Ewy Teslar z podaniem krajów, które wpłaciły składki za rok 2001 i informacją o potrącaniu przez bank opłat za prowadzenie konta Federacji (9 stycznia 2002 r.), sygnatura 20
 2. Korespondencja między Józefem Mazurkiem i Jakubem Bodzionym w sprawie finansowania V Kongresu (14 stycznia 2002 r.), sygnatura 20
 3. Korespondencja między Ewą Teslar i Barbarą Lisowską- Grospierre, w sprawie uczestnictwa w prelekcji naukowej w Paryżu (21 stycznia 2002 r.), sygnatura 20
 4. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum Federacji, w którym informuje o złożeniu przez Federację wniosku o dofinansowanie projektu w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci (25 stycznia 2002 r.), sygnatura 20
 5. List Ewy Teslar do Jakuba Bodzionego z pytaniem o zgodę na opublikowanie prośby do towarzystw kresowych z prośbą o dostarczenie danych o wielkości stowarzyszeń, liczby Polonii w ich krajach i procentowej ilości lekarzy- Polaków w środowiskach medycznych i uzyskanie takiej zgody (27-28 stycznia 2002 r.), sygnatura 20
 6. List Andrzeja Szpakowa do Ewy Teslar, w którym przedstawia zapotrzebowanie białoruskich członków- Federacji na komputery i omawia kwestie wyjazdów wypoczynkowych dzieci z Grodna i Baranowicz (30 stycznia 2002 r.), sygnatura 20

II obwoluta, Luty 2002 r., sygnatura 20

 1. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum Rady Federacji i PolMed, w którym podaje informacje o przepisach celnych w Polsce dla potrzeb akcji charytatywnych (5 lutego 2002 r.), sygnatura 20
 2. Korespondencja między Józefem Mazurkiem i Jakubem Bodzionym w sprawie wysyłania Biuletynów Federacji przez e-mail, oraz konieczności zrobienia listy adresowej lekarzy ze stowarzyszeń- członków Federacji (5 lutego 2002 r.), sygnatura 20
 3. Korespondencja między Ewą Teslar, a Jakubem Bodzionym w sprawie tożsamości Polonii (11 i 13 lutego 2002 r.), sygnatura 20
 4. Korespondencja między nieokreślonymi bliżej lekarzem z Australii o imieniu Mariusz i Bożeną w sprawie niskiego poziomu wiedzy Australijczyków o Polsce (18 lutego 2002 r.), sygnatura 20
 5. Korespondencja między Piotrem Konopką i Jakubem Bodzionym w sprawie wyglądu i jego wpływu na przypisywanie do konkretnych nacji opublikowana na forum PolMed (20 i 24 lutego 2002 r.), sygnatura 20
 6. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji, w którym podaje ramowy program V Kongresu Polonii Medycznej (26 marca 2002 r.), sygnatura 20
 7. List Krzysztofa Murawskiego opublikowany na forum Rady Federacji, w którym zgłasza zastrzeżenia, że program wygląda na przypadkowy i chaotyczny i wzywa do dyskusji (26 marca 2002 r.), sygnatura 20
 8. List Jana Zierskiego opublikowany na forum Rady Federacji, w którym odnosi się do programu V Kongresu oraz krytycznie ocenia małą aktywność w działalności Federacji (29 marca 2002 r.), sygnatura 20

III obwoluta, Kwiecień 2002 r., sygnatura 20

 1. List Janusza Kasiny do członków Rady Federacji, w którym przesyła jako pomoc przy organizacji V Kongresu terminarz przygotowań do poprzedniego Kongresu i projekt niepodpisanej umowy między Federacją, a Naczelną Izbą Lekarską (11 kwietnia 2002 r.), sygnatura 20
 2. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji, w którym przesyła poprawioną wersję programu V Kongresu Polonii Medycznej (17 kwietnia 2002 r.), sygnatura 20
 3. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji, w którym przesyła otrzymaną od Jana Borowca informację o zmianie adresu siedziby szwedzkiego związku (17 kwietnia 2002 r.), sygnatura 20
 4. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji, w którym przesyła list Jana Borowca z jego deklaracją uczestnictwa w komitecie programowym Kongresu i propozycją nowej sesji dotyczącej etyki we współczesnej medycynie (17 kwietnia 2002 r.), sygnatura 20
 5. List Andrzeja Szpakowa do Ewy Teslar z podziękowaniami za otrzymany sprzęt komputerowy i podanie miejsc, gdzie został przekazany (18 kwietnia 2002 r.), sygnatura 20

IV obwoluta, Maj 2002 r., sygnatura 20

 1. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum PolMed z informacją, że program V Kongresu Polonii Medycznej został zaakceptowany przez Radę Federacji i dołączonym programem (14 maja 2002 r.), sygnatura 20
 2. Korespondencja między Zbigniewem Kosteckim i Ewą Teslar w sprawie organizowanej przez Z. Kosteckiego konferencji w Pułtusku (maja 2002 r.). Na dokumencie naklejka z odręczną adnotacją Barbary Lisowskiej- Grospierre o treści dok., sygnatura 20
 3. Zaproszenie na konferencję w Pułtusku podpisane przez Zbigniewa Kosteckiego (Krefeld, 23 maja 2002 r.), sygnatura 20

V obwoluta, Czerwiec, lipiec 2002 r., sygnatura 20

 1. List Ewy Teslar opublikowany na forum Rady Federacji z informacją o mającym się odbyć w Lens Kongresie Polonii we Francji (22 czerwca 2002 r.), sygnatura 20
 2. List Jakuba Bodzionego do Andrzeja Kłobukowskiego z prośbą o opublikowanie w Biuletynie otrzymanej od Edwarda Budy- Okręglaka informacji o działalności Polish- American Health Assosciation (24 czerwca 2002 r.), sygnatura 20
 3. Dokument Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych z przestawieniem adresów i nazwisk prezesów poszczególnych związków- członków Federacji (17 lipca 2002 r.), sygnatura 20
 4. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum Rady Federacji zawierający informację o artykule Tomasza Sienkiewicza o konferencji medycznej w Tucznie (29 lipca 2002 r.), sygnatura 20
 5. Artykuł Tomasza Sienkiewicza poświęcony konferencji „Zdrowie w procesie integracji europejskiej” w Tucznie pochodzący ze strony czasopisma Służba Zdrowia sygnatura 20

VI obwoluta, Sierpień 2002 r., sygnatura 20

 1. List Jakuba Bodzionego do Tomasz Sienkiewicza ze sprostowaniem kilku informacji zawartych w jego artykule opublikowanym w Służbie Zdrowia (9 sierpnia 2002 r.), sygnatura 20
 2. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum Rady Federacji z informacją o opracowaniu folderu informacyjnego o V Kongresie Polonii Medycznej i prośbą o nadsyłania materiałów do nowego numeru Biuletynu (28 sierpnia 2002 r.), sygnatura 20
 3. List Wojciecha Marquardta do Ewy Teslar z informacją o przesłaniu broszury kongresowej i prośbą o jej rozesłanie (30 sierpnia 2002 r.), sygnatura 20

VII obwoluta, Wrzesień 2002 r., sygnatura 20

 1. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Piotra Konopki w którym wyraża obawy w sprawie rozszerzenia Federacji o Europejskie Forum Polskich Lekarzy i wspomina, że mogą wtedy trafić do Rady Federacji niewłaściwe osoby. Na dokumencie naklejka z ręczną dopiską B. Lisowskiej- Grospierre z upoważnieniem użycia (9 września 2002 r.), sygnatura 20
 2. Korespondencja między nieokreśloną osobą [Ewą Teslar?] i Jakubem Bodzionym w sprawie zmian w Statucie Federacji dotyczących nowych członków (10 września 2002 r.), sygnatura 20
 3. List Piotra Konopki do Barbary Lisowskiej- Grospierre w sprawie zmian w Statucie Federacji (10 września 2002 r.), sygnatura 20
 4. List Andżeli Boguckiej do Wojciecha Szaneckiego opublikowany na forum PolMed z pytaniem o polski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i obszerna odpowiedź W. Szaneckiego (14 września 2002 r.), sygnatura 20

VIII obwoluta, Październik 2002 r., sygnatura 20

 1. List Jakuba Bodzionego na forum Rady Federacji z informacjami o chęci wystąpienia związku czeskiego, planach wyrzucenia związku z Sankt- Petersburga, wstąpienia do Federacji Europejskiego Forum Polskich Lekarzy i związku z Gruzji, oraz odpowiedź Krzysztofa Murawskiego z przedstawieniem stanowiska Polish American Health Association w tych kwestiach (6 października 2002 r.), sygnatura 20
 2. Korespondencja między Józefem Mazurkiem i Ewą Teslar w sprawie opłacenia przez AMOPF składki członkowskiej (13 października 2002 r.), sygnatura 20
 3. List Ewy Teslar wysłany do Stowarzyszenia Polskich Lekarzy w Gruzji z informacją jakie dane muszą jeszcze przesłać, aby przystąpić do Federacji (Paryż, 23 października 2002 r.), sygnatura 20
 4. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim i Jakubem Bodzionym (opublikowana a forum Rady Federacji) w sprawie terminu przeznaczonego na dyskusję i ogłoszenie przez J. Bodzionego zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania nad rozpatrywanymi kwestiami (9 i 24 października 2002 r.), sygnatura 20
 5. Wzór formularza do głosowania nad dyskutowanymi zmianami w Federacji (bez daty), sygnatura 20
 6. Listy Piotra Konopki i Ewy Teslar zawierające głos w dyskusji nad zmianami w Federacji (24-25 października 2002 r.), sygnatura 20
 7. List Janusza Kasiny do kilku członków Federacji z zaproszeniem na 10 Bal Lekarza w Sztokholmie (26 października 2002 r.), sygnatura 20
 8. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do członków Rady Federacji z jej opinią na temat zmian w Federacji (27 października 2002 r.), sygnatura 20
 9. List Janusza Kasiny opublikowany na forum Rady Federacji z komentarzem w sprawie planowanych zmian w Federacji (27 października 2002 r.), sygnatura 20
 10. List Janusza Kasiny opublikowany na forum Rady Federacji z jego opinią na temat wyrzucenia związku z Sankt Petersburga (27 października 2002 r.), sygnatura 20

IX obwoluta, Grudzień 2002 r., sygnatura 20

 1. Korespondencja między Ewą Teslar i Jakubem Bodzionym, w którym E. Teslar przekazuje w imieniu AMOPF podjęte decyzje w sprawie zmian w Statucie Federacji (grudnia 2002 r.), sygnatura 20
 2. Fragment listu Krzysztofa Murawskiego w sprawie prawa do głosowania związku petersburskiego i odpowiedź Marka Rudnickiego w tej sprawie. Dyskusja prowadzona na forum Rady Federacji (16 grudnia 2002 r.), sygnatura 20
 3. Korespondencja między Ewą Teslar, a Jakubem Bodzionym, w którym rozpatrują ile głosów w Radzie Federacji ma AMOPF (17-18 grudnia 2002 r.), sygnatura 20
 4. Korespondencja między Jakubem Bodzionym i Krzysztofem Murawskim prowadzona na forum Rady Federacji w sprawie upublicznienia wyników głosowania nad zmianami w Statucie Federacji (18 grudnia 2002 r.), sygnatura 20
 5. Korespondencja między Andrzejem Szpakowem i Jakubem Bodzionym prowadzona na forum Rady Federacji w sprawie głosowania nad wnioskiem związku z Zaolzia o wystąpienie z Federacji (22 grudnia 2002 r.), sygnatura 20
 6. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji w sprawie potrzeby głosowania nad wystąpieniem związku czeskiego i prośbą o przesunięcie dyskusji na okres poświąteczny (22 grudnia 2002 r.), sygnatura 20

X obwoluta, Styczeń 2003 r., sygnatura 20

 1. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do członków Rady Federacji, w którym zwraca się do Rady Federacji z prośbą o uściślenie kto ma prawo głosu i propozycją utworzenia Rady Seniorów (6 stycznia 2003 r.), sygnatura 20
 2. Listy Anny Szpindor i Jana Zierskiego opublikowane na forum Rady Federacji dotyczące pomysłu powołania Rady Seniorów i sposobu prowadzenia debat przez Internet (8 stycznia 2003 r.), sygnatura 20
 3. Korespondencja między Jakubem Bodzionym i Krzysztofem Murawskim w sprawie upublicznienia wyników głosowania wraz z załączonym wykazem z wynikami (8 i 15 stycznia 2003 r.), sygnatura 20
 4. List Jakuba Bodzionego, w którym na prośbę Krzysztofa Murawskiego przedstawia na forum Rady Federacji dane kto z uprawnionych członków Rady nie głosował (8 i 15 stycznia 2003 r.), sygnatura 20

XI obwoluta, Luty, marzec, kwiecień 2003 r., sygnatura 20

 1. Korespondencja między Ewą Teslar i prezesem Polish Medical Assosciation Piotrem Szlosarkiem w sprawie poszukiwań osoby do wystąpienie w ramach V Kongresu Polonii Medycznej (29 stycznia, 5 lutego 2003 r.), sygnatura 20
 2. List Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar i Janusza Kasiny i Andrzeja Kłobukowskiego z prośbą od E. Telslar i J. Kasiny, aby wyrazili oni swą opinię w sprawie publikacji artykułu nadesłanego przez jezuitę Dariusza Dankowskiego w celu zebrania środków na budowę szkoły w Nowym Sączu (4 i 7 lutego 2003 r.), sygnatura 20
 3. List Krzysztofa Murawskiego do Janusza Kasiny, Barbary Lisowskiej- Grospierre i Ewy Teslar w sprawie wyboru nowego zarządu i prezesa Federacji (11 lutego 2003 r.), sygnatura 20
 4. Tekst regulaminu wyborów do Rady Federacji z 2000 r., sygnatura 20
 5. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do Konstantego Radziwiłła z prośbą o pokrycie kosztów udziału lekarzy z Mołdawii i Ukrainy (Zakarpacia) w projekcie z programu unijnego Leonardo da Vinci (10 lutego 2003 r.), sygnatura 20
 6. Korespondencja między Barbarą Lisowską- Grospierre, Krzysztofem Murawskim, Januszem Kasiną i Ewą Teslar w sprawie wyborów prezesa Federacji i sposobu prowadzenia dyskusji o wyborach (14 lutego 2003 r.), sygnatura 20
 7. List Andrzeja Burzyńskiego opublikowany na forum Rady Federacji, w którym podaje wyniki wyborów do Association des Professionnels de Sante d’Origine Polonaise (14 marca 2003 r.), sygnatura 20
 8. List Andżeli Boguckiej do Ewy Teslar opublikowany na forum Rady Federacji z informacją, że drugim reprezentantem związku mołdawskiego będzie Awgustyn Zagórski (29 marca 2003 r.), sygnatura 20

XII obwoluta, Maj 2003 r., sygnatura 20

 1. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Barbary Lisowskiej- Grospierre i Ewy Teslar z uwagami w sprawie prac Federacji i uzupełnienia kroniki (maja 2003 r.), sygnatura 20
 2. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim i Januszem Kasiną (przesłana też do Ewy Teslar i Barbary Lisowskiej- Grospierre) w sprawie uściślenia wpisu w kronice o wystąpieniu czeskiego związku z Federacji (4 maja 2003 r.), sygnatura 20
 3. List Marka Rudnickiego do członków Rady Federacji w kwestii czy Federacja powinna zająć oficjalne stanowisko w sprawie integracji Polski z Unią Europejską i uczestników sesji poświęconej integracji między środowiskami medycznymi Polski i polonijnymi (7 maja 2003 r.), sygnatura 20
 4. List Ewy Teslar na forum Rady Federacji do Zbigniewa Kosteckiego? z odpowiedzią na jego zarzuty (7 maja 2003 r.), sygnatura 20
 5. List otwarty Janusza Kasiny opublikowany na forum Rady Federacji zawierający jego wizję celów i działań Federacji i apel o rotacje we władzach, aby dać szansę innym (8 maja 2003 r.), sygnatura 20
 6. Fragment listu Marka Rudnickiego (opublikowany na forum Rady Federacji) w odpowiedzi na list Barbary Lisowskiej- Grospierre w sprawie deklaracji poparcia dla integracji z Polski z Unią Europejską [zob. pkt 65] (8 maja 2003 r.), sygnatura 20
 7. List Jana Borowca do Marka Rudnickiego (przesłany także na forum Rady Federacji) w sprawie wizji funkcjonowania Federacji i udzielenia poparcia dla integracji Polski z Unią Europejską (8 maja 2003 r.), sygnatura 20
 8. List Krzysztofa Murawskiego opublikowany na forum Rady Federacji, w którym przytacza zapisane w Statucie cele Federacji i rozwija zapis o apolityczności Federacji (9 maja 2003 r.), sygnatura 20
 9. List Jana Borowca do Marka Rudnickiego (udostępniony też na forum Rady Federacji) w którym optuje za wydaniem deklaracji w sprawie członkowstwa w Unii Europejskiej, celów Federacji i organizacji spotkania Federacji w Szwecji (9 maja 2003 r.), sygnatura 20
 10. Korespondencja między Jakubem Bodzionym, Józefem Mazurkiem, Piotrem Konopką i Barbarą Lisowską- Grospierre [jej list obcięty, tylko nagłówek] w sprawie regulaminu wyborów (20-24 maja 2003 r.), sygnatura 20
 11. Tekst regulaminu wyborów do Rady Federacji z 2000 r. [dublet, zob. pkt 58], sygnatura 20
 12. List Ewy Teslar opublikowany na forum Rady Federacji zawierający listę osób z Rady, które wezmą udział w wyborach i odniesienie się do programu wyborczego Jakuba Bodzionego (26 maja 2003 r.), sygnatura 20
 13. List Barbary Lisowskiej- Grospierre do członków Rady Federacji z informacją, że odwołuje swój przyjazd na Kongres z powodu operacji męża (27 maja 2003 r.), sygnatura 20

XIII obwoluta, Czerwiec- grudzień 2003 r., sygnatura 20

 1. List Andżeli Boguckiej do członków Rady Federacji z informacją o konferencji w Czerniowcach i możliwej organizacji wycieczki do Mołdawii (9 lipca 2003 r.), sygnatura 20
 2. List Janusza Kasiny na forum Rady Federacji będący odpowiedzią na list Zbigniewa Kosteckiego, w którym odnosi się do kwartalnych sprawozdań z działalności i wspomina o obraźliwych słowach jakie padły z ust Jakuba Bodzionego (10 września 2003 r.), sygnatura 20
 3. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji z informacją o przygotowaniach do głosowania nad przyjęciem nowych członków z Gruzji i Łotwy, oraz przesłany list od prezes związku gruzińskiego Tatiany Kurczewskiej z informacjami o jej stowarzyszeniu (10 i 14 września 2003 r.), sygnatura 20
 4. List Krzysztofa Murawskiego do Józefa Mazurka, Barbary Lisowskiej- Grospierre, Ewy Teslar, Janusza Kasiny i Piotra Konopki w odpowiedzi na list Józefa Mazurka, w którym wyraża on obawy o to co się dzieje w Federacji. K. Murawski składa w nim propozycję zorganizowania spotkania o prywatnym charakterze, aby ratować Federację (24 września 2003 r.), sygnatura 20
 5. List Jakuba Bodzionego do członków Rady Federacji z informacją o przygotowaniach do głosowania nad przyjęciem nowych członków z Gruzji i Łotwy, oraz przesłany list od prezes związku gruzińskiego Tatiany Kurczewskiej z informacjami o jej stowarzyszeniu [dublet, zob. pkt 78] (10 i 14 września 2003 r.), sygnatura 20
 6. List Janusza Kasiny do Krzysztofa Murawskiego, Barbary Lisowskiej- Grospierre, Ewy Teslar, Józefa Mazurka i Piotra Konopki z pytaniem o ocenę napisanego przez niego załączonego listu otwartego z krytyką działań Jakuba Bodzionego prowadzących do konfliktów w Federacji (28 września 2003 r.), sygnatura 20
 7. List Piotra Konopki do Krzysztofa Murawskiego (kopie do Janusza Kasiny, Ewy Teslar, Barbary Lisowskiej- Grospierre i Józefa Mazurka) w sprawie listu otwartego [zob. pkt 81] z propozycją opublikowania go w Biuletynie Federacji (28 września 2003 r.), sygnatura 20
 8. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre, Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Janusza Kasiny i Piotra Konopki z przedstawieniem możliwych działań wobec Jakuba Bodzionego wraz z możliwością usunięcia go i wezwaniem pozostałych osób do składania swoich propozycji (29 września 2003 r.), sygnatura 20
 9. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre, Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Janusza Kasiny i Piotra Konopki z prośbą o przedstawienie oceny poszczególnych możliwych działań w sprawie Jakuba Bodzionego (30 września 2003 r.), sygnatura 20
 10. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej- Grospierre, Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Janusza Kasiny i Piotra Konopki w odpowiedzi na list J. Kasiny dotyczący jego opinii o potrzebie przedstawienia na piśmie stanowiska wspomnianej grupy (10 października 2003 r.), sygnatura 20
 11. List Krzysztofa Murawskiego do członków Rady Federacji (wysłany na ich prywatne adresy) z informacją, że jego wysłany list, w którym krytykuje ton wypowiedzi Jakuba Bodzionego został przez niego ocenzurowany i nie został opublikowany na forum PolMed. Do wiadomości dołączony tekst wspomnianego ocenzurowanego listu (30 października 2003 r.), sygnatura 20
 12. List Krzysztofa Murawskiego do Ewy Teslar i Janusza Kasiny w sprawie utworzenia nowej listy dyskusyjnej Federacji i szczegóły techniczne jak to zrobić (1 listopada 2003 r.), sygnatura 20

XIV obwoluta, korespondencja 2004 r., sygnatura 20

 1. Korespondencja między Krzysztofem Murawskim, Barbarą Lisowską- Grospierre i Markiem Rudnickim (przesyłana do wiadomości Ewy Teslar, Piotra Konopki i Janusza Kasiny z dyskusją w sprawie odwołania Jakuba Bodzionego ze stanowiska prezesa; związków, które mogłyby poprzeć wniosek i sprawy sponsorowania i niejasnych powiązań Federacji z firmą Netklinik, z którą związki ma J. Bodziony (30 stycznia 2004 r.), sygnatura 20
 2. List Jana Borowca do Piotra Konopki (przesłany też do innych członków Federacji), w którym przedstawia propozycje zmian w funkcjonowaniu Federacji, które mogą pomóc zapobiec sytuacjom kryzysowym (20 lutego 2004 r.), sygnatura 20
 3. List Jana Borowca w odpowiedzi na list Krzysztofa Murawskiego opublikowany na forum Rady Federacji, w którym rozpatruje możliwości zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Federacji w Kiszyniowie i problemy jakimi powinno się ono zająć (21 i 23 maja 2004 r.), sygnatura 20
 4. List Jakuba Bodzionego będący odpowiedzią na list Jana Borowca [zob. pkt 90] i umieszczony na forum Rady Federacji z jego komentarzami w sprawie proponowanych przez J. Borowca rozwiązań dla istniejących w Federacji problemów (24 maja 2004 r.), sygnatura 20
 5. List Jakuba Bodzionego opublikowany na forum Rady Federacji z informacją wstępnym programie zebrania Rady Federacji w Kiszyniowie (29 sierpnia 2004 r.), sygnatura 20
 6. List Piotra Konopki wysłany do Barbary Lisowskiej- Grospierre z załączonym swoim listem z lipca wysłanym do Jana Borowca, w którym przedstawia propozycję zmian w Statucie i kwestii do omówienia na spotkaniu Rady Federacji (11 lipca, 15 września 2004 r.), sygnatura 20
 7. List Zbigniewa Siemienowicza do Ewy Teslar z prośbą o pomoc dla szpitala w Solecznikach (10 listopada 2004 r.), sygnatura 20
 8. Tabele z wynikami głosowań poszczególnych członków Federacji w sprawach: charakteru listy dyskusyjnej Rady Federacji, organizacji VI Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie i organizacji jubileuszowego spotkania Federacji w Kiszyniowie (bez miejsca i daty), sygnatura 20
 9. Folder informacyjny realizowanego przez Federację projektu Sieć kształcenia ustawicznego i podyplomowego lekarzy rodzinnych (bez daty i miejsca), sygnatura 20

Seria 4 – „Kongresy, Konferencje, Zjazdy, Seminaria”

 

Jubileusz 50-lecia Związku Lekarzy Polskich, Londyn, 5-8 maja 1994 r. – sygnatura 21

 

I zielona obwoluta, sygnatura 21

 1. Program Polish Medical Association 20 Princes Gate (London, 22 listopada 1994 r.), sygnatura 21
 2. Mapka dojazdowa LILLE Centre Ville, sygnatura 21
 3. Lista uczestników Złotego Jubileuszu (Londyn, 5-8 maja 1994 r.), sygnatura 21
 4. Streszczenia referatów ułożone w kolejności alfabetycznej wg nazwiska autora (Londyn, 5-8 maja 1994 r.), sygnatura 21

 

II różowa obwoluta, sygnatura 21

 1. Kazimierz Nowak do Piotra Konopki, w sprawie zgłoszeń uczestników zjazdu w Londynie (Paryż, 16 października 1993 r.), sygnatura 21
 2. Piotr Konopka do Kazimierza Nowaka, w sprawie zjazdu w Londynie (Paryż, 29 października 1993 r.), sygnatura 21
 3. Piotr Konopka do Kazimierza Nowaka, w sprawie zapisów i prezentacji (Paryż, 7 listopada 1993 r.), sygnatura 21
 4. Kazimierz Nowak do Ewy Teslar, w sprawie Jubileuszu (25 listopada 1993 r.), sygnatura 21
 5. Tadeusz Herman do Ewy Teslar, w sprawie komunikatów (18 grudnia 1993 r.), sygnatura 21
 6. Ewa Teslar do Tadeusza Hermana, w sprawie przygotowania i organizacji Jubileuszu (Paryż, 3 lutego 1994 r.), sygnatura 21
 7. Tadeusz Herman do Ewy Teslar, w sprawie wysłania formularzy (Londyn, 7 lutego1994 r.), sygnatura 21
 8. Ewa Teslar do Tadeusza Hermana, w sprawach bieżących Jubileuszu (Paryż, 22 lutego1994 r.), sygnatura 21
 9. Tadeusz Herman do Ewy Teslar, w sprawach bieżących (Londyn, 23 lutego 1994 r.), sygnatura 21
 10. Kazimierz Nowak do Ewy Teslar, sprawy prywatne (Londyn, 27 maja 1994 r.), sygnatura 21
 11. Marie-Helene Letendart do Ewy Teslar, sprawy prywatne (Valenciennes, 16 października 1994 r.), sygnatura 21
 12. Marie-Helene Letendart do Ewy Teslar, sprawy prywatne (Valenciennes, 4 listopada 1994 r.), sygnatura 21
 13. List Tadeusza Hermana, dotyczący taśm z nagraniami (Londyn, 23 grudnia 1994 r.), sygnatura 21
 14. Kazimierz Nowak „Związek lekarzy na Obczyźnie, Londyn”- Archiwum historii i filozofii medycyny 1994, sygnatura 21
 15. Prasa- „Medyk”, czasopismo lekarzy i studentów (sierpień 1994 r.), sygnatura 21
 16. Prasa-„Medyk”, dot. Uroczystości 50-lecia Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie (grudzień 1994 r.), sygnatura 21
 17. Prasa-„Medyk”, list do redakcji – „Prośba o Prawdę” (grudzień 1994 r.), sygnatura 21
 18. Prasa-Eugeniusz Piotrowski – „Jubileusz 50-lecia Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, sygnatura 21
 19. Prasa- „Służba zdrowia”- „Pomysł na federację”, sygnatura 21
 20. Prasa- Wiktor Tomaszewski „50-lecie Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, sygnatura 21
 21. Prasa- „Gazeta Lekarska” 1994, sygnatura 21
 22. Prasa-„Tydzień Polski”, Tomasz Sienkiewicz, Paweł Walewski ,,Wielka rodzina”. sygnatura 21
 23. Prasa- Władysław Mieczkowski „Z rodakami nad Tamizą”, sygnatura 21
 24. Prasa- Tomasz Sienkiewicz, Paweł Walewski – „Pomysł na federację”, sygnatura 21
 25. Prasa- Julian Szymasiuk „Orzeł Biały”, miesięcznik poświęcony sprawom polskim. sygnatura 21
 26. Prasa- „Medical aid for Poland fund” (Londyn, 1994 r.), sygnatura 21
 27. Biuletyn- Program -„Jubileusz 50-lecia Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, sygnatura 21
 28. Biuletyn- ,,Polskie Towarzystwo Lekarskie Societas Medica Polonia Polish Medical Association”, sygnatura 21
 29. Biuletyn- Karta zgłoszenia wstępnego, „50-lecie Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, sygnatura 21
 30. Biuletyn- Komunikat, „Jubileusz 50-lecia Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, sygnatura 21
 31. Biuletyn- ulotka firmy VSK Foto-Video, sygnatura 21

 

Odsyłacze:

Zob. sygnatura 7, list Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki, podziękowanie i zaproszenie na Bal Lekarski w Londynie (19 kwietnia 1993 r.)

Zob. sygnatura 7, list Kazimierza Nowaka do Krzysztofa J. Murawskiego, dotyczy Jubileuszu 50-lecia w Londynie, rozumienia Federacji (26 września 1993 r.)

 

Seria 5 – „Biuletyny”

Seminaria, zjazdy, zebrania 1995, sygnatura 22.

Biuletyny, sygnatura 22.

 1. Biuletyn II Światowego Kongresu Polonii Medycznej (Częstochowa, 20-24 czerwca 1995 r.), sygnatura 22
 2. Program Kongresu (Częstochowa 21-25 września 1994 r.), sygnatura 22

 

I Zielona obwoluta, sygnatura 22

 1. II Polonijny Kongres Polonii Medycznej, Komunikat I (Częstochowa, 21-23 czerwca 1995 r.), sygnatura 22
 2. II Polonijny Kongres Polonii Medycznej, Komunikat I z dodatkowymi informacjami regionalnymi (Częstochowa, 21-23 czerwca 1995 r.), sygnatura 22
 3. Komunikat I A, Program organizacyjny (Częstochowa 21-23 czerwca 1995 r.), sygnatura 22
 4. Formularz rejestracji uczestników, sygnatura 22
 5. Formularz rezerwacji hotelowej uczestników, sygnatura 22
 6. Formularz rejestracyjny udziału w imprezach towarzyskich, sygnatura 22
 7. Karta streszczenia – Abstract Form, sygnatura 22
 8. Uchwała Uczestników II Światowego Kongresu Polonii Medycznej (Częstochowa, 20-24 czerwca 1995 r.), sygnatura 22
 9. Oświadczenie Rady Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie w sprawie II Kongresu Polonii Medycznej, sygnatura 22
 10. Lista Członków Rady Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie w sprawie II Kongresu Polonii Medycznej, sygnatura 22
 11. Korespondencja Doc. dr hab. med. Jerzego Jurkiewicza (Sekretarza Rady Koordynacyjnej) z Krzysztofem Murawskim w związku z II Światowym Kongresu Polonii Medycznej (Warszawa 18 lipca 1994 r.), sygnatura 22
 12. Korespondencja Dr inż. Tadeusza Wrony z Krzysztofem Murawskim w związku z udziałem w Honorowym Komitecie Kongresu (Częstochowa, 30 stycznia 1995 r.), sygnatura 22
 13. Korespondencja Dr inż. Tadeusza Wrony z Krzysztofem Murawskim w związku z odmową udziału w II Kongresie (1995 r.), sygnatura 22
 14. Prasa związana z Federacją Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, sygnatura 22.

 

II Fioletowa obwoluta, sygnatura 22.

 1. Polish-American Medical Society. Historia powstania, cele i metody działania, metody i formy działania, ankieta, osiągnięcia, jubileusz, gratulacje dla PAHA z okazji 5-tej rocznicy istnienia (Chicago, 14 października 1995 r.), sygnatura 22
 2. Wystąpienie Kazimierza Nowaka (London, 14 października 1995 r.), sygnatura 22
 3. Materiały z zebrania Polish American Health Association (Waszyngton, 14 października 1995 r.), sygnatura 22
 4. Seminarium Bioetyki Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech, Polska przed wejściem do struktur Unii Europejskiej (29 kwietnia 1996 r.), sygnatura 22
 5. Seminarium Bioetyki Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech. Poglądy lekarzy polskich i pochodzenia polskiego na wybrane bioetyki (15 czerwca 1996 r.), sygnatura 22

 

III Zielona obwoluta, sygnatura 22.

 1. Program II Europejskiego Kongresu Lekarzy Polskich i Polonijnych, I Forum Polonijne Urologów (Ostrawa, 9 maja 1997 r.), sygnatura 22
 2. Program II Europejskiego Kongresu Lekarzy Polskich i Polonijnych, I Forum Polonijne Urologów (Ostrawa, 10 maja 1997 r.), sygnatura 22
 3. Program II Europejskiego Kongresu Lekarzy Polskich i Polonijnych, I Forum Polonijne Urologów (Ostrawa, 11 maja 1997 r.), sygnatura 22
 4. Sesja naukowa. Transformacja i prywatyzacja służby zdrowia, historia medycyny, postępy nauk medycznych (9-10 maja 1997 r.), sygnatura 22
 5. Sesja naukowa. Transformacja i prywatyzacja służby zdrowia, historia medycyny, postępy nauk medycznych z naniesionymi poprawkami (9-10 maja 1997 r.), sygnatura 22
 6. Europejski Kongres Lekarzy Polskich – przemówienie (Ostrawa, 8-11 maja 1997 r.), sygnatura 22

IV Zielona obwoluta, sygnatura 22

 1. Program IV Krajowego Zjazdu Lekarzy (Warszawa, 11-13 grudnia 1997 r.), sygnatura 22
 2. Symposium: Organizacje Medyczne w Zmieniającym się Świecie, Zjazd Naczelnej Izby Lekarskiej (Warszawa, 11-13 grudnia 1997 r.), sygnatura 22
 3. Sprawozdanie z IV Zjazdu Wyborczego Naczelnej Izby Lekarskiej i z pobytu w Warszawie (11-14 grudnia 1997 r.), sygnatura 22
 4. Uchwała Nr 42/91/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 czerwca 1991 w sprawie utworzenia Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną, sygnatura 22
 5. Obwieszczenie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu załącznika do uchwały Nr 110/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 września 1993 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów lekarzom Polakom przyjeżdżającym do Polski dla odbycia stażu dokształcającego, sygnatura 22
 6. Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów lekarzom Polakom przyjeżdżającym do Polski dla odbycia stażu dokształcającego, sygnatura 22
 7. Korespondencja prywatna Ewy Teslar do Kolegium lekarzy (Paryż, 09 grudnia 1997 r.), sygnatura 22
 8. List otwarty do lekarzy polskich w sprawie akcji protestacyjnej przeciwko absurdom państwowej służby zdrowia od Krajowego Komitetu Strajkowego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (Bydgoszcz, 28 lutego 1997 r.), sygnatura 22
 9. Korespondencja Bożeny Pietrzykowskiej z Ewą Teslar w związku z wysyłką dokumentów (Paryż, 26 sierpnia 1997 r.), sygnatura 22

 

IV Szara Obwoluta, sygnatura 22

 1. Krótkie sprawozdanie i refleksje z obchodów 10-lecie AMOPF (Paryż, 8-10 października 1999 r.), sygnatura 22
 2. X rocznica powstania Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. 3 ogólne zebrania PZM w Szwecji (oddział Sztokholm) – „Środowisko, a zdrowie” (Sztokholm, 4-6 czerwca 2004 r.), sygnatura 22
 3. II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – „Perspektywy współpracy Polonijnych i Polskich Towarzystw Medycznych” (Kraków, 4-7 września 2008 r.), sygnatura 22

 

Odsyłacze :

Zob. sygnatura 8, list Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki i do Juliana Szymasiuka, na temat II Kongresu Polonii Medycznej (8 czerwca 1994 r.),

Zob. sygnatura 8, list Juliana Szymasiuka do Kazimierza Nowaka, Piotra Konopki, Andrzeja Burzyńskiego, Krzysztofa Murawskiego i Józefa Mazurka, propozycja zamieszczenia „Oświadczenia” Rady Federacji w sprawie II Kongresu Polonii Medycznej, w poważnej prasie emigracyjnej (Stockholm, 6 lutego 1995 r.)

Zob. sygnatura 8, Julian Szymasiuk do Kazimierza Nowaka, Piotra Konopki, Andrzeja Burzyńskiego, Krzysztofa Murawskiego i Józefa Mazurka, przesłanie kopii odpowiedzi w sprawie zaproszenia na udział w Honorowym Komitecie II Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie (Stockholm, 15 lutego 1995 r.)

Zob. sygnatura 8, Julian Szymasiuk do dr inż. Tadeusza Wrony, wyrażenie zgody na udział w Honorowym Komitecie II Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie (Stockholm, 15 lutego 1995 r.)

Zob. sygnatura 8, list Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki w sprawie zebrania Rady Federacji w Waszyngtonie (1 sierpnia 1995 r.)

Zob. sygnatura 8, list Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki, w sprawie zebrania PAHA w Waszyngtonie (1 sierpnia 1995 r.)

Zob. sygnatura 8, list Krzysztofa Murawskiego do Piotra Konopki, do Andrzeja Burzyńskiego, do Kazimierza Nowaka i do Juliana Szymasiuka z informacją o zebraniu zarządu PAHA (2 sierpnia 1995 r.), faks.

 

Jubileusz 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago, Zjazd AMOP w Paryżu, sygnatura 23.

I Zielona obwoluta, sygnatura 23.

 1. Biuletyn zawierający program Jubileuszu 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago (Chicago, 9-12 maja 1996 r.), sygnatura 23
 2. Program wstępny Jubileuszu w języku polskim i angielskim (Chicago, 9-12 maja 1996 r.), sygnatura 23
 3. Zaproszenie Polish-American Medical Society do wzięcia udziału w światowym zjeździe lekarskim w dniach 10,11,12 maja 1996 r. w Chicago, sygnatura 23
 4. Oświadczenie prasowe (Press Release), sygnatura 23
 5. Tekst wystąpienia Krzysztofa Murawskiego na Jubileuszu 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago (Chicago, 12 maja 1996 r.), sygnatura 23
 6. Skrócony tekst wystąpienia Krzysztofa Murawskiego na Jubileuszu 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago (Chicago, 12 maja 1996 r.), sygnatura 23
 7. Tekst przemówienia Ewy Teslar, Sekretarza AMOPF na Jubileuszu 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago (Chicago, 12 maja 1996 r.), sygnatura 23
 8. Notatka Krzysztofa Murawskiego z obrady Jubileuszu 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago, która odbyła się 11 maja 1996 r.. Notatka zawiera podsumowanie dyskusji, które odbyły się na obradzie, sygnatura 23
 9. Sprawozdanie z Jubileuszu 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago Józefa F. Mazurka (Chicago, 2 czerwca 1996), sygnatura 23
 10. Korespondencja Krzysztofa Murawskiego z Prezydentem Federacji Kazimierzem Nowakiem w sprawach służbowych związanych z Radą Federacji (Annandale, 13 stycznia 1996 r.), sygnatura 23
 11. Korespondencja Józefa F. Mazurka z Prezydentem Federacji Kazimierzem Nowakiem w sprawach związanych z Jubileuszem 50-lecia ZLP w Chicago (Chicago, 6 marca 1996 r.), sygnatura 23
 12. List Krzysztofa Murawskiego do Barbary Lisowskiej-Grospierre dotyczący spraw służbowych Federacji (16 kwietnia 1996 r.), sygnatura 23
 13. List Kazimierza Nowaka do Barbary Lisowskiej-Grospierre dotyczący spraw służbowych Federacji (30 kwietnia 1996 r.), sygnatura 23
 14. Korespondencja Juliana Szymasiuka – Sekretarza Generalnego Federacji z członkami Rady Federacji, dotycząca spraw służbowych Federacji (Sztokholm, 23 maja 1996 r.), sygnatura 23
 15. List prywatny Krzysztofa Murawskiego do Andrzeja Burzyńskiego (Wasquehal, 30 maja 1996 r.), sygnatura 23

 

II Zielona obwoluta, sygnatura 23.

 1. Program Zjazdu AMOPF’u (Paryż, 11-13 października 1996 r.), sygnatura 23
 2. Skrócony Program Zjazdu AMOPF’u (Paryż, 11-13 października 1996 r.), sygnatura 23
 3. Lista uczestników zjazdu (Paryż, 20 września 1996 r.), sygnatura 23
 4. Przemówienia wszystkich uczestników Kongresu AMOPF (Paryż, 1996 r.), sygnatura 23
 5. Tekst wystąpienia nt. włączania się samorządów lokalnych do prowadzenia ochrony zdrowia, przygotowany przez Adama Roślewskiego (Paryż, 1996 r.), sygnatura 23
 6. List Ewy Teslar do członka Federacji dotyczący spraw służbowych Federacji (Paryż, 15 sierpnia 1996 r.), sygnatura 23
 7. Korespondencja Ewy Teslar z Marianem Miśkiewiczem w sprawach służbowych dotyczących październikowego Zjazdu AMOPF (Paryż, 15 sierpnia 1996 r.), sygnatura 23
 8. Korespondencja Ewy Teslar z Adamem Roślewskim w sprawach służbowych dotyczących październikowego Zjazdu AMOPF (Paryż, 15 sierpnia 1996 r.), sygnatura 23
 9. Korespondencja Ewy Teslar z Marianem Miśkiewiczem dotycząca prośby przesłania tematów, które miałby poruszyć M. Miśkiewicz na Zjeździe oraz tytułu ew. referatów (Paryż, 28 sierpnia 1996 r.), sygnatura 23
 10. List Kazimierza Jadkowskiego do Ewy Teslar zawierający podziękowania z zaproszenia na Zjazd (Grodno, 13 września 1996 r.), sygnatura 23
 11. List Ewy Teslar do Mariana Miśkiewicza związany z zebraniem organizacyjnym konferencji, które jest przewidywane na 24 września 1996 r. (Paryż, 22 września 1996 r.), sygnatura 23
 12. List Ewy Teslar do Adama Roślewskiego związany z zebraniem organizacyjnym konferencji, które jest przewidywane na 24 września 1996 r., (Paryż, 22 września 1996 r.), sygnatura 23
 13. List Ewy Teslar do Barbary Bruziewicz-Mikłaszewskiej z zapytaniem czy B. Mikłaszewska przybędzie na Zjazd Federacji 11-13 października 1996 r., czy przybędzie na zebranie Odre des Medecins 6 października 1996 r. oraz czy może zostać cały tydzień w Paryżu (Paryż, 22 września 1996 r.), sygnatura 23
 14. List Ewy Teslar do Helene Bourgade napisany w języku francuskim (Paryż, 22 września 1996 r.), sygnatura 23
 15. List Ewy Teslar do Mariana Miśkiewicza napisany odręcznie (Paryż, 23 września 1996 r.), sygnatura 23
 16. List Ewy Teslar do Dr Sitka napisany odręcznie (Paryż, 23 września 1996 r.), sygnatura 23
 17. List Jolanty Sabbatówny do Ewy Teslar zawierający tytuł i krótkie streszczenie tego co nadawca listu ma wygłosić na konferencji w październiku (Paryż, 23 września 1991 r.), sygnatura 23

 

 1. Faks zawierający prośbę o zaproszenie dr hab. med. Kazimierza Konkola i telefoniczne potwierdzenie. Brak adresata i odbiorcy (Grodno, 26 września 1996 r.), sygnatura 23
 2. List Ewy Teslar do Piotra Mierzewskiego zawiadamiający o zbliżającym się Zjeździe Federacji, zawiera zaproszenie i prośbę o ew. przemówienie P. Mierzewskiego (Paryż, 27 września 1996 r.), sygnatura 23
 3. List Ewy Teslar do Prof. Jerzego Woy’a Wojciechowskiego zawierający sprostowanie niejasności w prawach służbowych związanych ze Zjazdem Federacji (Paryż, 28 września 1996 r.), sygnatura 23
 4. List odręczny Ewy Teslar do Janusza Stelmana (Paryż, 1996 r.), sygnatura 23
 5. List Adama Roślewskiego do Ewy Teslar z zapytaniem gdzie został zakwaterowany i planowanym przyjeździe do Paryża (Szczecin, 08 października 1996 r.), sygnatura 23
 6. List do Ewy Teslar od Dr. hab. Janusza Gadzinowskiego zawiadamiający o przesłaniu wypełnionych kuponów oraz rezerwacji miejsc w Hotelu Delambre (8 października 1996 r.), sygnatura 23
 7. List do Ewy Teslar od Adama Roślewskiego zawierający podziękowania za zaproszenie na konferencje i możliwości udziału w seminarium (Szczecin, 18 października 1996 r.), sygnatura 23
 8. List Artura Mierzeckiego do Ewy Teslar zawierający podziękowanie za zaproszenie na Zjazd do Paryża, prośbę o autoryzację tekstu o Zjeździe do Gazety Lekarskiej (Szczecin, 18 października 1996 r.), sygnatura 23
 9. List Ewy Teslar do Adama Roślewskiego zawierający informacje o przesłaniu programu Zjazdu w październiku i oczekiwaniu na potwierdzenie daty. Zawiera także prośbę o podanie tytułu referatu, który ma być przedstawiony i informacje o tym jak A. Roślewski chciałby być przedstawiony (Szczecin, brak daty korespondencji), sygnatura 23

Odsyłacze:

Zob. sygnatura 9, list Kazimierza Nowaka do Ewy Teslar, odpowiedź na zaproszenie na bal (15 stycznia1996 r.)

Zob. sygnatura 9, list Józefa Mazurka do Ewy Teslar, w sprawie obchodów złotego jubileuszu (23 lutego 1996 r.)

Zob. sygnatura 9, list Kazimierza Nowaka do Piotra Konopki, sprawy związane z Jubileuszem w Chicago i więcej (30 kwietnia 1996 r.)

Zob. sygnatura 9, Krzysztof Murawski, tekst wystąpienia na Jubileuszu 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago: Emigracyjne stowarzyszenia lekarskie: motywacje, okoliczności, działania, Waszyngton (12 maja 1996 r.)

Zob. sygnatura 9, Marek Stankiewicz do Krzysztofa Murawskiego o sprawozdaniu wystąpienia Krzysztofa Murawskiego (15 maja 1996 r.)

Zob. sygnatura 9, Krzysztof Murawski, notatka z zebrania (15 maja 1996 r.)

Zob. sygnatura 9, Józef Mazurek do Piotra Konopki, w sprawie streszczenia sprawozdania z Jubileuszu w Chicago, Chicago (04 czerwca 1996 r.)

Zob. sygnatura 9, Józef Mazurek do Piotra Konopki, o Jubileuszu i wizerunku Federacji w Polsce (17 grudnia1995)

Zob. sygnatura 9, Barbara Lisowska-Grospierre do Kazimierza Nowaka, przesłanie tekstu do poprawki (24 kwietnia 1996 r.)

Zob. sygnatura 9, Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej-Grospierre, w sprawie uczestników na zjeździe w Chicago (25 kwietnia 1996 r.).

Zob. sygnatura 10, Krzysztof Murawski, notatka o Jubileuszu; tekst wystąpienia na Jubileuszu 50-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago „Emigracyjne stowarzyszenia lekarskie: motywacje, okoliczności, działania.” (12 maja 1996 r.); Andrzej Burzyński do Członków Rady Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, Francja (23 maja 1996 r.); Barbara Lisowska-Grospierre do Andrzeja Burzyńskiego, sprawy prywatne (15 czerwca 1996 r.).

Zob. sygnatura 9, Barbara Lisowska-Grospierre do Józefa Mazurka, informacje o zjeździe w Chicago i strategia (26 kwietnia 1996 r.).

Zob. sygnatura 9, Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej-Grospierre, w sprawie przyjazdu do Chicago (26 kwietnia 1996 r.).

Zob. sygnatura 9, Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej-Grospierre, w sprawie 50 rocznicy Polish- American Medical Society (26 kwietnia 1996 r.).

Zob. sygnatura 9, Barbara Lisowska-Grospierre do Kazimierza Nowaka i Juliana Szymasiuka, podsumowanie uwag i propozycji Zarządu AMOPF-u dot. obrad Rady, Paryż (8 sierpnia 1996 r.).

Zob. sygnatura 9, Julian Szymasiuk do Barbary Lisowskiej-Grospierre w sprawie spotkania w Paryżu, Sztokholm (10 sierpnia 1996 r.).

Zob. sygnatura 9, Józef Mazurek do Barbary Lisowskiej-Grospierre w sprawie przyjazdu do Paryża (24 sierpnia 1996 r.)

Zob. sygnatura 9, Barbara Lisowska-Grospierre do Hanny Sannelli z prośbą o przesłanie tekstów (31 sierpnia 1996 r.).

Zob. sygnatura 9, Barbara Lisowska-Grospierre do Anny Makar, ustalenia przed spotkaniem (31 sierpnia 1996 r.)

Zob. sygnatura 10, Józef Mazurek do Barbary Lisowskiej-Grospierre, w sprawie przyjazdu Józefa do Paryża (23 sierpnia 1996 r.).

Zob. sygnatura 10, Zbigniew Kostecki do Piotra Konopki, podziękowanie za zaproszenie do Paryża i zaproszenie na Kongres (25 sierpnia 1996 r.).

Zob. sygnatura 10, Ewa Teslar do Członków Rady Federacji, Paryż (9 sierpnia 1996 r..)

 

Konferencje korespondencyjne listopad 1996-wrzesień 2000 r.

 

I różowa obwoluta, sygnatura 24

 1. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (2 listopada 1996 r.), sygnatura 24
 2. Skład Rady Federacji na dzień 2 listopada 1996 r. z Konferencji Korespondencyjnej (2 listopada 1996 r.), sygnatura 24
 3. Oczekiwania i priorytety z Konferencji Korespondencyjnej (2 listopada 1996 r.), sygnatura 24
 4. Ankieta w sprawie III Kongresu z Konferencji Korespondencyjnej (2 listopada 1996 r.), sygnatura 24
 5. Komunikat Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie (2 listopada 1996 r.), sygnatura 24
 6. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (5 grudnia 1996 r.), sygnatura 24
 7. Skład Rady Federacji na dzień 5 grudnia1996 r.r. z Konferencji Korespondencyjnej (5 grudnia1996 r.), sygnatura 24
 8. Stworzenie Ośrodka Informacji o Kształceniu Podyplomowym polskich Lekarzy na Zachodzie (OIKP)- Konferencja Korespondencyjna (5 grudnia 1996 r.), sygnatura 24
 9. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (9 stycznia1997 r.), sygnatura 24
 10. Skład Rady Federacji na dzień 9 stycznia1997 r. z Konferencji Korespondencyjnej (9 stycznia 1997 r.), sygnatura 24
 11. Spotkanie w sprawie III Kongresu w Częstochowie/ Krakowie (Sztokholm, 8 stycznia1997 r.)- Konferencja Korespondencyjna (9 stycznia1997 r.), sygnatura 24
 12. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (4 lutego 1997 r.), sygnatura 24
 13. Instrukcja Konferencji Korespondencyjnej (4 lutego 1997 r.), sygnatura 24
 14. List of priorities at the interface between Medical Education – Konferencja Korespondencyjna ( 4 lutego 1997 r.), sygnatura 24
 15. Planowanie Forum 1997 i przyszłego Kongresu- Konferencja Korespondencyjna (4 lutego 1997 r.), sygnatura 24
 16. Głosowanie Rady Federacji w sprawie przyjęcia do Federacji (4 lutego 1997 r.)- Konferencja Korespondencyjna ( 4 lutego 1997 r.), sygnatura 24
 17. Planowanie Forum 1997 i przyszłego Kongresu- Konferencja Korespondencyjna (4 lutego 1997 r.), sygnatura 24
 18. Zasady regulujące stosunki między Światową Organizacją Zdrowia i Organizacją Pozarządową- Konferencja Korespondencyjna (4 lutego 1997 r.), sygnatura 24
 19. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (1 marca 1997 r.), sygnatura 24
 20. Skład Rady Federacji na dzień 1 marca1997 r. z Konferencji Korespondencyjnej (1 marca 1997 r.), sygnatura 24
 21. Krzysztof Murawski- „Federacja- Geneza, stan obecny, perspektywy”- Konferencja Korespondencyjna (1 marca 1997 r.), sygnatura 24
 22. Janusz Kasina- „Federacja-Zasady działania; wstępowanie nowych organizacji”- Konferencja Korespondencyjna (1 marca 1997 r.), sygnatura 24
 23. Strategiczne cele Federacji – Konferencja Korespondencyjna (1 marca 1997 r.), sygnatura 24
 24. Komunikat Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie (1 marca 1997 r.), sygnatura 24
 25. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (1 kwietnia 1997 r.), sygnatura 24
 26. Skład Rady Federacji na dzień 1 kwietnia 1997 r. z Konferencji Korespondencyjnej (1 kwietnia 1997 r.), sygnatura 24
 27. Zgłoszenie udziału w posiedzeniu Rady Federacji w Krakowie (29 czerwca 1997 r.)- Konferencja Korespondencyjna (1 kwietnia 1997 r.), sygnatura 24
 28. Krzysztof Murawski do Henryka J. Roztoczyńskiego w sprawie informacji o organizacji (USA, 4 lutego 1997 r.), sygnatura 24
 29. Henryk J. Roztoczyński do Krzysztofa Murawskiego w sprawie dostarczenia informacji o organizacji (Chicago, 27 lutego 1997 r.), sygnatura 24
 30. Krzysztof Murawski do prof. Zbigniewa Chłapa, w sprawie planowania Forum Polonijnego w Częstochowie i Krakowie (USA, 1 kwietnia 1997 r.), sygnatura 24
 31. Propozycja dotycząca stworzenia OIKP i integrująca możliwość współpracy Federacji ze Stowarzyszeniem Stomoz- Konferencja Korespondencyjna (1 kwietnia 1997 r.), sygnatura 24
 32. Wykaz referatów, wykładów i odczytów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1996r. do projektu „Światowa Organizacja Zdrowia”, sygnatura 24
 33. Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej- Grospierre, w sprawie projektu zebrania Rady (USA, 1 kwietnia 1997 r.), sygnatura 24
 34. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (1 maja 1997 r.), sygnatura 24
 35. Pytania dotyczące wystąpienia na Kongresie w Częstochowie i Krakowie- Konferencja Korespondencyjna (1 maja 1997 r.), sygnatura 24
 36. Biuletyn – „Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie”, sygnatura 24
 37. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (31 maja 1997 r.), sygnatura 24
 38. Ankieta w sprawie przyszłych Kongresów Polonii Medycznej- Konferencja Korespondencyjna (31 maja 1997 r.), sygnatura 24
 39. Henryk J. Roztoczyński do Krzysztofa Murawskiego, w sprawie projektu Statutu Światowego Kongresu Lekarzy Polaków (Chicago, 19 maja 1997 r.), sygnatura 24
 40. Projekt-„Światowy Kongres Lekarzy Polskich”- Konferencja Korespondencyjna (31 maja 1997 r.), sygnatura 24
 41. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (4 sierpnia 1997 r.), sygnatura 24
 42. Skład Rady Federacji na dzień 1 sierpnia 1997 r. z Konferencji Korespondencyjnej (4 sierpnia 1997 r.),sygnatura 24
 43. Krzysztof Murawski do Zenona Rudzkiego w sprawie spotkania z B. Lisowską- Grospierre (Londyn, 8 października 1997 r.), sygnatura 24
 44. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (8 października 1997 r.), sygnatura 24
 45. Skład Rady Federacji na dzień 8 października 1997 r. z Konferencji Korespondencyjnej (8 października 1997 r.), sygnatura 24
 46. Ankieta- „Współpraca z izbami lekarskimi”- Konferencja Korespondencyjna (8 października 1997 r.), sygnatura 24
 47. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (1 grudnia1997 r.), sygnatura 24
 48. Skład Rady Federacji z 1 grudnia 1997 r. z Konferencji Korespondencyjnej (1 grudnia 1997 r.), sygnatura 24
 49. Odpowiedzi na ankietę „Współpraca z izbami lekarskimi”. sygnatura 24
 50. Christopher K. Kubiak do Krzysztofa Murawskiego, w sprawie raportu Komisji Porozumiewawczej (Chicago, 12 listopada 1997 r.), sygnatura 24
 51. Raport- „Komisja Porozumiewawcza miedzy Federacja Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie a Światowym Kongresem Lekarzy Polaków” (listopdad 1997 r.), sygnatura 24
 52. Krzysztof Murawski do Christophera K. Kubiaka, w sprawie Raportu (Londyn, 1 grudnia 1997 r.), sygnatura 24
 53. Pytania dyskusyjne- „Współpraca ze Światowym Kongresem Lekarzy Polaków”- Konferencja Korespondencyjna (1 grudnia 1997 r.), sygnatura 24
 54. Ankieta-„Biuletyn Federacji”- Konferencja Korespondencyjna (1 grudnia 1997 r.),sygnatura 24
 55. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (4 lutego 1998 r.), sygnatura 24
 56. Krzysztof Murawski do Christophera K. Kubiaka, w sprawie ankiety (Londyn, 4 lutego 1998 r.), sygnatura 24
 57. Sprawozdanie z IV Zjazdy Wyborczego NIL (Naczelnej Izby Lekarskiej) i z pobytu w Warszawie 10-14 grudnia 1997 r.- Konferencja Korespondencyjna (4 lutego 1998 r.), sygnatura 24
 58. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków III Światowego Kongresu Polonii Medycznej (przygotowany przez Janusza Kasinę i Kazimierza Pankiewicza)- Konferencja Korespondencyjna (4 lutego 1998 r.), sygnatura 24
 59. Skład Rady Federacji na dzień 4 lutego 1998 z Konferencji Korespondencyjnej (4 lutego 1998 r.), sygnatura 24
 60. Konferencja Korespondencyjna Rady Federacji (1 kwietnia 1998 r.), sygnatura 24
 61. Propozycja zmian statutowych– Konferencja Korespondencyjna (4 lutego 1998 r.), sygnatura 24
 62. Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji, w sprawie zwiększenia Federacji (Londyn, 1 kwietnia 1998 r.), sygnatura 24
 63. Zaproszenie- V Międzynarodowa Konferencja„Nauka a Jakość Życia”17-21 czerwca 1998 r.- Konferencja Korespondencyjna (1 kwietnia 1998 r.), sygnatura 24
 64. Skład Rady Federacji na dzień 1 kwietnia 1998 r. z Konferencji Korespondencyjnej (1 kwietnia 1998 r.), sygnatura 24
 65. Konferencja Korespondencyjna (września 1998 r.), sygnatura 24
 66. Ankieta- Konferencja Korespondencyjna (września 1998 r.), sygnatura 24
 67. Konferencja Korespondencyjna marzec (22 lutego 1999 r.), sygnatura 24
 68. Janusz Kasina do członków listy dyskusyjnej i redaktor naczelnej Ewy Teslar, w sprawie skorygowania/uzupełnienia planowanej Konferencji Korespondencyjnej marzec 1999 (22 lutego 1999 r.), sygnatura24
 69. Krzysztof Murawski do Janusza Kasiny w sprawie planowanej Konferencji Korespondencyjnej (Londyn, 22 lutego 1999 r.), sygnatura 24
 70. Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego w sprawie zjazdu Polonii Medycznej (22 lutego 1999 r.), sygnatura 24
 71. Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego w sprawie rozprowadzenia biuletynu (22 lutego 1999 r.), sygnatura 24
 72. Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego w sprawie przygotowań do Kongresu (22 lutego 1999 r.), sygnatura 24
 73. Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego, w sprawie podania tematów na Kongres Polonii Medycznej (22 września 1999 r.), sygnatura 24
 74. Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego, w sprawie dotyczącej biuletynu Federacji (23 lutego 1999 r.), sygnatura 24
 75. Andrzej Burzyński do Jakuba Bodzionego, w sprawie propozycji tematów na Kongres Polonii Medycznej (23 lutego 1999 r.), sygnatura 24
 76. Konferencja Korespondencyjna (wrzesień 1999 r.), sygnatura 24
 77. Prośba do Prezesów zrzeszonych w Federacji Związków/Towarzystw Medycznych. Tekst przetoczony w marcowej Konferencji Korespondencyjnej z niewielkimi zmianami, sygnatura 24
 78. Aktualny stan przygotowań do IV Kongresu (czerwiec 1999 r.), sygnatura 24
 79. Sprawozdanie ze spotkania w Krakowie z grupą organizatorów Zjazdu (7-10 maja oraz 28 maja 1999 r.), sygnatura 24
 80. Ramowy Plan Kongresu w Krakowie (1-3 czerwca 2000 r.), sygnatura 24
 81. Ustalenia spotkania Komitetu Organizacyjnego z Prezesem Rady Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie w Krakowie (7 maja 1999 r.), sygnatura 24
 82. List skierowany do członków medycznych organizacji polonijnych (Sztokholm, 22 maja 1999 r.), sygnatura 24
 83. Sprawozdanie Krzysztofa Murawskiego ze spotkania z profesorem Zbigniewem Chłapem (28 maja 1999 r.), sygnatura 24
 84. Kazimierz Konkol do Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Białorusi, w sprawie Zjazdu Lekarzy Polskich w Grodnie (Grodno, 7 czerwca 1999 r.), sygnatura 24
 85. Uchwała Naczelnej rady Lekarskiej w sprawie organizacji IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej (czerwiec 1999 r.),sygnatura 24
 86. Skład Rady Federacji z Konferencji Korespondencyjnej (czerwiec 1999 r.), sygnatura 24
 87. Adresy indywidualne e-maili członków Rady Federacji, sygnatura 24
 88. Konferencja Korespondencyjna (wrzesień 1999 r.), sygnatura 24
 89. Lista dyskusyjna „Lekarze” Konferencji Korespondencyjnej (wrzesień 1999 r.), sygnatura 24
 90. Założenia wydawnicze Biuletynu Federacji z Konferencji Korespondencyjnej. sygnatura 24
 91. Ramowy plan IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie

1-4 czerwca 2000 roku, sygnatura 24

 1. Głosowanie+ ankieta z IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej (31 października 1999 r.), sygnatura 24
 2. Kazimierz Konkol do Prezesa Rady Federacji Janusza Kasiny, w sprawie wyjaśnienia interpretacji Biuletynu Federacji (listopad 1999 r.), sygnatura 24
 3. Tatiana Kurczewska do Prezesa Janusza Kasiny, w sprawie poinformowania o powołaniu do życia stowarzyszenia medycznego „Związku Polonii Medycznej w Gruzji im. Św. Grigoła Peradze” (23 listopada 1999 r.), sygnatura 24
 4. Anatol Święcicki do Janusza Kasiny, w sprawie organizacji „Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie” (Kijów, 8 września 1999 r.), sygnatura 24
 5. Aleksander Pułyk do Janusza Kasiny i Jakuba Bodzionego, w sprawie przyjęcia Koła Lekarskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej „Zakarpacie” do Federacji (Ukraina, 14 listopada 1999 r.), sygnatura 24
 6. Aleksander Pułyk do Janusza Kosina i Jakuba Bodzionego, w sprawie poinformowania o działalności Koła Lekarzy (Ukraina, 14 listopada 1999 r.), sygnatura 24
 7. Konferencja Korespondencyjna (grudzień 1999 r.), sygnatura 24
 8. Organizacje członkowskie Federacji oraz ich reprezentanci w Radzie (grudzień 1999 r.), sygnatura 24
 9. Głosowanie Rady Federacji w sprawie przyjęcia do Federacji (grudzień 1999 r.),         sygnatura 24
 10. Konferencja Korespondencyjna (marzec 2000 r.), sygnatura 24
 11. Podsumowanie poprzedniej Konferencji Korespondencyjnej (grudzień 1999 r.), sygnatura 24
 12. Regulamin Wyborów Do Rady Federacji w Warszawie 4 czerwca 2000 r., które wyznaczą nowego prezesa, wice prezesa, sekretarza i skarbnika – Konferencja Korespondencyjna (marzec 2000 r.), sygnatura 24
 13. Aktualny stan przygotowania do IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej- Konferencja Korespondencyjna (marzec 2000 r.), sygnatura 24
 14. Organizacje członkowskie Federacji oraz ich reprezentanci w Radzie- Konferencja Korespondencyjna (marzec 2000 r.), sygnatura 24
 15. Ankieta i głosowanie- Konferencja Korespondencyjna (marzec 2000 r.), sygnatura 24
 16. Janusz Kasina do Ewy Teslar w sprawie spisów referatów w organizacjach (1 maja 2000 r.), sygnatura 24
 17. Spis referatów w organizacjach z Konferencji Korespondencyjnej, sygnatura 24
 18. Korespondencja Jakuba Bodzionego w sprawie Konferencji Korespondencyjnej we wrześniu 2000 (3 września 2000 r.), sygnatura 24
 19. Korespondencja Jakuba Bodzionego zawierająca dyskusje o wstąpieniach i wystąpieniach na V Kongresie (9 września 2002 r.), sygnatura 24
 20. Jakub Bodziony do Barbary Lisowskiej-Grospierre, dyskusja o wstąpieniach i wystąpieniach na V Kongresie (9 września 2002 r.), sygnatura 24

III Światowy Kongres Polonii Medycznej, Częstochowa-Kraków, 24-28 czerwca 1997, sygnatura 25

Biuletyny, sygnatura 25.

 1. III Światowy Kongres Polonii Medycznej, komunikat I, ramowy program Kongresu (Częstochowa-Kraków 24-28 czerwca 1997 r.), sygnatura 25
 2. III Światowy Kongres Polonii Medycznej, program ogólny (Częstochowa-Kraków 24-28 czerwca 1997 r.), sygnatura 25
 3. III Światowy Kongres Polonii Medycznej, program szczegółowy (Częstochowa-Kraków 24-28 czerwca 1997 r.), sygnatura 25
 4. III Światowy Kongres Polonii Medycznej, streszczenia (abstracts) (Częstochowa-Kraków 24-28 czerwca 1997 r.), sygnatura 25

 

I różowa obwoluta, sygnatura 25

 1. The Third World Congress of Medical Polonia, program Kongresu w języku angielskim (Częstochowa-Kraków 24-28 czerwca 1997 r.), sygnatura 25
 2. Zaproszenie Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ i Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na spotkanie uczestników Kongresu, 28 czerwca 1997 r. (Częstochowa-Kraków 24-28 czerwca 1997 r.), sygnatura 25
 3. Formularz rejestracyjny (Częstochowa-Kraków 24-28 czerwca 1997 r.), sygnatura 25
 4. Formularz zgłoszenia referatu (Częstochowa-Kraków 24-28 czerwca 1997 r.), sygnatura 25
 5. Formularz zniżkowy na przelot samolotami dla uczestników III Światowego Kongresu Polonii Medycznej (Częstochowa-Kraków, 24-28 czerwca 1997 r.), sygnatura 25
 6. Streszczenie przemówienia Barbary Lisowskiej-Grospierre, sygnatura 25
 7. Streszczenie przemówienia Barbary Lisowskiej-Grospierre w języku angielskim, sygnatura 25
 8. Informacje dla Rady, związane z III Światowym Kongresem Polonii Medycznej, sporządzone przez Janusza K[asinę] (Sztokholm, 17 czerwca 1997 r.), sygnatura 25

Odsyłacze:

Zob. sygnatura 11, Janusz Kasina do Członków Rady Federacji, Sztokholm (17 maja 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego (17 maja 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (19 maja 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Barbara Lisowska-Grospierre do Zbigniewa Chłapa (20 maja 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (26 maja 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (27 maja 1997 r.), Ewa Teslar do Krzysztofa Murawskiego (27 maja 1997 r.), Krzysztof Murawski do Ewy Teslar (27 maja 1997 r.); Krzysztof Murawski do Piotra Konopki i Ewy Teslar (27 maja 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Ewa Teslar do Krzysztofa Murawskiego (30 maja 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar, (2 czerwca 1997 r.), Krzysztof Murawski do Józefa Mazurka (2 czerwca 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Piotra Konopki (3 czerwca 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Ewa Teslar do Miesięcznika „Medicus”, (4 czerwca 1997 r.), Miesięcznik „Medicus” do Członków Rady Federacji (4 czerwca 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Zbigniew Chłap do Barbary Lisowskiej-Grospierre (13 czerwca 1997 r.), Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (13 czerwca 1997 r.), Józef Mazurek do Krzysztofa Murawskiego i Janusza Kasiny (13 czerwca 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Zbigniew Kostecki do Ewy Teslar (14 czerwca 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Janusz Kasina do Barbary Lisowskiej-Grospierre (17 czerwca 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (18 czerwca 1997 r.), Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (18 czerwca 1997 r.)

Zob. sygnatura 11, Ewa Teslar do Krzysztofa Murawskiego (20 czerwca 1997 r.), Ewa Teslar do Piotra Konopki (20 czerwca 1997 r.)

 

V Międzynarodowa Konferencja „Nauka, a jakość życia- spotkanie lekarzy Polskich i Polonijnych” oraz Spotkanie Lekarzy Polskich i Polonijnych w Wilnie z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza Wilno, 17-21 czerwca 1998, sygnatura 26

 

I Fioletowa obwoluta, sygnatura 26

 1. Ramowy program Spotkania Lekarzy Polskich i Polonijnych (Wilno, 17-21 czerwca 1998 r.), sygnatura 26
 2. Szczegółowy program V Międzynarodowej Konferencji „Nauka a jakość życia” (Wilno, 17-21 czerwca 1998 r.), sygnatura 26
 3. Sekcja D: Ochrona Zdrowia (część programu Konferencji), sygnatura 26.
 4. Karta uczestnika V Międzynarodowej Konferencji „Nauka, a jakość życia” (Wilno, 17-21 czerwca 1998 r.), sygnatura 26
 5. Korespondencja prywatna Zbigniewa Kosteckiego z dr Siwicką (11 czerwca 1998 r.), sygnatura 26
 6. List do członków Rady Federacji od Janusza Kasina w sprawie organizacji zebrania (11 czerwca 1998 r.), sygnatura 26

 

II Zielona obwoluta, sygnatura 26

 1. Przewidywalny program Spotkania Lekarzy Polskich i Polonijnych w Wilnie z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza (Wilno, 17-21 czerwca 1998 r.), sygnatura 26
 2. Program wstępny Spotkania Lekarzy Polskich i Polonijnych w Wilnie z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza (Wilno, 17-21 czerwca 1998 r.), sygnatura 26
 3. Program Spotkania w języku francuskim (Wilno, 17-21 czerwca 1998 r.), sygnatura 26
 4. Lista członków AMOPF + znajomych, którzy przyjadą do Wilna (Wilno, 17-21 czerwca 1998 r.), sygnatura 26
 5. Zaproszenie Ewy Teslar na Spotkanie Lekarzy Polskich i Polonijnych w Wilnie z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza napisane w języku angielskim (Wilno, 24 kwietnia 1998 r.), sygnatura 26
 6. Zaproszenie Teofila Bogdana do Druskiennik na Litwie (Druskienniki, 1998 r.), sygnatura 26
 7. Formularz zgłoszeniowy na Spotkanie Lekarzy Polskich i Polonijnych w Wilnie z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza (Wilno, 17-21 czerwca 1998 r.), sygnatura 26
 8. Informacja o planowanych wycieczkach w czasie spotkania Lekarzy Polskich i Polonijnych w Wilnie, sygnatura 26
 9. Informacja o przewidzianych wydatkach zredagowana przez Komitet Organizacyjny Spotkania w Wilnie, sygnatura 26
 10. Informacja dla Ewy Teslar od Zarządu i Komitetu organizacyjnego Spotkania Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (Wilno, 5 marca 1998 r.), sygnatura 26
 11. Podstawowe informacje o Wilnie, sygnatura 26
 12. Korespondencja Redaktora Naczelnego „Gazety Lekarskiej” do Recipient list suppressed w sprawie oczekiwania na postingi, które mają być zamieszczone w kolejnym numerze gazety (Warszawa, 22 czerwca 1998 r.), sygnatura 26
 13. Mapa Wilna z oznaczeniami zabytków, sygnatura 26
 14. Zabytki Wilna, mapa z naniesionymi na czerwono informacjami, sygnatura 26
 15. Prasa – „Kurier Wileński” z zamieszczonym artykułem pt. „Lekarze również uczcili Mickiewicza” (19 czerwca 1998 r.), sygnatura 26

Odsyłacze:

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej-Grospierre (11 marca 1998 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego (11 marca 1998 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Naczelnej Izby Lekarskiej (11 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Barbara Lisowska-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego (14 marca 1998 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego (14 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej-Grospierre, Janusza Kasiny, Ewy Teslar i Marii Michejdy (16 marca 1998 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Janusza Kasiny, Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar i Marii Michejdy (16 marca 1998 r.), Janusz Kasina do Barbary Lisowskiej-Grospierre (16 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Barbara lisowska-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego i Ewy Teslar (29 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej-Grospierre (1 kwietnia 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej-Grospierre (2 kwietnia 1998 r.), Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej-Grospierre (2 kwietnia 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Piotr Konopka do Krzysztofa Murawskiego, Janusza Kasiny, Ewy Teslar i Barbary Lisowskiej-Grospierre (2 kwietnia 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Barbara Lisowska-Grospierre do Ewy Teslar (22 kwietnia 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar i Barbary Lisowskiej-Grospierre (26 kwietnia 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Piotr Konopka do Ewy Teslar, Zbigniewa Kosteckiego, Anny Makar i innych (1 maja 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Janusz Kasina do Ewy Teslar, Józefa Słowika, Piotra Konopki, Michała Adamczyka, Józefa Mazurka, Barbary Lisowskiej-Grospierre i innych (3 maja 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar, Jozefa Słowika, Józefa Mazurka, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Zbigniewa Kosteckiego i innych (4 maja 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Zbigniew Kostecki do Ewy Teslar (6 maja 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Janusz Kasina do Ewy Teslar, Józefa Słowika, Marii Michejdy i Krzysztofa Murawskiego i innych (25 maja 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar, Józefa Słowika, Marii Michejdy i innych (1 czerwca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Józef i Joanna Mazurek do Członków Rady Federacji (4 czerwca 1998 r.)

Zob. sygnatura12, Barbara Lisowska-Grospierre i Ewa Teslar (11 czerwca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar (20 stycznia 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar (8 lutego 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Ewa Teslar do Krzysztofa Murawskiego (9 lutego 1998 r.), Ewa Teslar do Krzysztofa Murawskiego (9 lutego 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Janusz Kasina do Ewy Teslar (15 lutego 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Ewa Teslar do Krzysztofa Murawskiego (16 lutego 1998 r.), Ewa Teslar do Krzysztofa Murawskiego i Kazimierza Nowaka (16 lutego 1998 r.), Krzysztof Murawski do Ewy Teslar (16 lutego 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, O sprawach związanych z Federacją- Krzysztof Murawski do Ewy Teslar + załącznik (17 lutego 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Ewa Teslar do Członków Rady Federacji, Paryż (1 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Ewa Teslar do Tadeusza Hermana i Kazimierza Jodkowskiego, (Paryż, 2 marca 1998 r.), Krzysztof Murawski do Ewy Teslar (2 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Anna Makar do Ewy Teslar (7 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Jakub Bodziony, projekt + poprawki (9 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar (10 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Zbigniew Kostecki do Ewy Teslar (11 marca 1998 r. )

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Jakuba Bodzionego (12 marca 1998 r.), Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego (12 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Ewa Teslar do Jakuba Bodzionego (13 marca 1998 r.).

Zob. sygnatura 12, Ernest Walkowicz do Ewy Teslar (14 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Jakub Bodziony do Ewy Teslar (15 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (21 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Piotr Konopka do Ewy Teslar (22 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Ewa Teslar do Krzysztofa Murawskiego (27 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Ewa Teslar, regulamin wyborów (27 marca 1998 r.), Ewa Teslar, wybory do Rady Federacji (27 marca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (24 kwietnia 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Janusz Kasina do Ewy Teslar (4 maja 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (5 czerwca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Krzysztof Murawski do Członków rady federacji (9 czerwca 1998 r.)

Zob. sygnatura 12, Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego (10 czerwca 1999 r.)

Konferencja lekarzy polskich, Paryż 1999, sygnatura 27

 1. Zbiór wydrukowanych fotografii wykonanych przez Andrzeja Kajetanowicza z konferencji lekarzy polskich w 1999 roku w Paryżu, 37 stron (Paryż, 1999), sygnatura 27
 2. Korespondencja Ewy Teslar z Piotrem Mierzewskim w sprawie Europejskiego Forum Lekarzy istniejącego w Internecie (24 kwietnia 2000), sygnatura 27
 3. Trzy sztuki dyskietek ” Konferencja AMOPF – wersja próbna oraz wersja ostateczna”. sygnatura 27
 4. Trzy sztuki kaset magnetofonowych zawierających nagrania z konferencji z Paryża 1999 r., sygnatura 27

Kongres w Warszawie w 1999 roku, sygnatura 28

I Zielona obwoluta, sygnatura 28

 1. „Źródła” – diagramy, wykresy, dane, zatytułowane „Highlihts on health in France”, 49 stron (3 lutego 2000 r.), sygnatura 28
 2. Teksty wystąpień uczestników w języku polskim i francuskim z Kongresu w Warszawie z 1999 roku. sygnatura 28
 3. Krótkie sprawozdanie i refleksje z obchodów 10-lecia AMOPF w Paryżu sporządzone przez Macieja Dymka (8, 9, 10 października 1999 r.), sygnatura 28
 4. Korespondencja Piotra Mierzewskiego z Ewą Teslar w języku francuskim (8 sierpnia 1999 r.), sygnatura 28
 5. Korespondencja Ewy Teslar z Piotrem Mierzewskim związana ze sprawami służbowymi (8 września 1999 r.), sygnatura 28
 6. Korespondencja Adama Poradzisza z Ewą Teslar związana ze sprawami służbowymi Federacji (10 września 1999 r.), sygnatura 28

Biuletyny, sygnatura 28

 1. Uprawnienia do świadczeń ochrony zdrowia (Warszawa, kwiecień 1996 r.), sygnatura 28
 2. Opinie Ekspertów Dotyczące Rządowego Projektu Ustawy O Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym (kwiecień 1996 r.), sygnatura 28
 3. Ustawa o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym – omówienie projektu (kwiecień 1996 r.), sygnatura 28
 4. Historia Projektu Ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym (kwiecień 1996 r.), sygnatura 28
 5. Sprostowanie Dotyczące Treści Ulotki Kolportowanej Przez Społeczną Komisję Zdrowia przy KK NSZZ „Solidarność” o Ubezpieczeniach Zdrowotnych (Warszawa, grudzień 1996 r.), sygnatura 28
 6. Fakty – odpowiedzi i wyjaśnienia na zarzuty zawarte w oświadczeniu Społecznej Komisji Zdrowia przy KK NSZZ „Solidarność” do zapisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym przygotowanym przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną. sygnatura 28
 7. Opinie Nadesłane do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej o Projekcie Ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym (kwiecień 1999 r.), sygnatura 28
 8. Komunikat Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Sprawie Oświadczenia Unii Wolności Zamieszczonego w Materiale pt. „Spór o Wizję Państwa” (Warszawa, 17 grudnia 1996 r.), sygnatura 28
 9. Karta Praw Pacjenta (kwiecień 1996 r.), sygnatura 28
 10. Zasady Organizacji i Funkcjonowania Systemu Ubezpieczeń Zdrowotnych Według Projektu Ustawy Rządowej (6 lutego 1996 r.), sygnatura 28
 11. Ubezpieczenia Zdrowotne w Opinii Polaków (kwiecień 1996 r.), sygnatura 28
 12. Wystąpienie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Przedstawiające Projekt Rządowy Ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym (kwiecień 1996 r.), sygnatura 28
 13. Informacja o Ważniejszych Działaniach w Ochronie Zdrowia w Latach 1993-1996 r. (Warszawa, 1997 r.), sygnatura 28
 14. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 r.. sygnatura 28
 15. Regionalizacja Organizacji i Finansowania Świadczeń Zdrowotnych /projekt wstępny/ (kwiecień 1996 r.), sygnatura 28
 16. Charakterystyka Regionów (kwiecień 1996 r.), sygnatura 28

 

Odsyłacze:

Zob. sygnatura 14, Barbara Lisowska-Grospierre do Janusza Kasiny (8 stycznia 1999 r.), Spotkanie w Warszawie- Jakub Bodziony do Janusza Kasiny (8 stycznia 1999 r.); Barbara Lisowska-Grospierre do Jakuba Bodzionego (8 stycznia 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Janusz Kasina do Członków Rady Federacji (9 stycznia1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Barbara Lisowska-Grospierre do Janusza Kasiny (10 stycznia 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Wystąpienie na zebraniu NRL- Janusz Kasina do Członków Rady Federacji (10 stycznia 1999 r.); Janusz Kasina do Członków Rady Federacji; Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (11 stycznia1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej-Grospierre (14 stycznia 1999 r.), Janusz Kasina do Barbary Lisowskiej-Grospierre (14 stycznia 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Barbara Lisowska-Grospierre do Ewy Teslar (18 stycznia1999 r.), Barbara Lisowska-Grospierre, program posiedzenia, (18 stycznia 1999 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Ewy Teslar (18 stycznia 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Barbara Lisowska-Grospierre do Ewy Teslar (19 stycznia 1999 r.), Ewa Teslar do Janusza Kasiny (19 stycznia1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar (26 stycznia 1999 r.), Janusz Kasina do Członków Rady Federacji (26 stycznia 1999 r.), Krzysztof Murawski do Jakuba Bodzionego, Janusza Kasiny, Ewy Teslar (26 stycznia 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar (28 stycznia 1999 r.), Krzysztof Murawski do Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Janusza Kasiny, Jakuba Bodzionego (28 stycznia 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Jakub Bodziony do Członków Rady Federacji (15 lutego 1999 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Ewy Teslar (15 lutego 1999 r.), Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego, Jakuba Bodzionego (15 lutego 1999 r.), Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego (15 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Jakub Bodziony do Ewy Teslar (16 lutego 1999 r.), Janusz Kasina do Członków Rady Federacji (16 lutego 1999 r.), Janusz Kasina do Członków Rady Federacji, (16 lutego 1999 r.), Janusz Kasina do Jakuba Bodzionego, Członków Rady Federacji (16 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Barbara Lisowska-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego (17 lutego 1999 r.), Jakub Bodziony do Członków rady Federacji (17 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Włodzimierz Biloszycki do Ewy Teslar (18 lutego 1999 r.), Jakub Bodziony do Listy dyskusyjnej (18 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Barbara Lisowska-Grospierre do Rady Federacji (19 lutego 1999 r.), Janusz Kasina do Członków Rady Federacji (19 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Janusz Kasina do Członków Rady Federacji (21 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Oświadczenie o SZ- Krzysztof Murawski do Ewy Teslar i Członków Federacji (23 lutego 1999 r.); Jakub Bodziony do Janusza Kasiny, Ewy Teslar i Członków Federacji (23 lutego 1999 r.); Piotr Konopka do Janusza Kasiny, Ewy Teslar i Członków Federacji (23 lutego 1999 r.); Janusz Kasina do Ewy Teslar i Członków Federacji (23 lutego 1999 r.), Krzysztof Murawski do Członków Federacji (23 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14,Krzysztof Murawski do Jakuba Bodzionego, Ewy Teslar i Janusza Kasiny (24 lutego 1999 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Ewy Teslar i Członków Rady (24 lutego 1999 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Członków Rady Federacji (24 lutego 1999 r.), Jakub Bodziony do Ewy Teslar i Janusza Kasiny (24 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Barbara Lisowska-Grospierre do Jakuba Bodzionego (26 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, list Piotra Kasztelowicza (27 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, listy Adama Poradzisza (28 lutego 1999 r.) i Marka Stankiewicza (28 lutego 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Krzysztof Murawski do Jakuba Bodzionego (8 marca 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Jakub Bodziony do Janusza Kasiny i Krzysztofa Murawskiego i Członków Federacji (9 marca 1999 r.), Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego (9 marca 1999 r.)

Zob. sygnatura 14, Sylvia Murawski do Janusza Kasiny, Ewy Teslar, Jozefa Mazurka, Jakuba Bodzionego (14 marca 1999 r.), Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego i Ewy Teslar, Józefa Mazurka i Jakuba Bodzionego (14 marca 1999 r.)

Zjazd 9 października 1999 w Paryżu, sygnatura 29

 1. Program Konferencji w języku polskim i francuskim (Paryż, 8-10 października 1999 r.), sygnatura 29
 2. Program Jubileuszu 10 lat AMOPF-u (Paryż, 8-19 października 1999 r.), sygnatura 29
 3. Program Jubileuszu 10 lat AMOPF-u w języku francuskim (Paryż, 8-19 października 1999 r.), sygnatura 29
 4. Program Jubileuszu 10 lat AMOPF-u w języku francuskim ze zgłoszeniem udziału,   (Paryż, 8-19 października 1999 r.), sygnatura 29
 5. Program konferencji organizowanej przez Fundację Francja-Polska i AMOPF w Ambasadzie Polskiej w Paryżu 9-ego października 1999 r. – „Reforma polskiego systemu zdrowia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 29
 6. Program konferencji organizowanej przez Fundację Francja-Polska i AMOPF w Ambasadzie Polskiej w Paryżu 9-ego października 1999 r.- „Reforma polskiego systemu zdrowia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” napisany w języku francuskim (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 29
 7. AMOPF 1989-1999- Program obchodów w języku francuskim (Paryż, 8-10 października 1999 r.), sygnatura 29
 8. Adres i dane kontaktowe Ambasady Polskiej w Paryżu, sygnatura 29
 9. Osobistości zaproszone do wzięcia udziału w Konferencji, sygnatura 29
 10. Przyjazdy i wyjazdy polskich gości, uczestników konferencji i zjazdu AMOPF-u. sygnatura 29
 11. Lista mówców na Konferencji w Paryżu (9 października 1999 r.), sygnatura 29
 12. Lista uczestników Konferencji w Paryżu (9 października 1999 r.), sygnatura 29
 13. Lista organizatorów Konferencji w Paryżu (9 października 1999 r.), sygnatura 29
 14. Konspekt/notatka związana z przygotowaniami Konferencji w Paryżu w październiku 1999 r. napisana w języku francuskim, sporządzona przez Ewę Teslar, sygnatura 29
 15. Compte-Rendu Dyskusji z dnia 4 lipca 1999 r., sygnatura 29
 16. Uwagi organizacyjne dotyczące Konferencji, sygnatura 29
 17. Teksty wystąpień na Konferencji w październiku 1999 r. sygnatura 29
 18. Projekt wystąpienia Teresy Kamińskiej pt. „Reforma Opieki Zdrowotnej w Polsce. Przesłanki-działania-efekty” (6 października 1999 r.), sygnatura 29
 19. Tekst wystąpienia Pana Krajewskiego pt. „Prawa pacjentów i udział społeczeństwa w kształtowaniu systemu zdrowia”, sygnatura 29
 20. Tekst wystąpienia Krzysztofa Tronczyńskiego pt. „Reforma Służby Zdrowia i jej wpływ na rynek farmaceutyczny w Polsce”, sygnatura 29
 21. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre związana z Konferencją związaną z 10-leciem istnienia Stowarzyszenia, sygnatura 29
 22. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Radą Federacji związana ze Zjazdem 9 października 1999 r. w Paryżu (12 marca 1999 r.), sygnatura 29
 23. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Piotrem Mierzewskim związana z tematyką Zjazdu w październiku w Paryżu (23 marca 1999 r.), sygnatura 29
 24. Korespondencja Piotra Konopki z Ewą Teslar związana z przesłaniem projektu Igo Komunikatu oraz tłumaczenia polskiego (5 maja 1999 r.), sygnatura 29
 25. Korespondencja Piotra Konopki z Radą Federacji w związku z 10-leciem powstania AMOPF (26 maja 1999 r.), sygnatura 29
 26. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Adamem Poradziszem w sprawach służbowych Federacji (2 maja 1999 r.), sygnatura 29
 27. Listowne zaproszenie Pani Teresy Kamińskiej od Komitetu Organizacyjnego i programowego Zjazdu tj. Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Piotra Konopki, na 10-lecie istnienia AMOPF (Paryż, 10 lipca 1999 r.), sygnatura 29
 28. Listowne zaproszenie Pana Vice-Ministra Zdrowia Andrzeja Rysia od Komitetu Organizacyjnego i programowego Zjazdu tj. Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Piotra Konopki, na 10-lecie istnienia AMOPF (Paryż, 10 lipca 1999), sygnatura 29
 29. Listowne zaproszenie Senator Ewy Radziszewskiej od Komitetu Organizacyjnego i programowego Zjazdu tj. Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Piotra Konopki na 10-lecie istnienia AMOPF (Paryż, 10 lipca 1999 r.), sygnatura 29
 30. Listowne zaproszenie Ministra Mariana Miśkiewicza od Komitetu Organizacyjnego i programowego Zjazdu tj. Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Piotra Konopki na uroczystości 10-lecia istnienia AMOPF (Paryż, 13 lipca 1999 r.), sygnatura 29
 31. Listowne zaproszenie Andrzeja Koronkowicza, Dyrektora Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia od Komitetu Organizacyjnego i programowego Zjazdu tj. Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Piotra Konopki na 10-lecie istnienia AMOPF (Paryż, 13 lipca 1999 r.), sygnatura 29
 32. Listowne zaproszenie Krzysztofa Madeja, Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej od Komitetu Organizacyjnego i programowego Zjazdu tj. Barbary Lisowskiej-Grospierre, Ewy Teslar, Piotra Konopki, na 10-lecie istnienia AMOPF (Paryż, 13 lipca 1999 r.), sygnatura 29
 33. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Ambasadorem Stefanem Mellerem dotycząca Konferencji (Paryż, 15 lipca 1999 r.), sygnatura 29
 34. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Sekretariatem Stefana Mellera dotycząca Konferencji (Paryż, 15 lipca 1999 r.), sygnatura 29
 35. Korespondencja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej Andrzejem Rysiem z Barbarą Lisowską-Grospierre zawierająca podziękowanie za zaproszenie oraz potwierdzenie udziału w Konferencji (Warszawa, 27 lipca 1999 r.), sygnatura 29
 36. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Dyrektorem Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Andrzejem Koronkiewiczem zawierająca informacje o tym, że zostanie wysłane listowne zaproszenie na organizowaną w październiku Konferencję oraz prośbę o potwierdzenie obecności (Paryż, 24 sierpnia 1999 r.), sygnatura 29
 37. Korespondencja Andrzeja Koronkowicza z Barbarą Lisowską-Grospierre zawierająca informacje o otrzymaniu zaproszenia na Konferencje i potwierdzeniu swojego udziału (Warszawa, 25 sierpnia 1999 r.), sygnatura 29
 38. Wydruk faksu Barbary Lisowskiej-Grospierre do Ambasadora RP w Paryżu Stefana Mellera (2 września 1999 r.), sygnatura 29
 39. List Ewy Teslar do Alexandry Fourcade napisany w języku francuskim (Paryż, 13 września 1999 r.), sygnatura 29
 40. Listowne zaproszenie Ewy Teslar od Gilles’a Duhamel’a napisane w języku francuskim (Paryż, 14 września 1999 r.), sygnatura 29
 41. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Dyrektorem Andrzejem Koronkiewiczem związana z pokryciem wszystkich kosztów wynikających z wzięcia udziału w Konferencji w październiku (Paryż, 16 września 1999 r.), sygnatura 29
 42. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Sekretariatem Dyrektora Andrzeja Koronkiewicza w sprawie nadesłania uaktualnionego programu Konferencji w Paryżu w dniu 9 października (Paryż, 23 września 1999 r.), sygnatura 29
 43. Korespondencja Dyrektora Andrzeja Koronkiewicza z Barbarą Lisowską-Grospierre zawiadamiająca o braku możliwości wzięcia udziału w październikowej Konferencji (Warszawa, 24 września 1999 r.), sygnatura 29
 44. Korespondencja Dyrektora Generalnego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Anny Dumańskiej- Uściłowksij z Ambasadorem RP Profesorem Stefanem Mellerem zawierająca potwierdzenie wzięcia udziału w Konferencji (Warszawa, 24 września 1999 r.), sygnatura 29
 45. Korespondencja Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Teresy Kamińskiej z Ambasadorem RP Profesorem Stefanem Mellerem zawierająca podziękowania za zaproszenie na Konferencję (Warszawa, 24 września 1999 r.), sygnatura 29
 46. List napisany w języku francuskim Ewy Teslar do Williama Gardey’a (Paryż, 27 września 1999 r.), sygnatura 29
 47. List napisany w języku francuskim Ewy Teslar do Remy Fromentin’a (Paryż, 27 września 1999 r.), sygnatura 29
 48. List napisany w języku francuskim Ewy Teslar do Roberta Simon’a (Paryż, 27 września 1999 r.), sygnatura 29
 49. List napisany w języku francuskim Ewy Teslar do Christine Thayer (Paryż, 27 września 1999 r.), sygnatura 29
 50. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Dyrektorem Departamentu Ekonomii i Finansów Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Przemysławem Poznańskim zawierająca zaproszenie do wzięcia udziału w Konferencji w dniu 9 października 1999 r. (Paryż, 27 września 1999), sygnatura 29
 51. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Jarosławem Pinkasem zawierająca podziękowanie za zgodę na wzięcie udziału w październikowej Konferencji (Paryż, 27 września 1999 r.), sygnatura 29
 52. Korespondencja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej Andrzejem Rysiem z Barbarą Lisowską-Grospierre zawierająca podziękowanie za zaproszenie oraz potwierdzenie udziału w Konferencji (Warszawa, 27 lipca 1999 r.), sygnatura 29
 53. Wzór korespondencji wysyłanej w związku z informacjami dotyczącymi październikowej Konferencji sporządzony przez Prezesa AMOPF-u Piotra Konopkę (Paryż, 27 września 1999 r.), sygnatura 29
 54. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Romualdem Krajewskim zawierająca zaproszenie do wzięcia udziału w Konferencji i w innych uroczystościach związanych ze Zjazdem AMOPF-u (Paryż, 28 września 1999 r.), sygnatura 29
 55. Korespondencja Barbary Lisowskiej Grospierre z Moniką Zając w sprawach organizacyjnych związanych z Konferencją (Paryż, 28 września 1999 r.), sygnatura 29
 56. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Dyrektorem Departamentu Ekonomii i Finansów Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Przemysławem Poznańskim w sprawie wysłania decyzji wzięcia udziału Konferencji (Paryż, 29 września 1999 r.), sygnatura 29
 57. Korespondencja Przemysława Poznańskiego z Barbarą Lisowską-Grospierre, w sprawie zawiadamiającej o braku możliwości wzięcia udziału w październikowej Konferencji (Warszawa, 30 września 1999 r.), sygnatura 29
 58. Korespondencja Barbary Lisowskiej- Grospierre z Jarosławem Pinkasem, w sprawie sprecyzowania dat pobytu w Paryżu podczas Konferencji (Paryż, 1 października 1999 r.), sygnatura 29
 59. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Dyrektor Departamentu Przekształceń Systemowych w Ochronie Zdrowia Krystyną Czarniecką, w sprawie sprecyzowania dat pobytu w Paryżu podczas Konferencji (Paryż, 1 października 1999 r.), sygnatura 29
 60. Korespondencja Józefa Mazurka z Piotrem Konopką, z życzeniami z okazji 10-cio lecia AMOPF’u i zawiadamiająca o braku możliwości wzięcia udziału w Jubileuszu (2 października 1999 r.), sygnatura 29
 61. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Ambasadorem Polski we Francji prof. Stefanem Mellerem, w sprawie prośby o spotkanie (Paryż, 3 października 1999 r.), sygnatura 29
 62. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Krzysztofem Tronczyńskim w sprawie prośby o potwierdzenie na udział w Konferencji październikowej (4 października 1999 r.), sygnatura 29
 63. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Zofią Kulakowską, w sprawie problemów z organizacją Konferencji i przeprosinami (Paryż, 4 października 1999 r.), sygnatura 29
 64. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Krzysztofem Tronczyńskim, w sprawie tekstu wystąpienia na Konferencji (Paryż, 5 października 1999 r.), sygnatura 29
 65. Korespondencja Ewy Teslar z Adamem Windakiem zawiadamiająca o braku możliwości wzięcia przez niego udziału w Konferencji (5 października 1999 r.), sygnatura 29
 66. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Piotrem Konopką, w sprawach służbowych (5 października 1999 r.), sygnatura 29
 67. Korespondencja- prośba Dyrektora Generalnego do Ambasadora RP prof. Stefana Mellera w sprawie służbowej (Warszawa, 10 kwietnia 1999 r.), sygnatura 29
 68. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Michałem Bedlickim w sprawie długości wygłaszanych przemówień (Paryż, 6 października 1999 r.), sygnatura 29
 69. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Ambasadorem RP we Francji Profesorem Stefanem Mellerem w sprawie służbowej związanej z październikową Konferencją (Paryż, 7 października 1999 r.), sygnatura 29
 70. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Sekretariatem M. Sardis sporządzona w języku francuskim (Paryż, 7 października 1999 r.), sygnatura 29
 71. Korespondencja Barbary Lisowskie-Grospierre z Teresą Kamińską sporządzona w języku francuskim (Paryż, 7 października 1999 r.), sygnatura 29
 72. Korespondencja Romualda Krajewskiego z Ewą Teslar zawierająca wskazówki dotyczące przyszłych Konferencji (12 października 1999 r.), sygnatura 29
 73. Korespondencja Ewy Teslar z Barbarą Lisowską-Grospierre zawierająca list Andrzeja Rysia (12 października 1999 r.), sygnatura 29
 74. Korespondencja Ewy Teslar z Profesorem Jean’em Francois Girard’em napisana w języku francuskim (Paryż, 16 października 1999 r.), sygnatura 29
 75. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Minister Teresą Kamińską Prezesem Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych zawierająca podziękowania za wzięcie udziału w Konferencji, która odbyła się 9 października 1999 r. (Paryż, 19 października 1999 r.), sygnatura 29
 76. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Poseł Elżbietą Radziszewską zawierająca podziękowania za wzięcie udziału w Konferencji, która odbyła się 9 października 1999 r. (Paryż, 19 października 1999 r.), sygnatura 29
 77. List do Ewy Teslar od Marc’a Danzon’a napisany w języku francuskim (Paryż, 28 października 1999 r.), sygnatura 29
 78. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Jarosławem Pinkasem zawierająca podziękowania za wzięcie udziału w Konferencji, która odbyła się 9 października 1999 r. (Paryż, 2 listopada 1999 r.), sygnatura 29
 79. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Panią Ulanowicz z Sekretariatu Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w sprawie kosztów zwrotnych za pobyt w Paryżu podczas Konferencji w październiku (Paryż, 2 listopada 1999 r.), sygnatura 29
 80. Korespondencja Marty Mróz z Barbarą Lisowską-Grospierre w sprawie zwrotu kosztów Jarosława Pinkasa za pobyt w Paryżu na Konferencji w październiku (8 listopada 1999 r.), sygnatura 29
 81. Korespondencja Ambasadora RP w Paryżu Profesora Stefana Meller’a zawiadamiająca o wysłaniu krótkiego tekstu publikacji podsumowującego październikową Konferencję (Paryż, 26 maja 1999 r.), sygnatura 29
 82. Kserokopia dowodu wpłaty za opłaty noclegów pokojów gościnnych w Ambasadzie Teresy Kamińskiej (8 listopada 1999 r.), sygnatura 29
 83. Kserokopia biletu lotniczego Teresy Kamińskiej (23 września 1999 r.), sygnatura 29
 84. Zaproszenie dla Ewy Teslar (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 29
 85. Dokumenty dotyczące OMS (Międzynarodowa Organizacja Zdrowia) oraz Kandydatury Marc’a Danzon’a do L’OMS sporządzone języku angielskim oraz francuskim (13 stron), sygnatura 29

 

Odsyłacze:

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do Janusza Kasiny, Krzysztofa Murawskiego i Ewy Teslar (4 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Jan Zierski do Członków Federacji, (13 października 1999 r.), Zbigniew Kostecki do Członków Federacji (13 października 1999 r.), Adam Poradzisz do Lekarzy (13 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Piotr Kasztelowicz do członków forum Lekarze (14 października 1999 r.), Jan Zierski do członków forum Lekarze (14 października 1999 r.), Arkadiusz Siennicki-Lantz do członków forum Lekarze (14 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Barbara Lisowska-Grospierre do Ewy Teslar (15 października 1999 r.), Artur Jurczyszyn do członków forum Lekarze (15 października 1999 r.), Krzysztof Murawski do Członków Federacji (15 października 1999 r.), Krzysztof Murawski do Członków Federacji (15 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Arkadiusz Siennicki-Lantz do członków forum Lekarze (18 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Adam Poradzisz do członków forum Lekarze (20 października 1999 r.), Marek Stankiewicz do Członków Federacji (20 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Adam Poradzisz do członków forum Lekarze (21 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Adam Poradzisz do Janusza Kasiny i Jakuba Bodzionego (22 października 1999 r.), Piotr Konopka do Marka Stankiewicza (22 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do Adama Poradzisz, Ewy Teslar i Janusza Kasiny (25 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Krzysztof Murawski do Jakuba Bodzionego i Janusza Kasiny (27 października 1999 r.), Krzysztof Murawski do Jakuba Bodzionego i Janusza Kasiny (27 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Marek Rudnicki do Lekarzy (28 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Piotr Konopka do Moniki (30 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Marek Rudnicki do członków forum Lekarze (31 października 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego (1 listopada 1999 r.), Adam Poradzisz do członków forum Lekarze (1 listopada 1999 r.), Marek Rudnicki do członków forum członków forum Lekarze (1 listopada 1999 r.), Piotr Kasztelowicz do członków forum Lekarze (1 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar (2 listopada 1999 r.), Janusz Kasina do Członków Federacji (2 listopada 1999 r.), Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, Jakuba Bodzionego (2 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Marek Rudnicki do członków forum Lekarze (3 listopada 1999 r.), Piotr Kasztelowicz do członków forum Lekarze (3 listopada 1999 r.), Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, Janusza Kasiny (3 listopada 1999 r.), Arkadiusz Siennicki-Lantz do członków forum Lekarze (3 listopada 1999 r.), Piotr Kasztelowicz do Lekarzy (3 listopada 1999 r.), Mariusz Pytko do Ewy Teslar (3 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do Członków Federacji (4 listopada 1999 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do członków forum Lekarze (4 listopada 1999 r.), Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego, Jozefa Mazurka, Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar (4 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Adam Poradzisz do Barbary Lisowskiej-Grospierre (5 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Marek Rudnicki do członków forum Lekarze (10 listopada 1999 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do członków forum Lekarze (10 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Adam Poradzisz do członków forum Lekarze (11 listopada 1999 r.), Polski lekarz do Marka Rudnickiego o zmianach w Polsce: Marek Rudnicki do członków forum Lekarze (11 listopada 1999 r.); Marek Rudnicki do członków forum Lekarze (11 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Ewa Teslar do Marka Rudnickiego (13 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do Marka Rudnickiego i Ewy Teslar (14 listopada 1999 r.), Ewa Teslar do Marka Rudnickiego (14 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, Janusza Kasiny (15 listopada 1999 r.), Jakub Bodziony do Lekarzy (15 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do Krzysztofa Kubika (16 listopada 1999 r.), Jerzy K. do Ewy Teslar (16 listopada 1999 r.), Piotr Kasztelowicz do członków forum Lekarze (16 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Piotr Kasztelowicz do członków forum Lekarze (17 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do Piotra Kasztelowicza (20 listopada 1999 r.), Piotr Kasztelowicz do Adama Poradzisza (20 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Jan Zierski do Lekarzy (21 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Piotr Kasztelowicz do Ewy Teslar i Adama Poradzisza (22 listopada 1999 r.), Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, Janusza Kasiny (22 listopada 1999 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Ewy Teslar (22 listopada 1999 r.), Jakub Bodziony do Marka Rudnickiego (22 listopada 1999 r.), Jakub Bodziony do Członków Federacji (22 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Adam Poradzisz do Jakuba Bodzionego (23 listopada 1999 r.), Piotr Konopka do Członków Federacji (23 listopada 1999 r.), Janusz Kasina do Członków Federacji (23 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Krzysztof Murawski do Członków Federacji (24 listopada 1999 r.), Marek Rudnicki do Ewy Teslar (24 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Kasina do Członków Rady Federacji (25 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Janusz Kasina do Członków Federacji (26 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar, Jakuba Bodzionego (28 listopada 1999 r.), Piotr Kasztelowicz do Ewy Teslar (28 listopada 1999 r.), Adam Poradzisz do członków forum Lekarze (28 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Ewa Teslar do Komitetu Programowego (29 listopada 1999 r.), Andrzej Dobradin do członków forum Lekarze (29 listopada 1999 r.)

Zob. sygnatura 16, Ewa Teslar do Marka Rudnickiego (30 listopada 1999 r.)

Konferencja 9-ego października 1999 organizowana przez Fundację France-Pologne i AMOPF w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. Teksty wystąpień, sygnatura 30

 1. Program Konferencji AMOP 1989-1999 (Paryż, 8-10 października 1999), sygnatura 30
 2. Pierwszy Kongres AMOP – konspekt przebiegu konferencji, sygnatura 30

I Zielona obwoluta, sygnatura 30

 1. Powitanie gości oraz przemówienie Marc’a Danzon’a napisane w języku francuskim (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 30
 2. Całość wystąpień uczestników Konferencji w październiku 1999 roku napisane w języku polskim oraz przełożone na język francuski (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30

II Zielona obwoluta, sygnatura 30

 1. Projekt wystąpienia Teresy Kamińskiej pt. „Reforma Opieki Zdrowotnej w Polsce. Przesłanki-działania-efekty) (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 2. Reforma Opieki Zdrowotnej. Przesłanki-działania-efekty. Prezentacja Teresy Kamińskiej (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 3. Przemówienie napisane w języku polskim jak i francuskim Piotra Mierzewskiego pt. „Polityka zdrowia Rady Europy” (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 4. Przemówienie Teresy Kamińskiej napisane w języku francuskim przesłane faksem (Paryż, 12 lipca 2000 r.), sygnatura 30
 5. Przemówienie w języku francuskim profesora Jeana-Francois’a Girarda pt. „Rozwój systemu zdrowia we Francji w ostatnich dziesięciu latach” (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 6. Przemówienie w języku francuskim profesora Jeana-Francois’a Girarda pt. „Intervention devant l’Association des medecins d’origine polonaise en France” (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 30
 7. Przemówienie w języku francuskim oraz w przekładzie na język polski Remy’iego Fromentin’a pt. „Organizacja ochrony zdrowia we Francji” (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 30
 8. Prezentacja w języku francuskim Pana Remy’iego Fromentin’a pt. „Organisation du systeme de sante en France” (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 30
 9. Przemówienie w języku francuskim Williama Gardey’a pt. „Obecna dyskusja o reformie służby zdrowia we Francji” (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 30
 10. Przemówienie Krzysztofa Trączyńskiego pt. „Reforma służby zdrowia i jej wpływ na rynek farmaceutyczny w Polsce” (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 30
 11. Przemówienie w języku francuskim jak i polskim Christine Thayer pt. „Koszty świadczeń zdrowotnych: polskie i francuskie doświadczenia w kontekście europejskim” (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 30
 12. Abstrakt przemówienia Christine Thayer pt. „La reforme de nos systemes de sante” (Paryż, 9 października 1999 r.), sygnatura 30
 13. Przemówienie Michała Bedlickiego pt. „Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Kraków.” (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 14. Przemówienie w języku francuskim Krystyny Czarneckiej (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 15. Przemówienie pt. „Udział Społeczeństwa w Kształtowaniu Systemu”, dr Miśkiewiczka, który nie przyjechał na Konferencję, ale wysłał tekst wystąpienia dla dyskusji (Paryż, 14 września 1999 r.), sygnatura 30
 16. Tekst wystąpienia Romualda Krajewskiego napisany w języku francuskim pt. „De l’ordre national des medecins Polonais en reponse ala demande du P. Haehnel Concentrant Les Hospitaliers des medecins en Pologne” (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 17. Prezentacja Stefana Mellera napisana w języku francuskim oraz polskim (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 18. Przemówienie Krzysztofa Mierzewskiego przełożone na język francuski oraz polski (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 19. Przemówienie Williama Gardeya przełożone na język francuski oraz polski (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 20. Tekst przemówienia Krzysztofa Trączyńskiego w języku polskim i francuskim (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 21. Tekst przemówienia Christine Thayer w języku polskim i francuskim (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 22. Tekst prezentacji Marc’a Danzon’a w języku polskim (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 23. Przemówienie M. Brami napisane w języku francuskim (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 24. Teksty wystąpień uczestników październikowej Konferencji – wydruk oraz napisane odręcznie (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 25. Prezentacja Teresy Kamińskiej (wykresy, diagramy, mapki, dane) w języku polskim i francuskim (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 26. Prezentacja Jarosława Pinkasa (diagramy, wykresy, tabele, dane) (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 27. Prezentacja Witolda Pinkasa pt. „System Szkolenia Lekarza Rodzinnego w Polsce w latach 1993-1997 r.” (Paryż, październik 1999 r.), sygnatura 30
 28. Odręcznie napisane notatki związane ze sprawami organizatorskimi Konferencji w październiku 1999 r., sygnatura 30
 29. Słownik (słownictwo lekarskie), sygnatura 30
 30. Korespondencja Romualda Krajewskiego z Ewą Teslar związana z wysyłką tytułów szpitalnych w Polsce (Paryż, 18 czerwca 1999 r.), sygnatura 30
 31. Korespondencja Ewy Teslar z M. Frankowską związana ze sprawami służbowymi (Paryż, 4 października 1999 r.), sygnatura 30
 32. Korespondencja Christine Thayer z Ewą Teslar napisana w języku francuskim (Paryż, 7 października 1999 r.), sygnatura 30
 33. Korespondencja Ewy Teslar z Romualdem Konarskim w sprawach służbowych związanych z październikową Konferencją (Paryż, 5 kwietnia 2000 r.), sygnatura 30
 34. Korespondencja Ewy Teslar z A. Galinowskim w sprawach służbowych związanych z październikową Konferencją (Paryż, 27 kwietnia 2000 r.), sygnatura 30

 

IV Światowy Kongres Polonii Medycznej 1-4 czerwca 2000 r. Warszawa

 

Biuletyny, sygnatura 31

 

 1. Biuletyn -„Streszczenia Referatów”. sygnatura 31
 2. Biuletyn – „Federacja Polskich Organizacji Medycznych Na Obczyźnie”. sygnatura 31
 3. Biuletyn – „Naczelna Izba Lekarska”. sygnatura 31
 4. Biuletyn – Ramowy program Kongresu. sygnatura 31
 5. Biuletyn- Zgłoszenie do wzięcia udziału w kongresie. sygnatura 31

 

I Biała Obwoluta, sygnatura 31

 1. Program IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej (1 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 2. Szczegółowy program IV Światowego kongresu Polonii Medycznej w Warszawie                         (1-4 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 3. Aktualna wersja programu – sesja o „Ochronie Zdrowia”, sygnatura 31
 4. Streszczenie programu „Aktualne aspekty kosztów, finansowania i organizacji systemu ochrony zdrowia” (2 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 5. Zgłoszenie udziału w Kongresie i zgłoszenie wystąpienia – IV Światowy Kongres Polonii Medycznej, sygnatura 31
 6. Przed-program na Kongres w Warszawie 1-4 czerwca 2000, wymyślony 15 grudnia 1999 r. przez Barbarę Lisowską- Grospierre i Ewę Teslar, sygnatura 31
 7. Lista Polonijnych Uczestników Kongresu, sygnatura 31
 8. Lista teleadresowa Towarzystw Medycznych biorących udział w IV Kongresie Polonii Medycznej w Warszawie w dniach 1-4 czerwca 2000 r., sygnatura 31
 9. Zaproszenie wystawione przez Komitet Organizacyjny dla Ewy Teslar z okazji otwarcia 1 czerwca 2000 r. IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej, sygnatura 31
 10. Zaproszenie wystawione przez Komitet Organizacyjny dla Ewy Teslar z okazji IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej 2 czerwca 2000 r., sygnatura 31
 11. Zaproszenie wystawione przez Komitet Organizacyjny dla Ewy Teslar na koktajl 3 czerwca 2000 r. po uroczystości zamknięcia IV Światowego Kongresu Polonii Medycznej, sygnatura 31

 

II Zielona Obwoluta, sygnatura 31

 

 1. Tekst prof. Ernesta Walkowicza „A jak u nas?” St. Petersburg, sygnatura 31
 2. Tekst Bronisławy Siwickiej i Amelii Sawaśko z Polskiego Towarzystwa Medycznego na Litwie „A jak u nas?” Litwa, sygnatura 31
 3. Tekst Witolda Gawlasa, Bogusława Chwajola, Józefa Słowika i Heleny Sebakova z Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej „Ochrona Zdrowia w Republice Czeskiej- Zaolzie”, sygnatura 31
 4. Tekst Hanny Strużanowskiej i Władysława Mieczkowskiego z Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie „Rola Kas Chorych we wdrażaniu w życie narodowej strategii zdrowia”, sygnatura 31
 5. Konspekt wystąpień podczas Światowego Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie 1-4 czerwca 2000 r., sygnatura 31
 6. Schemat do sesji plakatowej o Ochronie Zdrowia „Ochrona Zdrowia w Polsce w latach ‘90” napisany przez Adama Kozierkiewicza, Bożenę Adamczyk- Kloczkowską, Alicję Sobczak i Marka Dmowskiego (Warszawa 2000 r.), sygnatura 31
 7. Schemat do sesji plakatowej o Ochronie Zdrowia. Stany Zjednoczone, sygnatura 31
 8. Schemat przygotowania do sesji plakatowej o Ochronie Zdrowia „A jak u nas?”, sygnatura 31
 9. Schemat do sesji plakatowej o Ochronie Zdrowia „A jak u nas” Francja, sygnatura 31
 10. Schemat do sesji plakatowej o Ochronie Zdrowia. Wielka Brytania, sygnatura 31
 11. Schemat do sesji plakatowej o Ochronie Zdrowia .Ukraina, sygnatura 31
 12. Schemat do sesji plakatowej o Ochronie Zdrowia . Mołdawia, sygnatura 31
 13. Przykłady źródeł na plakaty – schematy dotyczące Zarządzania Funduszami Kas Chorych, sygnatura 31
 14. Przykłady źródeł na plakaty – schematy (finanse, zarządzanie, opieka zdrowotna), sygnatura 31
 15. Przykłady źródeł na plakaty dotyczące Wielkiej Brytanii napisane w języku angielskim, sygnatura 31
 16. Przykłady źródeł na plakaty – artykuł „Reforma Narodowej Służby Zdrowa” napisana przez Andy’ego Alaszewskiego, sygnatura 31
 17. Przykłady źródeł na plakaty o organizacji służb medycznych we Francji napisana w języku francuskim, sygnatura 31
 18. Przykłady źródeł na plakaty „System Szwecji” (Kopenhaga 1996 r.), sygnatura 31
 19. Przykłady źródeł na plakaty – tekst „Praca i płaca lekarzy w Anglii” opracowany przez Grzegorza Kurdziela, sygnatura 31
 20. Plakaty – porównawcze dane makro-ekonomiczne i finansowe zestawienie dla :USA, Polski, Europy, Szwecji, Czechów, Litwy Ukrainy, Białorusi i Francji, sygnatura 31
 21. Ilustracje wystąpienia osoby z Anglii- sesja organizacyjna Służby Zdrowia. sygnatura 31
 22. Ilustracje z danymi makro- ekonomicznymi, sygnatura 31
 23. Ilustracje w częściach dotyczące opieki zdrowotnej, sygnatura 31
 24. Ilustracje i plakaty dotyczące finansów, zarządzania i opieki zdrowotnej we Francji, sygnatura 31
 25. Plakaty w częściach dotyczące finansów, zarządzania i opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej „A jak u nas?”, sygnatura 31
 26. Plakaty w częściach dotyczące finansów, zarządzania i opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii „A jak u nas?”, sygnatura 31

III Jasno Zielona Obwoluta, sygnatura 31

 1. Dane: Tablica Ambulatoryjna Opieki Zdrowotna podstawowa i specjalistyczna w 1995 roku, sygnatura 31
 2. Dane: Apteki i punkty apteczne na lata 1990-1998, sygnatura 31
 3. Dane: Tablica ludności powyżej 65 roku życia według stanu na 31 grudnia 1995 r., sygnatura 31
 4. Dane: Tablica personelu służby zdrowia w latach 1990-1998 r., sygnatura 31
 5. Dane: Tablica Ruch naturalny ludności, zgony i przyrost naturalny na lata 1990- 1998 r., sygnatura 31
 6. Dane: Tablica Leczonych ambulatoryjnie z powodu wybranych chorób układu krążenia w latach 1995-1998, sygnatura 31
 7. Dan : Tablica Wyższych szkół medycznych studenci i absolwenci według wydziałów na lata 1990- 1998 r., sygnatura 31
 8. Dane: Tablica dotycząca zakładów i łóżek stacjonarnych opieki zdrowotnej, sygnatura 31
 9. Dane: Tablica dotycząca działalności szpitali ogólnych w roku 1995 r., sygnatura 31
 10. Dane: Tablica dotycząca przeciętnego trwania życia w latach 1990- 1998 r., sygnatura 31
 11. Dane: Tablica dotycząca zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 1990-1998 r., sygnatura 31
 12. Dane: Tablica dotycząca zgonów według przyczyn i płci w roku 1995 r., sygnatura 31
 13. Dane: Tablica dotycząca zgonów według przyczyn i płci w roku 1997 r., sygnatura 31
 14. Dane: Tablica dotycząca zgonów niemowląt według przyczyn, sygnatura 31
 15. Dane jakościowe dotyczące finansów, zarządzania i opieki zdrowotnej Stanów Zjednoczonych, sygnatura 31
 16. Dane jakościowe dotyczące finansów, zarządzania i opieki zdrowotnej Litwy, sygnatura 31
 17. Dane jakościowe dotyczące finansów, zarządzania i opieki zdrowotnej Ukrainy, sygnatura 31
 18. Dane jakościowe dotyczące finansów, zarządzania i opieki zdrowotnej Szwecji, sygnatura 31
 19. Dane jakościowe dotyczące finansów, zarządzania i opieki zdrowotnej Mołdawii, sygnatura 31
 20. Dane jakościowe dotyczące finansów, zarządzania i opieki zdrowotnej Czech, sygnatura 31
 21. Dane jakościowe dotyczące finansów, zarządzania i opieki zdrowotnej Francji, sygnatura 31
 22. Korespondencja od Ewy Teslar z Komitetu Programowego Sesji Ochrony Zdrowia zawiadamiająca o wysłaniu wstępnych schematów dotyczących Światowego Kongresu Polonii Medycznej w czerwcu 2000 roku (Paryż, 25 grudnia 1999 r.), sygnatura 31
 23. Korespondencja od Ewy Teslar z Komitetu Programowego Sesji Ochrony Zdrowia zawiadamiająca o ponownym wysłaniu modelu schematu Stanów Zjednoczonych i schematu Francji, sygnatura 31
 24. Korespondencja od Jakuba Bodzionego do Barbary Lisowskiej -Grospierre, Piotra Mierzewskiego i Ewy Teslar, zawierający streszczenia referatów dotyczących Konferencji (18 stycznia 2000 r.), sygnatura 31
 25. Korespondencja Józefa Grabskiego zawierającego wyniki ankiety Bioetycznej (Langenfeld, 20 stycznia 2000 r.), sygnatura 31
 26. Korespondencja Jakuba Bodzionego do Ewy Teslar w związku z reportażem z podróży opublikowanym na liście PolMed i wysyłką maili Grajks i Kurkowskiego (21 stycznia 2000 r.), sygnatura 31
 27. Wydruk faksu dotyczącego spraw organizacyjnych Konferencji (22 stycznia 2000 r.), sygnatura 31
 28. Korespondencja Ewy Teslar z Piotrem Kasztelowiczem zwierająca prośbę o potwierdzenie udziału w Konferencji o Ochronie Zdrowia, która ma się odbyć w czerwcu oraz program konferencji (22 stycznia 2000 r.), sygnatura 31
 29. Wiadomość e-mail Ewy Teslar z „asmcode” w sprawie szczegółów organizacyjnych Konferencji „Ochrona Zdrowia” (24 stycznia 2000 r.), sygnatura 31
 30. Korespondencja Ewy Teslar z Piotrem Mierzewskim w sprawach organizacyjnych Konferencji „Ochrona Zdrowia” (1 lutego 2000 r.), sygnatura 31
 31. Korespondencja Andrzeja Kajetanowicza w języku angielskim dotycząca artykułu pt. ”Amerykańska służba zdrowia oczami pacjenta” (3 lutego 2000 r.), sygnatura 31
 32. Korespondencja Jakuba Bodzionego z Radą Federacji o opinii publicznej w Polsce na temat reformy ochrony zdrowia (3 lutego 2000 r.), sygnatura 31
 33. Korespondencja Jakuba Bodzionego z Ewą Teslar w sprawie streszczenia referatów Bronisławy Siwickiej i Amelii Sawaśko (22 lutego 2000 r.), sygnatura 31
 34. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Piotrem Mierzewskim i Ewą Teslar z wysyłką danych dotyczących Polski (23 marca 2000 r.), sygnatura 31
 35. Korespondencja Ewy Teslar z Piotrem Mierzawskim dotycząca nadania faksu (8 kwietnia 2000 r.), sygnatura 31
 36. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Bożeną Ulanowicz zawiadamiająca o nadchodzącym Kongresie Polonii Medycznej organizowanym przez Federację Stowarzyszenia Polskich Organizacji Medycznych za Granicą (19 kwietnia 2000 r.), sygnatura 31
 37. Korespondencja Barbara Lisowskiej-Grospierre z Bożeną Ulanowicz w sprawach organizacyjnych związanych z Kongresem (19 kwietnia 2000 r.), sygnatura 31
 38. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Markiem Dmowskim i Jerzym Kaczorowskim w sprawie danych Polski na Kongres (19 kwietnia 2000 r.), sygnatura 31
 39. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Jerzym Kaczorowskim i Justyną Chuść dotycząca uzupełnienia danych Polski na Kongres (19 kwietnia 2000 r.), sygnatura 31
 40. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Jerzym Kaczorowskim i Ewą Teslar dotycząca uzupełnienia danych Polski na Kongres (20 kwietnia 2000 r.), sygnatura 31
 41. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Ewą Teslar dotycząca szczegółów organizacyjnych wymaganych do załatwienia związanych z Kongresem (20 kwietnia 2000 r.), sygnatura 31
 42. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Krzysztofem Kubikiem dotycząca plakatów Stanów Zjednoczonych (21 kwietnia 2000 r.), sygnatura 31
 43. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Ewą Teslar dotycząca plakatów na Kongres (21 kwietnia 2000 r.), sygnatura 31
 44. Korespondencja Barbary Lisowskiej-Grospierre z Ewą Teslar dotycząca danych francuskich (21 kwietnia 2000 r.), sygnatura 31
 45. Korespondencja Jakuba Bodzionego z Januszem Kosiną, Ewą Teslar, Krzysztofem Murawskim i Józefem Mazurkiem dotycząca spraw związanych z Kongresem (1 maja 2000 r.), sygnatura 31
 46. Korespondencja Piotra Kasztelowicza dotycząca wrażeń związanych z Kongresem (5 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 47. Korespondencja „Gazety Lekarskiej” dotycząca komentarzu na temat Kongresu (9 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 48. Korespondencja Piotra Kasztelowicza dotycząca artykułu z „Gazety Wyborczej” na temat Kongresu (9 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 49. Korespondencja Bogdana Nowaka dotycząca wrażeń związanych z Kongresem (11 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 50. Korespondencja Jakuba Bodzionego z Radą Federacji dotycząca wysyłki kopii wiadomości od Marka Bakowskiego (12 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 51. Wydruk faksu dotyczącego Kongresu (12 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 52. Korespondencja Jakuba Bodzionego dotycząca Kongresu Polonii Medycznej (15 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 53. Korespondencja Janusza Kasina z Radą Federacji dotycząca uwag Marka Bakowskiego związanych z Kongresem (16 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 54. Korespondencja Floriana Foryckiego z Radą Federacji dotycząca wrażeń związanych z Kongresem (18 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 55. Korespondencja Janusza Kasiny z Markiem Rudnickim, Józefem Mazurkiem, Jakubem Bodziony, Krzysztofem Murawskim i Ewą Teslar (25 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 56. Korespondencja Rafała Bednarczyka dotycząca prasy na temat Kongresu (5 lipca 2000 r.), sygnatura 31
 57. Korespondencja Tomasza Kobosza dotycząca prasy na temat Kongresu (5 lipca 2000 r.), sygnatura 31
 58. Korespondencja Krzysztofa Murawskiego z Ewą Teslar zawierająca kopia wiadomości e-mail od Floriana Foryckiego (19 lipca 2000 r.), sygnatura 31
 59. Korespondencja Jakuba Bodzionego z Ewą Teslar z wysyłką tekstu dotyczącego Kongresu (20 sierpnia 2000 r.), sygnatura 31
 60. Korespondencja Andrzeja Szpakowa z Ewą Teslar z wysyłką tekstu dotyczącego Kongresu (23 sierpnia 2000 r.), sygnatura 31

II Zielona obwoluta, sygnatura 31

 1. Prasa – Biuletyn „Oil” w Katowicach zawierający artykuł o Kongresie Polonii Medycznej, który odbył się dn. 01.-04 czerwca 2000 roku, sygnatura 31
 2. Artykuł Katarzyny Woś dotyczący Kongresu Polonii Medycznej, sygnatura 31
 3. Informacja prasowa od Rzecznika Prasowego Naczelnej Rady Lekarskiej – Ewy Gwiazdowicz, sygnatura 31
 4. Prasa – „Gazeta Wyborcza” (nr 129 z dnia 3-4 czerwca 2000 r. i 130 z dnia 5 czerwca 2000 r.), sygnatura 31
 5. Fotografia z Kongresu – „Bankiet”, sygnatura 31
 6. Fotografia z Kongresu przedstawiająca Radę Federacji, sygnatura 31

Odsyłacze :

Zob. sygnatura 16, Korespondencja do Kongresu, styczeń 2000: Ewa Teslar do członków Federacji (Paryż, 7 stycznia 2000 r.); Aktualna wersja programu, sesja o Ochronie Zdrowia, (23 stycznia 2000 r.); Schemat do sesji plakatowej o Ochronie Zdrowia- Stany Zjednoczone + Ernest Walkowicz do Ewy Teslar (24 stycznia 2000 r.); Jakub Bodziony do Komitetu Programowego i Członków Federacji (25 stycznia 2000 r.); Barbara Lisowska-Grospierre do Komitetu Programowego (26 stycznia 2000 r.); Jakub Bodziony do Komitetu Programowego, (27 stycznia 2000 r.); Krzysztof Kubik do Komitetu Programowego (31 stycznia 2000 r.); Jakub Bodziony do Komitetu Programowego (31 stycznia 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Krzysztof Murawski do Janusza [Michała] Kasiny, Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego (11 marca 2000 r.), Janusz Kasina [z poczty Michała] do Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego, Krzysztofa Murawskiego (11 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Janusz Kasina [z poczty Michała] do Ewy Teslar, Krzysztofa Murawskiego, Jozefa Mazurka, Jakuba Bodzionego (12 marca 2000 r.), Krzysztof Murawski do Janusza [Michała] Kasiny, Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego (12 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do Michała Kasiny, Ewy Teslar, Krzysztofa Murawskiego i Józefa Mazurka (13 marca 2000 r.), Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego, Michała Kasiny, Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Piotra Konopki i Andrzeja Burzyńskiego (13 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Janusz Kasina [z poczty Michała] do członków Federacji (14 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Michał Kasina do Ewy Teslar, Krzysztofa Murawskiego, Józefa Mazurka i Jakuba Bodzionego (15 marca 2000 r.), Jakub Bodziony do Józefa Mazurka, Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, Janusza Kasiny (15 marca 2000 r.), Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego, Michała [Janusza] Kasiny, Ewy Teslar, Jozefa Mazurka (15 marca 2000 r.), Jakub Bodziony do Ewy Teslar + program (15 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, IV Światowy Kongres Polonii Medycznej: Jakub Bodziony do członków forum PolMed (16 marca 2000 r.), Michał Kasina do Krzysztofa Murawskiego, Jakuba Bodzionego, Ewy Teslar, Józefa Mazurka + ankieta (16 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Krzysztof Murawski do Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego, Janusza Kasiny i Ewy Teslar (18 marca 2000 r.), Janusz Kasina do Joanny i Józefa Mazurek, Krzysztofa Murawskiego, Ewy Teslar, Jakuba Bodzionego, Andrzeja Burzyńskiego i Piotra Konopki (18 marca 2000 r.), Marek Bakowski do Ewy Teslar (18 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Marek Bakowski do Ewy Teslar (19 marca 2000 r.), Krzysztof Murawski do członków Federacji (19 marca 2000 r.), Piotr Konopka do członków Federacji (19 marca 2000 r.), Janusz Kasina do Członków Federacji (19 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Janusz Kasina do Ewy Teslar (21 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Marek Stankiewicz do Barbary Lisowskiej-Grospierre (23 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Jerzy Kaczorowski do Barbary Lisowskiej-Grospierre (24 marca 2000 r.), Andrzej Burzyński do członków Federacji (24 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Marek Stankiewicz do Barbary Lisowskiej-Grospierre (25 marca 2000 r.), Joanna i Józef Mazurek do Jakuba Bodzionego, Krzysztofa Murawskiego, Janusza Kasiny i Ewy Teslar (25 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do członków Federacji (31 marca 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Jan Zierski do członków forum Lekarze (6 kwietnia 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Krzysztof Murawski do Janusza Kasiny, Ewy Teslar, Józefa Mazurka, Jakuba Bodzionego (12 kwietnia 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Janusz Kasina do Józefa Mazurka, Ewy Teslar, Krzysztofa Murawskiego, Jakuba Bodzionego (14 kwietnia 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego, Andrzeja Burzyńskiego, Józefa Mazurka, Piotra Konopki, Ewy Teslar i Janusza Kasiny (16 kwietnia 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Zebranie Rady: Janusz Kasina do członków Federacji (29 kwietnia 2000 r.); Krzysztof Murawski do członków Rady Federacji (30 kwietnia 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Piotr Konopka do Andrzeja Burzyńskiego, Józefa Mazurka (2 maja 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Janusz Kasina do Członków Federacji, Sztokholm (3 maja 2000 r.), Piotr Konopka do Andrzeja Burzyńskiego i Józefa Mazurka (3 maja 2000 r.), Jarosław Kosiaty do członków forum PolMed (3 maja 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Krzysztof Murawski do członków Federacji (4 maja 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Piotr Konopka do Zarządu Federacji (5 maja 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Janusz Kasina do Ewy Teslar (6 maja 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Arkadiusz Siennicki-Lantz do członków forum PolMed (8 maja 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Adam Czapliński do członków forum PolMed (9 maja 2000 r.).

Zob. sygnatura 16, Janusz Kasina do Członków Federacji (14 maja 2000 r.), Tekst o Federacji- załącznik do programu Kongresu: Janusz Kasina do Członków Federacji (14 maja 2000 r.), Marek Rudnicki do Lekarzy (14 maja 2000 r.), Janusz Kasina do Członków Federacji (14 maja 2000 r.)

Zob. sygnatura 16, Piotr Konopka do Członków Federacji, 23 maja 2000 r., Janusz Kasina do Członków Federacji (23 maja 2000 r.)

 

IV Światowy Kongres Polonii Medycznej 1-4 czerwca 2000r. Warszawa

 

Materiały statystyczne „A jak u nas? ”, sygnatura 32

 

 1. Sesja plakatowa w częściach „A jak u nas?”- Białoruś, sygnatura 32
 2. Sesja plakatowa w częściach „A jak u nas?”- Czechy, sygnatura 32
 3. Sesja plakatowa w częściach „A jak u nas?”- Francja, sygnatura 32
 4. Sesja plakatowa w częściach „A jak u nas?”- Mołdawia, sygnatura 32
 5. Sesja plakatowa w częściach „A jak u nas?”- Rosja, sygnatura 32
 6. Sesja plakatowa w częściach „A jak u nas?”- Szwecja, sygnatura 32
 7. Sesja plakatowa w częściach „ A jak u nas?”- Ukraina, sygnatura 32
 8. Sesja plakatowa w częściach” A jak u was?”- Wielka Brytania, sygnatura 32

 

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Medycyna ostatniej dekady XX w.”, 5-8 lipca 2001, Lwów, sygnatura 33

 1. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe i Spotkanie Jubileuszowe z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, „Medycyna ostatniej dekady XX w.”, Listy Organizatorów, Komitetu Honorowego, Organizacyjnego, Sponsorów, Patronatu prasowego, Miejsca obrad oraz szczegółowy program spotkania (Lwów, 5-8 lipca 2001 r.), sygnatura 33
 2. Internet w codziennej praktyce lekarskiej edukacji i pracy naukowej lekarza, warsztaty internetowe dla lekarzy (Lwów, 5 lipca 2001 r.), sygnatura 33
 3. Internet w codziennej praktyce lekarskiej edukacji i pracy naukowej lekarza, warsztaty internetowe dla lekarzy, dokument napisany w języku ukraińskim (Lwów, 5 lipca 2001 r.), sygnatura 33

I Żółta obwoluta, sygnatura 33

 1. Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie, Komunikat I (Lwów, 2001 r.), sygnatura 33
 2. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe i Spotkanie Jubileuszowe z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, „Medycyna ostatniej dekady XX w.” – zgłoszenie uczestnictwa (Lwów, 2001 r.), sygnatura 33
 3. List docent Eweliny Hrycaj-Małanicz, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego zawierająca zaproszenie do wzięcia udziału w Spotkaniu Jubileuszowym i Międzynarodowym Sympozjum Naukowym (Lwów, 22 maja 2001 r.), sygnatura 33
 4. Korespondencja Docent Eweliny Hrycaj-Małanicz z Ewą Teslar z zaproszeniem i prośbą o potwierdzenie udziału w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym i Spotkaniu Jubileuszowym z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie (Lwów, 22 maja 2001 r.), sygnatura 33
 5. Korespondencja docent Eweliny Hrycaj-Małanicz z Ewą Teslar dotycząca dojazdu do Lwowa na Sympozjum (Lwów, 16 czerwca 2001 r.), sygnatura 33
 6. Korespondencja Tadeusza Chruściela z Ewą Teslar dotycząca problemów z dojazdem do Lwowa na Sympozjum (Lwów, 16 czerwca 2001 r.), sygnatura 33
 7. List docent Eweliny Hrycaj-Małanicz, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego z zaproszeniem do wzięcia udziału w spotkaniu jubileuszowym i Międzynarodowym Sympozjum Naukowym (Lwów, 3 lipca 2001 r.), sygnatura 33

Biuletyn

 1. Historia Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie (Lwów, 28 marca 2001 r.), sygnatura 33

Odsyłacze:

Zob. sygnatura 19, Jan Zierski do członków Listy dyskusyjnej PolMed (1 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Marek Gawrysz do członków Federacji (7 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Krzysztof Murawski do członków Federacji (8 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do Ewy Teslar (9 stycznia 2001 r.), Jakub Bodziony do Członków Federacji (9 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do Marii Rafalskay (18 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Marek Rudnicki do członków Federacji (19 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do członków forum PolMed i Członków Federacji (20 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Maria Syczewska do członków Federacji (25 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jan Borowiec do członków Federacji (26 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do członków Federacji (30 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do członków Rady Federacji (07 lutego 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do PolMed (9 lutego 2001 r.), Bogdan Milek do Członków Federacji (9 lutego 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do członków forum PolMed (11 lutego 2001 r.), Jerzy Matysiakiewicz do członków forum PolMed (11 lutego 2001 r.), Kamil Umiński do członków forum PolMed (11 lutego 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do członków forum PolMed (12 lutego 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Krzysztof Murawski do Członków Rady Federacji (15 lutego 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Andreas Klobukowski do Ewy Teslar (19 lutego 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Andżela Bogutska (21 lutego 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Janusz Kasina do Ewy Teslar, Barbary Lisowskiej-Grospierre, Piotra Konopki (24 lutego 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do Ewy Teslar (26 lutego 2001 r.), Jan Borowiec do Członków Federacji (26 stycznia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do członków forum PolMed i Członków Federacji (6 marca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do Członków Federacji (12 marca 2001 r.), Marek Bakowski do Ewy Teslar + załącznik (12 marca 2001 r.), Krzysztof Murawski do Członków Federacji (12 marca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Elżbieta Lipińska do Członków Federacji (13 marca 2001 r.), Jakub Bodziony do Członków Federacji (13 marca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Janusz Kasina do Członków Federacji (17 marca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Piotr Konopka do Członków Federacji (18 marca 2001 r.).

Zob. sygnatura 19, Janina Ochojska do Doroty Majewskiej (19 marca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Marek Gawrysz do Gazety Lekarskiej (21 marca 2001 r.), Marek Rudnicki do Członków Federacji (21 marca 2001 r.), Andrzej Burzyński do Ewy Teslar (21 marca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jarosław Kosiaty do członków forum PolMed (22 marca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Krzysztof Murawski do Ewy Teslar, Andrzeja Klobukowskiego (24 marca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jarosław Kosiaty do członków forum PolMed (25 marca 2001 r.), Jakub Bodziony do PolMed (25 marca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do Członków Federacji (31 marca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Marek Bakowski do Członków Federacji (1 kwietnia 2001 r.), Marek Gawrysz do Członków Rady Federacji (1 kwietnia 2001 r.), Marek Bakowski do Członków Rady Federacji (1 kwietnia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jan Borowiec do Członków Federacji (2 kwietnia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do Członków Rady Federacji (4 kwietnia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Barbara Lisowska-Grospierre do Członków Rady Federacji (5 kwietnia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Marek Rudnicki do członków forum PolMed (10 kwietnia 2001 r.).

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do członków forum PolMed (21 kwietnia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Elżbieta Lipińska do Członków Federacji (24 kwietnia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Barbara Lisowska-Grospierre do Członków Rady Federacji (25 kwietnia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, List do Barbary Lisowskiej-Grospierre (27 kwietnia 2001 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Jakuba Bodzionego i Ewy Teslar (27 kwietnia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Andżela Bogutska do członków forum PolMed (1 czerwca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Barbara Lisowska-Grospierre do Członków Rady Federacji (8 czerwca 2001 r.), Jakub Bodziony do Członków Federacji (8 czerwca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do Członków Federacji (9 czerwca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Marek Rudnicki do Członków Rady Federacji (13 czerwca 2001 r.), Barbara Lisowska-Grospierre do Jana Borowca (13 czerwca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Florian Forycki do Barbary Lisowskiej-Grospierre + załącznik-list (14 czerwca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Barbara Lisowska-Grospierre do Janusza Kasiny i Ewy Teslar, 18 czerwca 2001 r., Marek Wojtowicz do Barbary Lisowskiej-Grospierre (18 czerwca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Marek Rudnicki do Członków Rady Federacji (25 czerwca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Marek Rudnicki do Członków Rady Federacji (26 czerwca 2001 r.), Andżela Bogutska do Ewy Teslar (26 czerwca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do członków forum PolMed (18 lipca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Maria Czarnowska do Ewy Teslar (21 lipca 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jan Zierski do Członków Federacji (23 sierpnia 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Andreas Klobukowski do Ewy Teslar (2 września 2001 r.), Agnieszka Tracz do PAH (2 września 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do członków forum PolMed (7 września 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Jakub Bodziony do członków forum PolMed (8 września 2001 r.)

Zob. sygnatura 19, Starania i przygotowania programu UE: Barbara Lisowska-Grospierre do Andżeli Bogutskiej, Aleksandra Pułyka, prof. Gmińskiego (18 września 2001 r.); Barbara Lisowska-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego, Jakuba Bodzionego, Ewy Teslar, (18 września 2001 r.); Barbara Lisowska-Grospierre, list do osób, które mają dać formalną zgodę na udział w programie Federacji + program kształcenia, wrzesień 2001 r.

Zob. sygnatura 19, Barbara Lisowska-Grospierre do Floriana Foryckiego, Andrzeja Klobukowskiego (22 września 2001 r.)

 

 

Międzynarodowa Konferencja Medyczna z okazji 10-lecia Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Kiszyniów 24-26 Września 2004r.

Biuletyn, sygnatura 34

 1. Mapa dotycząca miasta Kiszyniowa, sygnatura 34 [błędnie opisana przekładka]

I czerwona obwoluta, sygnatura 34

 1. Międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych- Kształcenie specjalizacyjne i pospecjalizacyjne lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Wschodniej (Kiszyniów, 24-26 września 2004 r.), sygnatura 34
 2. Konferencja: Współczesne metody kształcenia specjalizacyjnego i podspecjali-zacyjnego lekarzy w różnych krajach ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Wschodniej (Kiszyniów, 24-26 września 2004 r.), sygnatura 34
 3. Zaproszenie przez Komitet Organizacyjny dla Ewy Teslar na Międzynarodową Konferencje Medyczną z okazji 10-lecia Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, sygnatura 34
 4. Tekst do spotkania w Mołdawii: „Działalność AMOPF’u w ramach kształcenia lekarzy – przeszłość i nowe perspektywy”, sygnatura 34
 5. Mapa Mołdavie, sygnatura 34

 

Prasa, sygnatura 34

 1. Pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka” Kiszyniów, 21-22 maja 2004 (czerwiec 2004r.), sygnatura 34
 2. Artykuł dotyczący Międzynarodowej Konferencji w Kiszyniowie 24-26.2004r. sygnatura 34
 3. Artykuł dotyczący Konferencji w Mołdawii, sygnatura 34


Spotkania 1994- 2004, 2008 (czerwona teczka), sygnatura 35

 

 1. Biuletyn Naczelnej Rady Lekarskiej, nr 3, czerwiec 5 czerwca 1990 r., sygnatura 35
 2. Biuletyn Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, nr 50/1, grudzień 1994 r., sygnatura 35
 3. Biuletyn Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, nr 52/1, marzec 1995 r., sygnatura 35
 4. Biuletyn Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, nr 52/2, czerwiec 1995 r., sygnatura 35
 5. Biuletyn Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, nr 53/1, marzec 1996 r., sygnatura 35

Obwoluta o nazwie: Komunikaty.

 1. Komunikat 1 (NL) o XVI Balu Medyków, Krefeld 15 sierpnia 1996 r. (1), sygnatura 35
 2. Zbigniew Kostecki, Komunikat (44) 7/1996 (lipiec), Krefeld (15 lipca 1996 r.), sygnatura 35
 3. Komunikat (45) 8/1996 (sierpień), Krefeld 15 czerwca 1996 r.. sygnatura 35
 4. Komunikat 1 (NL), o XVI Balu Medyków, Krefeld 15 sierpnia 1996 (1), sygnatura 35
 5. Skrót komunikatu w tłumaczeniu dr Izabelli Lerman-Ginko, 1996 r., sygnatura 35
 6. Józef Mazurek, Komunikat #3 /styczeń/ 1998 r., sygnatura 35
 7. Józef Mazurek, Komunikat nr 4, lipiec 1998, Chicago, sygnatura 35
 8. Józef Mazurek, Komunikat nr 5, styczeń 1999 r., sygnatura 35
 9. Komunikat (78) 05/1999 (maj), Krefeld, 14 maja 1999 r., sygnatura 35
 10. Józef Mazurek, Komunikat nr 6, lipiec 1999 r., sygnatura 35
 11. Komunikat #7, grudzień 1999 r., sygnatura 35
 12. Komunikat nr 8, czerwiec 2000 r., sygnatura 35
 13. Komunikat (92/93) 07/08/2000 (lipiec-sierpień), sygnatura 35
 14. Komunikat nr 9/ grudzień 2000 r., sygnatura 35
 15. Komunikat nr 10/ czerwiec 2001 r., sygnatura 35

Obwoluta o nazwie: Artykuły z gazet.

 1. Leszek Skonka do Uczestników Obrad Kongresu Polonii Amerykańskiej w Buffalo, artykuł z gazety, Wrocław (7 października 1994 r.), sygnatura 35
 2. Artykuł z gazety „Rzeczpospolita” 26/5/98, Polska traci 34 miliony ecu., sygnatura 35

Obwoluta o nazwie: Zaproszenia

 1. Związek Lekarzy Polskich w Chicago, ulotka informująca o szczegółach balu związanego z 48-leciem [powstania Związku?] 21 lutego 1998 w Chicago + mała koperta z zaproszeniem, sygnatura 35
 2. Związek Lekarzy Polskich w Chicago, ulotka informująca o szczegółach balu związanego z 49-leciem [powstania Związku?] 13 lutego 1999 w Chicago + mała koperta z zaproszeniem, sygnatura 35
 3. Bogusław Chwajol, Zaproszenie na Uroczystą Sesję Naukową z okazji 25-lecia PTM, Czeski Cieszyn 30 maja 2000 r., sygnatura 35
 4. Związek Lekarzy Polskich w Chicago, ulotka informująca o szczegółach balu związanego z 50-leciem [powstania Związku?] 19 lutego 2000 w Chicago + mała koperta i zaproszenie, sygnatura 35
 5. Związek Lekarzy Polskich w Chicago, ulotka informująca o szczegółach balu związanego z 51-leciem [powstania Związku?] 17 lutego 2001 w Chicago + mała koperta z zaproszeniem i kartką. sygnatura 35

Osobna obwoluta o nazwie: Korespondencja

 1. Korespondencja dotycząca Biuletynu PTM w Czechach (26 czerwca- 1 września 1998 r.), sygnatura 35
 2. Korespondencja na temat Biuletynu Polskiego Związku Medycznego w Szwecji, wrzesień 1998 r., sygnatura 35

Obwoluta o nazwie: Biuletyny

 1. Biuletyn Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Medycznego (kwartalnik) nr 5 r. 3, czerwiec 1999 r., sygnatura 35
 2. Janusz Kasina, niekompletny Biuletyn PZM, wrzesień 1999 r., sygnatura 35
 3. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej, nr 10/1999, 1 grudnia 1999 r., sygnatura 35
 4. Biuletyn Polskiego Związku Medycznego w Szwecji, wrzesień 2000 r., sygnatura 35

Obwoluta o nazwie: Ulotki

 1. Ulotka na temat 2ego Europejskiego Kongresu Medycyny Ratunkowej, Wrocław 13-16 września 2000 r., sygnatura 35
 2. Ulotka dot. Sympozjum CME, 16 lutego 2001 r., sygnatura 35
 3. Folder dot. V Światowego Kongresu Polonii Medycznej, Katowice 29-31 maja 2003 r., sygnatura 35
 4. Ulotka o charytatywnej Fundacji Lekarzy Polskich we Lwowie, sygnatura 35
 5. Andrzej Jedliński do Tadeusza Tołłoczko, w sprawie upoważnienia PTM do zorganizowania rekrutacji na studia medyczne, Malmo 14 stycznia 1994 r., sygnatura 35
 6. Maria Michejda i Krzysztof Murawski, Memorandum (26 listopada 1994), sygnatura 35
 7. Zbigniew Kostecki, Informacja o Polskich Towarzystwie Medycznym w Niemczech, Krefeld (5 maja 1996 r.), sygnatura 35
 8. Barbara Lisowska-Grospierre, Topo Centre de Dialogue, Paryż (grudzień 1996 r.), sygnatura 35
 9. Lista dyskusyjna LEKARZE od 23 marca 1998 r., sygnatura 35
 10. Praca i dokumenty Stowarzyszeń, sygnatura 35
 11. Dokumentacja dot. VIII Mistrzostw Lekarzy Polskich w Narciarstwie Alpejskim, 9 marca 1999 r., sygnatura 35
 12. Program III Europejskiego Balu Lekarzy, Krefeld 20 listopada 1999 r., sygnatura 35
 13. Dokumentacja na temat IV Kongres Polonii Ameryki Łacińskiej IV KPAŁ, sygnatura 35
 14. Dr P. Pietrzykowska, w sprawie Projektu Europejskiego Forum Lekarzy Polskich, 5 czerwca 2000 r. sygnatura 35
 15. IX Polonijne Mistrzostwa Lekarzy w Tenisie Ziemnym K.S. „Bronek”, Chicago, Illinois 2000 + korespondencja, sygnatura 35
 16. Dokumentacja dotycząca Polonii Turkmenska + list, 2000 r., sygnatura 35
 17. Dokumentacja dotycząca Międzynarodowego Kongresu Onkologii Ginekologicznej pt. „Rak jajnika” (25-27 maja 2001), sygnatura 35
 18. Andrzej Szpakow, Polonia Lekarska w Grodnie, sygnatura 35

Obwoluta o nazwie: informacje z PAHA, 2002 rok

 1. Folder i ulotka (+ ksero) związane z 52-gą rocznicą [powstania Związku?] – bal 26 stycznia 2002 r., sygnatura 35
 2. Ulotka o Annie Szpindor, sygnatura 35

 

Obwoluta: Komunikaty

 1. Komunikat nr 9/ grudzień 2000 r., sygnatura 35
 2. Komunikat nr 10/ czerwiec 2001 r., sygnatura 35
 3. Komunikat nr 11/ grudzień 2001 r., sygnatura 35

Osobna obwoluta o nazwie: różne, Niemcy 1993-1995

 1. Komunikaty Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech (nr 1/94, 3/1994, 6/1994, 7/1994, 12/94, 1/95), sygnatura 35
 2. Zbigniew Kostecki, w sprawie współpracy, Krefeld, 10 września 1993 r., sygnatura 35
 3. Zbigniew Kostecki do Krzysztofa Muskalskiego, w sprawie zebrania w Duisburgu, Krefeld, 23 października 1993 r., sygnatura 35
 4. Zbigniew Kostecki do Juliana Szymasiuka, w sprawie Kongresu, Krefeld, 2 listopada 1993 r., sygnatura 35
 5. Zbigniew Kostecki, w sprawie organizowania spotkań regionalnych, Krefeld 6 grudnia 1993 r., sygnatura 35
 6. Zbigniew Kostecki, informacje o powstaniu Polskiego Towarzystwa Medycznego, Krefeld, 14 stycznia 1994 r., sygnatura 35
 1. Zbigniew Kostecki do Krzysztofa Madeja oraz Przewodniczących Okręgowych Izb Lekarskich w Polsce, o bieżącej działalności Towarzystwa, Krefeld, 27 stycznia 1994 r., sygnatura 35
 2. Informacja o Polskim Towarzystwie Medycznym w Niemczech, 5 maja 1996 r., sygnatura 35
 3. Życzenia świąteczne od Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech, sygnatura 35
 4. Informator adresowy, sygnatura 35

Biuletyny Federacji (1997-2001) + 12/2001- 06/2002, 09/2002- 08/2004 r. (zielona teczka)

 

 1. Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, wydruk z Internetu ze strony http://www.polmed.org/pl/highlights/iso2/ , sygnatura 36
 2. Notatka dotycząca ewentualnego wydawania czasopisma Federacji Polskich Stowarzyszeń Medycznych, sygnatura 36
 3. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 1/1997 (1) styczeń 1997 r., sygnatura 36
 4. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 2/1997 (2) marzec 1997 r., sygnatura 36
 5. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 3/1997 (3) maj 1997 [wydanie internetowe], sygnatura 36
 6. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 4/1997 (4) sierpień 1997 r., sygnatura 36
 7. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 5/1997 (5) październik 1997 r., sygnatura 36
 8. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 6/1997 (6) grudzień 1997 r., sygnatura 36
 9. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 1/1998 (7) luty 1998 r., sygnatura 36
 10. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 2/1998 (8) kwiecień 1998 r., sygnatura 36
 11. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 3/1998 (9) wrzesień 1998 r., sygnatura 36
 12. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 4/1998 (10) grudzień 1998 [wydanie internetowe], sygnatura 36
 13. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 1/1999 (11) marzec 1999 [wydanie internetowe], sygnatura 36
 14. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 2/1999 (12) czerwiec 1999 [wydanie internetowe] + korespondencja dot. Biuletynu, sygnatura 36
 15. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 3/1999 (13) wrzesień 1999 [wydanie internetowe], sygnatura 36
 16. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 4/1999 (14) grudzień 1999 [wydanie internetowe] + korespondencja dot. Biuletynu, sygnatura 36
 17. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 1/2000 (15) marzec 2000 [wydanie internetowe], sygnatura 36
 18. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 2/2000 (16) czerwiec 2000 [wydanie internetowe] + korespondencja dot. Biuletynu, sygnatura 36
 19. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 3/2000 (17) wrzesień 2000 [wydanie internetowe], sygnatura 36
 20. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 4/2000 (18) grudzień 2000 [wydanie internetowe], sygnatura 36
 21. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 1/2001 (19) kwiecień 2001 [wydanie internetowe], sygnatura 36
 22. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 2/2001 (20) czerwiec 2001 [wydanie internetowe], sygnatura 36
 23. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 3/2001 (21) październik 2001 [wydanie internetowe], sygnatura 36
 24. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 4/2001 (22) grudzień 2001 r., sygnatura 36
 25. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 1/2002 (23) marzec 2002 r. sygnatura 36
 26. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 2/2002 (24) czerwiec 2002 r., sygnatura 36
 27. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 9/2002 (27) wrzesień 2002 r., sygnatura 36
 28. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 10/2002 (28) grudzień 2002 r., sygnatura 36
 29. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 11/2003 (29) marzec 2003 r., sygnatura 36
 1. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 12/2003 (30) czerwiec 2003 r., sygnatura 36
 2. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, nr 15/2004 (33) sierpień 2004 r., sygnatura 36
 3. Janusz Kasina, spotkanie z Mołdawią- materiały do Biuletynu Federacji, 2004 r. sygnatura 36

 

Seria 6 – „Materiały szkoleniowe”

 1. Podręcznik „Efektywne uczenie się w praktyce lekarza rodzinnego”, wersja polskojęzyczna, sygnatura 37
 2. Podręcznik „Efektywne uczenie się w praktyce lekarza rodzinnego”, wersja angielskojęzyczna, sygnatura 37
 3. Segregator „Kurs Leonardo EURACT – szkolenie dla nauczycieli medycyny rodzinnej”, wersja polskojęzyczna, sygnatura 37
 4. Segregator „Kurs Leonardo EURACT – szkolenie dla nauczycieli medycyny rodzinnej”, wersja angielskojęzyczna, sygnatura 37

 

Spis płyt CD

Płyta CD nr 1 – „Historia Federacji”.

I Historia Polonijnych Organizacji Medycznych na Obczyźnie do dnia 1 września 2009.

 1. Członkowie Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.
 2. Geneza Federacji
 3. Historia Federacji w okresie 11 czerwca 1996 – 20 czerwca 1998 r.
 4. Historia Federacji w okresie 20 czerwca 1998 – 4 czerwca 2000 r.
 5. Najnowszy okres historii Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (FPOM) 2006-2009.

Płyta CD nr 2 – „Statut Federacji”.

I Deklaracje.

 1. Deklaracja powołania do życia Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie (wersja .htm)
 2. Deklaracja powołania do życia Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie (wersja .doc)

II Statuty.

 1. Statut Federacji Organizacji Medycznych w języku polskim, francuskim i angielskim z dnia 29 czerwca 1997 r. (wersja .doc)
 2. Statut Federacji Organizacji Medycznych w języku polskim, francuskim i angielskim z dnia 29 czerwca 1997 r. (wersja .htm)
 3. Statut Federacji Organizacji Medycznych w języku polskim, francuskim i angielskim z dnia 20 czerwca 1998 r. (wersja .doc)
 4. Statut Federacji Organizacji Medycznych z dnia 15 lutego 1999 r. (wersja .doc)
 5. Statut Federacji Organizacji Medycznych w języku polskim i francuskim z dnia 4 czerwca 2000 r. (wersja .doc)
 6. Projekt Statutu Federacji Organizacji Medycznych z dnia 15 grudnia 2010 r.

Płyta Cd nr 3 –„Zebrania Federacji”.

I Protokoły.

 1. Protokół z zebrania Rady z dnia 26 listopada 1994 r., Lille, Francja.
 2. Protokół z zebrania Rady Federacji z dnia 15 października 1995 r., Waszyngton, DC, USA.
 3. Uwagi dotyczące Protokołu sporządzone przez Juliana Szymasiuka dla Krzysztofa Murawskiego z dnia 27 stycznia 1996 r..
 4. Protokół z posiedzenia Rady Federacji, z dnia 11 października 1996 r. Paryż, Francja – notatka z uwagą o braku dostępu do treści protokołu.
 5. Uwagi w sprawie protokołu z posiedzenia Rady Federacji z dnia 11 października 1996 r., Paryż, Francja – notatka z uwagą o braku dostępu do treści protokołu.
 6. Notatki z zebrania Federacji i AMOPF-u, z dnia 11-12 października 1996 r., sporządzone 19 października 1996 r., Paryż, Francja.
 7. Protokół z zebrania Rady Federacji Polskich Związków Medycznych na Obczyźnie, 29 czerwca 1997, Kraków, Polska.
 8. Protokół z zebrania Rady Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, 20 czerwca 1998, Wilno, Litwa.
 9. Protokół z zebrania Rady Federacji w dniu 4 czerwca 2000 r. w Sali Obrad Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.
 10. Protokół z zebrania Rady Federacji w dniu 1 czerwca 2003, Katowice, Polska.
 11. Protokół z Jubileuszowego Zebrania Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, 25 września 2004 r., Kiszyniów, Mołdawia.
 12. Notatka z zebrania Rady Federacji w dniu 23 czerwca 2006 r., Częstochowa.
 13. Protokół z zebrania Wyborczego Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, 19 września 2009 r., Częstochowa, Polska.
 14. Sprawozdanie z zebrania Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, 23, 26 czerwca 2010 r., Toruń, Polska.
 15. Informacja o spotkaniu członków Rady Federacji, 10 września 2011 r., Kraków, Polska.

Płyta CD nr 3 – „Kronika Federacji”.

 1. Korespondencja
 2. Jakub Bodziony do Krzysztofa Murawskiego w sprawie Kroniki Federacji, 26 grudnia 1998 r.
 3. Krzysztof Murawski do Jakuba Bodzionego w sprawie Kroniki Federacji, 26 grudnia 1998 r.
 4. Krzysztof Murawski do Ewy Gwiazdowicz w sprawie fotografii, 28 grudnia 1998 r.
 5. Krzysztof Murawski do Ewy Papee-Ogrodzińskiej w sprawie opracowania Kroniki Federacji, 29 grudnia 1998 r..
 6. Krzysztof Murawski do Janusza Kasiny w sprawie Kroniki federacji, 5 stycznia 1999 r.
 7. Ewa Gwiazdowicz do Krzysztofa Murawskiego w sprawie fotografii, 6 stycznia 1999 r.
 8. Krzysztof Murawski do Rady Federacji w sprawie Kroniki Federacji, 11 listopada 1999 r.
 9. Krzysztof Murawski do Ewy Papee-Ogrodzińskiej w sprawie fotografii, 12 stycznia 1999 r.
 10. Janusz Kasina do Krzysztofa Murawskiego z sprawie Kroniki Federacji, 12 stycznia 1999 r.
 11. Barbara Lisowska-Grospierre do Krzysztofa Murawskiego w sprawie Kroniki Federacji, 12 stycznia1999 r.
 12. Krzysztof Murawski do Barbary Lisowskiej-Grospierre w sprawie Kroniki Federacji, 26 stycznia 1999 r.
 1. Fotografie
 • Kronika Federacji
 1. Kronika Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych z lat 1993-2000 (wersja htm).