Uncategorized

Biuletyn32

19 stycznia, 2022

Biuletyn Federacji

Polonijnych organizacji medycznych

Wydanie internetowe

Do poprzeniego numeru Biuletynu

Nr 14/2003 (32) grudzień 2003

 Światowy Kongres Polonii Medycznej – Artykuł wstępny – Jakub Bodziony

 Analiza ocen Światowego Kongresu Polonii Medycznej – Jan Borowiec

 A jak tam w Szwecji? – Janusz Kasina

 Stanisław Leszczyński prekursor medycyny społecznej – Przemysław Koźminski

 Pogotowie w poczekalni –krytyczna sytuacja pogotowia ratunkowego w USA – Ewa Lewczuk

 Wspomnienia o naszych Profesorach – Przemysław Koźmiński

 Wybory zarządu PAHA

 Niebezpieczne rozrywki – Piotr Konopka

Światowy Kongres Polonii Medycznej – część II

Światowy Kongres Polonii Medycznej, c.d.

Piąty Światowy Kongres Polonii Medycznej się zakończył (poniżej podsumowanie drugiej części) a Zarząd Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych już zaczął przygotowania do VI Światowego Kongresu. Prace przygotowawcze koordynuje wiceprezes Federacji, prof. Jan Borowiec, Szwecja. Na grudzień 2003 planowane jest ustalenie miejsca Kongresu, w tej chwili trwają rozmowy z Izbami Lekarskimi.

Poniżej zapowiedziane już w poprzednim numerze biuletynu podsumowanie i ocena drugiego dnia Kongresu. Teksty pisane przeze mnie są oznaczone inicjałami JB (Jakub Bodziony).

Dr. Biniszkiewicz był moderatorem sesji „Otyłość i cukrzyca – aktualne problemy”, i tak pisze o niej:

Sesję poprowadziliśmy wspólnie z dr Szpindor – Watson, ponieważ prof. Strojek i prof. Zahorska – Markiewicz nie dotarli. Odbyły się wszystkie referaty za wyjątkiem wystąpienia prof. Zahorskiej – Markiewicz (co oczywiste) i jednego z referatów z Białorusi. Zgrzytów organizacyjnych nie było żadnych. Merytorycznie – sesja całkiem ciekawa, prawie każdy referat wzbudzał dyskusję, niekiedy dość ożywioną. Udało się wszystko utrzymać w nakreślonych ramach czasowych. Wykładów słuchało około 50 osób, stale się zmieniających – ruch był duży. Koledzy ze wschodu odstają od wykładowców z Polski i USA pod względem multimedialnego przygotowania wystąpień, ale to nie ich wina, tylko warunków w jakich żyją. W sumie moje wrażenie z sesji jest całkiem pozytywne. Tydzień wcześniej byłem na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Łodzi i wydaje mi się, że olbrzymia większość (lub nawet wszystkie) referaty z Katowic mogłyby się śmiało pokazać też w Łodzi.

Dr. Arkadiusz Siennicki-Lantz byl współmoderatorem sesji „Niektóre aspekty chorób układu nerwowego” oraz sesji „Medycyna wieku podeszłego”:

W sesji został wygłoszony mój wykład p.t. Nocny spadek cisnienia, a zmiany w perfuzji móz-gu u 80-letnich mezczyzn, wykład prof. Opali „Choroby neurologiczne wieku podeszłego”, wykład dr E. Kvasceviciene z Litwy: „Perimesencephalic cisterns as independent predictor in severe head injury” oraz wykład dr. Ireny Kubalok „Rola zaburzeń wegetatywnego układu nerwowego w powstawaniu chorób”

Rozwinęła się ożywiona dyskusja dotycząca neurologii wieku podeszłego, dlatego też dodat-ków przedstawiłem należący w zasadzie do następnej sesji referat o rozwoju opieki nad ludź-mi starszymi w Szwecji. Sesja poświęcona tej tematyce była znaczenie lepiej obsadzona, od-było się też większość referatów. Niektóre z nich zajmowały się tematyką którą można by ok-reślić jako medycyna niekonwencjonalna.

Andrzej Szpakow opisuje sesję „Profilaktyczne znaczenie wysiłku fizycznego”

Sesja została zorganizowana przez Katedrą Medycyny Sportowej Uniwersytetu Grodzieńskie-go oraz Zakład Medycyny Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycz-nego w Krakowie (Andrzej Szpakow, Zbigniew Szyguła, Wojciech Gawroński)

Dr Zbigniew Szyguła wygłosił referat wprowadzający „Profilaktyczne znaczenie wysiłku fizycznego” w którym przedstawił zasadnicze zmiany adaptacyjne pojawiające się w organiź-mie człowieka pod wpływem rożnych form wysiłku fizycznego i treningu.

Dr A. Szpakow w swoim wystąpieniu zaprezentował problem znaczenia odżywiania sportow-ców na różnych etapach kariery sportowej. Nowym etapem w kształceniu żywienia społe-czeństwa są badania faktycznego żywienia oraz stanu odżywienia poszczególnych grup lud-ności. To daje możliwości otrzymania pełnej istotnej informacji o wpływie charakteru oraz czynników żywienia na stan zdrowia, fizyczną oraz umysłową wydajność sportowców

Następnie dr Jerzy Kisielewski z Katedry Anatomii Człowieka z Uniwersytetu medycznego

w Grodnie w interesującym połączonym wykładzie „Aktywność ruchowa i stan stawów – za-leżność obustronna” i „Wpływ struktur anatomicznych na objętość ruchu stawu kolanowego” mówił o etiologii, anatomii, patofizjologii, trudnościach diagnostycznych i leczeniu patologii stawów. Właściwe postępowanie diagnostyczne oraz profilaktyka stanowią klucz do sukcesu w postępowaniu w patologii tego odcinka narządu ruchu.

Zagadnieniom diagnostyki zdrowia młodzieży był poświęcony następny referat dr. Andrzeja Szpakowa, przygotowany wspólnie z grupa lekarzy i wykładowców z Grodna i Mińska. „Kompleksowa fiziologiczno-higieniczna ocena i prognozowanie stanu zdrowia grupy mło-

2

dzieży”. W wykładzie przedstawione zostały możliwości diagnostyczne i różne nieinwazyjnej metody badania stanu zdrowia populacji młodzieży. Popularyzacja tych badań związana jest z wzrostem ilości zachorowań cywilizacyjnych w młodym wieku.

W ostatnim wykładzie na temat „Doping i wspomaganie, gdzie są granice?” dr Wojciech Gawroński z AWF w Krakowie przedstawił problemy związane z wspomaganiem w sporcie. Szczególne miejsce poświęcił działaniu leków na organizm sportowca i znaczenie wykrycia dopingu.

Zanim doszło do oficjalnego zamknięcia sesji uczestnicy mogli dyskutować na przedstawione tematy, dzięki czemu możliwe było nie tylko nieformalne wyjaśnienie dręczących nas proble-mów naukowych, ale także zawarcie nowych znajomości i zacieśnienie przyjaźni.

Omówione zostały i plakaty „Prosta metoda oceny wielkości obciążenia wysiłkiem u tance-rzy” grupy autorów z Krakowa Wnorowski J., Szyguła Z., Pilch W., Więcek M., Kwiatek J.

i „Próba oceny wydatku energetycznego tancerzy w układzie tańców latynoamerykańskich” Pilch W., Szyguła Z., Bawelski M., Wnorowski J. z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Na zakończenie dr Z. Szyguła i dr W. Gawroński przekazali wszystkim uczestnikom sesji no-wy numer czasopisma „Medidcina Sportiva” i zaprosili zainteresowanych do udziału w kon-ferencjach, poświęconych problemom zdrowego trybu życia i medycynie sportowej, które bę-dą organizowane w październiku 2003 roku w Grodnie i we wrześniu 2004 roku w Krakowie (Medicina Sportiva) . Wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni na te spotkania. Już dziś zachęcamy do podjęcia przygotowań nie tylko naukowych. W zdrowym ciele – zdrowy duch.

Na workshop „Diagnostyka obrazowa sutka” zajrzałem (JB) w przerwie pomiędzy dwoma innymi sesjami. Forma workshopu jest nową na naszym kongresie, stąd moje zainteresowa-nie. Koledzy Jean Juras i Maciej Lipski przygotowali serie przypadków ze swojej praktyki

i przedstawili ja w formie problemów klinicznych.

Zainteresowanie na sali było duże, wiele pytań i żywa dyskusja. (JB)

Sesja „Minimal invasive trends in proctology” zebrała, jak to się późnej okazało samych fa-chowców w dziedzinie koloproktologii. Dr. Marek Bakowski z Niemiec przedstawił nowo-czesne techniki operacyjne leczenia choroby hemoroidalnej, ze szczególnym uwzględnieniem technik ultrasonograficznych. W moim wykładzie omówiłem wskazania i metody leczenia operacyjnego przewlekłych zaparć ze szczególnym uwzględnienim technik laparoskopowych.

Interesującą częścią programu było przedstawienie przez Dr Erwina Ruska i Dr. Marka Ręc-kiego metody leczenia choroby hemoroidalnej operajacej sie na technice „spawania” czyli za-mykania przy pomocy kumulacji energii na małej powierzchni poprzez wytwarzanie skoncen-trowanego pola elektromagnetycznego. Na podstawie prospektywnej analizy 530 przypadków autorzy dokonują oceny przydatnosci i skuteczności metody HEMORON w ambulatoryjnym leczeniu choroby hemoroidalnej. Zdaniem autorów, prostota metody, jej niezwykle wysoka skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, również w tych przypadkach gdzie inne metody małoinwazyjne są przeciwwskazane, ustawiają metodę HEMORON na czele listy metod małoinwazyjnych. Pozycję tę ugruntowuje bardzo niski koszt jednostkowy zabiegu. (JB)

Jan Borowiec tak ocenia sesje „Postępy w diagnostyce i terapii choroby wieńcowej”

Sesja zatytułowana ”Postępy w diagnostyce i terapii choroby wieńcowej” miała kilka niedociągnieć, do których należała niewielka frekwencja, nieobecność na sali niektórych referentów czy też pominięcie jej w „ksiażce streszczeń”, tak że streszczenia te zostały dołączone w postaci luźnych kserokopii.

Mimo to przebiegała sprawnie, cechowała ją interesująca i rzeczowa dyskusja, która trwała nawet w kuluarach po zakończeniu sesji. Z przedstawionych referatów na uznanie zaslugiwały prace dr J. Serafinowicza z Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, ktory ukazał

3

nowe aspekty diagnostyczne w tak znanej i klasycznej technice diagnostyki kardiologicznej jaką jest elektrokardiografia. Innym bardzo interesującym tematem zajął się dr J. Fedorowski z Uniwersytetu w Vermont. Przedstawił on aktualne analizy dotyczace efektywności ekonomicznej stentów wieńcowych uwalniajacych leki. Reasumujac, gdyby nie wyżej wzmiankowane niedociągnięcia , sesja kardiologiczna byłaby w mojej opinii jedną z najbardziej udanych i atrakcyjnych sesji V Kongresu Polonii Medycznej..

I na koniec moj własny komentarz (JB)

W moim odczuciu kongres był bardzo udany. Wysiłek włożony w przygotowanie kongresu zarówno przez komitet organizacyjny, komitet programowy jak i przeze mnie, jako przewodniczącego komitetu programowego i głównego animatora kongresu wydaje się pozostawać w dysproporcji do stopnia jego docenienia przez nieuczestników. Ale być może ważniejsza jest ocena przez uczestników ☺. A ocena ta znajduje się poniżej.

Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

Jakub Bodziony

Analiza ocen Światowego Kongresu Polonii Medycznej

Jan Borowiec

Viceprezes Federacji

Katowice, 29-31.05.2003

Podstawa analizy

– Liczba uczestników: – 250 (nie potwierdzone dane)

– Liczba wypełnionych ankiet: 40 (zatem responsywność 16%)

– Ilość pytań: 25 pytań dot. Kongresu, + 2 pytania o rodzaj wykonywanej pracy i kraj zamieszkania

– Ilość parametrów: 75

– Skala ocen: bardzo dobry, dobry, przeciętny, słaby —- Odpowiedniki oceny: 5,4,3,2 (brak odpowiedzi nie jest równy 0)

4

Pytania;

Jak oceniasz ogólnie dobór tematów V Kongresu?

Czy uważasz poruszane tematy za istotne z punktu widzenia odniesionych, własnych, praktycznych korzyści ?

W jakim stopniu zostały wyeksponowane cele integracyjne środowiska Polonii medycznej w czasie V Kongresu ?

Jak oceniasz poziom sesji; Szkolenie specjalizacyjne i pospecjalizacyjne lekarzy rodzinnych w Polsce i na świecie. a) wartość naukowo-dydaktyczna b) wartość praktyczna dla Ciebie (możliwość zastosowania) c) sprawność przeprowadzenia sesji

Jak oceniasz poziom sesji; Historia medycyny polonijnej.

Jak oceniasz poziom sesji; Telemedycyna – „distance medicine” i „distance learning”.

Jak oceniasz poziom sesji; Astma oskrzelowa – wyzwanie XXI wieku.

Jak oceniasz poziom sesji; Mistrz-czeladnik ? Uczenie lekarzy wczoraj i dziś.

Jak oceniasz poziom sesji; Gdzie jesteśmy? Skąd wychodzimy?

Jak oceniasz poziom sesji; Lekarz Polski w Kraju i Za Granicą: Perspektywy Integracji.

Jak oceniasz poziom sesji; Zdrowie publiczne.

Jak oceniasz poziom sesji; Aspekty etyczne w medycynie.

Jak oceniasz poziom sesji; Otyłość i cukrzyca – aktualne problemy.

Jak oceniasz poziom sesji; Niektóre aspekty chorób układu nerwowego.

Jak oceniasz poziom sesji; Profilaktyczne znaczenie wysiłku fizycznego.

Jak oceniasz poziom sesji; Minimal invasive trends in proctology.

Jak oceniasz poziom – Otwartego spotkania polonijnych list dyskusyjnych i listy „PolMed „Blaski i cienie emigracji”.

Jak oceniasz poziom sesji; Medycyna wieku podeszłego.

Jak oceniasz poziom workshop: Diagnostyka obrazowa sutka.

Jak oceniasz poziom sesji; Postępy w diagnostyce i terapii choroby wieńcowej.

Jak oceniasz poziom sypozjum; Psychiatria – nowe wyzwania w nowym wieku.

Jak oceniasz poziom sympozjum; Warsztaty Leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych.

Jak oceniasz poziom II Zjazdu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN.

Twoja ocena warunków i organizacji Kongresu;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

a)poziom przyjazności i efektywności organizatorów

b)dostępność pomocy technicznej

c)działanie systemu informacji w trakcie Kongresu

d)poziom wygody sal konferencyjnych

e)inne (wpisz sam)…..…………………………..

a) Twoja ogólna ocena części towarzyskiej Kongresu;

b)możliwość nawiązania nowych kontaktów

c)wartość kulturalna

d)sprawność przeprowadzenia

e)możliwość pogłębienia wiedzy o Polsce

f)atrakcyjność programu pozakongresowego

g)inne (wpisz sam)…..…………………………..

Rodz

aj wykonywanego zawodu: Kraj

24. 25. 26. 27.

5

Tabela wyników:

PytanieOdpowiedzi (N—%)Ocena 5 (N—%)Ocena 4 (N)Ocena 3 (N)Ocena 2 (N)Srednia
138—9511—292344,2
237—937—1921813,9
337—937—1919833,8
4a25—637—281624,2
4b25—637—2810533,8
4c24—6013—548214,4
5a15—369—604114,4
5b14—354—298114,1
5c15—366—40634,2
6a13—335—38714,7
6b13—334—3194,3
6c13—336—46524,3
7a21—5314—6774,7
7b19—4810—5394,5
7c19—4813—68514,6
8a20—507—35134,4
8b20—504—2010513,9
8c20—5010—508114,4
9a10—252—2084,2
9b10—252—2084,2
9c10—254—4064,4
10a16—404—25844,0
10b18—453—178613,7
10c17—436—356414,0
11a5—-13131
11b4—-10121
11c4—-10112
12a14—3510—7144,7
12b14—358—57514,4
12c14—359—6454,6
13a21—5310—488124,2
13b20—506—3011124,1
13c20—5011—55814,5
14a8—-20341
14b8—-2035
14c8—-20341
15a11—284—3674,4
15b11—285—4564,5
15c11—284—36614,3
16a9—-23351
16b9—-232412
16c9—-23441
17a19—484—216633,6
17b19—484—216633,6
17c19—484—217443,6

Inne posty

Rejestracja na Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej odbędzie się już za kilka miesięcy. Organizatorzy wielkiego międzynarodowego spotkania polskich medyków z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem przygotowują Państwu konferencje naukowe oraz spotkania towarzyskie. Chcemy nasz pobyt w Krakowie uczynić świętem polskiej myśli naukowej oraz sposobnością na nawiązanie i odnowienie przyjaźni. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu ze specjalnym zaproszeniem przygotowanym Państwu przez Panią Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr Kornelię Król. Celem ułatwienia Państwu wglądu w sam Kongres, podajemy kilka niezbędnych odnośników: Strona internetowa Kongresu:  https://kongrespoloniimedycznej.org/ Rejestracja:https://kongrespoloniimedycznej.org/rejestracja Program Naukowy:https://kongrespoloniimedycznej.org/o-kongresie/edycja-2024/program-kongresu Do zobaczenia w Krakowie, Prezes i ZarządFederacji Polonijnych Organizacji Medycznych
Placeholder

Rejestracja i program obchodów 35-lecia AMOPF

AMOPF świętuje 35. rocznicę nieprzerwanej działalności spotkaniem, które odbędzie się 25 maja 2024 roku w Ambasadzie Polski we Francji (57 rue Saint Dominique 75007 Paryż. Metro, RER: Invalides). Mamy nadzieję, że licznie się Państwo zjawią. W dwóch załącznikach znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania: Mam nadzieję, że spotkamy się licznie 25 maja. Przesyłam serdeczne pozdrowienia Dr Pierre KonopkaPrezes Honorowy AMOPF w imieniu Zarządu. P.S. Możecie Państwo wydrukować Formularz Zgłoszeniowy, wypełnić go ręcznie i zeskanować, aby wysłać jako załącznik do Państwa maila. Jeśli nie mogą Państwo zeskanować swojego formularza, można go sfotografować i wysłać za pomocą smartfona. PROGRAM SPOTKANIA 14:15-14:30 – PowitaniaKONFERENCJA HISTORYCZNAModeratorzy: P.Konopka, K.Klimczak14:30-15:00 – Polscy lekarze we Francji w XIX wieku (K.Klimczak, P.Konopka)15:00-15:15 – Polscy lekarze we Francji ... Rejestracja i program obchodów 35-lecia AMOPF