Uncategorized

Biuletyn33

19 stycznia, 2022

Biuletyn Federacji

Polonijnych organizacji medycznych

Nr 15/2004 (33) sierpien 2004

Wydanie internetowe

Do poprzeniego numeru Biuletynu

 Od redakcji – Andrzej Kłobukowski

 Artykul wstępny – Jakub Bodziony

 Doroczne Walne Zgromadzenie AMOPF-u – Piotr Konopka

 Walne Zebraniu APSOP’u – Andrzej Burzynski

 PAHA 2001-2003 – Krzysztof Murawski

 Międzynarodowa Wirtualna Szkoła Medyczna – Krzysztof Murawski

 Zaproszenie na konferencje do Kiszyniowa

 Kongres Polonii we Francji – Ewa Teslar

 Konferencja naukowa w Grodnie- Andrzej Szpakow

 Czy taka straszna sytuacja opieki zdrowotnej w USA jak ją malują? -Adam Stys

 Narty 2005

Od redakcji

Szanowne Czytelniczki, szanowni Czytelnicy biuletynu, Koleżanki i Koledzy.

Z pewnoscia część z Państwa zdziwi aktualne wydanie, które obok artykułów opisujacych aktualne wydarzenia, zawiera również artykuly starsze. Ta niecodzienna sytuacja powstała wskutek między innymi kłopotów technicznych, ale przede wszystkim moich, zdrowotnych. Skład osobowy redakcji jest mały, działalność w niej nader społeczna toteż z wydaniem nowego numeru poczekano na moje genesis. Wydanie wcześniejszego numeru mogłoby okazać się w pewnym sensie niewypałem, gdyż ilość nadsyłanych artykułów do redakcji

Była nad wymiar skąpa. Prezentowane Państwu w dzisiejszym numerze artykuły to nasz federacyjny dorobek ostatnich 10 miesięcy. To naprawdę niewiele. Jaka jest tego przyczyna? Niewątpliwie jedną z nich, napewno nie najważniejszą, jest niekomercyjność pisma. Redakcja nie płaci redaktorom złamanego grosza, a chętnych którzy umieściliby swoją reklamę mało lub wcale. Drugą przyczyną jest stagnacja działalności większości towarzystw. Wprawdzie kilku aktywistów nadal intensywnie działa na międzynarodowej płaszczyźnie, reszta jest jednak milczeniem owiec. Myślę, że głębokie przemiany polityczne, społeczne, technologiczne oraz światowa globalizacja sprawiły, iż potrzeba ciągłej komunikacji czy intensywnej integracji polonii zmalała. Dziś już nikt ma problemu z wjazdem do i wyjazdem z Polski.

Do polskiej granicy w Swiecku Berlińczycy dojeżdżają autem w niespełna godzinę. Każdy emigrant może, jeśli tylko zechce, zaprenumerować dowolną polską gazetę czy czasopismo,

o takim czy innym zabarwieniu politycznym. Telewizja polska na stałe gości w wielu polonijnych domach. Za kilka Euro można odbierać dziesiątki polskich programów telewizyjnych. Polskie witryny internetowe są stałymi faworytami na monitorach naszych komputerów. Skomplikowane kiedyś połączenia telefoniczne są dziś prawie nierealnym wspomnieniem. Już za kilka centów możemy porozmawiać z rodziną w kraju, lub zobaczyć ich live na ekranie telefonu.

To wszystko sprawia, że Polska jest blisko, jest tuż tuż, jest wśród nas, sprawia, że nostalgia

i tęsknota, nie są już motorem zwiększonych działań. Polonia, w tym również Polonia medyczna ma dziś odmienne zadania, aniżeli jeszcze przed 15laty.

Z tychże właśnie powodów proponuję, aby nieco „ostudzić szaleńcze” nakłady biuletynu

i wydawać go dwa razy w roku w formie raczej pamiętnika wydarzeń medycznych, medyczno-społecznych i medyczno-polonijnych aniżeli aktualnego informatora.

Z pozdrowieniami

Andrzej Kłobukowski

redaktor

Artykuł wstępny – Jakub Bodziony

Spotkanie z Polish Medical Association w Instytucie Generała Sikorskiego w Londynie

Z końcem wrzesnia otrzymalem od Piotra Szlosarka, Prezesa Polish Medical Asso-ciation w Londynie zaproszenie do udziału

w zebraniu Towarzystwa. Przy okazji cho-dziło o przedstawienie aktywności Federa-cji, w szczególności w kontekście niedaw-nego V Kongresu Polonii Medycznej i w obliczu wkrótce mającego się odbyć wstą-pienia Polski do Unii Europejskiej. W pro-gramie był również referat szefa jednego z oddziałów NHS, Jana Fijalkowskiego pt. „ The changing demands of the health service”. PMA

w Londynie należy do najstarszych organi-zacji Polonii Medycznej i była jednym z za-łożycieli Federacji. W późniejszym okresie aktywność PMA w obrebie Federacji trochę się zmniejszyła, tym niemniej istnieje bardzo dobry kontakt i stałe zainteresowa-nie wspólnie podejmowanymi projektami. Moje spotkanie z PTM w Londynie było juz od dłuższego czasu planowane, ale z róż-nych powodów nie można było zrealizować kolejnych terminow. Teraz wszystko szło jak z płatka. Ania Lewandowska, uczestnik wielu spotkań międzynarodowych zapewni-ła odbiór z lotniska, ja dostałem dwa dni urlopu, co wystarcza na dojazd i i spotkanie. Last but not least udało się nabyć drogą zakupu „last minute ticket” na samolot z Frankfurtu do Londynu. Połaczenia samo-lotowe, dzięki rozwojowi nowych i tanich linii lotniczych, można uzyskać w cenie 10 razy niższej niż przed 5 laty, niestety trzeba je zamawić dużo wcześniej, co mi się oczy-wiście, przy krótkookresowym planowaniu nigdy nie udaje ☺. Po odebraniu z lotniska pojechaliśmy od razu do Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen Władyslawa Sikorskiego (20 Princes Gate) w Londynie. Ta szacowna Instytucja gości juz od prawie pół wieku Polish Medical Association. Pomieszczenia wypełnione sztandarami jednostek wojsko-wych armii polskiej, militariami i pamiąt-kami emigracji są interesującą oprawą spot-kań PMA. Członkowie PMA są bardzo zróżnicowani wiekowo, większość do ko-ledzy pracujący od dłuższego czasu w

2

Anglii, niektórzy w wieku emerytalnym. Bardzo aktywna jest generacja urodzona i wychowana w Wielkiej Brytanii, jest też kilku kolegów po studiach w Polsce, robią-cych aktualnie staże podyplomowe.

Ale może wróćmy z powrotemj do naszego spotkania. Referat Jana Filochowskiego (nazwisko nie powinno mylić, jest rodowi-tym Anglikiem i nie zna ani slowa po pol-sku) przybliżył aktualną problematyke an-gielskiej służby zdrowia (National Health Service). Są nią kolejki do lekarzy i bardzo długi czas oczekiwania na zabieg, terapię czy miejsce w szpitalu. Przyzwyczajony do warunków niemieckiej służby zdrowia, gdzie kolejki są minimalne, z niemałym zdziwieniem i zaciekawienim słuchałem o proponowanych rewolucyjnych rozwiąza-niach mających skrócić np. czas oczekiwa-nia na wszczepienie protezy stawu biodro-wego z dwóch lat do 1,5 roku – w moim szpitalu ten czas oczekiwania wynosi ok. 4 tygodnie. Tylko cierpliwości brytyjczyków, ich chęci do leczenia się w swoim otoczeniu oraz małej ekspansywności europejskich służb zdrowia należy przypisać, że nie roz-wija się masowa emigracja pacjenta angielskiego na kontynent ☺. Po krótkiej dyskusji miałem okazję przedstawić w tym szacownym gronie aktualny profil aktyw-ności Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. W szczególności uwzględni-łem 5 Kongres Polonii Medycznej oraz uczestnictwo Federacji w programach Unii Europejskiej (patrz poprzednie biuletyny). Uważam, że właśnie jak najszerszy udział Polonii w włączaniu się polskich kolegów w te programy powienien być jednym z głów-nych kierunków naszej aktualnej dzia-łalności. Szczególnie cennym byłby tu udział kolegów angielskich, do takiej tez współpracy zachęcałem. Po moim przedsta-wieniu odbyła się żywa dyskusja, było wie-le zapytań. Czy coś z tego wyniknie w pos-taci wspólnego programu, to jeszcze zoba-czymy☺. Niestety, nie jest łatwe mobilizo-wać dla tej działalności, wiekszość z nas za bardzo jest zajęta codziennymi problemami, żeby się w to włączyć. Spotkanie się zakoń-czyło tradycyjnym obiadem w restauracji Ogniska Polskiego, w trakcie ktorego mia-lem możliwość rozmowy z wieloma uczestnikami zebrania.

Podsumowywując, wydaje mi się, że jed-nym z ważnych aktywności Federacji jest utrzymywanie aktywności pomiędzy związ-kami, za rzadko informacje o zebraniach poszczególnych organizacji wychodzą poza krąg zainteresowanych. W wielu związkach, jak na przykład w związku angielskiem dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, wia-domości o nich docierają jednak za rzadko do pozostałych kolegów. Prosimy organi-zacje sfederowane o korzystanie w więk-szym zakresie ze stron www.polmed.org oraz z biuletynu Federacji w celu przeka-zywania informacji zarówno o mających się odbyć jak i odbytych spotkaniach oraz o ich programie.

Prezes Federacji Poloniijnych Organiazcji Medycznych

Jakub Bodziony 3

Doroczne Walne Zgromadzenie AMOPF-u odbyło się w sobotę 13 grudnia 2003 w przepięknej sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, z udziałem licznych członków i sympatyków stowarzyszenia. Było to nasze 14-te z kolei Walne Zgromadzenie od chwili zalozenia stowarzyszenia w 1989 r. W niezwykle uroczystej i serdecznej atmosferze dyskutowaliśmy na temat projektów w toku realizacji, jak też na temat naszych planów na przyszlość, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i Rokiem Polskim we Francji w 2004. Szczegółowe sprawozdanie z naszych obrad ukaze sie niebawem w „La Lettre de l’AMOPF” dostepnym na naszej witrynie internetowej

(http://www.polmed.org/fr/members/amopf/). W wyniku tajnych wyborów został wybrany Prezes jak też 3 członków Zarządu. Skład Zarządu stowarzyszenia jest obecnie nastepujacy:

Dr Pierre Konopka – Prezes Dr Eliza Lipinska – Wice-prezes Dr Adam Glogowski – Sekretarz Dr Maciej Kubala – Skarbnik Dr Barbara Grospierre-Lisowska – delegat do Federacji Mme Beata Kwasieborski Dr Katia H.Lesniewska Wieczór zakończył się wspaniałym recitalem młodego polskiego pianisty, Macieja Pikul-skiego, którego z pewnością czeka wielka kariera artystyczna. Dyskusja przeciągnęła się nastepnie przy suto zastawionym bufecie. Późno wieczorem, śpiewaliśmy wszyscy polskie koledy. Z poważaniem – Piotr Konopka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lutego na Walnym Zebraniu APSOP’u

został wybrany „Nowy Zarząd”. Pisze w cudzyslowiu nowy, bo właściwie został ten sam skład z wyjątkiem zastępcy sekretarza :

Prezes : Elisabeth MASSE-MAJEWSKI I -Vice Prezes : Edyth POTIE II-Vice Prezes : Andrzej Burzynski , zarazem Delegat do Komunikacji (i Rady Federacji) Sekretarz : Lydie ZIELINSKI Z-ca Sekretarza : Sylvie KRAWCZYK Skarbnik : Nicolas HALAMEK Z-ca Skarbnika Christian BUDZINSKI

Ponadto zostały utworzone dwie Komisje : 1- do Spraw Socjalnych (Glownie chodzi o rozpatrywanie wnioskow o przyznanie Stypendiow) 2- do Spraw Organizacyjnych Kulturalno-Rozrywkowych

Andrzej Burzynski

4

PAHA 2001-2003

W listopadzie 2003 w Konsulacie Polskim w Waszyngtonie odbyło się Walne Zebranie PAHA, na którym ustępujący prezes, dr Edwarda Buda-Okręglak złożyła sprawozdanie

z działalności za minioną kadencję. Dokonano również wyborów nowego zarządu.

Miniona kadencja obejmowała okres dwóch lat, od 4 listopada 2001 do 8 listopada 2003.

Dr Buda-Okręglak podkreśliła w swoim sprawozdaniu następujące punkty:

• Zorganizowano 14 posiedzeń naukowych PAHA (daty i tytuły wymienione pod adresem http://www.pahausa.org/Seminars.htm)

• Udział w innych posiedzeniach naukowych

Posiedzenie naukowe PIASA (Polish Institute of Arts and Sciences of America), 2002, Washington, DC

Światowy Kongres Polonii Medycznej, Katowice, maj 2003 (PAHA reprezentowana przez prof. Łukasza Kulczyckiego)

Udział w pracach Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (PAHA reprezentowana przez dr Krzysztofa Murawskiego)

• Finansowa działalność dobroczynna (12.000 USD)

Hipoterapia: 3.000 USD

Lekarze Nadziei: 7.500 USD

Dom Dziecka, Poznań: 1.500 USD

• Inne:

Komputery dla dzieci w Polsce

• Działalność socjalna i towarzyska

Wieczór taneczny z dochodem na cele dobroczynne, 3 maja 2003

• Inne wydarzenia towarzyskie i zawodowe

Miesięczne posiedzenia zarządu

Przyjęcia towarzyskie po posiedzeniach naukowych (13 kwietnia 2002, 18 stycznia 2003, 16 sierpnia 2003, 12 września 2003)

Przyjęcie „Sake & Sushi Party”, 28 września 2003

Dr Buda-Okręglak („Edzia”) została wybrana prezesem PAHA na następną kadencję.

Nowy zarząd jest przedstawiony poniżej.

Na zdjęciu siedzą od lewej: Krzysztof Murawski (delegat do Rady Federacji), Edwarda Buda-Okręglak (prezes), Łukasz Kulczycki (honorowy prezes-założyciel); stoją od lewej: Ilona Sawicki-Kalka (sekretarz), Jarosław Kalka (wiceprezes), Maria Dorota Majewski, Ewa Blanka Szadrin (skarbnik), Piotr Leszek Grójec, George Tralka. Nieobecna na zdjęciu Iwona Kasior-Szerszeń.

Krzysztof Murawski

5

Międzynarodowa Wirtualna Szkoła Medyczna

The International Virtual Medical School (IVIMEDS)

Międzynarodowa Wirtualna Szkoła Medyczna (IVIMEDS) jest nową inicjatywą w wyższym szkolnictwie medycznym, zainicjowaną w 2002 roku przez Scottish Higher Education Funding Council. Bierze w niej udział 40 szkół medycznych z kilkunastu krajów. Jej przewidywany zakres obejmuje szkolnictwo medyczne na poziomie studenckim i podyplomowym, przy użyciu zarówno tradycyjnych metod nauczania, jak i nowoczesnych technik dydaktycznych. IVIMEDS przewiduje, że ta nowa inicjatywa będzie szczególnie ważnym uzupełnieniem dla szkolnictwa medycznego w krajach rozwijających się.

Program IVIMEDS jest obecnie w fazie rozwojowej. W początkowym okresie IVIMEDS przewiduje realizację programu nauczania pierwszych dwóch albo trzech lat kursu szkół medycznych. Studenci partycypujących szkół medycznych będą mogli brać udział tak w kursach tradycyjnych jak i wirtualnych.

Udział w tym nowym projekcie może się odbywać na czterech poziomach zaangażowania:

• pełne partnerstwo – tu należą uczelnie, organizacje i stowarzyszenia zawodowe oferujące swoją ekspertyzę i swoje zasoby dla realizacji projektu (Partner Institutions);

• instytucje i organizacje zawodowe wspierające projekt, ale zaangażowane w mniejszym stopniu, niż tego wymaga pełne partnerstwo (Associate Professional Institutions and Organizations);

• uczestnictwo w sieci organizacji aktywnie korzystających z IVIMEDS-u (Network Members);

• inni sporadyczni użytkownicy nie będący formalnie członkami IVIMEDS-u (Other Users).

Szczegółowe informacje o tym projekcie są w internecie: http://www.ivimeds.org.

Krzysztof Murawski

Letter from Moldova

Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii wspólnie z Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów – polskich i polonijnych lekarzy, na miedzynarodowa konferencje na temat „Wspolczesne metody kształcenia i warunki pracy lekarzy polonijnych ze szczegolnym uwzglednieniem krajów Europy Wschodniej”. Konferencja odbedzie sie w dniach 24 – 26 września 2004 roku w Kiszyniowie. Przewidywane są wystąpienia w dwóch grupach tematycznych:

-Ksztalcenie podyplomowe lekarzy. -Nostryfikacja dyplomu lekarza i praca poza krajem ksztalcenia.

Poza Konferencja zorganizowany zostanie program imprez towarzyskich i krajoznawczych przeznaczonych zarowno dla uczestnikow konferencji jak i dla osob towarzyszacych. Przewidywany koszt uczestnictwa w Konferencji: -oplata konferencyjna: do dnia 30 maja – 50 euro, po 30 maja 60 euro, obejmuje: udział w konferecji, materiały konferencyjne, koszty wynajmu lokali i transportu, koktajl powitalny. -nocleg w hotelu:

6

pokój jednoosobowy 40-50 euro/dobe. pokój dwuosobowy 35-50 euro/dobe. Zgłoszenie prac prosimy kierować do dnia 30 maja 2004 na adres: Andzela Bogucka str. G.Cosbuc 17/53, 3121.Balti, Moldova lub bogutska@beltsy.md Opłaty konferencyjne prosimy wpłacac na konto:

Commerzbank AG, Germany, Frankfurt am Main SWIFT COBADEFXXX account N 400887008101 Banca Sociala branch Balti SWIFT BSOC MD 2X in favour of Societatea Medicala Poloneza Balti account N 2224704015942 z zaznaczeniem „Konferencja, wrzesien 2004

Jesień w Moldawii jest piękna porą roku, dodająca uroku każdemu spotkaniu. Dlatego też we wrześniu organizowanych będzie w Kiszyniowie szereg międzynarodowych konferencji. Dla ułatwienia nam organizacji Konferencji oraz rezerwacji miejsc w hotelach prosimy o zgłoszenie swego uczestnictwa w Konferencji przed 30 maja 2004. Zapraszając Koleżanki i Kolegów, liczymy na to, że zainteresowanie tematem Konferencji oraz Moldawią, jej historią, ludźmi i ich zwyczajami, sprawi że spotkamy się w licznym gronie polskich lekarzy na gościnnej ziemi mołdawskiej. Informacje o Moldawii znajdziecie pod adresem: http://www.polmed.org/moldawia/info.htm

KONGRES POLONII WE FRANCJI

Ewa TESLAR

Projekt utworzenia instancji narodowej reprezentatującej wszystkie stowarzyszenia polonijne we Francji wchodzi nareszcie w końcową fazę realizacji. Od 12-ego do 14-ego marca odbędzie się w salach konferencyjnych Senatu kongres delegatów wszystkich stowarzyszeń i instytucji polskich, francusko-polskich i francuskich „polonofilnych”. Delegaci przedyskutują przegłosują statut Kongresu Polonii we Francji, oraz wybiorą członków Zarządu Narodowego (Conseil National).

Próby utworzenia struktury narodowej grupującej polskie stowarzyszenia we Fran-cji istniały od dawna (od 1994 r.). AMOPF brał zawsze udział w tych próbach i był często ich promotorem. Marcowy zjazd pozwoli nareszcie na realizację tego histo-rycznego projektu: powstanie Kongresu Polonii we Francji.

Od czasu kongresu w Lens w kwietniu 2002, gdzie ratyfikowano Deklarację Polo-nii, różne ugrupowania regionalne i parys-kie pracowały nad zasadami organizacji i reprezentatywności w lonie Kongresu Polo-nii we Francji. Rola tego stowarzyszenia jest niezwykle różnorodna: reprezentowac Kongres we Francji i bronić jego interesow, bronić interesów Polski we Francji, propagować frankofonie, pobudzać wymia-nę kulturalną, naukową, handlową i prze-mysłową między Francją i Polską. Kongres weźmie również udział w promocji Polski i informacji związanej z wejściem do Unii Europejskiej. Istniejąca aktualnie organiza-cja pod nazwą Kongres Narodowy Polonia Paryż 2003 ma za zadanie zorganizowanie

7

pierwszego Zjazdu Kongresu Polonii we Francji w marcu 2004, po czym zostanie rozwiązana.

Komisja Statutowa, która grupuje wolonta-riuszy z całej Francji przygotowuje obecnie projekt satutu przyszłego Kongresu Polonii we Francji. Grupa robocza z regionu Ile de France (Paryz i okolice) utworzy niebawem nowe stowarzyszenie, które wejdzie w skład kongresu reprezentując niezwykle liczne stowarzyszenia paryskie i z regionu parys-kiego.

AMOPF, który brał już czynny udział w przygotowaniu Deklaracji Polonii we Fran-cji, pracuje aktywnie w ramach przygoto-wań przyszłego Kongresu. Nasze stowarzy-szenie było również głównym organizato-rem spotkania stowarzyszeń polonijnych, które odbyło się 11-ego października 2003 w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. Zebranie to bylo wydarzeniem pełnym emocji i spon-taniczności, gdyż około 100 stowarzyszeń polonijnych z całej Francji przybyło na to zebranie i mogło przedstawić swoję aktyw-ność. Frekwencja ta przeszła wszelkie ocze-kiwania organizatorów, którzy liczyli na udział około 50-ciu stowarzyszeń. To zebra-nie było również pewnym zwrotem pod względem politycznym, gdyż pokazało róż-norodność reprezentowanych stowarzyszeń. Tego dnia zdaliśmy sobie sprawę jak potę-żną „siłe” posiadamy działając razem, ale jednocześnie jaka istnieje rożnorodność w łonie stowarzyszeń polonijnych we Francji. Stąd ogromnie istotne jest przygotowanie takiej platformy działania, aby wszystkie ugrupowania i stowarzyszenia wchodzące w skład Kongresu Polonii we Francji mogły pracować razem bez konfliktów.

Jednocześnie, gdy we Francji problem świeckości (laicyzmu) znajduje się w cen-trum zainteresowania opinii publicznej, pro-blem dziedzictwa chrzescijańskiego i wagi Kościoła w polskim środowisku powinien być również starannie przydyskutowany. Ten sam problem istnieje również na po-ziomie europejskim i znadujemy się więc, w momencie tworzenia Kongresu Polonii we Francji „w sercu” dyskusji która dotyczy zarówno społeczeństwa polskiego jak tez francuskiego i europejskiego.

PAHA

Stowarzyszenie polskich lekarzy w Waszyngtonie (Polish American Health Association) zorganizowało 19 czerwca 2004 r. w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie z powodu obchodow 15-lecia (Gala Evening). Gościem honorowym był profesor Mieczyslaw Chorąży z Instytutu Onkologii w Gliwicach. Program wieczoru obejmował koktajl, odczyt prof. Chorążego „Ge-nes and Genetics – New Dilemmas”, program artystyczny i bankiet. Dochód przeznaczony był na wsparcie Wielkopolskiego Forum Organizacji Niepełnosprawnych, prywatnej organizacji pozarządo-wej, której celem jest pomoc niepełnosprawnej młodzieży w rozwi-nięciu uzdolnień artystycznych, komputerowych i innych zawodo-wych, umożliwiających im przystosowanie do samodzielnego życia.

8

SPRAWOZDANIE

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wychowanie fizyczne i współczesne problemy ochrony i kształcenia zdrowia młodzieży” poświęcona 15-leciu Wydziału Kultury Fizycznej

i 10-leciu Katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji Grodzieńskiego państwowego uniwersytetu im. J. Kupały”, odbyła się w Grodnie.

Organizatorzy i uczestnicy

Forum, na które przyjechali naukowcy i lekarze specjalizujący się w dziedzinie wychowania fizycznego i zdrowotnego dzieci i młodzieży, zostało zorganizowane przez Wydział Wycho-wania Fizycznego Uniwersytetu Grodzieńskiego, Białoruską Państwową Akademia Kultury Fizycznej, Politechnikę Radomską, Polskie Towarzystwo Lekarskie na Grodzieńszczyźnie przy Związku Polaków na Białorusi, Międzynarodowe Stowarzyszenie Waleologiczne, wy-działy obwodowego i miejskiego komitetów wykonawczych ds. wychowania fizycznego, tu-rystyki i sportu, Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej (Odział Wielkopolski). Patronat nad konferencją sprawowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na czele z Prezesem prof. Andrzejem Stelmachowskim.

Celem konferencji była wymiana nowych doświadczeń, dotyczących doskonalenia wycho-wania fizycznego i omówienie współczesnych problemów z zakresu ochrony i kształcenia zdrowia dzieci i nastolatków.

Uroczyste otwarcie odbyło się w Centrum Grodna w Pałacu Kultury Włókniarzy. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał docent Andrzej Nawojczyk, dziekan Wydziału Kultury Fizycznej Grodzieńskiego Uniwersytetu im. J. Kupały i dr Halina Zaburjanowa, wiceminister sportu i turystyki RB.

Temat konferencji jest szeroko dyskutowany w Europie i jest aktualny w środowiskach nau-kowych. Uczestnicy wyrazili zadowolenie ze forum takiego poziomu poraź drugi odbywa się w Grodnie – ten fakt świadczy o tym ze Grodno jest jednym z aktywnych centrum nauko-wych Białorusi. Życzenia owocnych obrad uczestnikom złożyli w imieniu gospodarzy prorek-tor Uniwersytetu Grodzieńskiego dr Wasilij Sieńko. W sesji plenarnej konferencji odczytał referat wybitny naukowiec z dziedziny medycyny i nutricjologii sportowej kierownik Katedry Higieny z Mińska prof. Krzysztof Ławiński.

Udział w obradach wzięło ponad 150 naukowców i specjalistów z Białorusi, Polski, Litwy, Ukrainy. Delegacja z polski składała się z ponad 20 naukowców z Poznania, Białegostoku, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska. Byli przedstawicieli polskich towarzystw lekarskich z obwodu Grodzieńskiego, Mińska, Mohylewa, Baranowicz na czele z prezesem PTL w Baranowiczach dr M. Syczewska.

Sesje naukowe. W ciągu drugiego dnia odbyły się razem siedem sesji naukowych w języku polskim, rosyjskim i angielskim, podczas których zostało wygłoszone przez naukowców z Polski, Białorusi, Rosji około 50 referatów. Pierwszej z sesji, która miała status II Białorus-ko-Polskiego Sympozjum Naukowego pt. “Problemy profilaktyki środowiskowych zagrożeń zdrowotnych dzieci i nastolatków”, przewodniczyli kierownik Katedry Higieny i Ekologii na Uniwersytecie Medycznym w Grodnie prof. M. Omieljanczyk, prof. L. Sadowska z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tymczasem na drugiej sesji pt. “ Kultura fizyczna według kształ-cenia zdrowego trybu życia. Aktywność ruchowa i choroby cywilizacji” pod przewodnictwem Prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (Odział Wielkopolski) dr M. Binczyc-

9

kiej-Ancholcer poruszono problemy nierozerwalnie połączone z psychologią, psychohigieną medycyną sportową, pedagogiką szkoły średniej i wyższej, wychowaniem fizycznym.

Na posiedzeniach omawiano m.in. tematy ważności wychowania fizycznego w kształceniu zdrowego trybu życia (aspekty teoretyczne i praktyczne), psychofizjologiczne aspekty wy-chowania fizycznego i problemy zdrowotne młodzieży (żywienie, aktywność ruchowa, pro-mocja zdrowia), problemy przygotowania sportowców w warunkach uczelni wyższych, per-spektywy wychowania fizycznego studentów i inni.

Zakończyło konferencję uroczyste wręczenie dyplomów dla młodych naukowców, referaty których zostały wyróżnione przez komitet naukowy konferencji jako najlepsze.

Spotkania. Drugi i trzeci dzień byli tez zaplanowany jako dni spotkań i zwiedzenia przepięk-nego jesiennego Grodna. Odbyły się spotkania gości z Polski z licznym gronem lekarzy nale-żących do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie oraz w Baranowiczach. Przy tej okazji omówiono kwestie współpracy pomiędzy organizacjami.

Na zakończeniu konferencji w Grodnie lekarze niejednokrotnie podkreślali, że tak ważne spotkanie naukowców i działaczy z Polski, Białorusi udało się zorganizować dzięki mo-ralnemu i finansowemu wsparciu ze strony Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.

Oceniając wyniki konferencji należy zaznaczyć, że wywołała ona duże zainteresowanie wśród naukowców zajmujących się problemami kształtowania i wychowania zdrowotnego młodzie-ży. Materiały konferencji, nadrukowane przez Białoruską Państwową Akademią Kultury Fizycznej, zawierały ponad 170 prac naukowych i 250 stron tekstu.

dr Andrzej Szpakow – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie,

Czy taka straszna sytuacja w USA jak ją malują?

Chciałbym, uprzejmie zaznaczyć, że mimo to, że każdy ma prawo się ze mna nie zgadzać, podobnie jak Ewa (uczestniczka listy dyskusyjnej Polmedu – przyp red.) w swym opisie sytuacji medycyny w USA, to nadal twierdzę, że sytuacja opieki zdrowotnej tutaj, nie jest taka straszna/tra-giczna ani dla pacjentów, ani dla lekarzy. Moje przekonania bazują na własnej praktyce w kilku stanach USA, włącznie z pracą w izbie przyjęć wielu szpitali, a także praktyce na kil-ku kontynentach. Zaden system medyczny na świecie nie jest idealny, amerykański system też ma swoje problemy, natomiast jeśli chodzi o jakość opieki medycznej (włącznie z nieubezpieczonymi pacjentami) to jest ona całkiem wysoka i napewno wyższa niż w wielu innych rozwiniętych krajach, m. in. z powodu olbrzymich nakładów finansowych na slużbę zdrowia. Ilość pieniędzy wydawanych na medycynę nie przesadza o jakości, ale bardzo pomaga i gdy nieubezpieczony pacjent przychodzi do izby przyjęć z bardzo poważnym problemem, będzie on zawsze leczony bez pytania o ubezpieczenie i do tego każde wskazane badanie/zabieg będą wykonane z zastosowaniem sprzętu w takim wydaniu, że trudno gdziekolwiek indziej to

10

otrzymać ubezpieczonym pacjentom. Koszta medycyny w USA są olbrzymie, szczególnie jak pacjent ma pieniadze, to płaci bardzo słono, ale należy się zapytać na ile pieniedzy wyceniamy życie i zdrowie. Niektóre szpitale są zamykane z powodów finansowych, ale są to zazwyczaj szpitale w osadach po 1000 ludności, prowadzące dośćc szeroki zakres usług w stanach nagłych, co się całkowicie nie kalkuluje, szczególnie gdy większy szpital jest oddalony od tej osady o 20 minut. Takie szpitale są zamykane też dlatego, że w ostatnich latach doszło do dużego spadku hospitalizacji, z tendencja leczenia wielu schorzeń w domu i skracenia pobytu w szpitalu (np. chorego z ostrym zawałem serca mozna wypisać po 3 dniach bez zwiększenia powiklań późniejszych, podczas gdy jeszcze kilka lat temu trzymało się go 5-7 dni).

Nie chcę chwalić tutejszego systemu medycyny, tylko sprostować z bezpośredniego punktu widzenia, żeby kolegom spoza USA przyblizyć realia (koledzy stąd czytać tego nie muszą, bo często rozmawiamy na te tematy i rzadko spotykamy się z odmiennymi opiniami). Tragedii nie ma, ludzie z powodu braku opieki nie umierają, a to też m. in. (w stosunkowo małym stopniu, mam nadzieję) dzięeki innej, bardziej kryzysowej sytuacji niż opisana przez Ewę. Tą sytuację stworzyli tutejsi prawnicy, żerujacy na fakcie że powikłania w medycynie się zdażają wprost proporcjonalnie do ilości świadczeń i że każdy pacjent wreszcie umrze, ale to jest temat do oddzielnej polemiki/dyskusji.

Adam Stys

NARTY 2005

TERMIN 12 do 19 marzec 2005 – Sillian Austria ( 3 km od granicy Wloch)

„kosci rzucone” narty 2005 w Austrii na granicy z Wlochami w hotelu 4 gwiazdkowym Alpenhotel Weitlanbrunn ! – E-mail: alpenblu.hotel@utanet.at www.tiscover.com/weitlanbrunn – www.bluhotels.it 176 miejsc w luksusowym hotelu tylko do naszej dyspozycji, przemily dyrektor i obsluga!

IX Miedzynarodowe Alpejskie Zawody Narciarskie Lekarzy – przygotuje jak zawsze Bronek z Chicago!

Warunki zgloszenia:

– zgloszenie tylko mailem, zadnych innych form korespondencji ani zgloszen! Odpadaja tez faxy! – wplata zaliczki do konca wrzesnia 2004 – 100€ od osoby na konta ktore sa w linku warunki uczestnictwa! dla uczestnikow z Niemiec konto w Niemczech, dla uczestnikow z Polski na konto w Polsce, dla uczestnikow z USA na konto w USA!

Istnieje rowniez mozliwosc pobytu w hotelu 3 gwiazdkowym – znacznie tanszym 2,5 km od naszego hotelu (Post Hotel z tamtego roku)! Imprezy wieczorowe wspolne!!!

11

-Redakcja Biuletynu:

A. Klobukowski (Redaktor),

J. Bodziony, F. Forycki, J. Kasina, P. Konopka (Komitet Redakcyjny)

-Adres Biuletynu:

A.Klobukowski@t-online.de

Andrzej Klobukowski

Karl-Marx-Strasse 139d

15831 Grossziethen

Bundesrepublik Deutschland

Adres strony redakcji:

www.polmed.org

12