historia

Historia Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (FPOM)
2006-2009

przygotowal  Jan W. Borowiec, PZM, Uppsala, 2009.01.07

Praefatio

Jest czerwiec 2006 roku. Dobiega końca VI Światowy Kongres Polonii Medycznej, którego organizacji poświęciłem sporo czasu i wysiłków w ciągu ostatnich 3 lat. Kiedy w 2003 roku w Katowicach jako świeżo wybrany wiceprezydent Federacji podjąłem sie zadania organizacji VI Kongresu wiedziałem, że czeka mnie trudne zadanie. Zadanie tym trudniejsze, że zdecydowałem, aby odbył sie on w Częstochowie, mimo, że wielu działaczy twierdziło, że pora na inne Polskie miasta. Byli wszak inni kandydaci; Poznań, Gdańsk i mój Wrocław. Poważnie traktowałem używane przez przeciwników argumenty, że Częstochowa stanie się niejako “etatowym” miejscem kongresów polonijnych, a jej atrakcyjność zmalała, gdyż była już ich gospodarzem kilkakrotnie (w 1991, 1995 i 1997 roku). Po kilku wizytach w kandydujących miastach i wielu spotkaniach z lokalnymi władzami okazało się, że nawiększy entuzjazm i najlepsze warunki są w Częstochowie. Niezbyt wysoka frekwencja na V Kongresie w Katowicach, pomimo interesującego i obfitego programu, napawała obawą, że Częstochowa przyciągnie jeszcze mniejszą liczbę lekarzy. Rozważywszy wszystko postawiłem na entuzjazm. Obawy okazały się nieuzasadnione. VI Kongres był prawdziwie udany. Sukces mierzony choćby ilością uczestników, a było ich ponad 1500 z 26 krajów świata, był niewątpliwie zasługą prawdziwego zaangażowania sporej grupy lekarzy i pracowników miejscowej Okręgowej Izby Lekarskiej (OIL).

Rada Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych po zebraniu w dniu 24 czerwca 2006 roku

Nieocenione znaczenie miał również fakt obecności prof. Tadeusza Malińskiego z Ohio University (USA), dwukrotnie nominowanego do Nagrody Nobla, który wygłosił wykład inauguracyjny na temat nanotechnologii w medycynie.

Uroczystość inauguracji VI Światowego Kongresu Polonii Medycznej (od lewej; A. Stelmachowski Prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, Prof. T. Maliński, J. Borowiec – prezydent Federacji) 

W moim osobistym odczuciu był to najlepszy z Kongresów Polonii Medycznej, a aktywnie uczestniczyłem w czterech, zarówno pod względem poziomu naukowego jak i jakości oferowanej gamy dodatkowych imprez. O niezwykłej atmosferze przyjaźni, serdeczności i radości, towarzyszącej VI Kongresowi jak również docenieniu wartości szkoleniowo-naukowych Kongresu, istotnych w praktyce zawodowej, mogą świadczyć bardzo pozytywne opinie uczestników nadsyłane do organizatorów i potem zamieszczone na stronie internetowej pod adresem; http://kongrespoloniimedycznej.pl/kpm/index.php

Sesja kardiologiczno-kardiochirurgiczna VI Kongresu Polonii Medycznej (od lewej; J. Sadowski /Kraków/, F.Forycki /Berlin/, J. Borowiec /Uppsala/,A. Bochenek /Katowice/, M.Zembala /Zabrze/) 

Praca w zarządzie Federacji oraz nad VI Kongresem pozwoliły mi na dokonanie wielu obserwacji dotyczących wewnętrznego życia Federacji. Jedną z najważniejszych  była sprawa efektywności działania Zarządu. Dlatego też na zebraniu Rady Federacji w dniu 23.06.2006 roku postawiłem wniosek o zmiany w statucie pozwalające na rozszerzenie Zarządu z czterech do ośmiu osób. Wniosek przeszedł i mogłem z czystym sumieniem kandydować do funkcji predydenta Federacji. Na zebraniu Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w dniu 24 czerwca 2006 roku zostaję wybrany jej prezydentem.

Zarząd FPOM 

 • Prezydent – Jan W. Borowiec
 • Wiceprezydenci – Angela Bogucka, Zbigniew Kostecki, Marek Rudnicki
 • Skarbnik – Mirosław Sochański
 • Sekretarz – Jan Sobociński
 • Członkowie – Piotr Konopka, Bronisława Siwicka

Sprawy członkowskie 

Nasza ekipa przejmowała władzę w Federacji w okresie kiedy Federacja, podobnie jak i wiele polonijnych organizacji przeżywała okres niestabilności. Aktywność organizacji takiego typu jak Federacja w wielkiej mierze zależy od stopnia aktywności jej członkowskich organizacji. Federacja nie powiększyła swego stanu o nowe członkowskie stowarzyszenia, mimo, że wiele wskazuje na to, że powstające organizacje w Hiszpanii i Norwegii dołaczą do nas, podobnie jak i działające w w Danii i Irlandii. Ponawiane próby reaktywowania efektywnie działającego polonijnego związku medycznego w Hollandii dotychczas się nie powiodły. Wiele wysiłku, m.in. poprzez osobiste dobre kontakty, włożyłem, aby wielce zasłużone i dobrze od dziesiątków lat działające Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej powróciło do Federacji. Nadal mam tę nadzieję.

Międzynarodowa Konferencja z okazji 15 lecia Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej
7-9.10.2006 (po lewej; J. Słowik były prezes PTM RC, w środku J. Borowiec, po prawej J. Kraczmarczyk obecny prezes PTM RC). 

Wydarzenia prezydentury 2006-2009

Od lat przy okazji kongresów i innych spotkań poruszaliśmy tematykę ożywienia i rozszerzania działania Federacji. Pełen zapału zabrałem się za te wyzwania, mając pewne wizje i może zbyt ambitne plany. Postanowiłem, że będę wysyłał krótkie memoranda, Pro Memoria (PM) dotyczące aktualnych spraw Federacji, zarówno na listę fedpolmed, jak również bezpośrednio do członków Zarządu Rady Federacji. Do tej chwili było ich 9, a pierwsze PM wysłałem już 2 sierpnia 2006 roku. PM zawierały krótki raport z pracy mojej i Zarządu oraz wypunktowane kwestie do debaty, plany na przyszłość, etc. Spodziewałem się licznych komentarzy, uwag i rzeczowej dyskusji. Niestety aktywność zarówno na fedpolmed jak i emailowa mimo pewnych okresów intensywnych kontaktów i dyskusji, pozostawała generalnie na niskim poziomie.

Pozostawało być upartym i licząc na pewną solidną grupę działaczy, od lat oddanych sprawom federacyjnym, prowadzić prace i realizować plany. Federacja stymulowała i sprzyjała wszelkim, nie tylko naukowym imprezom organizowanym przez członkowskie organizacje, przykładowo można wymienić;

 • Wielką, światową, prestiżową imprezę – 14th International Congress of Radiation Research (Warszawa, Polska, 27.08-2.09.2011) http://icrr2011.org/supporters.html )
 • Międzynarodową Konferencję Medyczną zatytułowaną Aktualności współczesnej medycyny, Quo vadis Polonio Medyczna –realia i aspiracje (10-12.10.2008) w Kiszyniowie, Mołdawia. Wzięli w niej udział przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, lekarze z Polski, Mołdawii, Litwy, Ukrainy i Białorusi.
 • XIII Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego dla upamiętnienia 150 rocznicy urodzin dr Władysława Biegańskiego i 60 rocznicy powstania Śląskiej Akademii Medycznej (Częstochowa, Polska, 23-24 listopada, 2007)
 • IV Medyczno-ekologiczne minisymposium sztokholmskie, które zaszczyciła swoją obecnością Pani Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej dr Anna Gręziak. (Sztokholm, Szwecja, 1-3.06.2007)
 • I Międzynarodową Kaukasko-Polsko–Polonijną Konferencję Medyczną w Tbilisi (Tbilisi, Gruzja, termin przesunięty ze względu na złą sytucję polityczną)
 • XII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim (Dimaro, Włochy, 13.03.2008)
 • Międzynarodową Konferencję „Integration of Subspecialties” (Dimaro, Włochy, 13.03.2008).

Federacja współorganizowała i obejmowała patronatem różne imprezy, włączała się do informacyjnych kampanii, wspierała finansowo związkowe akcje. Najistotniejszą sprawą jest utrzymywanie więzi i kontaktów między członkami poszczególnych organizacji, a temu sprzyjały tego rodzaju przedsięwzięcia. Największym integrującym wydarzeniem, ważnym zarówno dla polonijnego jak i polskiego środowiska lekarskiego są Światowe Kongresy Polonii Medycznej.

VII Światowy Kongres Polonii Medycznej 

VII Kongres odbędzie się w Toruniu między 16 a 19 września 2009 roku. Dzięki przychylności i poparciu władz miasta i województwa, Uniwersytetu im. M. Kopernika, Wspólnoty Polskiej, Senatu RP, Ministra Zdrowia oraz zangażowniu i pracy przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej (KP OIL) oraz Naczelnej Izby Lekarskiej prace organizacyjne posuwają się sprawnie do przodu.  Komitet Organizacyjny (KO) pod przewodnictwem prezesa KP OIL dr Macieja Czerwińskiego pracuje nad szczególami praktycznymi związanymi z Kongresem (budżet, logistyka, program towarzysko-kulturalno-turystyczny itp).

Komitet Naukowy (KN) pod moim kierownictwem przygotował program naukowy. Bliska współpraca między KO, KN i NIL pozwala na ścisłą kontrolę procesu przygotowań kongresowych.  W dniu 23.12.2008, zgodnie z założonym planem, uruchomiono witrynę internetową VII Kongresu;

www.kongrespoloniimedycznej.org.pl

Publikacja dotycząca historii Federacji.

Mając na uwadze, że VII Kongres przypada w 15-ą rocznicę powstania Federacji uznałem, że wartościowym elementem uczczenia tejże rocznicy byłoby wydanie „Historii Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych”. Celem jest publikacja w postaci CD lub DVD gotowa do dystrybucji przy okazji VII Światowego Kongresu Polonii Medycznej w 2009 roku w Toruniu.  Koordynacji prac podjął się dr Piotr Konopka. Do prac nad projektem właczono dr Janusza Kasinę i Andrzeja Kłobukowskiego.

Aktywność zewnętrzna Federacji. 

We wrześniu 2007 roku aktywnie uczestniczyłem w III Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy, pracując w dwu komisjach, zabierając głos w sesjach i składając cztery wnioski. Było to ważne spotkanie Polonii, podczas którego dyskutowano wiele istotnych kwestii dotyczących stanu aktualnego i przyszłości organizacji polonijnych, jak również wspólpracy polsko-polonijnej. Uważam, iż aktywna obecność Federacji na tym forum jest nie tylko ważna, ale wręcz niezbędna i pożyteczna dla wszystkich stron  (raport  – patrz www.polmed.org rubryka – Wydarzenia 2007).

W rok później reprezentowałem Federację w II Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie organizowanym przez Polską Akademię Umiejętności, Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska, 4-7.09.2008).  Jednym z ważnych poruszanych tematów były sprawy ponadnarodowej współpracy. Miałem zaszczyt przewodniczyć sesji „Współpraca Polonijnych i Polskich Towarzystw Medycznych”, na której wygłosiłem wykład. Jedną z idei II Kongresu było stworzenie możliwości nawiązywania naukowych kontaktów między naukowcami polskimi i polonijnymi będącymi członkami polonijnych towarzystw. Owocem kongresowych dyskusji i kuluarowych rozmów jakie intensywnie prowadziłem jest przychylnie przyjęta koncepcja rozszerzenia udziału środowiska medycznego w przyszłym III Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie.

Część programu II Kongresu Polskich Organizacji Naukowych na Obczyźnie dotycząca problematyki współpracy polonijno-polskiej w zakresie badań medycznych. 
 

Medialna obecność Federacji

W minionych latach miałem możność kilkukrotnego wystąpienia w programach radia i telewizji polskiej prezentując działalność polonijnego środowiska medycznego. Zostałem również zaproszony do dłuższej debaty w programie redaktor Joanny Bator, z cyklu „Nie tylko o…”, emitowanym w pażdzierniku 2007 roku, poświęconym emigracji lekarzy polskich, ich wizerunku w krajach zachodnich i problemach związanych z emigracją (TV Polonia).

Baza danych.

Dzięki efektywności i wielkiemu zaangażowaniu wiceprezesa Federacji dr Zbigniewa Kosteckiego bardzo poważnie posuwają się prace nad stworzeniem bazy danych zawierających istotne informacje zawodowe i obejmujące tych wszystkich członków Federacji, którzy na to wyrażą zgodę (zgodnie z propozycjami jakie przedstawiłem zarówno w czasie posiedzenia Rady Federacji w dniu 24.06.2006 roku w Częstochowie, jak również w trakcie III  Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie, mój wniosek nr. 2 złożony w dniu 23.09.2007).

Przyszłość 

Kwestia siedziby Federacji

Moja propozycja zmiany nominalnej siedziby na konkretną placówkę w Polsce (wraz z preliminarną koncepcją finansowania) nie uzyskała aprobaty w czasie krótkiej debaty w 2006 roku na naszym forum fedpolmed. Straciliśmy okazję gdyż było wówczas kilka ofert bezpłatnego/taniego otrzymania lokali/posiadłości. W 2008 roku, w trakcie II Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie omawiałem możliwości bliższej współpracy Federacji z Polską Akademią Umiejętności (PAU) i w kontekście szans na uzyskanie siedziby Federacji w PAU. Prezes PAU, prof. A. Białas, po konsultacjach z prof. J. Wyrozumskim wyraził się pozytywnie w tej kwestii. Ustaliliśmy, że do dalszych rozmów powrócić należy po decyzji Rady Federacji we wrześniu 2009.

Reformy Federacyjne

Sposoby działania Federacji muszą ulegać analizom a ewentualne zmiany wynikające z analiz przeprowadzane efektywnie.

W okresie przed posiedzeniami Rady Federacji analizy powinny być przeprowadzane na naszym forum internetowym (w ramach grupy dyskusyjnej fedpolmed) pod kierunkiem jednego z członków Zarządu. Ostateczne dyskusje i decyzje mają mieć miejsce w czasie zebrań Rady Federacji.

Organy Federacji

Biuletyn Federacji oraz internetowa strona  www.polmed.org wymagają aktywności, stymulacji i zasilania materiałami dopływającymi z organizacji członkowskich.

Odnowa

Ostatnie lata wskazują na koncentrowanie się aktywności członkowskich organizacji na własnym polu działania. Oznacza to, że zachodzą tam procesy odnowy i przekształcania do form spełniających potrzeby czasu i sytuacji oraz pasujących nowym generacjom lekarzy polonijnych i polskich okresowo pracujących poza granicami Ojczyzny. To właśnie z takich doświadczeń  powinna przyjść oczekiwana i nieodzowna przemiana całej Federacji. Moja wizja odnowy jest prosta i obejmuje jedną konkretną propozycję aby każda organizacja członkowska Federacji podjęła się prowadzenia jednej, specyficznej dla niej aktywności federacyjnej, np. stworzenia, pilotowania, monitorowania i rozwijania wewnątrzfederacyjnej działalności turystycznej, etycznej, ekonomicznej, historycznej, czy też artystycznej; przykładowo fotograficznej czy muzycznej. Jest wśród naszych członków.wielu utalentowanych entuzjastów i zapaleńców w każdej dziedzinie życia.