Doniesienia

Nauka2019

26 grudnia, 2018

XXIII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”
oraz
Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”
27-30 czerwca 2019 roku, Wilno, Litwa

CELE: Konferencja wielodyscyplinarna jest powołana by łączyć świat humanistów ze światem matematyków, przyrodników i wynalazców, inaczej mówiąc, budzić synergię naukowców, pisarzy i artystów realizujących ogólne ideały humanizmu. Sympozjum zaś pochyla się nad realizacją tychże ideałów w wybranym szczególnym regionie.

SEKCJE: 1 – Wartości duchowe i wiara; 2 – Historia; sztuka i literatura; językoznawstwo; 3 – Edukacja, psychologia i środki masowego przekazu; 4 – Matematyka, informatyka, nauki ścisłe; 5 – Ekonomia, polityka, bezpieczeństwo i prawo; 6 – Zdrowie i nauki o życiu; 7 – Inżynieria i technologia.

ROCZNICE: 450-lecie Unii Lubelskiej; 200-a rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872); 100-lecie wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; 80-lecie wybuchu II wojny światowej; 30-lecie SzlakuBałtyckiego; 30-lecie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy; inne doniosłe rocznice.

TERMINY: do 15 kwietnia – wczesne nadsyłanie streszczeń i wczesna rejestracja; do 31 maja – późne nadsyłanie streszczeń; do 15 czerwca – późna rejestracja; do 27 czerwca – zgłoszenie pełnych referatów do druku.

JĘZYK prezentacji ustnych oraz język zgłoszonych do druku artykułów tradycyjnie jest do swobodnego wyboru przez autorów; natomiast streszczenia, plakaty i napisy na prezentacjach Power Point powinny byćprzygotowane w języku angielskim.

STRESZCZENIA przygotowane według załączonego wzorca (zob. Załącznik 1) będą opublikowane przed Konferencją /Sympozjum w serii Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907, online 2424-5747).

REJESTRACJA uczestnictwa w Konferencji/Sympozjum staje się dokonana po wniesieniu opłaty (zob. Załącznik 2) na pokrycie kosztów wynajęcia sal i sprzętu multimedialnego, transportu, telekomunikacji, serwowania kawy/herbatypodczas przerw, zakupu materiałów konferencyjnych, wydania zeszytu streszczeń przed konferencją, wydania drukiem pełnych referatów oraz wprowadzenia danych bibliograficznych do systemu Polskiej BibliografiiNaukowej i innych baz danych. Nie obejmuje przesyłek pocztowych.

PEŁNE REFERATY nigdzie dotąd nie opublikowane mogą być przyjęte do druku w serii Studium Vilnense A (po recenzowaniu). Jeden zarejestrowany uczestnik może podać jeden artykuł o objętości do 10 stron. Przykłady struktury artykułu, porządku podawania bibliografii, formatu wykresów i fotografii możnaobejrzeć w repozytorium Polskiej Bibliografii Naukowej (zob. np. link https://pbn.nauka.gov.pl/sednowebapp/works/824237 ; gdy ukaże się opisbibliograficzny, w jego rozdziale „Pełny tekst” kliknąć na przycisk pobierz plik). O szczegółowe instrukcje prosimy zwracać się pod adresem 23icsq@uspv.lt

ZAKWATEROWANIE: Hotel Domus Maria oferuje uczestnikom ICSQL’23 10-procentową zniżkę na noclegi. Wnioseko rezerwację (zawierający imiona i nazwiska uczestników ICSQL’23 ubiegających się o rezerwację) prosimy kierować bezpośrednio do hotelu pod adresem info@domusmaria.com raczej niezwłocznie, biorąc pod uwagęzwiększony napływ turystów w połowie lata. W razie problemów lub potrzeby innych opcji prosimy bez wahania kontaktować się z
nami pod adresem 23icsq@uspv.lt

PRELIMINARZ ROZKŁADU: 27 czerwca 14:00 – hotel Domus Maria (Aušros vartų g. 12) – rejestracja i ekspozycjaplakatów. Następnie Msza Św. (Kaplica Ostrobramska), sesja inauguracyjna, sesja plakatowa, przyjęcie powitalne – dokładne godziny będą podane przed Konferencją/Sympozjum. 28 czerwca 9:00-17:00 – sesje w Domus Maria. 29 czerwca – sesja wyjazdowa, w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego na dworze Houwaltów, w Mejszagole. 30czerwca 9:00-14:00: wycieczka po miejscach znaczących dla kultury i nauki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i Sympozjum!
Za Konferencję: Za Sympozjum:
Romuald Brazis Henryk Malewski
Profesor Fizyki Profesor Prawa
Prezydent (Rektor) Prezes
Universitas Studiorum Polona Vilnensis Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Kontakt e-mail: 23icsq@uspv.lt
Tel. +370 6 8561608

XXIII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”
oraz
Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”
27-30 czerwca 2019 roku, Wilno, Litwa

Załącznik 1 – Wzorzec streszczenia
Imię Nazwisko, Dr hab., Profesor zw., Instytut Geologii, Uniwersytet Techniczny, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice (Poland); e-mail: xxx@yyy.zzz.pl
HEADING
This communication is intended to provide the authors with a template of abstracts. Abstract in English (1000-2000 characters with spaces) is expected. Apart of that, in the tradition of our Conference & Symposium, the authors are free to choose their native or other language of their report. In such a case, the authors are expected to submit both the abstract in English and its translation to their selected language. Abstracts’ structure: the authors’ forenames and names, their academic degrees (or PhD student, student), names of their institutions with exact postal addresses, as well as e-mail addresses of the authors; heading of the report – brief and comprehensive; main thesis; methodology; main results and conclusions; relevant disciplines (selected from UDC, or PACS, or SNOMED, or other standard classification systems); report type (one from the list: research report;viewpoint; case study; conceptual approach; art or technical account; literature review; general review) – required by the electronic systems of bibliographic data bases; optionally 1-2 references.

NAGŁÓWEK
Niniejszy komunikat ma na celu dostarczenie autorom szablonu streszczenia. Oczekiwane jest streszczenie w języku angielskim (1000-2000 znaków ze spacjami). Oprócz tego, zgodnie z tradycją naszej Konferencji i Sympozjum, autorzy mają swobodę wyboru ojczystego lub innego języka swojego referatu. W takim przypadku od autorów będzie oczekiwane zarówno streszczenie w języku angielskim, jak i tłumaczenie na wybrany język. Struktura streszczenia: imiona i nazwiska autorów, ich stopnie akademickie (lub doktorant, student), nazwy instytucji z ich dokładnymi adresami pocztowymi, e-mail autorów; nagłówek – krótki, ale trafny; główna teza, metodologia, główne wyniki i wnioski; właściwe dyscypliny (wybrane ze standardowych systemów klasyfikacyjnych UDC lub PACS, lub SNOMED, lub innych); typ komunikatu (jeden z wymienionych: raport z badań; punkt widzenia; studium przypadku; podejście koncepcyjne; projekt techniczny lub artystyczny; przegląd literatury; przegl ąd ogólny) – wymagane przez elektroniczne systemy danych bibliograficznych; ewentualne 1-2 referencje.

Załącznik 2 – Opłata konferencyjna
Kwota: wczesna – ulgowa (do 15 kwietnia) – 140 EUR; późniejsza (od 16 kwietnia do 15 czerwca) – 180 EUR; dla studentów – 50% zniżka.
Metoda: przelew bankowy na konto (IBAN) LT49 7044 0600 0127 6900 ;
Beneficjent: Universitas Studiorum Polona Vilnensis (USPV); adres: Aguonų g. 22, LT-03212 Vilnius, Litwa (Lietuva)
Bank beneficjenta: AB SEB bankas; Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius; SWIFT (BIC) CBVILT2X
Przeznaczenie: ICSQL’23 conference fee, NAZWISKO (uczestnika)
Klauzula kosztowa: OUR – zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty bankowe.
Uwaga 1. Przelewu na konto (IBAN) LT49 7044 0600 0127 6900 najlepiej dokonywać z banku posługującego się systemem SEPA, gdyż w tym systemie taryfa bankowa za przelew = krajowej.
Uwaga 2. Istnieje opcja taniego przelewu również z krajów nie należących do systemu SEPA, za pośrednictwem systemu PaySera. W razie potrzeby skorzystania z tej opcji prosimy bez wahania skontaktować się z nami pod adresem
23icsq@uspv.lt , aby otrzymać dokładne instrukcje przelewu.
Uwaga 3. Prosimy nadać pod adresem 23icsq@uspv.lt skan przekazu bankowego, imię i nazwisko płatnika lub nazwę instytucji płatnika, NIP oraz adres płatnika, któremu USPV ma wysłać fakturę z potwierdzeniem odbioru kwoty.
Kontakt e-mail: 23icsq@uspv.lt

Tel. +370 6 8561608N

Inne posty

Rejestracja na Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej odbędzie się już za kilka miesięcy. Organizatorzy wielkiego międzynarodowego spotkania polskich medyków z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem przygotowują Państwu konferencje naukowe oraz spotkania towarzyskie. Chcemy nasz pobyt w Krakowie uczynić świętem polskiej myśli naukowej oraz sposobnością na nawiązanie i odnowienie przyjaźni. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu ze specjalnym zaproszeniem przygotowanym Państwu przez Panią Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr Kornelię Król. Celem ułatwienia Państwu wglądu w sam Kongres, podajemy kilka niezbędnych odnośników: Strona internetowa Kongresu:  https://kongrespoloniimedycznej.org/ Rejestracja:https://kongrespoloniimedycznej.org/rejestracja Program Naukowy:https://kongrespoloniimedycznej.org/o-kongresie/edycja-2024/program-kongresu Do zobaczenia w Krakowie, Prezes i ZarządFederacji Polonijnych Organizacji Medycznych
Placeholder

Rejestracja i program obchodów 35-lecia AMOPF

AMOPF świętuje 35. rocznicę nieprzerwanej działalności spotkaniem, które odbędzie się 25 maja 2024 roku w Ambasadzie Polski we Francji (57 rue Saint Dominique 75007 Paryż. Metro, RER: Invalides). Mamy nadzieję, że licznie się Państwo zjawią. W dwóch załącznikach znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania: Mam nadzieję, że spotkamy się licznie 25 maja. Przesyłam serdeczne pozdrowienia Dr Pierre KonopkaPrezes Honorowy AMOPF w imieniu Zarządu. P.S. Możecie Państwo wydrukować Formularz Zgłoszeniowy, wypełnić go ręcznie i zeskanować, aby wysłać jako załącznik do Państwa maila. Jeśli nie mogą Państwo zeskanować swojego formularza, można go sfotografować i wysłać za pomocą smartfona. PROGRAM SPOTKANIA 14:15-14:30 – PowitaniaKONFERENCJA HISTORYCZNAModeratorzy: P.Konopka, K.Klimczak14:30-15:00 – Polscy lekarze we Francji w XIX wieku (K.Klimczak, P.Konopka)15:00-15:15 – Polscy lekarze we Francji ... Rejestracja i program obchodów 35-lecia AMOPF