Uncategorized

Rola Komitetu Doradczego

15 grudnia, 2017

Rola Komitetu Doradczego

Komitet Doradczy sklada się z grupy ludzi, do czterech osób, którzy prezentują wyjątkowe wiadomości i umiejętności uzupełniające wiadomości i umiejętności reprezentowane przez członków Zarządu Rady Federacji oraz gotowi są do aktywnego udziału w realizacji celów statutowych  Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

Członkami Komitetu Doradczego są osoby o wyjątkowym doświadczeniu w sprawach związanych z Polonia medyczną, które są gotowe do bezinteresownego poniesienia trudu związanego z praca Komitetu Doradczego.

Kandydatów na członków Komitetu Doradczego zgłaszac może kazdy członek Rady Federacji. Decyzje o włączeniu kandydata do grona czlonków Komitetu Doradczego podejmuje, po uprzedniej konsultacji z daną osobą, Zarzad Rady Federacji.

Decyzje Komitetu Doradczego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy conajmniej 50% głosujących członków Komitetu. Przy równej ilości głosów, poddawana pod głosowanie decyzja nie zostaje podjęta.

Kadencja czlonka Komitetu Doradczego trwa przez dwie kadencje Rady Federqcji, tzn od 3 do 6 lat. Po upływie kadencji kandydatura danej osoby może zostać  ponownie zgłoszona.

Komitet Doradczy może dostarczać informacji i rekomendować rozwiązania o których ostateczną decyzję podejmuje Rada Federacji. Celem działania Komitetu jest naświetlenie z różnych perspektyw rozważanych przez Zarząd Rady problemów i poprzez swoje uwagi oraz propozycje ułatwienie oraz zwiększenie efektywności pracy Zarządu Rady.

Komitet Doradczy może według własnego uznania skupić się na konkretnych, wąskich problemach i przedsięwzięciach przez co, za zgodą Rady Federacji, może odciążyć Zarzad Rady.

Komitet Doradczy, na wniosek Rady Federacji, może, ale o ile nie czuje się kompetentny nie musi, zając się problemami sugerowanymi przez Radę Federacji.

Komitet Doradczy obiektywnie oceniając przebieg pracy Rady Federacji może, z własnej inicjatywy,  wskazywać na jej ewentualne słabe punkty i zaniedbania oraz występować z propozycjami poprawienia niedociągnieć w pracy Rady Federacji.

Celem Komitetu Doradczego jest równiez zachowanie ciagłości pracy Federacji oraz sugestie co do kierunku rozwoju Federacji oraz wspomaganie radą i pomocą organizatorów spotkań przygotowywanych przez Federację, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych Kongresów Polonii Medycznej.

Komitet Doradczy nie ma uprawnień do zarządzania Federacją  ani do wydawania poleceń Radzie Federacji.