Uncategorized

Statut 2021

3 grudnia, 2016

Statut
Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

Artykuł I

Założenia ogólne

1.Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych (dalej Federacja) jest niezależną, pozarządową organizacją, zrzeszającą polonijne organizacje medyczne.

2.Federacja jest oficjalnym reprezentantem wszystkich organizacji członkowskch i reprezentuje ich wspólne interesy.

3.Federacja jest niezależna od partii politycznych i stowarzyszeń religijnych.

4.Federacja jest zarejestrowana w stanie Illinois, USA, jako organizacja niedochodowa, spełniająca warunki General Not For Profit Corporation Act of 1986 (805 ILCS 105).

5.Okres działalności Federacji nie jest ograniczony.

Artykuł II

Cele i zadania

1.Podstawowym celem Federacji jest służenie polonijnej i polskiej społeczności medycznej.

2.Zadania Federacji są realizowane przez:
a) wymianę doświadczeń i konsultacje, współpracę zawodową i naukową między zorganizowanymi grupami polskich lekarzy za granicą oraz środowiskami medycznymi i naukowymi w Polsce;
b) organizowanie kongresów i zjazdów naukowo-medycznych, spotkań i konferencji;
c) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich i koleżeńskich;
d) reprezentowanie wspólnych interesów organizacji członkowskich w stosunkach z organizacjami, środowiskiem medycznym oraz organizacjami administracyjnymi w Polsce i na terenie międzynarodowym.

Artykuł III

Uprawnienia Federacji

1.Federacja może prowadzić działalność na terenie międzynarodowym, zgodnie z zasadami rejestracji podanymi w Artykule I.4.

2.Federacja nie odpowiada za zobowiązania organizacji należących do Federacji, a organizacje członkowskie nie odpowiadają za zobowiązania Federacji.

Artykuł IV

Organizacje członkowskie Federacji, ich prawa I obowiązki

1.Członkami Federacji są polonijne organizacje medyczne. W rozumieniu Federacji, polonijna organizacja medyczna to związek, stowarzyszenie lub inna forma zorganizowanego życia społeczności związanej z ochroną zdrowia, której członkami są osoby pochodzenia polskiego lub popierające kulturowe dziedzictwo polskie, ma siedzibę poza granicami Polski, a jej członkowie realizują cele tej organizacji zgodnie z jej misją I statutem.

2.Federacja zrzesza na zasadzie dobrowolności organizacje medyczne posiadające co najmniej 25-ciu aktywnych członków.

3.Do przyjęcia nowej organizacji członkowskiej wymagane jest poparcie wniosku przez co najmniej ¾ członków Rady Federacji biorących udział w głosowaniu przy spełnieniu warunków określonych w Artykule VI.2d Statutu. Wymagane jest przedstawienie Radzie Federacji statutu, jak tez wiarygodnej dokumentacji o działalności przystępujacej organizacji.

4.Z chwilą wstąpienia do Federacji każda nowa organizacja staje się w pełni równa w prawach I obowiązkach z pozostałymi organizacjami członkowskimi.

5.Organizacje medyczne należące do Federacji mają prawo:
a) posiadania delegatów do Rady Federacji;
b) przedstawiania propozycji dotyczących kierunków działania Federacji;
c) uczestniczenia w podejmowanych decyzjach poprzez udział swoich delegatów do Rady Federacji;
d) ubiegania się o poparcie Federacji w podejmowanych działaniach, włącznie z ubieganiem się o finansowe wsparcie Federacji dla podejmowanych przedsięwzięć;
e) reprezentowania Federacji w organizowanych przedsięwzięciach, prasie i innych środkach masowego przekazu, posiadając na to upoważnienie Rady Federacji.

6.Obowiązki organizacji medycznych – członków Federacji:
a) przestrzeganie wymagań statutu Federacji;
b) realizacja uchwał Rady Federacji;
c) aktywne uczestniczenie w działalności Federacji;
d) realizacja swoich zobowiązań wobec Federacji, włącznie z opłacaniem składek, określonych decyzją Rady Federacji;
e) delegowanie swoich przedstawicieli do Rady Federacji.

7.Należąca do Federacji organizacja, która nie spełnia któregokolwiek ze swoich zobowiązań (Artykuł IV.6) przez okres aktualnej kadencji Rady Federacji, lecz nie dłużej niż przez 3 lata, przechodzi, na wniosek zarządu Federacji, w stan nieaktywny. Organizacja nieaktywna ma prawo do ponownego rozpoczęcia brania udziału we wszystkich działaniach Federacji. Przeniesienie w stan nieaktywny I reaktywacja organizacji wymagają zatwierdzenia przez Radę Federacji zwykłą większością głosów.Delegaci organizacji nieaktywnych nie są bran pod uwagę przy obliczaniu quorum. Reprezentanci nieaktywnej organizacji mogą brać udział w zebraniach Rady Federacji, nie mogą jednak brać udziału w głosowaniach, nie mają też biernego prawa wyborczego. Brak aktywności organizacji przez kolejne 12 miesięcy powoduje przedstawienie przez zarząd Rady Federacji wniosku o usunięcie organizacji nieaktywnej z Federacji, do zatwierdzenia przez co najmniej ¾ członków Rady Federacji (Artykul VI.2d Statutu).

8.Anulowanie członkostwa w Federacji może nastąpić:
a) drogą pisemnego zawiadomienia prezesa Federacji o wystąpieniu przez organizację członkowską z Federacji;
b) na mocy uchwały popartej przez co najmniej ¾ członkow Rady Federacji biorących udział w głosowaniu przy spełnieniu warunków określonych w Artykule VI.2d Statutu; powodem usunięcia organizacji członkowskiej może być niewywiązywanie się z określonych w punkcie 6 obowiązków członka Federacji.

Artykuł V

Członkowie Rady Federacji oraz ich prawa I obowiązki

1.Organizacje należące do Federacji realizują swoje członkostwo poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Federacji. Federacja przyjmuje, że delegaci poszczególnych związków reprezentują interes ich macierzystych organizacji.

2.Kadencja delegatów do Rady Federacji nie jest ograniczona. Wynika ona jedynie z decyzji macierzystej polonijnej organizacji medycznej, która jest członkiem Federacji.

3.Członkowie Rady Federacji mają prawo:
a) wybierać I być wybieranym do organów zarządu I kontroli, brać udział w zgromadzeniach Federacji;
b) uczestniczyć we wszystkich decyzjach, podejmowanych przez Radę Federacji, z wyjątkiem sytuacji określonej w Artykule IV.7 niniejszego statutu;
c) reprezentować Federację w organizowanych przedsięwzięciach, prasie i innych środkach masowego przekazu, posiadając na to upoważnienie Rady Federacji.

4.Obowiązki członków Rady Federacji:
a) przestrzeganie wymagań statutu Federacji;
b) realizacja uchwał I zapewnienie obustronnej łączności między organizacją którą reprezentują a Federacją;
c) aktywne uczestniczenie w działalności Federacji, w tym udział w zebraniach Rady Federacji jak również udział w internetowej liście dyskusyjnej Rady Federacji;
d) poinformowanie macierzystej organizacji o rezygnacji z honoru reprezentowania tej organizacji w pracach Rady Federacji.

Artykuł VI

Zarządzanie I struktura

1.Organem zarządzającym Federacją jest Rada Federacji:
a) Rada Federacji składa się z delegatów organizacji należących do Federacji;
b) każda organizacja członkowska  ma prawo do jednego delegata; prawo do posiadania drugiego delegata nabywają organizacje członkowskie posiadające co najmniej 50 aktywnych członków; prawo do posiadania trzeciego delegata nabywają organizacje posiadające co najmniej 200 aktywnych członków. Członek aktywny w rozumieniu Federacji to osoba aktywnie uczestnicząca w życiu organizacji należącej do Federacji, wypełniająca swoje obowiązki zgodnie z oczekiwaniami I statutem macierzystej organizacji, włącznie z regularnym opłacaniem jej składek.
c) ponadto członkiem Rady Federacji pozostaje na okres jednej kadencji ustępujący prezes Rady Federacji;
d) skład Rady jest zmienny; organizacje członkowskie mogą w dowolnej chwili wycofać swojego reprezentanta i zastąpić go innym, powiadamiając równocześnie o wprowadzonej przez siebie zmianie sekretarza i prezesa Rady Federacji; prezes odwołany przez swoją organizację macierzystą w trakcie sprawowania przez siebie funkcji prezesa Rady pozostaje pomimo to prezesem do końca kadencji; traci jednak, zapisane w punkcie VI.1c prawo do pozostania członkiem Rady przez następną kadencję;
e) fakt wyboru członka Rady Federacji na stanowisko funkcyjne w Zarządzie (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik) uprawnia macierzystą organizację do delegowania dodatkowego reprezentanta do Rady.
f) członkiem Rady nie może być osoba nie będąca reprezentantem żadnej z organizacji czlonkowskich;
g) prace Rady Federacji koordynuje piecioosobowy zarząd Rady Federacji, w skład którego wchodzi prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik,  jak też administrator domeny internetowej. Wybory prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu przeprowadzane są w sposób tajny.

2.Działalność I uprawnienia Rady Federacji:
a) Rada Federacji wytycza zadania I kierunki działania Federacji;
b) Rada Federacji działa permanentnie za pomocą komunikacji elektronicznej, pocztowej I telefonicznej;
c) zebrania fizyczne członków Rady Federacji odbywają się nieregularnie I są zwoływane przez prezesa Rady Federacji w terminie conajmniej o dwa miesiące poprzedzającym datę zebrania;
d) do stwierdzenia ważności zebrania Rady Federacji wymagane jest quorum obliczane na podstawie obecności conajmniej 2/3 członków Rady Federacji w pierwszym terminie. W drugim terminie do osiągnięcia quorum wymagana jest obecność reprezentantów co najmniej połowy organizacji należących do Federacji, w tym conajmniej dwóch delegatów reprezentujących związki o liczebności przekraczającej 50 członków.
e) Rada Federacji w głosowaniu tajnym i bezpośrednim wybiera prezesa Rady Federacji spośród delegatów do Rady Federacji. Pełni on swoje funkcje przez okres kadencji nie trwającej dłużej niż 3 lata. Funkcja prezesa nie może przekraczać dwóch kolejnych kadencji.W oddzielnym głosowaniu tajnym i bezpośrednim Rada Federacji wybiera pomiędzy delegatami do Rady pozostałych członków Zarządu : wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i administratora domeny internetowej. Pełnią oni swoje funkcje przez okres kadencji nie trwającej dłużej niż 3 lata.
i) W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą większości obecnych delegatów do Rady Federacji, wyrażonej przez jawne głosowanie, członkowie sfederowanych stowarzyszeń nie będący delegatami do Rady Federacji mogą kandydować do Zarządu.
f) decyzje Rady Federacji są podejmowane zwykłą większością głosów (w przypadku równej ilości głosów decyduje prezes, który w tej sytuacji uzyskuje głos dodatkowy), z wyjątkiem decyzji o przyjmowaniu nowych członków, wykluczeniu z Federacji, zmian na stanowisku prezesa, wiceprezesa, skarbnika lub sekretarza w trakcie trwania ich kadencji oraz zmian statutu i rozwiązania Federacji, które wymagają aprobaty co najmniej ¾ członków Rady Federacji biorących udział w głosowaniu przy spełnieniu warunków określonych w Artykule VI.2d Statutu.
g) Rada Federacji decyduje o zasadach według których podejmowane są decyzje dotyczące gospodarki finansowej Federacji;
h) Rada mianuje na okres kolejnej kadencji trzyosobową Komisję Rewizyjną, kontrolującą prawidłowość rozliczeń finansowych oraz trzyosobową Komisję Wyborczą, ktora przygotowuje kolejne wybory Zarządu Rady Federacji jak tez wybiera Komisje Statutowa.  Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Wyborczej i Komisji Rewizyjnej.W razie rezygnacji jednego lub kilku członków poszczególnych Komisji, Zarząd wybiera następną osobę na członka danej Komisji. Przy równej ilości głosów, głos prezesa Zarządu jest decydujacy.
i) Rada Federacji wysłuchuje, omawia oraz zatwierdza sprawozdania prezesa, skarbnika i Komisji Rewizyjnej; udziela absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; w razie nie zatwierdzenia sprawozdania przewidziane są nowe wybory na odpowiednich stanowiskach. W przypadku nie uzyskania absolutorium, prezes nie może kandydować na kolejną kadencję;
j) Rada Federacji zatwierdza zmiany w statucie Federacji; do ich zatwierdzenia niezbędne jest poparcie co najmniej ¾ członków Rady, uczestniczących w głosowaniu. Członkowie Rady Federacji, jak również organizacje członkowskie, mają prawo do zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Federacji w przypadku rażącego naruszania statutu przez Zarzad lub prezesa, bądź też w innych kluczowych dla funkcjonowania Federacji sprawach. Propozycja zebrania, jak również propozycja zmiany Zarządu lub prezesa winna by zgłoszona przez nie mniej niz 33% członków Rady Federacji, reprezentujących co najmniej cztery organizacje członkowskie, w tym winno być co najmniej 3 delegatów organizacji ponad 50-cio osobowych. Propozycje zmian, przesłane do prezesa i sekretarza Rady Federacji, są rozpatrywane podczas najbliższego zebrania Rady Federacji, lub drogą głosowania elektronicznego w terminie nie dłuższym aniżeli 6 tygodni od zgłoszonej propozycji. Nadzwyczajne zebranie winno być zorganizowane przez Zarząd w terminie do 6 miesięcy od zgłoszeniak) jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, dopuszcza się możliwość uczestniczenia w zebraniu Rady oraz głosowaniu poprzez internet.

Artykuł VII

Działalność i uprawnienia Zarządu Rady Federacji

1.Zarząd wybrany według Artykułu VI.2e organizuje zebrania i głosowania Rady Federacji, realizuje decyzje Rady Federacji oraz wykonuje bieżące zadania Federacji.

2.Obowiązki prezesa Rady Federacji:
a) koordynuje działalność Rady Federacji;
b) zarządza środkami Federacji, stosując się do uchwał Rady Federacji;
c) wykonując uchwały Rady Federacji reprezentuje Federację w kontaktach i działaniach ze strukturami poza Federacją;
d) w razie przedwczesnego ustąpienia z pełnienia funkcji wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika, mianuje na ich miejsce do końca kadencji zastępców spośród członków Rady Federacji; decyzje w sprawie nominacji akceptuje Rada Federacji.

3.Obowiązki wiceprezesa Rady Federacji:
a) działa tymczasowo w zastępstwie prezesa w razie jego nieobecności;
b) przejmuje do końca kadencji obowiązki prezesa Rady Federacji w razie jego przedwczesnego ustąpienia z pełnienia funkcji;
c) współpracuje z prezesem w zakresie powierzonych mu przez prezesa obowiązków.

4.Obowiązki sekretarza Rady Federacji:
a) prowadzi dokumentację działalności Rady Federacji;
b) utrzymuje bieżący rejestr członków Rady Federacji;
c) organizuje i zabezpiecza przeprowadzanie zebrań jak również bieżące funkcjonowanie Federacji;
d) współpracuje z prezesem w zakresie innych powierzonych mu przez prezesa obowiązków.

5.Obowiązki skarbnika Rady Federacji:
a) egzekwuje płatność składek członkowskich od organizacji należących do Federacji;
b) inicjuje i realizuje działania w interesie finansowym funkcjonowania Federacji;
c) realizuje, po uzgodnieniu z prezesem, wydatki federacyjne zgodnie z wytycznymi Rady Federacji;
d) prowadzi księgowość, przygotowuje wymagane sprawozdania i dokumenty dla władz podatkowych.

6.Do obowiązków administratora domeny internetowej należy regularna aktualizacja domeny internetowej Federacji

7.Zadania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej:
a) celem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola gospodarki finansowej Federacji;
b) Komisja przedstawia Radzie Federacji wyniki kontroli na zakończenie kadencji Rady Federacji, składając wniosek o udzielenie (lub nie) absolutorium ustępujacemu prezesowi i zarządowi.

8.Zadania i tryb pracy Komisji Wyborczej
a) celem działania Komisji Wyborczej jest przygotowanie kolejnych wyborów do Zarządu Rady Federacji;
b) Komisja kieruje procesem zgłaszania kandydatów i przedstawia Radzie Federacji listę kandydatów do głosowania.

Artykuł VIII

Własność i fundusze Federacji

1.Środki finansowe będące w dyspozycji Federacji gromadzone są dla zapewnienia wdrożenia podjętych przez Radę Federacji zadań oraz realizacji określonych przez statut celów Federacji.

2.Źródłami finansowania Federacji są:
a) składki organizacji członkowskich, których wysokość, termin oraz tryb ich wpłacania ustalane są przez Radę Federacji;
b) nieodpłatna praca i wydatki osobiste członków organizacji członkowskich Federacji lub sympatyków Federacji;
c) darowizny i subwencje współpracujących z Federacją organizacji państwowych, samorządowych, dobroczynnych oraz przedsiębiorstw lub osób prywatnych;
d) dochody z imprez organizowanych w ramach realizacji statutu Federacji;
e) masy spadkowe pochodzące od organizacji lub osób prywatnych.

3.Zasady dysponowania środkami Federacji:
a) o wydaniu znacznych sum z konta Federacji lub/oraz istniejących zobowiązań ekonomicznych Federacji decyduje Rada Federacji;b) o wydaniu mniejszej kwoty decyduje prezes i skarbnik, według zasad określonych przez Radę Federacji;
c) praca członków Rady Federacji jest nieodpłatna, natomiast koszta związane z powierzonych członkom Rady Federacji zadań mogą być zwracane w wyniku decyzji Rady Federacji.

Artykuł IX

Rozwiązanie Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

1.Do rozwiązania Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych może dojść w wyniku decyzji podjętej przez Radę Federacji.

2.Decyzja o rozwiązaniu Federacji wymaga zatwierdzenia przez co najmniej 3/4 głosów oddanych przez członków Rady Federacji.

3.Majątek Federacji po jej rozwiązaniu jest rozdzielony między organizacje członkowskie proporcjonalnie do składek wpłaconych przez ostatnie dwa lata przed decyzją o rozwiązaniu lub przekazany innym niedochodowym organizacjom pozarządowym o celach działania pokrewnych celom działania Federacji.

listopad 2021