Uncategorized

statutfpm

22 marca, 2021

STATUT
FUNDACJI POLONII MEDYCZNEJ

I) Postanowienia ogólne

§ 1

Janusz Kasina, Kornelia Król, Robert Kulski, Dariusz Żybort, zwani w dalszej części niniejszego Statutu łącznie „Fundatorami” oraz pojedynczo „Fundatorem”, ustanowili Aktem Notarialnym, repertorium A nr 1411/2020, sporządzonym w dniu 03 września 2020 r., przed Notariuszem Justyną Włodarczyk Fundację o nazwie „Fundacja Polonii Medycznej” zwaną w dalszej części tego Statutu także „Fundacją”.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie odnośnych przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

Fundacja jest organizacją pozarządową i ma charakter apolityczny.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Dla wykonywania swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, a także przystępować do innych fundacji w kraju i za granicą.
Realizacja celów statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi osobami oraz organizacjami (w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami).
Fundacja w ramach realizacji celów statutowych może nabywać udziały lub akcje spółek prawa handlowego, występować jako wspólnik w innych spółkach w kraju i za granicą.
Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest Minister Zdrowia.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Polonii Medycznej”.
Fundacja może posługiwać się wyróżniającym Fundację znakiem graficznym i odpowiednikiem nazwy Fundacji w języku obcym.

II) Cele i formy działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym obejmującej:inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii medycznej w zakresie medycyny i ochrony zdrowia, działalność wspomagającą rozwój wspólnot oraz społeczności polonijnych i polonijno-polskich z obszaru medycyny, działalność integracyjną przede wszystkim w ramach polonijnych i polonijno-polskich środowisk medycznych, stwarzanie i wspieranie warunków rozwoju naukowego i osobowościowego młodych pokoleń lekarzy, wspieranie rozwoju medycyny w Polsce i w środowiskach polonijnych,
działalność społeczną, naukową i edukacyjną prowadzoną na rzecz dobrego prawodawstwa medycznego i rozwoju świadomości zdrowotnej społeczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
– organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, zebrań, szkoleń i zjazdów,
– organizowanie imprez integracyjnych i promocyjnych,
– działalność wydawniczą, wystawienniczą, publicystyczną i informacyjną,
– badanie i opiniowanie projektów ustaw z zakresu prawa medycznego,
– inicjowanie oraz wspieranie prac naukowych i badawczych.

W celu realizacji podejmowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.
Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębnić fundusze na realizację poszczególnych celów Fundacji.

III) Majątek Fundacji

§ 6

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych).
Fundatorzy wnoszą środki na poczet funduszu założycielskiego w formie wkładu pieniężnego.

§ 7
Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
– środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów oraz przez osoby trzecie fizyczne i prawne,
– funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych,
– spadków, zapisów, darowizn,
– dotacji i subwencji od osób prawnych,
– zbiórek publicznych,
– odsetek i lokat bankowych,
– dywidend i zysków z akcji i udziałów,
– grantów naukowych i innych podobnych funduszy.

Spadki, zapisy i darowizny mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko, jeśli w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również rachunki bankowe oraz majątek za granicą.

§ 8

Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym.
Przychód Fundacji po pokryciu kosztów jej działalności jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.

IV) Organy Fundacji

§ 9
Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji,
– Zarząd Fundacji.

§ 10
Rada Fundacji składa się od 5 (pięciu) do 15 (piętnastu) członków.

Pierwsza Rada Fundacji jest sześcioosobowa. Członkami pierwszego składu Rady Fundacji są Boris Duda (Borys Duda), Janusz Kasina, Marek Majewski, Bogdan Miłek, Sergiusz Prokopiuk, Maria Siemionow.

Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady Fundacji w ramach przewidzianych przez Statut, powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.

Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Sekretarza. Rada Fundacji może wybrać jednego lub więcej Wiceprzewodniczących Rady Fundacji.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez co należy rozumieć działania sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu lub będące przejawem nielojalności wobec Fundacji, odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością trzech czwartych głosów przy obecności lub udziale co najmniej trzech czwartych liczby Członków Rady Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w wypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji lub śmierci członka Rady Fundacji. Zarówno Przewodniczący Rady Fundacji, jak i Sekretarz Rady Fundacji składają rezygnację wobec wszystkich pozostałych członków Rady Fundacji.

Jeżeli liczba Członków Rady Fundacji spadnie poniżej minimalnej liczby Członków określonej w niniejszym Statucie, brakujących do tej liczby Członków Rady powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 11

Rada Fundacji działa według uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej czterech Członków Rady Fundacji lub całego Zarządu złożony na piśmie.
Rada Fundacji może podejmować uchwały na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami, w tym w formie pisemnej, korespondencyjnej oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą elektroniczną) w trybie określonym w Regulaminie Rady Fundacji. Jeżeli w trybie głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość zostały podjęte wszystkie uchwały, jakie obowiązujące przepisy prawne oraz niniejszy Statut nakładają na Radę Fundacji, podjęcie takich uchwał ma skutek zadośćuczynienia wymaganiu z § 11 ust. 2 niniejszego Statutu.
Za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji w posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć Prezes Zarządu Fundacji z głosem doradczym.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności lub przy udziale co najmniej połowy jej składu, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 12
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
– uchwalanie zmian niniejszego Statutu Fundacji,
– inicjowanie i opracowywanie planów działalności statutowej,
– występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
– wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
– propagowanie idei Fundacji,
– inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych i materialnych na cele statutowe Fundacji,
– zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
– zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
– powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji,
– nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji,
– podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
– podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie.

§ 13

Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób i jest powołany na 3 (trzy) – letnią kadencję.
Pierwszy Zarząd jest pięcioosobowy. W skład Zarządu Fundacji pierwszej kadencji wchodzą: Kornelia Król jako Prezes Zarządu Fundacji, Robert Kulski, Ewa Radwańska, Marek Rudnicki i Darijuš Žibort (Dariusz Żybort).
Zarząd Fundacji następnych kadencji powołuje Rada Fundacji.
Prezesa Zarządu Fundacji następnych kadencji powołuje Rada Fundacji spośród jego członków.
Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Zarząd wybiera ze swego grona zastępcę prezesa i sekretarza. Nie dotyczy to pierwszego Zarządu powoływanego przez Fundatorów w niniejszym Statucie.

§ 14

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek upływu kadencji, śmierci, pisemnego zrzeczenia się funkcji złożonego na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji lub odwołania Członka Zarządu Fundacji.
Członek Zarządu Fundacji może być odwołany w każdym czasie przez Radę Fundacji, bez konieczności podania przyczyny.

§ 15

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie.

§ 16

Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeby. O terminie i porządku dziennym każdego posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia Przewodniczącego Rady Fundacji.
W posiedzeniu Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący Rady Fundacji bądź delegowany przez niego członek Rady Fundacji.
Podejmowanie decyzji przez Zarząd Fundacji w sprawach związanych z działalnością Fundacji następuje w drodze uchwały.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17
Do zadań Zarządu Fundacji w zakresie kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy w szczególności:
– wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie jej sprawozdań ze swojej działalności,
– bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, Statutem i obowiązującymi przepisami prawa,
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
– sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
– podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 18
Pełnienie funkcji w Zarządzie jest honorowe.

Rada Fundacji może wyrazić zgodę na zatrudnienie przez Zarząd osoby spoza Zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

V) Postanowienia końcowe

§ 19

Zmiana Statutu może być dokonana na podstawie uchwały Rady Fundacji przyjętej większością trzech czwartych głosów przy obecności lub udziale co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
Zmiana Statutu nie może obejmować zmiany celu Fundacji oraz przeznaczenia jego majątku i środków finansowych.

§ 20

Rada Fundacji podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Fundacji i wszczęciu procesu likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie trwałego wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Decyzja Rady Fundacji o rozwiązaniu Fundacji wymaga uchwały przyjętej większością trzech czwartych głosów przy obecności lub udziale co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w § 20 ust. 1 tego Statutu nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia.
Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, fundacjom lub stowarzyszeniom, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji.

Luty 2021