Uncategorized

Statut Winnica

13 września, 2017

Zatwierdzono na wspólnym zebraniu założycieli społecznej organizacji:

Stowarzyszenie Polskie Studentów Medyków w Winnicy im.Macіeja Płażyńskiego
Protokół №2 od 26 kwietnia 2010 r.

STATUT
Organizacji Społecznej
„ Polskie stowarzyszenie studentów – medyków
w Winnicy im. Macieja Płażyńskiego”m. Winnica 2010

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

1. Organizacja społeczna „ Polskie stowarzyszenie studentów-medyków m. Winnicy im. Macieja Płażyńskiego”, nowa nazwa Organizacji Spolecznej „Polskie stowarzyszenie studentów-medyków m. Winnicy” jaka jest zarejestrowana Państwowym rejestrem Wykonawczego Komitetu Miejskiej Rady m. Winnicy Kuzminoju O.W. (numer artykułu 11741020000008473 z 06 kwietnia 2010 r.)
2. Organizacja społeczna „ Polskie stowarzyszenie studentów-medyków m. Winnicy im. Macieja Płażyńskiego”, (zwana dalej Stowarzyszeniem) – jest organizacją, dobrowolną nie państwową i niedochodową.
3. Założycielami organizacji są osoby zaangazowane  w realizacji zadań Stowarzyszenia i zgodnie ze Statutem obywateli Ukrainy:
-Dnistriańska Antonina Petriwna
-Kszanowśka Raisa Borysiwna
-Tarnopolśka Wila Olegiwna
4. Stoważyszenie działa zgodnie z Konstytucją Ukrainy, ustawie Ukrainy „O Organizacjach Społecznych” oraz poniższego Statutu.
5.Stowarzyszenie tworzy i działa na zasadzie dobrowolności, równości swoich członków, legalności i przejrzystości. Stowarzyszenie jest wolne w wyborze kierunków swojej działalności.
6. Członkowie Organizacji mają prawo udziału w innych stowarzyszeniach i organizacjach międzynarodowych.
7. Stowarzyszenie jest osobą prawną, od czasu wpisania do rejestru wymiaru sprawiedliwości, posiada swoje konto w bankach, swoją pieczęć, emblemat i inne symbole, wzory których zostały zatwierdzone przez Radę Stowarzyszenia i zarejestrowane w odpowiednim czasie.
8.Stowarzyszenie ma prawo własności zarówno nieruchomoś jak i innych wartości, na samodzielną realizację  prawa posiadłości, jak też wykorzystania i rozpożądzania nimi.
9.Stowarzyszenie ma prawo przedstawiać i bronić swoje słuszne interesy jak też interesy swoich członków w państwowych i społecznych organizacjach, przedstawiać propozycje do rządu państwa.
10. Stowarzyszenie współpracuje z innymi Stowarzyszeniami
Artykuł II. Cele i Zadania
Głόwnym celem działania Stowarzeszenia jest pogłębienie związkόw pomiędzy studentami oraz lekarzami polskiego pochodzenia na Ukrainie jak też z polskimi lekarzami z innych państw.
Głόwnymi zadaniami Stowarzeszenia są:
1. Uczestniczenie w międzynarodowych konferencjach naukowych
2. Wykonywanie wspόlnych prac naukowych.
3. Popieranie i udoskonalanie organizacji słuzb medycznych oraz podstawowych form i metod opieki medycznej.
4. Propaganda osiągnięć nauk medycznych i priorytetowych kierunkόw badawczych w medycynie zgodnie z prawem.
5. Popularyzacja kultury i języka polskiego.

Artyku III. Czlonkowie
1.Czlonkami Stowarzeszenia mogą być osoby indywidualne lub grupy osób.
2.Czlonkami Stowarzeszenia mogą być obywatele Ukrainy i innych państw w wieku ponad 18 lat, ktόrzy uznają Statut Stowarzyszenia i uczesniczą w jego działalności.
3. Przyjęcie do Stowarzeszenia odbywa się indywidualnie lub kolektywnie w wyniku złozenia pisemnego podania przez osobę, ktόra wstąpuje do Stowarzeszenia lub Prezesa organizacji, ktόra chce dołączyć się do stowarzyszenia. Decyzję przyjęcia podejmuje Rada Stowarzeszenia
4. Decyzja o wykluczeniu członka we Stowarzeszenia podejmuje Prezes Stowarzeszenia w wypadku kiedy członek nie przestrzega wymogów Statutu.
Artukuł IV.Czlonkowie, ich prawa i obowiązki
Czlonkowie Organizacji mają prawo:
1.Wybierać i być wybranym do wszystkich organόw zarządzania Stowarzeszenia
2.Osobiście uczestniczyć w posiedzeniach lub zebraniach odpowiednich organόw Stowarzeszenia, kiedy są omawiane kwestię związane z nim osobiście lub dotyczące jego dzialalności.
3.Uzyskać informacje o dzialności zarządu Stowarzeszenia, wymagać sprawozdań Stowarzeszenia za wykonaną pracę, poniesione wydatki, jak też badać materialy działalności finansowo-gospodarczej.
4.Uzyskać w Stowarzeszeniu poradę , wsparcie i pomoc w stosunkach z organami kontroli.
5. Otrzymywać konsultatywne, metodyczne, informacyjno-analityczne materiały oraz inne informację w sprawach nalezących do kompetencji Stowarzeszenia
6. Zaprzestać uczestniczyć w Stowarzeszeniu według własnego uznania
Czlonek Stowarzeszenia jest obowiązany:
1. Aktywnie wspierać realizację postawionych przed Stowarzeszeniem celόw i zadań
2. Przestrzegać Statutu Stowarzyszenia
3. Członek moze być wykluczony ze Stowarzeszenia. Decyzja o wykluczeniu członka Stowarzeszenia przyjmuje Prezes Stowarzeszenia w wypadku gdy członek nie przestrzega wymogów Statutu.
Artukuł V. Zarządanie i struktura.
Do wladzy naczelnej Stowarzeszenia nalezą:
Konferencja
Prezes Stowarzeszenia i jego zastępca. Rada Stowarzeszenia
Konferencja: Najwyższym organem zarządzającym Stowarzeszenieł jest Konferencja, ktόra odbywa się raz na rok.
Konferencja jest zwołana przez przewodniczczącego Stowarzeszenia.
Konferencja zatwierdza Statut Stowarzeszenia, wprowadza zmiany i dodatki do Statutu.
Wybiera Prezesa Stowarzeszenia, jego Zastępcę, sekretarza, czlonkόw Rady, Przewodniczącego i Rewizora, ocenia ich skuteczność
Deleguję Prezesowi Stowarzeszenia odrębne uprawienia dotyczące operacyjnego zarządzania funduszem Stowarzeszenia
Rozpatrywuje inne bieżące sprawy Stowarzeszenia i podejmuje decyzje na ich temat.
Posiedzenia Rady uwaza się za prawomocne jeżeli uczestniczy w nił połowa czlonkόw Rady.
Radą Stowarzeszenia kieruje Prezes, ktόry działa w imieniu Stowarzeszenia oraz reprezentuje jego interesy w stosunkach z organami państwowymi, organami samorządu oraz innymi organami z prawem podpisu kazdej umowy w ramach swojej jurydykcji. Podaje date, miejsce i porządek obrad Konferencji.
Prezes Stowarzeszenia oraz jego zastępca wybierani są przez Konferencję na okres 3-ch lat.
Prezes Stowarzeszenia przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności na Konferencji Stowarzeszenia.
Rewizor kontroluje Statutową dzialalność Stowarzeszenia
Artukuł VI. Środki finansowe
Organizacja nie jest dochodowa.
Środki finansowe Stowarzeszenia skladają się ze składek czlonkowskich, darowizn, przeliczeń docelowych, jak rόwniez innych dochodόw , ktόre nie są zakazane przez prawo.
Stowarzeszenia ma prawo posiadać  swoje własne środki produkcji, urządzenia, środki transportu oraz inne nieruchomości potrzebne do wykonywania swoich zadań statutowych.
Własność Stowarzeszenia nie moze być przekazana lub spzywatyzowana bez zgody Konferencji.
Artukuł VII. Zmiany i uzupełnienia do Statutu
Poprawki i dodatki do danego Statutu zależą od decyzji Konferencji Stowarzeszenia.
O wszystkich zmianach i poprawkach przepisόw danego Statutu Stowarzeszenia zawiadamia organ rejestracji zgodnie z prawem.
Artukuł VIII. Reorganizacja lub likwidacja Stowarzyszenia
Zaprzestanie działaności Stowarzyszenia odbywa się w wyniku jego reorganizacji lub likwidacji.
Reorganizacja Stowarzeszenia odbywa w wyniku decyzji Konferencji Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i postawieniami statutowymi.
W razie likwidacji Stowarzeszenia, jego aktywy zostają przekazane innej organizacji niedochodowej lub w wyniku decyzji sądowej są przekazane do skarbu państwa.